مرور نظام مند و تحلیل علم سنجی پژوهش های علمی در حوزة توسعه کارآفرینی سبز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت کارآفرینی، دانشگاه بین المللی امام‌خمینی(ره)، قزوین، ایران.

2 استاد تمام دانشکده علوم‌اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره)، قزوین، ایران.

3 دانشیار دانشکده مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 استادیار دانشکده علوم‌اجتماعی دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره)، قزوین، ایران.

چکیده

هدف: با افزایش مشکلات زیست‌محیطی و نیاز جهان برای دستیابی به توسعه پایدار، زیرشاخه جدیدی از حوزة کارآفرینی به نام کارآفرینی سبز پدید آمده است. با توجه به نوپا بودن و مرحله ابتدایی ادبیات این حوزه، پژوهش حاضر باهدف تحلیل مطالعات حوزة کارآفرینی سبز انجام شده است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی و با رویکرد ترکیبی (کمّی و کیفی) است که با بهره‌گیری از فنون علم‌سنجی و مرور نظام‌مند انجام‌شده است. جامعه پژوهش شامل مقالات علمی در حوزة کارآفرینی سبز است که توسط استراتژی جستجوی ساخته‌شده در سال‌های 2000 – 2022‌م. در پایگاه‌های علمی بین‌المللی اسکوپوس، ساینس‌دایرکت و امرالد یافته شده‌است و پس از انجام معیارهای ورود و خروج و ارزیابی از طریق چک‌لیست پریزما، تعداد 171 مقاله برای بررسی نهایی انتخاب شدند. نرم‌افزارهای وی. او. اس‌ویوئر و اکسل جهت تحلیل داده‌ها و ترسیم نمودارها استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌ها، روند صعودی مقالات منتشر شده در حوزة کارآفرینی سبز را نشان‌می‌دهد. همچنین بیش‌تر مطالعات انجام شده کمّی و با روش مطالعه موردی بوده‌اند. از دیگر یافته‌ها، شناسایی واژگانی مانند پایداری، توسعه پایدار، کارآفرینی، کارآفرینی سبز و غیره به عنوان پرتکرارترین واژه‌های کلیدی است که براساس فن هم‌رخدادی‌واژه‌ها در چهار خوشه گروه‌بندی                                                                                                           شده‌اند. ازطرفی، بیشتر مشارکت‌های تحقیقاتی از سوی کشورهای توسعه‌یافته با تمرکز نسبتاً بالا بر مسائل زیست‌محیطی است. نشریات برتر که در این پژوهش زکر شده است؛ دارای میانگین ضریب‌تأثیر بالاتر از ۵/۲ بوده و اغلب آن‌ها دارای رتبه Q1 هستند. از میان عوامل شناسایی شده؛ عوامل نهادی و سیاسی بیش‌ترین توجه را در بین پژوهشگران به‌خود اختصاص داده‌اند.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهند؛ روند صعودی مقالات منتشر شده در این حوزه مخصوصاً در سال‌های اخیر، ناشی از افزایش علایق پژوهشگران به این موضوع بوده است و با توجه به روند روبه‌رشد مشکلات موجود در حوزة محیط‌زیست، ایجاد اشتغال و غیره سبب توجه بیش‌تر دولت‌ها و حمایت آن‌ها از کارآفرینی سبز، نوآوری و اقتصاد سبز و چرخشی شده است. یافته‌های این پژوهش علاوه‌برتأکید به اهمیت کارآفرینی سبز به ویژه در ایران با توجه به روند پایین تولیدات علمی در این حوزه، به پژوهشگران کمک می‌کند تا با صرفه‌جویی در زمان، هزینه و نپرداختن به موضوعات تکراری، هم‌سو با پر کردن خلأهای تحقیقاتی گام بردارند و نتایج پژوهش‌های پراکنده را جمع‌آوری و سازمان‌دهی کنند و نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های سیاست‌گذران و برنامه‌ریزان داشته باشند. ازسویی با استفاده از روش‌های علم‌سنجی می‌توان پراستنادترین کشورها و منابع علمی در این حوزه را شناسایی نمود و از ظرفیت‌های علمی موجود با برنامه‌ریزی دقیق بهره جست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Systematic Review and Scientometrics Analysis of Scientific Research in the Field of Green Entrepreneurship Development

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Amousa 1
  • Safar Fazli 2
  • Zahra Arasti 3
  • Seyyed Majid Elahi 4
1 PhD Student in Entrepreneurship Management Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
2 Full Professor Industrial Management, Faculty of Social Sciences Department, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
3 Associate. Professor, Tehran of University, Entrepreneurship of Faculty, Development Entrepreneurship of Department, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Industrial Management, Faculty of Social Sciences Department, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Purpose: With the increase in environmental problems and the world's need to achieve sustainable development, a new subfield of entrepreneurship has emerged, known as green entrepreneurship. Given the novelty and early stage of the literature in this field, the current research aims to analyze studies in green entrepreneurship using indicators of scientific measurement. This study contributes to a deeper understanding of the topic of green entrepreneurship.
Methodology: This study employed a Scientometrics approach, descriptive analysis, content analysis, and systematic review. To address the research questions, electronic databases such as Scopus, Science Direct, and Emerald from 2000 to 2022 were utilized. Subsequently, all descriptive and analytical studies were scrutinized. The systematic review involved inclusion and exclusion criteria to filter relevant articles for analysis. The review framework adhered to the PRISMA checklist, comprising 4 stages (Identification, Screening, Eligibility, and Inclusion). Following the application of evaluation criteria, 171 articles were analyzed.
Findings: The analysis shows an upward trend in published articles on green entrepreneurship. It was found that most of the studies were quantitative and conducted using the case study method. Another interesting discovery is the increasing popularity of terms related to green entrepreneurship in recent years, such as green innovation, green and circular economy, and the prevalence of green and institutional innovation theories. The findings revealed that England and China have the highest co-authorship in green entrepreneurship studies. Among the identified factors, institutional and political factors have garnered the most attention from researchers.
Conclusion: The increasing trend of studies in the field of green entrepreneurship, particularly in recent years, can be attributed to the rising needs of societies, resource scarcity, escalating environmental and employment issues, and the growing interest of researchers in environmental and entrepreneurial studies. This surge has led governments to support green businesses. Analysis results indicate that terms like sustainable development, sustainability, and entrepreneurship, which rank at the top, reflect the extensive research conducted in these areas. In contrast, fourth in terms of research volume, indicating a relative scarcity of studies in this specific field. Consequently, further research, especially in green entrepreneurship, requires time. Moreover, research findings from various countries on green entrepreneurship reveal that the majority of research contributions come from developed nations like England, China, and the United States, which exhibit a significant focus on this subject. Additionally, the most cited journals in this research predominantly feature authors from developed countries. The results also highlight that researchers have shown more interest in quantitative and qualitative methods individually, while the combined research method, despite its strengths, has not garnered much attention in this domain. Furthermore, the theories introduced in this research have been long-standing in entrepreneurship but are relatively new in the context of green entrepreneurship. Notably, theories such as innovation and institutionalism have received considerable attention, with the institutional approach emphasizing the importance of a conducive institutional environment for the advancement of green entrepreneurship. Consequently, institutional reforms are essential to enable institutions to support entrepreneurship as a driver of development. The study also identifies factors influencing the progress of green entrepreneurship, potentially opening up new avenues for future scientific exploration. These research findings will aid upcoming researchers in pinpointing gaps in the field, thereby saving time and resources by avoiding redundant issues. By addressing these research gaps, researchers can significantly contribute to the decision-making processes of policymakers and planners

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific research
  • Green rntrepreneurship
  • Sustainable development
  • Systematic review
  • Scientometrics analysis
 
حسینی، ا.، غائبی، ا.، و برادر، ر(۱۴۰۰). کتاب‌سنجی و نگاشت هم‌رخدادی‌واژگان در حوزه داده‌های پیوندی. پژوهشنامه علمسنجی، ۷ (۱)، 116-91. https://doi.org/10.22070/RSCI.2020.4904.1333
خاتونی، ن و کلاهی، م.(1400). توسعه سبز از منظر کارآفرینی. فصلنامه نوآوری و ارزش‌آفرینی، 10(20)، 187 - 202.https://doi.org/20.1001.1.27170454.1400.10.19.12.3
خسروی پور، ب.، روشنی، ن.، و کوره‌پز، ح. ع. ‌(1401). چیستی و چرایی کارآفرینی سبز و ارتباط آن با نوآوری سبز. مجله جغرافیا و روابط انسانی، 4(4)، 145-160. https://doi.org/10.22034/GAHR.2022.324374.1678
رشیدی، و. (۱۳۹۶). مروری بر مفهوم نظریه سرریز دانش کارآفرینی و اثرات آن بر کارآفرینی. [مقاله کنفرانس]. پارادایم‌های نوین مدیریت و علوم رفتاری، تهران. https://civilica.com/doc/743108
رضایی، ب.، کهریزی، د.، و نجف‌پور، ه. (۱۳۹۷). بررسی موانع و چالش‌های توسعه کارآفرینی سبز در بخش کشاورزی. نشریه مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی، 3(35)، 53-1.
     10.22069/JEAD.2016.2921 https://doi.org/
شاه‌آبادی، ا.، و ساری گل، س. (۱۳۹۵). اثر حکمرانی و حقوق مالکیت فکری بر سرریز دانش در کشورهای درحال‌توسعه منتخب. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، ۲۰ (۷۸)، 124-93.
    https://dorl.net/dor/20.1001.1.17350794.1395.20.78.4.3
محمودخانی، م. (1400). بررسی وضعیت تولیدات علمی و هم‌رخدادی واژگان کلیدی حوزه مالیات بر اساس مقالات نمایه شده در پایگاه وب‌آوساینس، پژوهشنامه علمسنجی، (7)2، 115-136.
    https://doi.org/10.22070/RSCI.2020.5239.1355
ACS, Z. J., Audretsch, D. B., Braunerhjelm, P., & Carlsson, B. (2009). The Knowledge Spillover Theory of Entrepreneurship. Small business economics. 32(1), 15-30. https://doi.org/ 10.1093/acprof: oso/9780195183511.003.0003
Audretsch, D., & Lehmann, E. (2005). Does the Knowledge Spillover Theory of
Entrepreneurship hold for regions? Research Policy, 34(8), 1191–1202.
      https://doi.org/10.1016/j.respol.2005.03.012
Alwakid, W., Aparicio, S., & Urbano, D. (2021). The Influence of Green Entrepreneurship on Sustainable Development in Saudi Arabia: The Role of Formal Institutions. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(10), 5433. https://doi.org/ 10.3390/ijerph18105433
Bota-Avram, C. (2023). Bibliometric analysis of sustainable business performance: where are we going? A science map of the field, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 36(1), 2137–2176. https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2096094
Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management17(1), 99 –120. https://doi.org/10.1177/014920639101700108
Berkel, V. (2007). Eco-Innovation: opportunities for advancing waste prevention. International Journal of Environmental Technology and Management, 7(5/6).
      https://doi.org/ 10.1504/IJETM.2007.015629
Bikomeye, J. C., Balza, J., & Beyer, K. M. (2021). The Impact of Schoolyard Greening on
Children’s Physical Activity and Socioemotional Health: A Systematic Review of
Experimental Studies. International Journal of Environmental Research and Public
Health
, 18(2), 1–20. https://doi.org/10.3390/ijerph18020535
Camon Luis, E., & Celma, D. (2020). Circular economy. A review and bibliometric analysis. Sustainability, 12, 6381. https://doi.org/10.3390/su12166381
Cohen, B., & Winn, M.I. (2007). Market imperfections, opportunity and sustainable entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 22, 29–49.
Colombelli A., & Quatraro F. (2019). Green start-ups and local knowledge
spillovers from clean and dirty technologies. Small Business Economics, 52, 773–792. https://doi.org/ 10.1007/s11187-017-9934-y
Demirel, P., Li, Q.C., Rentocchini, F., & Tamvada, J.P. (2019). Born to be green: New insights into the economics and management of green entrepreneurship. Small Business Economics, 52, 759–771. https://doi.org/10.1007/s11187-017-9933-z
Dijkstra, H., Beukering, P., & Brouwer, R. (2022). Marine plastic entrepreneurship; Exploring drivers, barriers and value creation in the blue economy. Sustainable Technology and Entrepreneurship, 1, 100018. https://doi.org/10.1016/j.stae.2022.100018
Ebrahimi, P., & Mirbargkar, S. (2017). Green entrepreneurship and green innovation for SME development in market turbulence. Eurasian Economic Review, 7(4).
      https://doi.org/10.1007/s40821-017-0073-9.
Freeman, R.E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Pitman, Boston. ISBN: 0273019139, 9780273019138
Fussler, C., & James, P. (1996). Driving Eco-Innovation: A Breakthrough Discipline for Innovation and Sustainability. London: Pitman Publishers. [Google Scholar]
Gast J., Gundolf, K., & Cesinger, B. (2017). Doing business in a green way: A systematic review of the ecological sustainability entrepreneurship literature and future research directions. Journal of Cleaner Production, 147, 44–56.
Genoveva, G., & Tanardi, J. (2022). Green Entrepreneurship: A New Paradigm for Millennials in Indonesia. International Journal of Sustainable Development and Planning, Vol. 17, No. 4, 1133-1140. https://doi.org/10.18280/ijsdp.170410
Gibbs, D., & O’Neill, K. (2014). Rethinking sociotechnical transitions and green Entrepreneurship: The potential for transformative change in the green building Sector. Environment and Planning A: Economy and Space, 46(5), 1088–1107.
      https://doi.org/10.1068/a46259
Gunawan, A.A., van Riel, A.A.C.R., & Essers, C. (2021). What drives ecopreneurship in
women and men? A structured literature reviews. Journal of Cleaner Production, 280(1), 124336. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124336
Haldar, S. (2019). Towards a conceptual understanding of sustainability-driven
entrepreneurship. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 26(6), 1157-1170. https://doi.org/10.1002/csr.1763
Hoang Tien, N., Quang Dai, N., & To Thi, K. (2020). Green Entrepreneurship Understanding in Vietnam. International Journal of Entrepreneurship, 24(2).
      https://www.researchgate.net/publication/342752415
Hosseini, E., Ghaebi, A., & Baradar, R. (2021). Bibliometrics and Mapping of Co-words in the Field of Linked Data. Scientometrics Research Journal7(13), 91-116.
Jayasinghe, R., Liyanage, N., & Baillie, C. (2020). Sustainable waste management through eco‑entrepreneurship: an empirical study of waste upcycling eco‑enterprises in SriLanka. Journal of Material Cycles and Waste Management, 23, 557-565.
      https://doi.org/10.1007/s10163-020-01140-0
Jinjiang, H., Nazari, M., Zhang, Y., & Cai, N. (2020). Opportunity-based entrepreneurship and environmental quality of sustainable development: A resource and institutional perspective. Journal of Cleaner Production, 256. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120390
Khatoony, N., & Kolahi, M. (2022). Green Development from an Entrepreneurship Perspective. Journal of Innovation and Value Creation, 20, 187-202.
      https://doi.org/ 20.1001.1.27170454.1400.10.19.12.3 [In Persian].
Kirkwood, J., & Walton, S. (2014). How green is green? Ecopreneurs balancing environmental concerns and business goals. Australasian Journal of Environmental Management, 21(1), 37–51. https://doi.org/10.1080/14486563.2014.880384
Khosravipour, B., Roshani, N., & Kourehpaz, H. A. (2022). What is green entrepreneurship and its relationship with green innovation? Geography and Human Relationships4(4), 145-160. https://doi.org/10.22034/gahr.2022.324374.1678 [In Persian].
Kumar A., & Kiran, P. (2017). Green Entrepreneurship: A Bibliometric Study. International Journal of Applied Business and Economic Research, 15(16), 153-166. Available at https://www.researchgate.net/publication/330422930 
Lee, P.C., & Su, H.N. (2010). Investigating the structure of regional innovation system
research Information Science. Organization & Management, 19(1), 71 85. https://doi.org/ 10.5172/impp.12.1.26
Lotfi, M., Yousefi, A., & Jafari, S. (2018). The effect of emerging green market on green entrepreneurship and sustainable development in knowledge-based companies. Sustainability, 10(7), 1-18. https://doi.org/10.3390/su10072308
Mahmoudkhani, M. (2021). Investigating the status of scientific products and the co-occurrence of keywords in the field of tax Based on Web of Science Indexed Papers. Scientometrics Research Journal, 7((Issue 2, Autumn & Winter)), 115-136.
Mathushan, P. (2021). Green Entrepreneurship: A Bibliometric Investigation. Journal of Business Economic, 3(2), 72-78.
https://www.researchgate.net/publication/360216279_GREEN_ENTREPRENEURSHIP_A_BIBLIOMETRIC_INVESTIGATION
Meirun, T., Makhlouf, L. & Ghozali Hassan, M. (2020). Environmental Outcomes of Green Entrepreneurship Harmonization. Sustainability, 12(24). https://doi.org/10.3390/su122410615
Moya-Clemente, I., Ribes-Giner, G., & Pantoja-Díaz, O. (2020). Identifying environmental and economic development factors in sustainable entrepreneurship over time by partial least squares (PLS). PLOS ONE, 15(9). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238462
Muangmee, Ch., Dacko-Pikiewicz, Z., Meekaewkunchorn, N., Kassakorn, N., & Khalid, B. (2021). Green Entrepreneurial Orientation and Green Innovation in Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs). Social sciences, 10(136). https://doi.org/10.3390/socsci10040136
Muhammad, A. (2021). Sustainable Entrepreneurship: A Systematic Literature
Review with Thematic Analysis. World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 1-42. https://doi.org/10.1108/WJEMSD-11-2020-0150
Mukonza, Ch. (2020). Analysis of Factors Influencing Green Entrepreneurship in South Africa. UNU -INRA Working Paper, No. 20. https://doi.org/10.1007/978-3-030-44180-7_3
Muo, I., & Adebayo Azeez, A. (2019). Green Entrepreneurship: Literature Review and Agenda for Future Research. International Journal of Entrepreneurial Knowledge, 7.17-29. https://doi.org/10.37335/ijek. v7i2.90
Myers, M. D. (2019). Qualitative Research in Business and Management. London: Sage.
Nikolaou, E., Tasopoulou, K., & Tsagarakis, K. (2018). A Typology of Green Entrepreneurs Based on Institutional and Resource-based Views. The Journal of Entrepreneurship, 27(1), 111–132. https://doi.org/10.1177/0971355717738601
Nordin, R., & Ali Hassan, R. (2019). The Role of Opportunities for Green Entrepreneurship towards Investigating the Practice of Green Entrepreneurship among SMEs in Malaysia. Review of Integrative Business and Economics Research, Vol. 8, Issue 1, 99-116. https://www.proquest.com/docview/2113235530
North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge university press. 153p. https://doi.org/10.1017/CBO9780511808678
Obisanya, J., Jiboye, T. F., & Akinyemi, F. O. (2020). A Review of Ecopreneurship in Solid Waste Management. African Journal of Science Policy and Innovation Management, Vol. 1, 27-37. https://ajspim.oauife.edu.ng/index.php/ajspim/article/download/13/4
Paul, J., & Criado, A.R. (2020). The Art of writing literature review: what do we know and what do we need to know? International Business Review, 29(4). https://doi.org/10.1016/ j. ibusrev.2020.101717
Potluri, S., & Phani, B.V. (2020). Incentivizing green entrepreneurship: A proposed policy prescription (a study of entrepreneurial insights from an emerging economy perspective). Journal of Cleaner Production, 259 (120843). https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120843
Rashidi, V. (2017). An overview of the concept of entrepreneurial knowledge spillover theory and its effects on entrepreneurship. [Conference on new paradigms of management and behavioral sciences]. https://civilica.com/doc/743108 [In Persian].
Rezaee, B., Kahrizi, D., & Najafpour, H. (2016). An Investigation on barriers and challenges of Green Entrepreneurship Development in the Agricultural Sector. Journal of Studies in Entrepreneurship and Sustainable Agricultural Development, 3(1), 35-53.
      https://doi.org/10.22069/jead.2016.2921 [In Persian].
Rosario A., Raimundos, R., & Cruz, S. (2022). Sustainable Entrepreneurship: A Literature Review. Sustainability, 14(5556). https://doi.org/10.3390/su14095556
Saari, U.A., & Salo, S.J. (2019). Green entrepreneurship. Responsible Consumption and Production, 302-312. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95726-5_6
Schaltegger, S., Beckmann, M., & Hockerts, K. (2018). Collaborative entrepreneurship for sustainability. Creating solutions in light of the UN sustainable development goals. International Journal of Entrepreneurial Venturing, 10(2), 131.
Shahabadi, A., & Sarigol, S. (2016). The Effect of Governance and Intellectual Property Right on Knowledge Spillover in Selected Developing Countries. Iranian Journal of Trade Studies20(78), 93-124. https://doi.org/20.1001.1.17350794.1395.20.78.4.3 [In Persian].
Sher, A., Mazhar, S., Zulfiqar, F., Wang, D., & Li, X. (2019). Green entrepreneurial farming: A dream or reality? Journal of Cleaner Production, 220, 1131-1142.
Soomro, B., Ghumro, I. A., & Shah, N. (2019). Green entrepreneurship inclination among the younger generation: An avenue towards a green economy. Sustainable Development, 28(4), https://doi.org/10.1002/sd.2010
Sulej, K. P., Krzywonos, M., & Kwil, I. (2021). Environmental entrepreneurship – Bibliometric and contentanalysis of the subject literature based on H-Core”. Journal of Cleaner Production, Vol. 295, 1-78. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126277
Terán-Yépez, E., Marín-Carrillo, G. M., del Pilar Casado-Belmonte, M., & de las Mercedes Capobianco-Uriarte, M. (2020). Sustainable entrepreneurship: Review of its evolution and new trends. Journal of Cleaner Production, 252, 119742.
Tesprasit, K., Aksharanandana, p., & Kanchanavibhu, A. (2020). Building Green Entrepreneurship: A Journey of Environmental Awareness to Green Entrepreneurs in Thailand. Journal of Information Technology Applications & Management, 27(5), 35-47.
      https://doi.org/10.21219/jitam.2020.27.5.035
Thananusak, T. (2019). Science mapping of the knowledge base on sustainable
entrepreneurship, 1996e2019. Sustainability, 11, 3565. https://doi.org/10.3390/su11133565
Uvarova, I., Mavlutova, I., & Atstaja, D. (2021). Development of the green entrepreneurial mindset through modern entrepreneurship education. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 628. https://doi.org/10.1088/1755-1315/628/1/012034
Vaidya, P.N., & Honagannavar, D.V. (2017). Green entrepreneurship towards sustainable environment. International Journal of commerce and management, 3(1), 88-91.
Vasilescu, M. D., Dimian, G. C., & Gradinaru, G. I. (2022). Green entrepreneurship in challenging times: a quantitative approach for European countries. ECONOMIC RESEARCH, 36(1), 1-20. https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2093767
Weber, M. (1922). Economy and Society 1 & 2. Berkeley, CA: University of California Press.
Zubeltzu-Jaka E., Erauskin-Tolosa A., & Heras-Saizarbitoria, I. (2018). Shedding light on the determinants of eco-innovation: A meta-analytic study. Business Strategy and the Environment27(4), 1-11. https://doi.org/10.1002/bse.2054