شناسایی و تحلیل فعالیت‌های پژوهشی ‏‏‏‏اعضای هیئت‏ علمی رشته علوم سیاسی دانشگاه‌های دولتی تهران در چارچوب آیین‌نامه‏‏ ارتقای‏ ‏‏‏‏اعضای‏ هیئت‏ علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد تهران .

2 استاد علوم سیاسی دانشگاه شاهد تهران .

3 دانشیار مدیریت دانشگاه شاهد.

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف «شناسایی و تحلیل فعالیت‌های پژوهشی ‏‏‏‏اعضای‏ هیئت علمی رشته علوم سیاسی دانشگاه‌های دولتی تهران در چارچوب آیین‌نامه ‏‏ارتقای‏ ‏‏‏‏اعضای‏ هیئت علمی» انجام شده است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های ارزیابانه تحلیلی است که برای انجام آن از روش مطالعه کتابخانه‌ای استفاده شده است. جامعه این پژوهش شامل تمامی ‏‏‏‏اعضای‏ هیئت علمی رشته علوم سیاسی دانشگاه‌های دولتی مستقر در شهر تهران است که تعداد آنان در زمان اجرای تحقیق 174 نفر بودند. برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم استفاده شده است. از میان جامعه آماری تعداد 119 نفر به‌عنوان نمونه آماری با استفاده فرمول نمونه‌گیری کوکران برآورد شدند. گردآوری داده‌های این پژوهش مربوط به بازده زمانی 1395 از زمان اجرایی‌شدن آخرین آیین‌نامه‏‏ ارتقای‏ علمی تا پایان سال 1399 است. داده‌ها اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار SPSSنسخه 26 وExcel  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته‌ها: نتایج فعالیت‌های پژوهشی مبتنی بر آیین‌نامه ‏‏ارتقاء‏ نشان داد که تعداد مقالات پژوهشی در دوره مورد مطالعه ، با تعداد 43 مقاله نمایه‌شده در پایگاه ای اس سی، 8 مقاله نمایه‌شده در اسکوپوس، 2 مقاله نمایه‌شده در وب آو ساینس و 2 مقاله نمایه‌شده درجی سی آر است. حداکثر مقالات ترویجی و تحشیه دوره مورد مطالعه با حداکثر 7 مقاله که از این تعداد به ترتیب 7، 2 مربوط به مقالات ترویجی و تحشیه است. تعداد مقالات کامل در همایش­های علمی معتبر در دوره مورد مطالعه با حداکثر 19 مقاله، که از این تعداد به ترتیب 12و17 مربوط به همایش­های علمی معتبر داخلی و بین­المللی است. انجام طرح‌های پژوهشی در دوره مورد مطالعه با حداکثر 4 طرح پژوهشی که از این میزان تعداد طرح­های داخل و خارج موسسه به ترتیب 3 و 4 است. انتشار کتاب در دوره مورد مطالعه با حداکثر 37 جلد کتاب است که از این میزان تألیف و تصنیف کتاب با تعداد 12 بیشترین و بعد از آن ترجمه کتاب با تعداد عددی 8 و عنوان تصحیح کتاب با مقدار عددی . قرار دارد. راهنمایی پایان­نامه­ها و رساله­های دکتری  با حداکثر 41 مورد که به ترتیب پایان­نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری به ترتیب 32 و 15 است. حداکثر ارائه کرسی­های نظریه­پردازی دوره مورد مطالعه با مقدار عددی 2 است که کرسی­های علمی – ترویجی نقد و نوآوری علمی در حوزه علمی، نظریه­پردازی در حوزه علمی با مقدار عددی 2 و ارائه نتایج کرسی­ها در همایش­ها با مقدار عددی 0 است. همچنین نسبت کتاب به مقاله در دوره مورد مطالعه یک پنجم است. ترتیب فراوانی انتشار مقاله بر اساس مرتبه علمی ‏‏‏‏اعضاء‏ هیئت علمی استاد، دانشیار و استادیار در دوره مورد مطالعه به ترتیب 43، 33 و 17است. در حوزه تخصص­گرایی ‏ تقریباً بیشترین حوزه فاقد تخصص و روابط بین­الملل ‏‏‏‏اعضاء‏ هیئت علمی رشته علوم سیاسی مربوط به این دو حوزه است. منظور از حوزه فاقد تخصص پژوهشی، عدم نظم، انسجام فکری و یک رویه و تمرکز پژوهشی و حوزه تخصصی خاص و محوری است که با مقدار عددی 24 است، و این بدان معناست که (20.16‏ درصد) ‏‏‏‏اعضای‏ هیئت علمی در هیچ حوزه پژوهشی، تخصصی ندارند و همچنین رشته روابط بین‌الملل با مقدار عددی 24 (20.16‏ درصد) و پس از آنها اندیشه سیاسی در اسلام و ایران با مقدار عددی 6 (5.04‏ درصد) بالاترین حوزه تخصصی را داراست.
نتیجه‌گیری: نظام ‏‏ارتقای‏ مرتبه ‏‏‏‏اعضای‏ هیئت علمی به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌گذاری در نظام آموزش عالی نقش ویژه‌ای در جهت‌دهی به عملکرد ‏‏‏‏اعضای‏ هیئت علمی دارد که آیین‌نامه ‏‏ارتقای‏ ‏‏‏‏اعضای‏ هیئت علمی، عینی‌ترین نمود آن محسوب می‌شود. مطالعه متون نشان داد که ‏‏ارتقای‏ مرتبه علمی، مستلزم توجه به دو بُعد کمیّت و کیفیت توأمان با هم بایستی صورت پذیرد. نتایج پژوهش نشان داد. ازآنجایی‌که نظام ‏‏ارتقای‏ ‏‏‏‏اعضای‏ هیئت علمی شامل عناصر متعددی است، ولیکن عدم توازن در ارزش‌گذاری فعالیت‌ها و خلاصه‌شدن وزن ماده پژوهشی به بند مربوط به مقالات علمی– پژوهشی و درنظر‌نگرفتن هیچ سقف امتیازی برای آن باعث شده است تا دیگر فعالیت‌ها تحت‌الشعاع آن قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Analysis of Research Activities of Faculty Members of Political Science in the Framework of the Regulations for Promotion of Faculty Members

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Karbalaie Hossein Fallah 1
  • Zahed Ghafari Hashjin 2
  • Abdolreza Beyginia 3
1 Ph. D student of Political Studies of Islamic Revolution, Shahed University of Tehran.
2 Professor of Political Science, Shahed University of Tehran.
3 Associate Professor of Management, Shahed University of Tehran.
چکیده [English]

Purpose: This study was conducted with the aim of "identifying and analyzing the research activities of faculty members in the field of political science of public universities in Tehran within the framework of the regulations for promoting the rank of faculty members.
 
Methodology: The current research is a type of analytical evaluative research, which was carried out using the library study method. The population of this research includes all the members of the political science faculty of the government universities located in Tehran, whose number was 174 at the time of the research. To select the sample, the stratified sampling method is used according to the volume. Among the statistical population, 119 people were estimated as a statistical sample using Cochran's sampling formula. The data collection of this research is related to the time efficiency of 2015 from the time of the implementation of the latest scientific promotion regulations until the end of 2019. The data has been analyzed using SPSS version 26 and Excel software.
 
Findings: The results of research activities based on the promotion regulations showed that the number of research articles in the study period with a maximum of 43 articles, with the number of 43 articles indexed in the ISC database, 8 articles indexed in Scopus 2 articles are indexed in Web of Sciences and 2 articles are indexed in JCR. During the study period, a maximum of 7 articles were analyzed, with 7 of them being related to promotional articles and 2 related to promotional articles. The study period yielded a total of 19 complete articles from valid scientific conferences. Out of these, 12 articles were related to domestic conferences, while 17 articles were related to international conferences. Carrying out research projects in the study period with a maximum of 4 research projects, of which the number of projects inside and outside the institution is 3 and 4, respectively. The publication of books in the studied period is with a maximum of 37 book volumes, of which the authorship and composition of the book is the most with the number of 12, followed by the translation of the book with a numerical number of 8 and the title of book correction with a numerical value.contract Guidance for theses and doctoral dissertations with a maximum of 41 items, which are 32 and 15 respectively for the master's thesis and doctoral dissertation. The maximum presentation of theorizing chairs of the course under study is with a numerical value of 2, which is scientific-promotional chairs of criticism and scientific innovation in the scientific field, theorizing in the scientific field with a numerical value of 2 and presenting the results of the chairs in conferences with a numerical value of 0. Also, the ratio of books to articles in the study period is one fifth. The frequency of article publication, based on the academic rank of professors, associate professors, and assistant professors in the course under review, is 43, 33, and 17, respectively. In the field of specialization, almost the most areas of lack of expertise and international relations among faculty members in the field of political science are related to these two fields. The meaning of the field lacks research expertise, lack of order, intellectual coherence and a research procedure and focus, and a special and central specialized field with a numerical value of 24, which means that (20.16%) faculty members are in no specialized research field. They do not have them and also the field of international relations with a numerical value of 24 (20.16%) followed by political thought in Islam and Iran with a numerical value of 6 (5.04%) has the highest specialization field.
Conclusion: The promotion system of faculty members plays a crucial role in organizing their performance and is considered the most objective manifestation of scientific board. The literature suggests that improving the scientific order requires attention to both the quantity and quality of joint efforts. The study's results indicate that the promotion system includes multiple elements, but the imbalance in evaluating activities and the excessive weight given to research papers without any limit undermines its effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Science
  • Faculty Members
  • Research Activities
  • Public Universities and Promotion Regulations
 
 ارسطوپور، ش. (1393). نگاهی آسیب‏‌شناسانه به آیین‏نامه ارتقای اعضای هیئت‏‏ علمی و پیامدهای منفی حاصل از آن در زمینه تولید علم. اولین همایش ملی سنجش علم: ارزشیابی و آسیبشناسی برون‌دادهای علمی،1-20. https://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1071037.html
اسحاقی، ف.، محمدی، ر.، و پرند، ک. (1378). نظام مناسب ارزیابی عملکرد اعضای هیئت‏ ‏علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (ملاک‌ها و رویه‌ها). نامه آموزش عالی، 1 (2)، 93 -111.
باوی، م. (1377). وضعیت رشته علوم سیاسی در ایران. فصلنامه علوم سیاسی، 1 (3)، 286- 310.
بوسلیکی، ح. (1399). ارزیابی اخلاقی آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت‏ ‏علمی از منظر عدالت توزیعی بر اساس ملاک «شایستگی». پژوهشنامه اخلاق، 50، 7- 24.    https://ensani.ir/file/download/article/1629001919-9475-50-1.pdf
حسینی شاوون، ا.، و جاهد، ح. (1391). شناسایی موانع انجام فعالیت‌های پژوهشی از منظر اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز، سیاست علم و فناوری،4(4) ،49-65. https://jstp.nrisp.ac.ir/article_12858.html
جمالی زواره، ب.، نصر اصفهانی، ا.، و نیلی، م. (1397). واکاوی آیین‌نامه ارتقای هیئت‏ ‏علمی: چالش‌ها و پیامدها. فصلنامه علمی پژوهشی آموزش عالی ایران، 10 (1)، 79 - 98. https://ensani.ir/fa/article/519445
حیدری، غ.، قنادی‌نژاد، ف. (1397). تبیین موانع و راهکارهای نظریه‌پردازی در علوم انسانی و اجتماعی (مطالعه موردی: اعضای هیئت‏‏ علمی دانشگاه شهید چمران اهواز). رهیافت، 28 (71)، 19- 32. https://www.sid.ir/paper/87813/fa
خاکی، غ. (1378). روش تحقیق (با رویکرد پایاننامهنویسی). تهران: انتشارات: مرکز تحقیقات علمی کشور با همکاری کانون فرهنگی انتشارات درایت. 430 ص.
رضایان، ا.، مرزبان، ا.، رضایان، ع.، و مرزبان، م. (1401). تحلیل ساختاری مؤلفه‌ها و شناسایی پیشران‌های سازندۀ آیندۀ آیین‌نامۀ ارتقای مرتبۀ اعضای هیئت‏ ‏علمی مراکز آموزش عالی در ایران در افق 1414. فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، 14 (3)، 123 - 155. https://doi.org/10.22035/isih.2022.4663.4603
روحانی، ش.، و رشیدی، ز. (1397). واکاوی تجربه زیسته اعضای هیئت‏ ‏علمی از روند ارتقای مرتبه علمی؛ مطالعه‌ای به روش پدیدارشناسی. مجله آموزش عالی ایران، 10 (1)، 133- 157. https://ihej.ir/article-1-1198-fa.html
روشن، م.، و قاسمی، م. (1397). تحلیل رفتاری اعضای هیئت علمی دانشکده‌های علوم انسانی و اجتماعی در فرایند ارتقای علمی. مجله اموزش عالی ایران، ۱۰ (۱)، 1- 23. https://ensani.ir/fa/article/519442/
سلیمی، ح.، و حداد، غ، ر. (1398). آینده‌پژوهی وضعیت علوم سیاسی در ایران بر اساس الگوی تحلیل روند STEEP)V). پژوهشنامه علوم سیاسی، 15 (1)، 75-110. https://doi.org/‌10.22034/IPSA.2020.394
شمشیری، ب.، سلیمی، ق.، وسنگی، ف. (1397). معیارهای ارتقای اعضای هیئت‏ علمی در حوزه علوم انسانی از منظر تجارب دانشگاه‌های معتبر دنیا و تجارب اعضای هیئت‏ ‏علمی دانشگاه شیراز پژوهشی ترکیبی. آموزش عالی ایران، 10 (1)، 99- 131. http://dorl.net/dor/20.1001.1.20088000.1397.10.1.5.8
شیربگی، ن.، و ساعدموچشی، ل. (1397). پدیدارنگاری تجارب اعضای هیئت‏ ‏‌علمی از فرایند ارتقای مرتبه علمی. فصلنامه آموزش عالی ایران، 10(1)، 57- 77. http://ihej.ir/article-1-1196-fa.html
صادقی آرانی، ز. (1400). بهره‌گیری از رویکرد تفکر سیستمی به‌منظور بررسی اثرهای جانبی سیاست‌های آموزش عالی: نقدی بر مقاله‌محوربودن آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت‏ علمی. فصلنامه پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی،27 (3)، 53- 85. https://journal.irphe.ac.ir/article_703034.html
صادقی‌مندی، ف.، محمدی، ر.، و زمانی‌فر، م. (1394). ارزشیابی کیفیت عملکرد اعضای هیئت‏‏ علمی در گروه‌های آموزشی مهندسی (بر مبنای گزارش‌های ارزیابی درونی). فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 17 (67)، 91-111. https://ecc.isc.ac/showJournal/25/66804/842868
عابد، س.، محمدداوودی، ا. ح.، و سورانی، ر. (1399). بررسی ارزیابی عملکرد اعضای هیئت‏ علمی در دانشگاه‌ها. فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، س 4، ش 39، 1-21. https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/468
عصاره، ف.، و عفیفیان، ف. (1396). نقدی بر آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت‏ ‏علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشى کشور: آسیب‌شناسى و ارائه راهکارها. فصلنامه نقد کتاب، اطلاعرسانی و ارتباطات، 4 (15)، 213-223. http://icbr.faslnameh.org/article-1-437-fa.html
قنبری، ا.، و یوسفی، ه. (1398). اولویت‌بندی معیارهای ارتقای مرتبه اعضای هیئت‏ علمی در ایران بر اساس مطالعه‌ای تطبیقی نظام‌های ارتقای مرتبه اعضای هیئت‏ ‏علمی در دانشگاه‌های منتخب. فصلنامه علمی پژوهشی آموزش عالی ایران، 11 (4)، 67-94. http://ihej.ir/article-1-1523-fa.html
محمدی دوستدار، ح.، و میرحسینی، ع. (1392). سیاست‌ها و فرایندهاى ارتقاى اعضاى هیئت علمى در دانشگاه‌هاى منتخب جهان.  سیاستنامه علم و فناوری، 3 (3)، 55 -70 . https://stpl.ristip.sharif.ir/article_1187.html
محمدی دوستدار، ح.، و میرحسینی، ع. (1387). بررسی تطبیقی معیارهای ارتقای اعضای هیئت علمی در آموزش عالی.  سیاست علم و فناوری، 1 (3)، 91-102. https://www.sid.ir/paper/403914/fa
مصفا، ن. (1385). سیری در تحولات آموزشی و پژوهشی علوم سیاسی و روابط بینالملل. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 308 ص.
مهدی، ر. (1392). آینده‌پژوهی در آموزش عالی: شرایط و ویژگی‌های دانشگاه‌های سرآمد در آینده. فصلنامه رهیافت، 23 (55)، 79- 90. https://rahyaft.nrisp.ac.ir/article_13547.html
همتی، ع. ر.، گودرزی، م. ع.، و حاجیانی، ا. (1394). آینده‌پژوهی تجاری‌شدن آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران؛ ضرورت یا الزام!  فصلنامه آینده‌پژوهی مدیریت، 26 (102)، 1-14. https://www.sid.ir/paper/204277/fa
صمدی، ل.، ناخدا، م.، نوروزی چاکلی، ع. ر.، و اسدی، س. (1398). چالش‌های آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی برای هم‌ترازسازی سنجش و ارزیابی بهره وری علمی پژوهشگران رشته موسیقی در ایران. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 1 (17)، 59- 84. https://doi.org/‌10.22067/riis.v9i1.75959
یوسفی، ه.، اسدبیگی، م.، و رشید حاجی خواجه‌لو، ص. (1398). استخراج معیارهای ارتقای مرتبه اعضای هیئت‏ ‏علمی از طریق کاربست مطالعه تطبیقی دانشگاه‌های منتخب. فصلنامه پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی، 25 (4)، 73-95. https://www.sid.ir/paper/67999/fa
یوسفی، ه. (1401). بررسی و آسیبشناسی نظام ارتقای اعضای هیئت‏ ‏علمی؛2. بسته پیشنهادی اصلاح و بازنگری آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت‏‏ علمی. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. https://www.sid.ir/paper/1047936/fa
 
Abed, S., Mohammad Davoudi, A., & Sorani, R. (2019). Examining the performance evaluation of faculty members in universities. New Research Approaches in Management and Accounting Quarterly, 4(39), 1 - 21. https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/468 ‎[In Persian].‎
Arastopour, S. (2013). A pathological look at the regulations for the promotion of academic staff members and its negative consequences in the field of science production. [In the first national conference on science assessment: evaluation and pathology of scientific outputs], pp. 1-20.‎ https://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1071037.html [In Persian].
Bavi, M. (1999). The status of political science in Iran. Political Science Quarterly, 1(3), 286-310. [In Persian].
‎Busaliki, H. (2020). Moral Valuation of Academic Personnel’s Advancement Guideline from the Standpoint of Distributive Justice on the Basis of “Competence” Criterion. Research Quarterly in Islamic Ethics, 13 (50), 7-24.  ‎ https://doi.org/‌20.1001.1.22287264.1399.13.50.9.7 [In Persian].
Ghanbari, A., & Yousefi, H. (2019). Prioritization of faculty members promotion criteria based on a comparative study in the context of faculty promotion systems in selected universities. Journal of Iranian Higher Education, 11 (4), 67-94. http://ihej.ir/article-1-1523-fa.html [In Persian].
Hemmati, A., Goudarzi, M. A., & Hajiani, I. (2015). Exploring the Future of Commercialization of Higher Education in the Islamic Republic of Iran; a Necessity or an Obligation. Future study Management, 26(102), 1-14. https://www.sid.ir/paper/204277/fa [In Persian].
Igbojekwe, P. A., Ugo-Okoro, C. P., & Agbonye, C. O. (2015). Performance evaluation of academic staff in universities and colleges in Nigeria: The missing criteria. International Journal of Education and Research, 3(3), 627-640. https://www.ijern.com/journal/2015/March-2015/53.pdf
Ishaghi, F., Mohammadi, R., & Parand, K. (2000). A suitable system for evaluating the performance of faculty members of universities and higher education institutions (criteria and procedures). Letter of Higher Education, 1(2), 93-111. [In Persian].‎
Heidari, G., & Ghanadinezhad, F. (2018). Scientific Growth: Concepts, Theories and Patterns. Rahyaft, 28(71), 1-18. https://www.sid.ir/paper/87813/fa [In Persian].
Hosseiny Shavoun, A., & Jahed, H. (2012). The Viewpoint of Faculty Members on Research Obstacles at Tabriz University. Journal of Science and Technology Policy, 4(4), 49-65.  https://jstp.nrisp.ac.ir/article_12858.html [In Persian]. ‎
Jamali Zavareh, B., Nasr Esfahani, A., &bNili, M. (2017). Analyzing the regulation of faculty promotion: challenges and consequences. Journal of Iranian Higher Education, 10(1), pp. 98-97.  https://ensani.ir/fa/article/519445/ [In Persian].
‎Khaki, G. (2000). Research method (with approach of a thesis writing). Tehran. Publications: The country's scientific research center in cooperation with the cultural center of Drate publications. 430 p. [In Persian].‎
Kumar, R. (2011). Research Methodology, a step-by-step guide for beginners. 3rd edition, London, SAGE Publications.440 p.
 Mahdi, R. (2013). Future Studies in Higher Education: The Conditions and Features of Excelling Universities in the Future. Rahyaft, 23(55). https://rahyaft.nrisp.ac.ir/article_13547.html [In Persian].
Mohammadi Doostdar, H., & Mirhosseini, A. (2014). Policies and Processes of Academic Promotion in Selected Universities of the World. Science and Technology Policy Letters, 03(3), 55-70. https://stpl.ristip.sharif.ir/article_1187.html?lang=en [In Persian].
……………………. (2008). A comparative investigation of academic promotion criteria in higher. Journal of Science and Technology Policy, 1(3), 91-102. https://www.sid.ir/paper/403914/fa [In Persian].
‎Mosafa, N. (1385). Review in the educational and research developments of political science and international relations. Tehran: Institute of Cultural and Social Studies, 308 p. [In Persian].‎
Samadi, L., Nakhoda, M., Noroozi Chakoli, A., & Asadi, S. (2019). The Challenges of the Regulations for the Promotion of Faculty Members for the Equated Comparison of the Assessment and Evaluation Process of Scientific Productivity of Music Researchers in Iran. Library and Information Science Research, 9(1), 59-84. https://doi.org/‌10.22067/riis. v9i1.75959 [In Persian].
Ochsner, M., Hug, S. E., & Daniel, H. D. (2014). Voraussetzungen für die Beurteilung der Qualität geisteswissenschaftlicher Forschung: Zusammenführung der Befunde aus vier empirischen Studien. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 17, 111-132. https://doi.org/10.1007/s11618-014-0576-4
Osareh, F. & Afifian, F. (2016). A critique on the regulations for the promotion of academic staff members of universities and educational institutions of the country: Pathology and providing solutions. Information & Communication Quarterly Book Review, 4(15), pp. 213-223. http://icbr.faslnameh.org/article-1-437-fa.html [In Persian].‎
Reale, E., Avramov, D., Canhial, K., Donovan, C., Flecha, R., Holm, P., ... & Van Horik, R. (2018). A review of literature on evaluating the scientific, social and political impact of social sciences and humanities research. Research Evaluation, 27(4), 298-308. https://doi.org/10.1093/reseval/rvx025
Regulations for promotion of faculty members. (2015). Ministry of Science, Research and Technology, Tehran: Iran. ‎[In Persian].
Rezayan, A., Marzban, E., Rezayan, A., & Marzban, M. (2022). Structural analysis of key factors and identification of driving forces of future faculty promotion regulations in Iran’s higher education over horizon 2035. Interdisciplinary Studies in Humanities, 14(3), 123-155. https://doi.org/10.22035/isih.2022.4663.4603 [In Persian].
‎Rouhani, S., & Rashidi, Z. (2017). Analyzing the lived experience of faculty members from the process of upgrading the academic rank; A phenomenological study. Journal of Iranian Higher Education, 10(1), pp. 157-133.  https://ihej.ir/article-1-1198-fa.html [In Persian].‎
Roshan, M., & Ghasemi, M. (2017). Behavioral analysis of faculty members of humanities and social sciences faculties in the process of scientific promotion. Iranian Higher Education Journal, 10(1), 1- 23. https://ensani.ir/fa/article/519442/ [In Persian].
Sadeghi-Mandi, F., Mohammadi, R., & Zamanifar, M. (2014). Evaluation of the quality of performance of faculty members in engineering educational groups (based on internal evaluation reports). Iranian Engineering Education Quarterly, 17(67), 91-111. https://ecc.isc.ac/showJournal/25/66804/842868 [In Persian].
Sadeqi Arani, Z. (2023). Using a systemic thinking approach to study externalities of higher education policies: a critique of the paper-based faculty promotion regulations. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 27(3), 53-85. https://journal.irphe.ac.ir/article_703034.html [In Persian].
Salimi, H., & Haddad, G. R. (2020). Future study of Iranian political science Based on the trend analysis model (STEEP (V)). Research Letter of Political Science, 15(1), 75-110. https://doi.org/10.22034/ipsa.2020.394 [In Persian].
Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). Research methods for business students. Pearson education. https://doi.org/10.4236/jss.2014.25003
Shamshiri, B., Salimi, Q., & Sangi, F. (2017). The criteria for the promotion of faculty members in the field of humanities from the perspective of the experiences of prestigious universities in the world and the experiences of the faculty members of Shiraz Combined Research University. Iranian Journal of Higher Education, 10(1), 99-131. http://dorl.net/dor/20.1001.1.20088000.1397.10.1.5.8 [In Persian].‎
Shirbagi, N., Saedmochshi, L. (2017). Phenomenology of the experiences of faculty members about the process of scientific promotion. Iranian Journal of Higher Education, 10(1), 57-77. http://ihej.ir/article-1-1196-fa.html [In Persian].
Tanaomi, M. M., & Asaadi, R. R. (2017). A Comparative Study of Faculty Members' Career Advancement (Promotion) Systems in the United States and the Islamic Republic of Iran:" Case Analysis of the University of Tehran and Portland State University". International Journal of Higher Education, 6(4), 111-121. https://doi.org/10.5430/ijhe.v6n4p111
Takahashi, A. M., & Takahashi, S. (2015). Gender promotion differences in economics departments in Japan: A duration analysis. Journal of Asian Economics, 41, 1-19. https://doi.org/10.1016/j.asieco.2015.09.002
Toledo, E. G. (2018). Resarch assessment in the Humanities and the Social Sciences ‎review. Revista Española de Documentación Científica, 41 (3), 1-14. https://doi.org/10.3989/redc.2018.3.1552
Yousefi, H., Asadbegi, M., & Haji Khaje Loo, S. R. (2023). Extracting the criteria for faculty members rank promotion through the application of comparative study of selected universities. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 25(4), 73-95. https://www.sid.ir/paper/67999/fa [In Persian].
……..….. (1401). Examination and pathology of the promotion system of academic staff members; 2. The proposal package for the amendment and revision of the regulations for the promotion of faculty members. Islamic Council Research Center. https://www.sid.ir/paper/1047936/fa [In Persian].