دوره و شماره: دوره 10، (شماره 1، بهار و تابستان ) - شماره پیاپی 19، تیر 1403، صفحه 1-350 
شبکه هم‌استنادی مقالات حوزه علوم و فناوری هسته‌ای

صفحه 181-202

10.22070/rsci.2023.4766.1666

سمیرا دانیالی؛ نصرت ریاحی نیا؛ حمزه علی نورمحمدی نورمحمدی؛ علی عظیمی؛ امید صفرزاده