تحلیل موضوعی پژوهش‌های مرتبط با اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده در حوزه کووید 19 در پایگاه استنادی وب آو ساینس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش تحلیل موضوعی مرتبط با اطلاعات نادرست در زمینه کووید 19 بر اساس مطالعات وب آو ساینس است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر یک مطالعه تحلیلی- کاربردی علم‌سنجی است که با استفاده از روش تحلیل محتوا و تکنیک‌های خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی به انجام رسیده است. جامعه پژوهشی در حال تحقیق در مورد مقالات مرتبط با اطلاعات نادرست در زمینه کووید 19 است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای هیست‌سایت، بیب‌اکسل، یوسی‌آی‌نت، اس‌پی‌اس‌اس استفاده شد.
یافته‌ها: در بین مطالعات انجام‌شده در این زمینه، بیشتر آثار در سال 2021 منتشر شده است. کومار اس. با 11 اثر، بیشترین تولیدات علمی را در بین نویسندگان منتشر کرده است. ایالات متحده با 1068 اثر در رتبه اول قرار دارد. بیشتر مطالعات به زبان انگلیسی منتشر شده است. مجله بین‌المللی تحقیقات محیطی و بهداشت عمومی با 96 اثر بیشترین تعداد مطالعات منتشرشده را در بین سایر انتشارات دارد.
نتیجه‌گیری: تحلیل و مقایسه مطالعات مرتبط با اطلاعات نادرست در حوزه کووید 19 منجر به درک بهتر جریان‌ها، شکاف‌ها و گفتمان غالب در جهت افزایش کمی و کیفی می‌شود. همچنین نتایج این تحقیق می‌تواند به مدیران و سیاست‌گذاران در تصمیم‌گیری بهتر کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thematic Analysis in the Field of Covid-19 Misinformation and Disinformation in Web of Science

نویسندگان [English]

 • Razieh Farshid 1
 • Roya Vesal Azad 1
 • Nosrat Riahinia 2
1 PhD Candidate in Knowledge and Information Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran .
2 Prof, Department of Knowledge and Information Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The COVID-19 pandemic has presented the world with significant challenges. The infodemic surrounding this disease encompasses four main subject areas where people are seeking reliable information, but also encountering a significant amount of misinformation and rumors. These areas include: the cause and origin of the virus and disease; the signs and patterns of transmission; available treatments, prevention, and treatment options; and the effectiveness and impact of interventions by health authorities or other institutions. This also causes harm to the people in society and jeopardizes the stability of the global health system, making it challenging to address the epidemic. Access to a vast amount of false information about the Covid-19 virus can contribute to the spread of misunderstandings about the disease in society and negatively impact various aspects of people's lives, particularly their mental health. The public health crisis of the COVID-19 pandemic has been exacerbated by the effects of misinformation. In light of the spread of the coronavirus, false information has proliferated worldwide, making it challenging to discern between true and false information. The spread of fake news and dissemination of false information, much like the transmission of the coronavirus, can have far-reaching consequences on various aspects of people's lives. It can cause significant harm by perpetuating misunderstandings about the disease within society, and, conversely, contribute to the escalation of the epidemic. Considering the significant increase in research on Covid-19, it would be helpful for researchers to identify the subject areas, structure, and scientific map of articles related to the disease. This will allow them to gain a better understanding of the international subject areas and related issues in this field. Therefore, it seems necessary to expand and strengthen scientific and research studies in the field of the COVID-19 virus in order to reduce the risks and fully contain this disease. Therefore, the purpose of this study is to conduct a thematic analysis and examine scientific collaborations in research related to misinformation and disinformation in the field of Covid-19, based on studies from the Web of Science.
 
Methodology: The present study is a descriptive-analytical study with a scientometric approach. It utilizes the method of content analysis, hierarchical clustering techniques, strategic diagrams, co-authorship analysis, and social network analysis. The research focuses on articles related to misinformation and disinformation in the field of Covid-19. HistCite, Bibexcel, UCINET, and SPSS software are used for data analysis.
 
Findings: Among the studies in this field, 3688 studies related to misinformation and disinformation in the field of Covid-19 were found. The keywords "social media," "vaccination," and "general health" ranked first, second, and third, respectively, with frequencies of 332, 158, and 145. On the other hand, topics such as "Covid-19 and social media" with 334 instances of co-occurrence have been assigned as study topics in this field. Additionally, the majority of works were published in 2021. Kumar S. has published the highest number of works among the authors, with 11 works. Godman B. and Haque M. are in second and third place, respectively, with 8 works each. America is in first place with 1068 works, while England and China are in second and third place with 476 and 323 works, respectively. Most of the studies have been published in English. "The International Journal of Environmental Research and Public Health" has the highest number of published studies among other publications, with 96 articles. "The Journal of Medical Internet Research" and "PLOS ONE" are ranked second and third, with 74 and 44 articles, respectively. Among the institutions, the "University of Oxford" is at the top with 49 works and holds the first place, while the "University of Toronto" and the "London School of Hygiene & Tropical Medicine" are in second and third place with 40 and 34 works, respectively. The results obtained from the hierarchical diagram form two clusters: the first cluster includes factors affecting the creation of misinformation and disinformation in the field of Covid-19, and the second cluster focuses on the effects of misinformation and disinformation in the same field. Clusters are present in the first and third regions.
 
Conclusion: Understanding the findings of scientometric studies in strategic areas like the Covid-19 pandemic can greatly assist researchers and policymakers in the healthcare and treatment field in making informed decisions and developing effective solutions. It can also help in creating a knowledge map and conducting valuable studies. Analysis and comparison of studies related to misinformation and disinformation in the field of Covid-19 lead to a better understanding of current trends, gaps, and dominant discourse, with the aim of improving both the quantity and quality of information. The results of this study can also assist managers and policy makers in making more informed decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • COVID-19
 • Coronavirus
 • Misinformation
 • Disinformation
 • Information Dissemination
 • Pandemics
 • Infodemic
 • Scientometrics
پاکزاد، ب.، و اولیا، م. (1399). پاندمی کرونا، دکمه ری استارت کره زمین. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. 28 (1)، 2229-2234.  https://doi.org/10.18502/ssu.v28i1.3126
جعفری، س.،  فرشید، ر.،  و جباری، ل. (1399). تحلیل موضوعی مطالعات کووید 19 در پنج قاره بزرگ. پژوهش‌نامه علم‌سنجی. 6 (11)، 277-297 . https://doi.org/10.22070/rsci.2020.5494.1385
جهان‌پیما، پ.،  شمسی، ا.،  نژادرحیم، ر.، و  آقازاده سرهنگی پور، ک. (1399). دانستنی‌های ویروس کووید ۱۹، از تشخیص تا پیشگیری و درمان: یک مرور روایتی. علوم مراقبتی نظامی. 7 (3)، 289-300. https://doi.org/ 10.29252/mcs.7.3.289
خادمی، ر، و مرادی مقدم، ح. (1399). ترسیم نقشه علمی حوزه پژوهشی طلاق با استفاده از تحلیل هم‌استنادی. مجله علم‌سنجی کاسپین، 7 (1)، 62-68. https://doi.org/10.22088/cjs.7.1.62
دانش، ف.، و قویدل، س. (1399). کروناویروس: علم‌سنجی پنجاه سال تولید علم جهانی. مجله میکروب‌شناسی پزشکی ایران. 14 (1)، 1-16. https://doi.org/10.30699/ijmm.14.1.1
زارع فراشبندی، ف.، و یاراحمدی، ا. (1394). اطلاع درمانی: راهکاری نوین با مفهومی قدیمی در بهبود بیماری‌های مزمن. مدیریت اطلاعات سلامت، 12 (1)، 125-135. https://doi.org/ 10.1080/15323269.2019.1586291.
سهیلی، ف.، خاصه، ع.، و کرانیان، پ. (1398). ترسیم ساختار فکری حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران بر اساس تحلیل هم‌رخدادی واژگان. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 34 (4)، 1905-1938. https://doi.org/ 10.35050/JIPM010.2019.026
سهیلی، ف.، شعبانی، ع.، و خاصه، ع. (1394). ساختار فکری دانش در حوزۀ رفتار اطلاعاتی: مطالعه هم‌واژگانی. تعامل انسان و اطلاعات، ۲ (۴)، 21-36. https://doi.org/20.1001.1.24237418.1394.2.4.3.6
فرنوش، غ.، علیشیری، غ.، حسینی ذیجود، س.، درستکار، ر.، و جلالی فراهانی، ع. (1399). شناخت کروناویروس نوین-۲۰۱۹ و کووید-۱۹ بر اساس شواهد موجود: مطالعه مروری. مجله طب نظامی، ۲۲ (۱)،1-11. https://doi.org/‌10.30491/JMM.22.1.1
مختاری حصاری، پ.، معزی، ب.، و منتظری، ع. (1399). ویروس کرونا و مواجهه بیش از حد اطلاعاتی. پایش، 19 (3)، 353-349. https://doi.org/10.29252/payesh.19.3.349
مسکرپور امیری، م.، نصیری، ط.، و مهدی‌زاده، پ. (1399). تحلیل خوشه‌های موضوعی و ترسیم نقشه علمی پژوهش‌های حوزه کووید-۱۹ در پایگاه علمی اسکوپوس. مجله طب نظامی، ۲۲ (6)، 663-669. https://doi.org/10.30491/JMM.22.6.663
نوروزی چاکلی، ع. (1398). سخن سردبیر: بحران کرونا، پژوهش مجازی و علم‌سنجی مجازی. پژوهش‌نامه علم‌سنجی، 5(10)، 1-2.  https://doi.org/10.22070/rsci.2019.1129
یزدانی، ک.، نجات، س.، رحیمی موقر، آ.، قالیچی، ل.، و خلیلی، م. (1393). علم‌سنجی: مروری بر مفاهیم، کاربردها و شاخص‌ها.  مجله اپیدمیولوژی ایران، 10 (4)، 78-88. https://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_id=5292&sid=1&slc_lang=fa
 
Ay, M. O., Erenler, A. K., Ay, O. O., Kaya, H., Yuksel, M., & Kekec, Z. (2021). A scientometric analysis of COVID-19 vaccine publications. World Journal of Advanced Research and Reviews, 9(3), 138-147. https://doi.org/ 10.30574/wjarr.2021.9.3.0093
Barzkar, F., Ranjbar, M., Sioofy-Khojine, A. B., Khajehazad, M., Vesal Azad, R., Moradi, Y., & Baradaran, H. R. (2020). Efficacy and safety of chloroquine and hydroxychloroquine for COVID-19: A comprehensive evidence synthesis of clinical, animal, and in vitro studies. Medical journal of the Islamic Republic of Iran, 34(171), 1-18. https://doi.org/10.47176/mjiri.34.171
Bazm, S., Kalantar, S. M., & Mirzaei, M. (2016). Bibliometric mapping and clustering analysis of Iranian papers on reproductive medicine in Scopus database (2010-2014). International journal of reproductive biomedicine, 14(6), 371-382. https://doi.org/10.29252/ijrm.14.6.371
Böhm, M., Ewen, S., Schweitzer, A., & Katus, H. (2020). Scientific publication activity during COVID-19 shutdown. Clinical Research in Cardiology, 109, 1443-1445. https://doi.org/10.1007/s00392-020-01707-9
Chaudhari, D. D., & Pawar, A. V. (2021). Propaganda analysis in social media: A bibliometric review. Information Discovery and Delivery, 49(1), 57-70. https://doi.org/ 10.1108/IDD-06-2020-0065
Danesh, F., & Ghavidel, S. (2020). Coronavirus: Scientometrics of 50 Years of Global Scientific Productions. Iranian J of Med Microbiol, 14(1): 1-16. https://doi.org/ 10.30699/ijmm.14.1.1. [In Persian].
Dhawan, S. M., Gupta, B. M., Bansal, M., & Sharma, J. (2022). Global research on Covid-19 misinformation on social media: A scientometric assessment of publications during 2020–21. LIBRARY HERALD, 60(1), 70-83. https://doi.org/10.5958/0976-2469.2022.00006.9
Ding, Y., Wang, Y., & Wang, Y. (2021). It's Time to Confront Fake News and Rumors on social media: A Bibliometric Study Based on VOSviewer. [In 2021 IEEE 4th International Conference on Computer and Communication Engineering Technology (CCET)]‌, August, pp. 226-232. IEEE. https://doi.org/10.1109/CCET52649.2021.9544276
Farnoosh, G., Alishiri, G., Hosseini Zijoud, S. R., Dorostkar, R., & Jalali Farahani, A. (2022). Understanding the Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and Coronavirus Disease (COVID-19) Based on Available Evidence - A Narrative Review. Journal of Military Medicine, 22(1), 1-11. https://doi.org/ 10.30491/JMM.22.1.1 [In Persian].
Habibzadeh, P., & Stoneman, E. K. (2020). The novel coronavirus: a bird's eye view. The international journal of occupational and environmental medicine, 11(2), 65-71. https://doi.org/10.15171/ijoem.2020.1921
Ivancheva, L. (2008). Scientometrics today: A methodological overview. Collnet Journal of Scientometrics and Information Management, 2(2), 47-56. https://doi.org/‌10.1080/09737766.2008.10700853
Jafari, S., Farshid, R., & Jabbari, L. (2020). Thematic analysis of COVID 19 studies in five large continents. Scientometrics Research Journal, 6(1), (Spring & Summer), 277-297. https://doi.org/10.22070/rsci.2020.5494.1385 [In Persian].
Jafari Baghiabadi, S., & Farshid, R. (2021). Studying of Research to COVID-19 Vaccine in Iran and the World: A Thematic Analysis and Scientific Collaborations. Iran J Med Microbiol (IJMM), 15(4), 414-457. https://doi.org/10.30699/ijmm.15.4.414
Jahanpeyma, P., Shamsim A., Nejad Rahim, R., & Aghazadeh Sarhangipour, K. (2020). Knowledge of the Covid-19 Virus, From Diagnosis to Prevention and Treatment: A Narrative Review. Military Caring Sciences, 7(3), 289-300. https://doi.org/‌10.29252/mcs.7.3.289 [In Persian].
Khademi, R., & Moradimoghadam, H. (2020). Drawing a Scientific Map of the Divorce Research Field Using Co-Citation Analysis. Caspian Journal of Scientometrics, 7(1), 62-68. https://doi.org/10.22088/cjs.7.1.62 [In Persian].
Lai, C. C., Shih, T. P., Ko, W. C., Tang, H. J., & Hsueh, P. R. (2020). Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and coronavirus disease-2019 (COVID-19): The epidemic and the challenges. International journal of antimicrobial agents, 55(3), 1-9. https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2020.105924
Leung, B. (2021). Responses to Outbreak Widely Praised. China Daily. 2020, Available at: https://www.chinadaily.com.cn/a/202002/06/WS5e3b7785a310128217275603.html. Accessed November 30, E-published 2020 Feb 17
Meskarpour Amiri, M., Nasiri, T., & Mehdizadeh, P. (2022). Subjects Clustering Analysis and Science Mapping on COVID-19 Researches in Scopus database. Journal of Military Medicine, 22(6), 663-669. https://doi.org/10.30491/JMM.22.6.663 [In Persian].
Mian, A., & Khan, S. (2020). Coronavirus: the spread of misinformation. BMC medicine, 18, 1-2. https://doi.org/10.1186/s12916-020-01556-3
Mokhatri-Hesari, P., Moezzi, B., & Montazeri, A. (2020). Infodemic, Misinformation and the COVID-19. Payesh, 19(3), 349-353. https://doi.org/10.29252/payesh.19.3.349 [In Persian].
Molinari, J. F., & Molinari, A. (2008). A new methodology for ranking scientific institutions. scientometrics, 75(1), 163-174. https://doi.org/10.1007/s11192-007-1853-2
Molinari, A., & Molinari, J. F. (2008). Mathematical aspects of a new criterion for ranking scientific institutions based on the h-index. Scientometrics, 75(2), 339-356. https://doi.org/10.1007/s11192-007-1872-z
Nadi-Ravandi, S., & Batooli, Z. (2023). Libraries respond to the COVID-19 pandemic: drawing a science map of published articles. Library Hi Tech, 41(1), 42-58. https://doi.org/10.1108/LHT-04-2022-0209
Montazeri, A. (2020). Some ethical concerns related to the coronavirus disease 2019 (COVID-19). Medical Journal of the Islamic Republic of Iran, 34(1), 396-397. https://doi.org/ 10.47176/mjiri.34.53
Noroozi Chakoli, A. (2019). Note from the Editor-in-Chief: Corona Crisis, Virtual Research, and Virtual Scientometrics. Scientometrics Research Journal, 5(2), (Autumn & Winter), 1-2. https://doi.org/10.22070/rsci.2019.1129 [In Persian].
Noruzi, A., Gholampour, B., Gholampour, S., Jafari, S., Farshid, R., Stanek, A., & Saboury, A. A. (2022). Current and future perspectives on the COVID-19 vaccine: A scientometric review. Journal of Clinical Medicine, 11(3), 750. https://doi.org/ 10.3390/jcm11030750
Pakzad, B., & Owlia, M. B. (2020). Corona Pandemic, Earth Restart Button. Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, 28(1), 2229-2234. https://doi.org/ 10.18502/ssu. v28i1.3126 [In Persian].
World Health Organization. (2020b). Understanding the infodemic and misinformation in the fight against COVID-19. Published Online at https://iris. paho. org/bitstream/handle/10665.2/52052/Factsheetinfodemic_eng. pdf
Patra, R. K., Pandey, N., & Sudarsan, D. (2022). Bibliometric analysis of fake news indexed in Web of Science and Scopus (2001-2020). Global Knowledge, Memory and Communication, (ahead-of-print). https://doi.org/10.1108/GKMC-11-2021-0177
Riahinia, N., Danesh, F., & GhaviDel, S. (2021). Synergistic networks of COVID-19’s top papers. Library Hi Tech, 40(2), 454-494. https://doi.org/10.1108/LHT-08-2021-0286
Santos, B. S., Silva, I., Lima, L., Endo, P. T., Alves, G., & Ribeiro-Dantas, M. D. C. (2022). Discovering temporal scientometric knowledge in COVID-19 scholarly production. Scientometrics, 127(3), 1609-1642. https://doi.org/10.1007/s11192-021-04260-y
Sohaili F., Shaban A., & Khase A. (2016). Intellectual Structure of Knowledge in Information Behavior: A Co-Word Analysis. Human Information Interaction, 2(4), 21-36. https://doi.org/ 20.1001.1.24237418.1394.2.4.3.6 [In Persian].
Soheili, F., Khasseh, A. A., & Koranian, P. (2019). Mapping Intellectual Structure of Knowledge and Information Science in Iran based on Co-word Analysis. Iranian Journal of Information Processing and Management, 34(4), 1905-1938. https://doi.org/10.35050/JIPM010.2019.026 [In Persian].
Wang, M., Cao, R., Zhang, L., Yang, X., Liu, J., Xu, M., ... & Xiao, G. (2020). Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus (2019-nCoV) in vitro. Cell research, 30(3), 269-271. https://doi.org/‌10.1038/s41422-020-0282-0
World Health Organization. (2020a). Coronavirus Disease (COVID-2019) Situation Report - 86. 15 April 2020. Available at: https://apps.who.int/iris/handle/10665/331784" \h
Yazdani, K., Nejat, S., Rahimi Movaghar, A., Ghalichee, L., & Khalili, M. (2015). Scientometrics: Review of Concepts, Applications, and Indicators. Iranian J of Epidemiol, 10 (4), 78-88. Available at: https://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_id=5292&sid=1&slc_lang=fa [In Persian].
Yeung, A. W. K., Tosevska, A., Klager, E., Eibensteiner, F., Tsagkaris, C., Parvanov, E. D., ... & Atanasov, A. G. (2022). Medical and health-related misinformation on social media: bibliometric study of the scientific literature. Journal of medical Internet research, 24(1), e28152. https://doi.org/10.2196/28152
Zare-Farashbandi, F., & Yarahmadi, A. (2015). Information Therapy: A New Approach with Old Concept in Improvement of Chronic Diseases. Health Information Management, 12(1), 125-135. https://doi.org/10.1080/15323269.2019.1586291 [In Persian].
Gavgani, V. Z. (2011). Information therapy (Ix) service and patients’ preference. International Journal of Computational Models and Algorithms in Medicine (IJCMAM), 2(2), 42-50. https://doi.org/10.4018/jcmam.2011040103
Zhang, L., & Liu, Y. (2020). Potential interventions for novel coronavirus in China: A systematic review. Journal of medical virology, 92(5), 479-490. https://doi.org/ 10.1002/jmv.25707
Zhao, S., Musa, S. S., Lin, Q., Ran, J., Yang, G., Wang, W., ... & Wang, M. H. (2020). Estimating the unreported number of novel coronavirus (2019-nCoV) cases in China in the first half of January 2020: a data-driven modelling analysis of the early outbreak. Journal of clinical medicine, 9(2), 388. https://doi.org/10.3390/jcm9020388
Zyoud, S. E. H. (2016). Global research trends of Middle East respiratory syndrome coronavirus: a bibliometric analysis. BMC infectious diseases, 16(1), 1-7. https://doi.org/10.1186/s12879-016-1600-5