ترسیم نقشه دانش تولیدات علمی حوزه مدیریت بحران و مخاطرات در پایگاه اسکوپوس 1973-2020

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران .

2 دانشیار و عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور . تهران . ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر آشکارسازی موضوعات پژوهشی حوزه مدیریت بحران و مخاطرات در پایگاه اسکوپوس طی بازه زمانی 1973 تا 2020 است.
                      
روش‌شناسی: پژوهش علم‌سنجی حاضر با بهره‌مندی از فنون تحلیل محتوا (تحلیل هم‌واژگانی) و تحلیل شبکه انجام شد. جامعه پژوهش شامل2330 مقاله است. تحلیل داده‌ها و ترسیم ساختار فکری دانش نیز با نرم‌افزارهای BibExcel، Gaphi و VOSviewer انجام شد.
                      
یافته‌ها: کلیدواژه مدیریت بحران، مدیریت خطر و انسان پرتکرارترین کلیدواژه‌های حوزه مدیریت بحران و مخاطرات بودند. روند رشد تولیدات صعودی بوده است و ایالات‌ متحده، رونسیمان.دبلیو.بی، و علوم اجتماعی به‌عنوان فعال‌ترین کشور، نویسنده و حوزه شناخته شدند. موضوعات در نقشه‌های هم‌رخدادی واژگان پنج خوشه موضوعی را تشکیل داد که کلیدواژه‌های مدیریت بحران، مدیریت خطر و ارزیابی خطر دارای بیشترین مقدار مرکزیت رتبه، کلیدواژه‌های مدیریت خطر، آسیب‌پذیری، مدیریت آب دارای بیشترین مقدار مرکزیت نزدیکی و کلیدواژه‌های انسان، مدیریت خطر و ارزیابی خطر دارای بالاترین مقدار مرکزیت بینابینی بودند.
                      
نتیجه‌گیری: اکثریت پژوهش‌ها حول محور مدیریت بحران، مدیریت خطر و انسان صورت گرفته که اهمیت توجه پژوهش‌های جهان در خصوص سلامت انسان‌ها در زمان وقوع حوادث را نشان می‌دهد، اما بااین‌وجود ایران به‌عنوان یکی از کشورهای حادثه‌خیز در جهان دارای تعداد تولید علمی کم و تعداد همکاری بین‌المللی بسیار پایین در این زمینه است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowledge Mapping of Crisis and Risk Management Scientific Products at Scopus During 1973 and 2020

نویسندگان [English]

  • Mina Akbari Javid 1
  • Saeed Ghaffari 2
1 PhD Candidate of Information Science and Knowledge Studies, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor and Member of the Academic Staff of the De-partment of Information Science and Epistemology, Payame Noor Univer-sity,Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: Human thought in the field of crisis management is focused on preventing, preparing for, and dealing with crises in various areas such as organizational crises and natural disasters. However, accessing information on crisis management and related areas can be challenging due to the interdisciplinary nature of the concept of crisis, and there are differing opinions on this matter. One of the most critical and essential tasks of crisis management is to take measures, within the framework of urban management, to eliminate the problems caused by natural disasters, reduce their adverse effects, and prepare for relief and the improvement of the situation. Considering the significance of crisis management worldwide and the need to mitigate its impact, it is crucial to regularly analyze and advance crisis research. This will ensure that research in this field progresses with accuracy and relevance. Therefore, the objective of this study is to identify research topics in the field of crisis and risk management using the Scopus database from 1973 to 2020.
Methodology: The present research is a scientometric study that utilizes content analysis techniques, specifically co-word analysis and network analysis. The research community encompasses all documents in the field of crisis and risk management from the inception to 2020 in the Scopus database. In this research, the documentary method was used to collect data. First, the relevant keywords were identified, and the search was conducted using Boolean operators and truncation techniques. Finally, on November 7, 2021, 2,330 documents were retrieved and entered into Excel software. Using Bibexcel software, the names of organizations, countries, and keywords were extracted and analyzed. Centrality indices, such as closeness centrality, betweenness centrality, and degree centrality, were analyzed using Gephi software. Additionally, a vocabulary co-occurrence network was created using VOSviewer software.
Findings: According to the increasing trend of scientific publications in the field of crisis and risk management, there has been a rise in the production of works. The highest number of publications was recorded in the year 2020, with 222 documents. Most of the documents in terms of the type of work are research articles, and the majority of the published documents are in English. The United States, with 467 documents, Runciman, W.B. The author with 15 documents and the social science field with 694 documents were the most active in terms of country, author, and field. The topics of crisis management and risk can be categorized into five clusters of issues. The first cluster focuses on risk management and disasters caused by crises. The second cluster addresses crises, vulnerability, and disaster management during crisis situations. The third cluster examines the assessment of potential risks. The fourth cluster explores risk factors and interventions in crisis occurrence, as well as training individuals to prevent such accidents. The fifth cluster discusses post-accident management, healthcare, and providing relief to victims. The vocabulary co-occurrence network also shows that the keywords "crisis management," "risk management," and "risk assessment" have a degree centrality of 196, 194, and 192, respectively. The keywords "risk management," "vulnerability," and "water management" have an equal value of 1 and the highest value of closeness centrality. The keywords "human," "risk management," and "risk assessment" have the highest value of betweenness centrality, with values of 8.653, 491, and 3.398, respectively. These three nodes have the shortest path connecting them to other pairs of nodes, indicating that they have more influence and occupy a vital position in the network.
ConclusionThe key to crisis management lies in proper planning and the implementation of continuous structured processes that are designed before a crisis occurs in order to fully equip and prepare. Crisis management is a process that involves evaluating crisis signals and taking necessary measures before, during, and after the crisis to effectively overcome it and minimize the resulting damage. Conducting research in this field is one of the practical methods that can assist countries in crisis control and management. The results of previous research in the field of crisis management and natural hazards indicate that the majority of studies focus on crisis management, risk management, and human health. This highlights the significance of global research on human health during accidents. However, despite this, Iran, known as one of the accident-prone countries, has a low level of scientific output and limited international collaboration in this area. Policymakers and crisis management planners in countries can take a significant step towards identifying the principles of crisis prevention and mitigating the resulting damages by prioritizing the crisis issue and conducting further research on the identified hot issues in the present study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis and Risk Management
  • Scientometrics
  • Co-word
  • Intellectual Structure of Knowledge
  • network analysis
ابویی اردکانی، م.، عابدی جعفری، ح.، و آقازاده، ف. (1388). کاربرد روش‌های خوشه‌بندی در ترسیم نقشه‌های علم: مورد کاوی نقشه علم مدیریت شهری، پژوهشنامه‌ پردازش و مدیریت اطلاعات. 25 (3)، 327-371. https://jipm.irandoc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-117&sid=1&slc_lang=fa
اخوتی، م.‌، صادقی، ح.، طالبیان، ع.‌، و بانش، م. ر. (1392). تحلیل استنادی و ترسیم نقشه علمی مطالعات کتابداری و اطلاع‌رسانی در پایگاه استنادی «وب آو ساینس» از سال 1993 تا 2011، فصلنامه دانش‌شناسی (علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات). 6 (21)، 9-22. https://qje.ntb.iau.ir/article_517564.html?lang=fa
اقبالی، ا.، عرفانیان‌ خانزاده، ح.، و خیاط‌مقدم، س. (1395). تأثیر مدیریت ‌دانش بر موفقیت مدیریت بحران. پنجمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‌های باز، تهران.https://civilica.com/doc/501248
بدری، س. ع.، طهماسبی، س.، و هاجری، ب. (1400). رویکرد علم‌سنجی به مطالعات تاب‌آوری بلایا در ایران. نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، 8 (3)، 33-52. http://jsaeh.khu.ac.ir/article-1-3210-fa.html
جعفری، ح. ع.، و حسین‌زاده، ا. (1391). ترسیم نقشه دانش اخلاق مدیریت و سازمان در ایران. روش‌شناسی علوم انسانی، 18 (70)، 59-77. http://method.rihu.ac.ir/article_203.html?lang=fa
جعفری، س.، فرشید، ر.، و جباری، ل. (1399). تحلیل موضوعی مطالعات کووید 19 در پنج قاره بزرگ. پژوهشنامه علم‌سنجی، 6 (11)، 277-297. http://rsci.shahed.ac.ir/article_1146.html
حاج‌احمدی، ا، ح. (1385). مبانی‌خوشه‌بندی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات. دانشگاه امیرکبیر. قابل دسترس در تاریخ 28/3/1398 Index of /~shiry/lecture/machine-learning/tutorial/clustering (aut.ac.ir)
حاجی‌پور، ب.، طیبی ابوالحسنی، س. ا. ح.، و روحانی‌راد، ش. (1397). شبکه‌های همکاری علمی در مجلات مدیریت استراتژیک ایران. اندیشه مدیریت استراتژیک، 13 (1)، 83-109. https://smt.journals.isu.ac.ir/article_2551.html?lang=fa
حسین‌عباسی، ل. (1388). مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز، (۵۸)، ۳۰-۲۹. https://ekteshaf.nioc.ir/article-1-768-fa.html
سهیلی، ف.، توکلی‌زاده ‌راوری، م.، حاضری، ا.، و دوست‌حسینی، ن. (1398). ترسیم نقشه علم، تهران: دانشگاه پیام نور. https://press.pnu.ac.ir/book_28867.html
سهیلی، ف.، و عصاره، ف. (1392). «مفاهیم مرکزیت و تراکم در شبکه‌های علمی و اجتماعی». فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 24 (3)، 92 –108. http://nastinfo.nlai.ir/article_64_0.html?lang=fa
شکفته، م.، و حریری، ن. (1392). ترسیم و تحلیل نقشه علمی پزشکی ایران با استفاده از روش هم‌استنادی موضوعی و معیارهای تحلیل شبکه اجتماعی. مدیریت سلامت، 16 (‌15)، 43–59. https://jha.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1152&sid=1&slc_lang=fa
عصاره، ف.، فاضلی، س.، و محمدی، ز. (1399). ترسیم و تحلیل شبکه همکاری‌های علمی جهان در حوزه مدیریت بحران». نشریه علم‌سنجی کاسپین، 8 (1)، 22-29. https://cjs.mubabol.ac.ir/article-1-220-fa.html
ضیغمی، ر.، باقری نسامی، م.، حق‌دوست اسکویی، س. ف.، و یادآور نیک‌روش، م. (1387). تحلیل محتوا. نشریه پرستاری ایران، 21 (53)، 41-52. https://ijn.iums.ac.ir/browse.php?a_id=408&sid=1&slc_lang=fa
فتاحی، م.، رستمی مهربان، س.، طالبیان، م.، بحرودی، ع.، هالینگورث، ج.، و والکر، ر. (1390). بررسی فعالیت گسل نیشابور در استان خراسان. فصلنامه علمی علوم زمین. 20 (79)، 55-60. https://www.gsjournal.ir/article_55006.html?lang=fa
فلاح، م.، قربی، علی.، نوروزی، ع.ر.، و جعفری، ا. (1397). مطالعه علم‌سنجی انتشارات علمی حوزه زلزله‌شناسی بر اساس پایگاه استنادی وبگاه علوم. نشریه رهیافت، 28 (72)، 63-78. https://rahyaft.nrisp.ac.ir/article_13744.html
مختاری شمسی، م. (1394). سببشناسی سرطان کولون. مطالعه تحول در نقشه موضوعی حوزه تحلیل محتوای مدارک مدلاین [پایان‌نامه کارشناسی ارشد منتشر نشده]. دانشگاه یزد، دانشکده علوم اجتماعی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/57028ce2eba6b6a05258c73f80b9214a
مکی‌زاده، ف.، و ابراهیمی، و. (1394). ترسیم نقشه‏ علمی حوزه ‏ موضوعی مدیریت ریسک در پایگاه نمایه‏‌ استنادی علوم ایران، مدیریت‌ بحران، 6 (2)، 105-117. https://doi.org/20.1001.1.23453915.1396.6.2.9.3
 
نگارش، ح.، و یاری، ی. (1392). تحلیل مدیریت ریسک و بحران مخاطرات محیطی و محیط‌زیست استان لرستان. جغرافیا و مخاطرات محیطی. 2 (1)، 107-126. https://geoeh.um.ac.ir/article_26300.html?lang=fa
یزدانی، ک.، نجات، س.، رحیمی موقر، آ.، قالیچی، ل، و خلیلی، م. (1393). علم‌سنجی: مروری ‌بر مفاهیم، کاربردها و شاخص‌ها. مجله اپیدولوژی ایران، 10 (4)، 78-88. https://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_id=5292&sid=1&slc_lang=fa
 
Abedi Jafari, H., & Hoseinzadeh, A. (2012). Tracing the map of management and organizational ethics in Iran. Methodology of Social Sciences and Humanities, 18(70), 59-77. http://method.rihu.ac.ir/article_203.html?lang=en [In Persian].  
Abedi Jafari, H., & Hoseinzadeh, A. (2012). Tracing the map of management and organizational ethics in Iran. Methodology of Social Sciences and Humanities, 18(70), 59-77. http://method.rihu.ac.ir/article_203.html?lang=en [In Persian].  
Abuei Ardakan M., Abedi Jafari, H., & Aghazadeh, F. (2010). Applying Clustering Methods in Drawing Maps of Science: Case Study of the Map for Urban Management Science, Information Sciences & Technology, 25(3), 347-371.                                      https://jipm.irandoc.ac.ir/browse.php?a_id=877&sid=1&slc_lang=en [In Persian].
Abuei Ardakan M., Abedi Jafari, H., & Aghazadeh, F. (2010). Applying Clustering Methods in Drawing Maps of Science: Case Study of the Map for Urban Management Science, Information Sciences & Technology, 25(3), 347-371.                                      https://jipm.irandoc.ac.ir/browse.php?a_id=877&sid=1&slc_lang=en [In Persian].
Badri, S A., Tahmasbi, S., & Hajari, B. (2021). Sciento-metrics Approach to Disaster Resilience Studies in Iran, Jsaeh, 8 (3): 33-52. http://jsaeh.khu.ac.ir/article-1-3210-fa.html [In Persian].
Badri, S A., Tahmasbi, S., & Hajari, B. (2021). Sciento-metrics Approach to Disaster Resilience Studies in Iran, Jsaeh, 8 (3): 33-52. http://jsaeh.khu.ac.ir/article-1-3210-fa.html [In Persian].
Barnes, B., Dunn, S., & Wilkinson, S. (2019). Natural hazards, disaster management and simulation: a bibliometric analysis of keyword searches. Natural Hazards, 97(2), 813-840. https://doi.org/10.1007/s11069-019-03677-2
Barnes, B., Dunn, S., & Wilkinson, S. (2019). Natural hazards, disaster management and simulation: a bibliometric analysis of keyword searches. Natural Hazards, 97(2), 813-840. https://doi.org/10.1007/s11069-019-03677-2
Burns, N., & Grove S.K. (2001). The Practice of Nursing Research. 4th ed. Philadelphia: Saunders, 597 p. https://www.amazon.com/Practice-Nursing-Research-Critique-Utilization/dp/0721691773
Burns, N., & Grove S.K. (2001). The Practice of Nursing Research. 4th ed. Philadelphia: Saunders, 597 p. https://www.amazon.com/Practice-Nursing-Research-Critique-Utilization/dp/0721691773
Callon, M., Rip, A., & Law, J. (Eds.). (1986). mapping the dynamics of science and technology: Sociology of science in the real world. Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-349-07408-2  
Callon, M., Rip, A., & Law, J. (Eds.). (1986). mapping the dynamics of science and technology: Sociology of science in the real world. Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-349-07408-2  
Cheng, B. (2006). Using social networks analyses to investigate potential bias in editorial peer review in core journals of Comparative/International Education [Unpublished PhD Dissertation]. Brigham young University. https://scholarsarchive.byu.edu/etd/1295
Cheng, B. (2006). Using social networks analyses to investigate potential bias in editorial peer review in core journals of Comparative/International Education [Unpublished PhD Dissertation]. Brigham young University. https://scholarsarchive.byu.edu/etd/1295
Dai, S., Duan, X., & Zhang, W. (2020). Knowledge map of environmental crisis management based on keywords network and co-word analysis, 2005–2018. Journal of Cleaner Production, 262, 121168. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121168
Dai, S., Duan, X., & Zhang, W. (2020). Knowledge map of environmental crisis management based on keywords network and co-word analysis, 2005–2018. Journal of Cleaner Production, 262, 121168. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121168
Demiroz, F., & Haase, T. W. (2019). The concept of resilience: a bibliometric analysis of the emergency and disaster management literature. Local government studies, 45(3), 308-327. https://doi.org/10.1080/03003930.2018.1541796
Demiroz, F., & Haase, T. W. (2019). The concept of resilience: a bibliometric analysis of the emergency and disaster management literature. Local government studies, 45(3), 308-327. https://doi.org/10.1080/03003930.2018.1541796
Edelstein, H.A. (1999). Introduction to Data Mining and Knowledge Discovery. Maryland: Two Crows Corporation. ISBN: 1-892095-02-5
Edelstein, H.A. (1999). Introduction to Data Mining and Knowledge Discovery. Maryland: Two Crows Corporation. ISBN: 1-892095-02-5
Egghe, L., & Rousseau, R. (1990). Introduction to informetrics: Quantitative methods in library, documentation and information science. Elsevier Science Publishers amsterdam. new yyourk ​xford. http://eprints.rclis.org/6011/
Egghe, L., & Rousseau, R. (1990). Introduction to informetrics: Quantitative methods in library, documentation and information science. Elsevier Science Publishers amsterdam.new yyourk ​xford. http://eprints.rclis.org/6011/
Falah, M., ghorobi, A., norozi, A., & Jafari, A. (2019). Scientometric Study of Scientific Publications in Seismology based on Web of Science. Rahyaft, 28(72), 61-76. https://rahyaft.nrisp.ac.ir/article_13744.html?lang=en [In Persian].
Falah, M., ghorobi, A., norozi, A., & Jafari, A. (2019). Scientometric Study of Scientific Publications in Seismology based on Web of Science. Rahyaft, 28(72), 61-76. https://rahyaft.nrisp.ac.ir/article_13744.html?lang=en [In Persian].
Fattahi, M., Rostami Mehraban, S., Talebian, M., Bahroudi, A., Hollingsworth, J., & Walker, R. (2011). An Investigation into the Activity of the Neyshabour Fault, Khorasane Province, Iran. Scientific Quarterly Journal of Geosciences, 20(79), 55-60. https://www.gsjournal.ir/article_55006.html?lang=en [In Persian].
Fattahi, M., Rostami Mehraban, S., Talebian, M., Bahroudi, A., Hollingsworth, J., & Walker, R. (2011). An Investigation into the Activity of the Neyshabour Fault, Khorasane Province, Iran. Scientific Quarterly Journal of Geosciences, 20(79), 55-60. https://www.gsjournal.ir/article_55006.html?lang=en [In Persian].
Freeman, L. (1979). Centrality in social networks: Conceptual clarification, social networks, 1, 215-39. https://doi.org/10.1016/0378-8733(78)90021-7
Freeman, L. (1979). Centrality in social networks: Conceptual clarification, social networks, 1, 215-39. https://doi.org/10.1016/0378-8733(78)90021-7
Hadjahmadi, A. H. (2005). The basics of clustering in the Faculty of Computer Engineering and Information Technology. Amirkabir University. Retrieved on 28/03/2018, Available. Index of /~shiry/lecture/machine-learning/tutorial/clustering (aut.ac.ir) [In Persian].
Hadjahmadi, A. H. (2005). The basics of clustering in the Faculty of Computer Engineering and Information Technology. Amirkabir University. Retrieved on 28/03/2018, Available: Index of /~shiry/lecture/machine-learning/tutorial/clustering (aut.ac.ir) [In Persian].
Hajipour, B., Tayebi Abolhasani, A., & Rouhani Rad, S. (2019). Scientific Collaboration Networks in Iranian Strategic Management journals. Strategic Management Thought, 13(1), 83-109. https://doi.org/10.30497/SMT.2019.2551 [In Persian].
Hajipour, B., Tayebi Abolhasani, A., & Rouhani Rad, S. (2019). Scientific Collaboration Networks in Iranian Strategic Management journals. Strategic Management Thought, 13(1), 83-109. https://doi.org/10.30497/SMT.2019.2551 [In Persian].
Hood, W., & Wilson, C. (2001). The literature of bibliometrics, scientometrics, and informetrics. Scientometrics, 52(2), 291-314. https://doi.org/10.1023/a:1017919924342
Hood, W., & Wilson, C. (2001). The literature of bibliometrics, scientometrics, and informetrics. Scientometrics, 52(2), 291-314. https://doi.org/10.1023/a:1017919924342
Hossein Abbasi, L. (2009). Crisis management and non-agent defense, Scientific- Propagative Journal of Oil & Gas Explpration & Production, 58, 29-30. https://ekteshaf.nioc.ir/article-1-768-fa.html [In Persian].
Hossein Abbasi, L. (2009). Crisis management and non-agent defense, Scientific- Propagative Journal of Oil & Gas Explpration & Production, 58, 29-30. https://ekteshaf.nioc.ir/article-1-768-fa.html [In Persian].
Iqbali, A., Khayat Moghadam, S., & Erfanian Khanzadeh, H. (2015). The effect of knowledge management on the success of crisis management, [the fifth international conference on accounting and management and the second conference on entrepreneurship and open innovation], Tehran. https://civilica.com/doc/501248/ [In Persian].
Iqbali, A., Khayat Moghadam, S., & Erfanian Khanzadeh, H. (2015). The effect of knowledge management on the success of crisis management, [the fifth international conference on accounting and management and the second conference on entrepreneurship and open innovation], Tehran. https://civilica.com/doc/501248/ [In Persian].
Jafari, S., Farshid, R., & Jabbari, L. (2020). Thematic analysis of COVID 19 studies in five large continents. Scientometrics Research Journal, 6 (11), 277-297. https://www.researchgate.net/publication/347959613_Thematic_analysis_of_COVID_19_studies_in_five_large_continents  [In Persian].
Jafari, S., Farshid, R., & Jabbari, L. (2020). Thematic analysis of COVID 19 studies in five large continents. Scientometrics Research Journal, 6 (11), 277-297. https://www.researchgate.net/publication/347959613_Thematic_analysis_of_COVID_19_studies_in_five_large_continents  [In Persian].
Kaur, A., & Sood, S. K. (2020). Ten years of disaster management and use of ICT: a scientometric analysis. Earth Science Informatics, 13(1), 1-27. https://doi.org/10.1007/s12145-019-00408-w
Kaur, A., & Sood, S. K. (2020). Ten years of disaster management and use of ICT: a scientometric analysis. Earth Science Informatics, 13(1), 1-27. https://doi.org/10.1007/s12145-019-00408-w
King, J. (1987). A review of bibliometric and other science indicators and their role in research evaluation. Journal of information science, 13(5), 261-276. https://doi.org/10.1177/016555158701300501
King, J. (1987). A review of bibliometric and other science indicators and their role in research evaluation. Journal of information science, 13(5), 261-276. https://doi.org/10.1177/016555158701300501
Leta, S. D., & Chan, I. C. C. (2021). Learn from the past and prepare for the future: A critical assessment of crisis management research in hospitality. International Journal of Hospitality Management, 95, 102915. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2021.102915
Leta, S. D., & Chan, I. C. C. (2021). Learn from the past and prepare for the future: A critical assessment of crisis management research in hospitality. International Journal of Hospitality Management, 95, 102915. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2021.102915
Li, J., Wang, M. H., & Ho, Y. S. (2011). Trends in research on global climate change: A Science Citation Index Expanded-based analysis. Global and Planetary Change, 77(1-2), 13-20. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2011.02.005
Li, J., Wang, M. H., & Ho, Y. S. (2011). Trends in research on global climate change: A Science Citation Index Expanded-based analysis. Global and Planetary Change, 77(1-2), 13-20. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2011.02.005
Liu, J., Wang, Y., Zhang, Q., Wei, J., & Zhou, H. (2022). Scientometric Analysis of Public Health Emergencies: 1994–2020. International journal of environmental research and public health, 19(2), 640. https://doi.org/10.3390/ijerph19020640
Liu, J., Wang, Y., Zhang, Q., Wei, J., & Zhou, H. (2022). Scientometric Analysis of Public Health Emergencies: 1994–2020. International journal of environmental research and public health, 19(2), 640. https://doi.org/10.3390/ijerph19020640
Makkizadeh, F., & Ebrahimi, V. (2018). Scientific Mapping of Risk Management Field in ISC. Emergency Management, 6(2), 105-117.‌ http://www.joem.ir/article_31153.html?lang=en [In Persian].
Makkizadeh, F., & Ebrahimi, V. (2018). Scientific Mapping of Risk Management Field in ISC. Emergency Management, 6(2), 105-117.‌ http://www.joem.ir/article_31153.html?lang=en [In Persian].
Mokhtari Shamsi, M. (2015). A Study on Changes in Thematic Map of Colonic Neoplasm Etiology: A Content Analysis of MEDLINE Doquments [Unpublished master Dissertation]. Yazd University, Faculty of Social Science. https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/57028ce2eba6b6a05258c73f80b9214a [In Persian].  
Mokhtari Shamsi, M. (2015). A Study on Changes in Thematic Map of Colonic Neoplasm Etiology: A Content Analysis of MEDLINE Doquments [Unpublished master dissertation]. Yazd University, Faculty of Social Science. https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/57028ce2eba6b6a05258c73f80b9214a [In Persian].  
Mousavi, S. R., Rashedi, H., & Nabi Bidhendi, G. (2018). Role of crisis management in reducing socio-psychological vulnerabilities after natural disasters (case study: citizens of Bam city). Environmental Energy and Economic Research, 2(3), 187-196. https://doi.org/10.22097/eeer.2018.144293.1034
Mousavi, S. R., Rashedi, H., & Nabi Bidhendi, G. (2018). Role of crisis management in reducing socio-psychological vulnerabilities after natural disasters (case study: citizens of Bam city). Environmental Energy and Economic Research, 2(3), 187-196. https://doi.org/10.22097/eeer.2018.144293.1034
Negaresh, H., & Yari, Y. (2013). Analysis of Environmental and Natural Hazards and Risk Management of Lorestan Province. Journal of Geography and Environmental Hazards, 2(1), 107-126. https://geoeh.um.ac.ir/article_26300.html?lang=en [In Persian].
Negaresh, H., & Yari, Y. (2013). Analysis of Environmental and Natural Hazards and Risk Management of Lorestan Province. Journal of Geography and Environmental Hazards, 2(1), 107-126. https://geoeh.um.ac.ir/article_26300.html?lang=en [In Persian].
Noyons, E. C. M. (1999). Bibliometric mapping as a science policy and research management tool [Unpublished PhD Dissertation]. Leiden University. https://hdl.handle.net/1887/38308
Noyons, E. C. M. (1999). Bibliometric mapping as a science policy and research management tool [Unpublished PhD Dissertation]. Leiden University. https://hdl.handle.net/1887/38308
okhovati, M., Sadeghi, H., Talebian, A., & Baneshi, M. (2013). Citation analysis and mapping Library & Information Science in WOS citation database 1993-2011. Journal of Knowledge Studies, 6(21), 9-22. https://qje.ntb.iau.ir/article_517564.html?lang=en [In Persian].  
okhovati, M., Sadeghi, H., Talebian, A., & Baneshi, M. (2013). Citation analysis and mapping Library & Information Science in WOS citation database 1993-2011. Journal of Knowledge Studies, 6(21), 9-22. https://qje.ntb.iau.ir/article_517564.html?lang=en [In Persian].  
Osareh F., Mohammadi Z., & Fazeli S. (2021).  Drawing and analyzing the world's scientific collaboration network in the field of crisis management. Caspian Journal of Scientometrics (CJS), 8 (1), 22-29. https://cjs.mubabol.ac.ir/browse.php?a_id=220&sid=1&slc_lang=en [In Persian]. 
Osareh F., Mohammadi Z., & Fazeli S. (2021).  Drawing and analyzing the world's scientific collaboration network in the field of crisis management. Caspian Journal of Scientometrics (CJS), 8 (1), 22-29. https://cjs.mubabol.ac.ir/browse.php?a_id=220&sid=1&slc_lang=en [In Persian]. 
Rattien, S. (1990). The role of the media in hazard mitigation and disaster management. Disasters, 14(1), 36-45. https://doi.org/10.1111/j.1467-7717.1990.tb00970.x
Rattien, S. (1990). The role of the media in hazard mitigation and disaster management. Disasters, 14(1), 36-45. https://doi.org/10.1111/j.1467-7717.1990.tb00970.x
Shekofteh M., & Hariri N. (2013). Scientific Mapping of Medicine in Iran Using Subject Category Co-Citation and Social Network Analysis. Journal of Health Administration. 16 (51), 43-59. https://jha.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1152&sid=1&slc_lang=en [In Persian].
Shekofteh M., & Hariri N. (2013). Scientific Mapping of Medicine in Iran Using Subject Category Co-Citation and Social Network Analysis. Journal of Health Administration. 16 (51), 43-59. https://jha.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1152&sid=1&slc_lang=en [In Persian].
Sohaili, F., Tavaklizadeh-Ravari, M., Hzeri, A., & Dosthosseini, N. (2018). Visualization of science map. Tehran: Payam Noor University. https://press.pnu.ac.ir/book_28867.html [In Persian].
Sohaili, F., Tavaklizadeh-Ravari, M., Hzeri, A., & Dosthosseini, N. (2018). Visualization of science map. Tehran: Payam Noor University. https://press.pnu.ac.ir/book_28867.html [In Persian].
Soheili, F., & Osareh, F. (2013). Concepts of Centrality and Density in Scientific and Social Networks. Librarianship and Information Organization Studies, 24(3), 92-108. http://nastinfo.nlai.ir/article_64_0.html [In Persian].
Soheili, F., & Osareh, F. (2013). Concepts of Centrality and Density in Scientific and Social Networks. Librarianship and Information Organization Studies, 24(3), 92-108. http://nastinfo.nlai.ir/article_64_0.html [In Persian].
Sood, S. K., & Rawat, K. S. (2021). A scientometric analysis of ICT-assisted disaster management. Natural hazards, 106(3), 2863-2881.  https://doi.org/10.1007/s11069-021-04512-3
Sood, S. K., & Rawat, K. S. (2021). A scientometric analysis of ICT-assisted disaster management. Natural hazards, 106(3), 2863-2881.  https://doi.org/10.1007/s11069-021-04512-3
Wilsdon, J. (2011). Knowledge, networks and nations: Global scientific collaboration in the 21st century. London: The Royal Society.  http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/45410/
Wilsdon, J. (2011). Knowledge, networks and nations: Global scientific collaboration in the 21st century. London: The Royal Society.  http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/45410/
Yazdani, K. Nejat, S. Rahimi-Movaghar, A. Ghalichee, L. & Khalili, M. (2015). Scientometrics: Review of Concepts, Applications, and Indicators. Irje, 10 (4): 78-88. https://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_id=5292&sid=1&slc_lang=en [In Persian].
Yazdani, K. Nejat, S. Rahimi-Movaghar, A. Ghalichee, L. & Khalili, M. (2015). Scientometrics: Review of Concepts, Applications, and Indicators. Irje, 10 (4), 78-88. https://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_id=5292&sid=1&slc_lang=en [In Persian].
Zamoum, K., & Gorpe, T. S. (2018). Crisis management: A historical and conceptual approach for a better understanding of today’s crises. In Crisis Management-Theory and Practice. IntechOpen. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=37yQDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA203&ots=9BpqTGud5c&sig=qH8vWOreX1r2eCHQnxSCXLVUD0Y#v=onepage&q&f=false
Zamoum, K., & Gorpe, T. S. (2018). Crisis management: A historical and conceptual approach for a better understanding of today’s crises. In Crisis Management-Theory and Practice. IntechOpen. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=37yQDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA203&ots=9BpqTGud5c&sig=qH8vWOreX1r2eCHQnxSCXLVUD0Y#v=onepage&q&f=false
Zeighami, R., Bagheri Nesami, M., Oskouie F., & Yadavar Nikravesh, M. (2008). Content analysis. Iran Journal of Nursing (IJN). 21 (53), 41-52. https://ijn.iums.ac.ir/browse.php?a_id=408&sid=1&slc_lang=en [In Persian].
Zeighami, R., Bagheri Nesami, M., Oskouie F., & Yadavar Nikravesh, M. (2008). Content analysis. Iran Journal of Nursing (IJN). 21 (53), 41-52. https://ijn.iums.ac.ir/browse.php?a_id=408&sid=1&slc_lang=en [In Persian].