تحلیل مقایسه‌ای عملکرد پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دانشگاه‌های منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کاندیدای دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

2 دانشیار، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

چکیده

هدف: رتبه‌بندی تایمز از نظام‌های مشهور جهانی است که به‌تازگی بسیار مورد توجه دانشگاه‌های کشور است. هدف پژوهش، مقایسه عملکرد دانشگاه علوم پزشکی کرمان با دانشگاه‌های داخلی و خارجی منتخب حائز رتبه در نظام رتبه‌بندی تایمز و همچنین تعیین رابطه میان عملکرد پژوهشی این دانشگاه‌ها با جایگاه آنها در این نظام است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر کاربردی با رویکرد تحلیلی است. روش پژوهش تطبیقی و ابزار گردآوری داده‌ها، سیاهه وارسی مبتنی بر شاخص‌های نظام‌ رتبه‌بندی تایمز و داده‌های کتاب‌سنجی از پایگاه سایول است. جامعه پژوهش شامل 34 دانشگاه (15 دانشگاه داخلی و 19 دانشگاه خارجی) است.
یافته‌ها: درمجموع وضعیت دانشگاه علوم پزشکی کرمان در شاخص‌های پژوهشی نسبتاً مطلوب بود. کسب رتبه ۶ و ۵ در معیار استناد میان دانشگاه‌های داخلی و خارجی نشان از تأثیرگذاری برون‌دادهای این دانشگاه دارد. آزمون تی مستقل نشان داد که میان امتیاز پژوهشی، آموزشی و شهرت بین‌المللی دانشگاه‌های داخلی و خارجی تفاوت معنادار آماری وجود دارد. ضمناً میان شاخص «استناد به ازای مقاله» با رتبه دانشگاه‌ها و شاخص‌های «تعداد مدارک»، «تعداد کل استنادات» و «استناد به ازای مقاله» ‌با امتیاز پژوهشی در تایمز رابطه معناداری مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: دانشگاه‌ها می‌بایست علاوه‌بر‌توجه به شاخص‌های پژوهشی و افزایش اثرگذاری برون‌دادهای علمی خود در اسکوپوس و استناد به ازای مقالات، به سایر معیارها نیز توجه کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of Research Performance of Kerman University of Medical Sciences and Selected Universities

نویسندگان [English]

  • Homa Arshadi 1
  • Maryam Okhovati 2
1 PhD Candidate in Medical Library and Information Science, Student Research Committee, Faculty of Management and Medical Information Sciences, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
2 Associate Professor, Medical Library and Information Sciences Department, School of Management and Information Science, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
چکیده [English]

Purpose: In recent years, university ranking systems have garnered the attention of numerous students, researchers, universities, and research policy makers. In addition, such systems affect the budget allocation of universities. The presence of a large number of Iranian universities in global ranking systems demonstrates the credibility of these institutions and underscores the importance of these ranking systems. Times Higher Education (THE) is one of the leading ranking systems that is considered by Iranian universities. This study aims to compare the performance of Kerman University of Medical Sciences with selected universities in THE rankings. Additionally, it aims to explore the relationship between universities' research performance and their position in the THE ranking system. The findings of this research can provide valuable information for policymakers in higher education.
Methodology: This study employed an applied research approach with an analytical focus. The method used in this study was comparative, and the data collection tool was a checklist that includes research indicators from the THE ranking system and bibliometric data extracted from the SciVal database between 2016 and 2020. Research indicators included the "research score" and "citation score" of universities in THE, while bibliometrics data included metrics such as "scholarly output", "citation count", "citation per paper", "% of cited publications", and "publications in top 25% journal percentiles" as measured by "CiteScore Percentile", "SNIP Percentile", and "SJR Percentile". The research population included 34 universities, comprising of 15 Iranian medical universities ranked in the THE ranking system 2022, and 19 foreign universities with the same ranking as Kerman University of Medical Sciences. The data was analyzed using Microsoft Excel and SPSS Statistics software. Spearman's correlation test was used to compare the research performance of universities and their overall rank and citation score in the THE ranking system. The independent t-test was used to compare the five criteria of the THE ranking system between Iranian and foreign universities.
Findings: Kerman University of Medical Sciences has been ranked 601-800 in the 2022 edition of the THE ranking system, which indicates an improvement compared to its previous ranking in the 2021 edition (801-1000). Overall, the research indicators of Kerman University of Medical Sciences were relatively good. Although this university has been ranked 12th and last in the research score (with a score of 10.1) among domestic and foreign universities, achieving the 6th and 5th rank in citation criteria among domestic and foreign universities respectively shows the effectiveness of the outputs of this university. Independent t-tests revealed statistically significant differences between the research scores, educational scores, and international reputations of domestic and foreign universities. There was a positive relationship between the "citation per paper" and the rank of universities, as well as between the "number of documents," "total number of citations," and "citation per paper" with the research score. But there was no linear relationship between the indicators of the "number of documents" of the universities and their ranking in THE. According to the findings, universities that have published more documents will not necessarily have a higher rank in the THE ranking system. Moreover, the Mann-Whitney test shows that there was no statistically significant difference between domestic and foreign universities in citation score (P > 0.05).
Conclusion: Kerman University of Sciences should pay more attention to publishing international papers indexed in Scopus. This university is currently ranked only in the THE ranking system. However, based on the suggestions of the present study, it has the potential to achieve a better position through more coherent planning. This university can also participate in other ranking systems, such as the Leiden and Shanghai rankings. In general, improving the overall ranking of a university can be achieved through various methods. These include ensuring transparency in the data provided to ranking systems, publishing in reputable databases such as Scopus, attracting international faculty members and students, and focusing on trending research topics. Besides, universities should pay attention to criteria other than research indicators, such as the effectiveness of their scientific outputs and citations per paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research performance
  • Times Higher Education
  • Global ranking systems
  • Kerman University of Medical Sciences
  • medical universities
جهان‌دیده، ا.، عباسی، ح.، نسل‌سراجی، ج.، ایدنی، ا.، ریاحی‌پور، ز.، و عباسی، ز. (1397). مطالعه تطبیقی وضعیت دانشگاه‌های علوم پزشکی طبق نظام رتبه‌بندی آموزش عالی تایمز 2018 و 2019. طب و تزکیه، ش 4، ویژه‌نامه دستاوردهای چهل‌ساله نظام آموزش عالی، 296-310. https://sid.ir/fA/Journal/SearchPaper.aspx?journal=1104&subject=1&writer=78183&year=1397&PDF=Y&Filter=
حسابی، س.، ستوده، ه.، و یوسفی، ز. (۱۴۰۱). همبستگی بین رتبه‌بندی دانشگاه‌ها به دو روش کتاب‌سنجی محض و داوری غنی‌شده با کتاب‌سنجی: نمونه مورد مطالعه نظام تعالی پژوهش انگلیس و نظام‌های رتبه‌بندی معتبر جهانی. پژوهش‌نامه علم‌سنجی،  8 (2)، پیاپی 16، (پاییز و زمستان)، 75-98 https://doi.org/10.22070/RSCI.2020.5836.1437
حق‌دوست، ع.‌ا.، صادقی‌راد، ب.، دهقانی، م.ر.، اسلامی‌نژاد، ط.، شفیعان، ه.، علیزاده، م.، و ارشادسرابی، ر. (1392). راهبردهای توسعه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در راستای حضور فعال در عرصه بین‌الملل. گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، 10 (2)، 1-10. https://elmnet.ir/doc/809506-57153
خانی‌زاد، ر.، و منتظر، غ.، ع. (1396). ارزیابی تطبیقی نظام‌های رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان. سیاست علم و فناوری، 0 (3)، 31-43. https://www.sid.ir/paper/132919/fa
ریگی، ع.، عزیزی، ن.، و پورقاز، ع. (1399). بررسی انتقادی مدیریت دانشگاه‌ها در دستیابی به رتبه برتر در رتبه‌بندی‌های جهانی، پژوهش‌های مدیریت عمومی، 13 (47)، 219-243. https://doi.org/10.22111/jmr.2020.32898.4948|
گلینی‌مقدم، گ.، و طاهری، س، م. (1397). جایگاه دانشگاه‌های ایران در نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی منتخب دانشگاه‌ها با تأکید بر دانشگاه علامه طباطبایی. فصلنامه بازیابی دانش و نظام‌های معنایی، 5 (14)، 1-31. https://doi.org/10.22054/jks.2018.35427.1196
مرادیان، م.، عرفان‌منش، م.ا.، و اصنافی، ا، ر. (1397) جایگاه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در ده نظام رتبه‌بندی دانشگاهی جهان. نخستین همایش بین‌المللی و دوزادهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی. تهران.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. (1383). شاخص‌های ارزیابی آموزش عالی مصوب پانصد و پنجاهمین جلسه مورخ 26/08/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی. بازیابی‌شده مورخ 10 آذر 1399 از آدرس اینترنتی: https://vpb.um.ac.ir/images/192/stories/asnad-faradasti/shakhesarzyabi.pdf
مشتاق، م.، ستوده، ه.، یقطین، م.، و جوکار، ط. (1400). همبستگی نتایج سامانه‌های رتبه‌بندی نمایه نیچر، لایدن با تایمز و کیو - اس. پژوهش‌نامه علم‌سنجی، 7 (2)، 157-172. https://doi.org/10.22070/rsci.2020.5488.1384
نورمحمدی، ح. ع.، و صفری، ف. (1392). معرفى نظام‌هاى رتبه‌بندى جهانى دانشگاه‌ها و بررسى شاخص‌هاى این نظام‌ها. سیاست‌نامه علم و فناوری، 3 (2)، 71-86. https://stpl.ristip.sharif.ir/article_1181.html
 
 
Altakhaineh, A. R. M., & Zibin, A. (2021). A new perspective on university ranking methods worldwide and in the Arab region: facts and suggestions. Quality in Higher Education, 27(3), 282-305. https://doi.org/10.1080/13538322.2021.1937819
Basu, A., Banshal, S. K., Singhal, K., & Singh, V. K. (2016). Designing a Composite Index for research performance evaluation at the national or regional level: ranking Central Universities in India. Scientometrics, 107(3), 1171-1193. https://doi.org/10.1007/s11192-016-1935-0
Benito, M., Gil, P., & Romera, R. (2020). Evaluating the influence of country characteristics on the Higher Education System Rankings’ progress. Journal of Informetrics, 14(3), 101051. https://doi.org10.1016/j.joi.2020.101051
Fauzi, M. A., Tan, C. N. L., Daud, M., & Awalludin, M. M. N. (2020). University rankings: A review of methodological flaws. Issues in Educational Research. 30(1), 79-96. https://www.researchgate.net/publication/339127443_University_rankings_A_review_of_methodological_flaws
Galyani Moghaddam, G., & Taheri, S.M. (2018). Positioning of Iranian Universities in the International University Rankings Systems with emphasis on Allameh Tabatab’i University, Journal of Knowledge Retrieval and Semantic Systems, 5(14), 1-31. https://jks.atu.ac.ir/article_9180.html?lang=en [In Persian].
Haghdoost, A.A., Sadeghirad, B., Dehghani, M.R., Eslaminejad, T., Shafian, H., Alizadeh Mizani, M., & Ershad Sarabi, R. (2013). Strategies in Development of Iranian Medical Sciences Universities for Dynamic Presence in the International Arena, Strides in Development of Medical Education, 10(2), 1. https://sdme.kmu.ac.ir/article_90259.html [In Persian].
Hesabi, S., Sotudeh, H., & Yousefi, Z. (2022). A Correlation Study of Bibliometric-Based and Informed-Peer-Review University Rankings: The Case of UK Research Excellence Framework (REF) and the World's Prestigious University Ranking Systems. Scientometrics Research Journal, 8, (Issue 2), (Autumn & Winter), 75-98.  https://doi.org/10.22070/rsci.2020.5836.1437 [In Persian].
Islamic Council Research Center. (2004). Assessment Indicators Adopted at 550 Session of July 8, 2004 [Internet].  Retrieved November 30, 2020. https://vpb.um.ac.ir/images/192/stories/asnad-faradasti/shakhesarzyabi.pdf [In Persian].
Jahandideh , A., Abbasi, H., Nasl saraji, G., Idani, E., Riahi Poor, Z., & Abbasi, Z. (2019). Comparative study of the status of Iran’s medical universities according to Times Higher Education World University Rankings 2018 & 2019, Teb va Tazkiyeh, 27(4), 296-310. https://www.tebvatazkiye.ir/article_83477.html [In Persian].
Khanizad, R., & Montazer, G.H. (2017). A Comparative Evaluation of the World University Rankings Systems, Journal of Science & Technology Policy, 10(3), 31. https://jstp.nrisp.ac.ir/article_12985.html [In Persian].
Luque-Martínez, T., & Faraoni, N. (2020). Meta-ranking to position world universities. Studies in Higher Education45(4), 819-833. https://doi.org/10.1080/03075079.2018.1564260
Marginson, S. (2016). Global university ranking and performance improvement. What kind of international academic relations are created by rankings. [Proceedings of the IREG-8 Conference, University rankings and international academic relations–A bridging tool or a hindrance].
Moradian, M., Erfanmanesh, M., & Asnafi, A. (2018). The position of the Iranian medical universities in the world's top ten university ranking systems.  [The first international conference and the 12th conference on quality evaluation in academic systems], Tehran: Alzahra University, 63-150. [In Persian].
Moshtagh, M., & Sotudeh, H. (2021). Correlation between universities’ Altmetric Attention Scores and their performance scores in Nature Index, Leiden, Times Higher Education and Quacquarelli Symonds ranking systems. Journal of Information Science, 1-14. https://doi.org/10.1177/01655515211030868
Moshtagh, M., Sotudeh, H., Yaghtin, M., & Jowkar, T. (2021). The Correlation of Nature and Leiden Index Ranking Systems with Times and QS. Scientometrics Research Journal, 7, Issue 2, )Autumn & Winter), 157-172. https://doi.org/10.22070/rsci.2020.5488.1384 [In Persian].
Nourmohammadi, H., & Safari, F. (2013). Introduction the global rankings of universities and review criteria of this system. Science and Technology Policy Letters, 03(2), 71-86. https://stpl.ristip.sharif.ir/article_1181.html [In Persian].
O, C. (2021). Comparing World University Rankings: THE, QS and Shanghai. Retrieved April 7, 2022.‌ https://www.topuniversities.com/student-info/university-news/comparing-world-university-rankings-qs-shanghai
Polyakov, M., Bilozubenko, V., Korneyev, M., & Nebaba, N. (2021). Analysis of key university leadership factors based on their international rankings (QS World University Rankings and Times Higher Education). Problems and Perspectives in Management, 18(4), 142.   http://dx.doi.org/10.21511/ppm.18(4).2020.13
Rigi, A., Azizi, N., & Pourghaz, A. (2020). Critically Examine University Management in Achieving top Global Rankings, Management Researches, 13(47), 219-243. https://doi.org/10.22111/JMR.2020.32898.4948 [In Persian].
Rybiński, K., & Wodecki, A. (2022). Are university ranking and popularity related? An analysis of 500 universities in Google Trends and the QS ranking in 2012-2020. Journal of Marketing for Higher Education, 1-18. https://doi.org/10.1080/08841241.2022.2049952
Safón, V. (2019). Inter-ranking reputational effects: an analysis of the Academic Ranking of World Universities (ARWU) and the Times Higher Education World University Rankings (THE) reputational relationship. Scientometrics121(2), 897-915. https://doi.org/10.1007/s11192-019-03214-9
Times Higher Education. (2018). How to participate in Times Higher Education rankings. Retrieved November 31, 2021. https://www.timeshighereducation.com/how-participate-times-higher-education-rankings
Times Higher Education. (2019). THE World University Rankings 2020: methodology. Retrieved July 10, 2021. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/world-university-rankings-2020-methodology
Times Higher Education. (2021). World University Rankings. Retrieved November 14, https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings
Van Raan, A. F. (2005). Challenges in ranking of universities. [First International Conference on World Class Universities], June, Shanghai.