وب‌سنجی وب‌سایت دانشگاه‌های مجازی ایران در سال 1392

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام‌نور مرکز دلیجان

2 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی ،دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با تحلیل پیوندهای مختلف وب‌سایت‌های دانشگاه‌های مجازی ایران با استفاده از رویکرد وب‌سنجی، به بررسی شاخص‌های کمی رؤیت‌پذیری، ضریب تأثیرگذاری و ارزش وبومتریک آنها پرداخته‌است.
                           
روش‌شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی و با روش وب‌سنجی انجام‌شده‌است. نمونه مورد مطالعه در پژوهش، شامل وب‌سایت 21 دانشگاه وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هشت وب‌سایت از دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت و درمان (علوم پزشکی) در ایران بوده‌است؛ این وب‌سایت‌ها با استفاده ابزار کاوش و وب‌سنجی گوگل بازیابی و به‌منظور تحلیل پیوندهای آنها روی رایانه شخصی بارگذاری‌شدند.
                           
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان‌دادند که از لحاظ رتبه‌بندی وبومتریک، واحد مجازی دانشگاه تهران با (74970 امتیاز)، سیستان و بلوچستان با (48048 امتیاز) و مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث با (43097 امتیاز) در رتبه‌های اول تا سوم جای‌گرفته‌اند؛ همچنین، واحد مجازی دانشگاه قم با (28 امتیاز) رتبه آخر را به خود اختصاص‌داده‌است.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان دادند که دانشگاه‌های کشور، حضوری چندان مؤثر در وب نداشته و در سطح بین‌المللی شناخته‌شده نیستند. کم‌بودن تعداد صفحات وب انگلیسی و جوان ‌بودن وب‌سایت‌های دانشگاهی ایران از عمده دلایل حضور ضعیف دانشگاه‌های ایران در وب به‌شمارمی‌روند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Webometric study of Iranian virtual universities in 2013

نویسندگان [English]

  • Majid Abdellahi 1
  • Ida Farhadi 2
  • Delaram Hassanzadeh 2
1 Assistant Professor, Department of Education and Psychology, Payame Noor University, Isfahan.
2 M.A. Library and Information Science, Isfahan University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

 Purpose: This study deals with the visibility and influence rate of different links in Iranian virtual universities websites.
Methodology: This is an applied Scientometrics study. The community research is consisted of websites of 21 non medical universities websites and 8 websites of Iranian medical universities. The websites have been retrieved by the use of searching and Google Webometics tools and were downloaded on personal computers to analyze their links.
Findings: The study results show that websites of virtual universities of Tehran with 74970 points, Sistan and Baluchistan with 48048 points and Olum Hadis with 43097 points are ranked from first to third. Also websites of virtual university of Qom with 28 points has ranked the last.
Conclusion: The study revealed that Iranian universities have not a considerable appearance on the Web. This is due to the lack of English pages on their Web sites as well as being new institutions

کلیدواژه‌ها [English]

  • webometrics
  • Visibility
  • Web impact factor
  • Webometrics value
  • University
  • Iran
اسفندیاری‌مقدم، علیرضا، دانش، فرشید و سهیلی، فرامرز. (1388). رتبه‌بندی و تعیین وب‌سایت‌های هسته واحدهای جامع و مراکز استان‌های دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از روش وب‌سنجی. دانش‌شناسی، 2(5)، 1-18.
دانش، فرشید، سهیلی، فرامرز و نوکاریزی، محسن. (1387). تحلیل پیوندهای وب‌سایت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران از روش وب‌سنجی. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی آستان قدس، 11، 121-142.
دانش، فرشید و همکاران. (1391). وب‌سایت‌های هسته دانشگاه‌های پایتخت‌های جهان اسلام. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 27(3)، 759-776.
صدقی، شهرام، تفرجی و رودباری، رقیه. (1391). بررسی وضعیت وب‌سایت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور براساس شاخص‌های وب‌سنجی. بازیابی‌شده در 20 آبان 1392: retrieved from http://jha.iums.ac.ir/browse.php?a_id=958&sid=1&slc_lang=fa
مردانی‌نژاد، علی، سهیلی فرامرز و دانش، فرشید. (1391). بررسی میزان رؤیت، تأثیرگذاری و هم‌پیوندی وب‌سایت‌های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی ایران. فصلنامه دانش‌شناسی، 5(19)، 65-79.
مردانی‌نژاد، علی و همکاران. (1391). ارزیابی کیفیت وب‌سایت‌های واحدهای آموزش مجازی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران و جهان. گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، 9(2)، 179-190.
نوکاریزی، محسن. (1388). وب‌سنجی دانشگاه‌های دولتی بازیابی‌شده در 20 آبان 1392.
Danesh, F. (2008). An analysis of links among the websites of the Iranian government ministries: Using webometrics methods. In Proceedings of the 4th International Congress of the Webometrics , Informetrics and Scientometrics & 9th COLLNET Meeting, Berlin, 28 July - 1 August 2008 (188–195).
Noruzi, A. (2005). Web Impact Factors for Iranian universities. Webology, 2(1). retrieved from http://www.webology.org/2005/v2n1/a11.html.
Ortega, L. J., Augillo, I., Cothey, V., & Scharenhorest, A. (2008). Maps of the academic web in the European higher education area-An exploration of visual web indicators. Scientometrics,  74(2), 295-308.
Payne, N. (2008). Longitudinal trends in academic Web links. Journal of Information Science, 34(1), 3-14.
Smith, A. (1999). A tale of two web spaces: Comparing sites using web Impac Factors. Journal of Documentation, 55, 577-592
Yi, K., & Jin, T. (2008). Hyperlink analysis of the visibility of Canadian library and information science school websites. Online Information Review, 32(3), 325-347.
Zahedi, Z. (2008). Visiblity of Iranian jourmals websites: A webometric study. (In: Proceedings of the 4th international Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics & 9th COLLNET Meeting), Berlin,  28 July - 1 August 2008.