تحلیل نقشه‌های علم‌سنجی در تولیدات علمی پیرامون مسیر پیشرفت حرفه‌ای حسابداران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

3 استادیار گروه حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر سعی دارد با تحلیل و مصورسازی تولیدات علمی پیرامون موضوع، مسیر پیشرفت حرفه‌ای حسابداران، خلأ‌های پژوهشی و مباحث نوین را کشف و شناسایی نماید.
روش‌شناسی: این مطالعه از نوع پژوهش‌های کاربردی علم‌سنجی است و با به کارگیری تحلیل هم‌رخدادی و هم‌تألیفی انجام شده‌است. جامعه آماری پژوهش، تمام تولیدات علمی حوزه مسیر پیشرفت حرفه‌ای حسابداران را دربرمی‌گیرد. از میان آن‌ها 403 مقاله از سه حوزة نزدیک به حسابداری یعنی مدیریت، اقتصاد و بازرگانی که در بازه زمانی 1972- 2022 در پایگاه وب‌آوساینس نمایه شده‌بودند، گزینش و با به کارگیری نرم‌افزارVOSviewer نقشه‌ها ترسیم و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها: نتایج حاصل از هم‌رخدادی واژگان نشان داد واژة «کار» و «عملکرد» جزء پرتکرارترین واژه‌ها در این زمینه بوده و با کلمه انگیزه در ارتباط می‌باشد. همچنین طبق نتایج هم‌تألیفی کشورها مشخص گردید آمریکا، انگلستان و آلمان بیشترین همکاری علمی را داشته‌اند.
نتیجهگیری: با بررسی روند انتشار مقالات می‌توان دریافت که تولیدات علمی در حوزة مورد بررسی سیر صعودی داشته است. همچنین براساس نتایج هم‌رخدادی واژگان و همکاری علمی کشورها مشخص گردید واژة مسیر شغلی عمدتاً با واژگان «جنسیت» و «عملکرد» ارتباط داشته است. همچنین نقشه هم‌تألیفی کشورها، نقش جداگانه کشور ایران در بین سایر کشورها را نشان‌می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Scientometrics Maps in Scientific Productions Regarding the Career Path of Accountants

نویسندگان [English]

  • Zahra Azodi 1
  • Mahmoud Moeinaddin 2
  • Nasim Shahmoradi 3
1 PhD Student of Accounting, Faculty of Accounting, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.
2 Associate Professor, Department of Accounting, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Purpose: One of the biggest challenges in every person's life is choosing a job, which is affected by very important factors. Choosing a job is not an easy decision and has a lasting impact on a person's future. A person's environment, talents, skills, and educational progress affect the choice of a job, and if the wrong choice is made, it may lead to failure and disappointment. Therefore, the primary reason for choosing a job is to earn money and social status, which will ultimately influence a person's personality, behavior, and perspective. The career path, or in other words, the professional development path, is a long-term and complex process that is influenced by psychological, sociological, educational, physical, economic, and environmental factors.
Methodology: This article is classified as a descriptive-applied type of research based on its purpose. Various scientometric techniques were utilized to analyze scientific productions in this study. The necessary data for this research were gathered from the Web of Science database. One notable feature of this database is its citation search capability, which enables users to refine their search by title, subject, and author. The statistical population for this study comprises scientific research articles related to the profession and occupation of accountants, published in the Web of Science database between 1972 and 2022. Initially, 4435 articles were retrieved, out of which 269 were not in English, 647 were not articles (as non-reviewed articles, conferences, and books were excluded), 3077 were not closely related to the accounting field (as three fields—management, business, and economics—were selected), and 39 were from 2023 and thus were excluded.
Findings: The analysis of articles on accountants' career development revealed an increasing interest among researchers in this field. The highest number of articles were published in 2020 and 2021, while the lowest was in 1972. The word in the fifth cluster indicates its significance in research studies. Gender, mobility, job satisfaction, and performance were found to be linked to the word co-authorship map highlighted the United States as a leading research hub in this area, with 20 connections and 137 articles published. England followed with 17 connections and 51 articles.
Conclusion: The purpose of this study is to create scientific maps illustrating the professional development trajectory of accountants. In scientometric research, the initial consideration should be the significance of quantitative and qualitative information regarding the subject being studied. Such studies reveal hidden realities in various scientific fields. Remote research points can pose significant challenges in the future or present remarkable prospects for further research, thereby reducing study gaps. The data for this research were extracted from the scientific database of Web of Science, and scientific maps were generated using VOSviewer software. The study initially analyzed the publication process of the scientific outputs indexed in the Web of Science database. The results indicated a recent increase in articles focusing on career paths, capturing researchers' attention. The first article, titled "Gender Career Paths, was published in 1998, marking the beginning of research in the field of employment. In the vocabulary co-occurrence map, out of the 1977 keywords, 114 words met the minimum threshold value (i.e., at least 5 repetitions). The mapping findings underscore the significance of the term in the co-authorship map of countries, 57 countries had published at least one article. According to the map results, America emerged as the primary research hub, with 137 articles and 20 communications. Notably, Iran was absent from this map, indicating a lack of collaboration on the subject under investigation. Additionally, England secured the second position with 51 articles and 17 communications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Career path
  • Co-occurrence of words
  • Co-authorship of countries
  • Scientometrics
  • Web of Science
اژدری، ع.، معین‌الدین، م.، حیرانی، ف.، و نایب زاده، ش. (1399). ترسیم نگاشت علمی برای تحقیقات مسئولیت اجتماعی در حوزه سلامت با استفاده از روش تحلیل خوشه‌ای موضوعی. فصلنامه طلوع بهداشت، 19( 1)، 10. http://dx.doi.org/10.18502/tbj.v19i1.2817
حاضری، ا.، زارع‌زاده مهریزی، ا.، بیگدلو، ا.، زال زاده، ا.، و مصطفوی، ا. (1401). مطالعه شباهت واژگانی متون مرتبط با کتابخانه‌های الکترونیکی، دیجیتالی و مجازی در پایگاه وب‌آوساینس: تحلیل خوشه‌ای. پژوهشنامه علم‌سنجی، 8 (15). 69-96. https://doi.org/10.22070/rsci.2020.5739.1421
حسن‌زاده دیزجی، ا.، عصاره، ف.، توکلی فراش، ل.، و اسمعیل پونکی، ا. (1401). تحلیل ساختار شبکه اجتماعی هم‌نویسندگی و هم‌واژگانی پژوهشگران ایرانی حوزه کیفیت زندگی با استفاده از شاخص‌های تحلیل شبکه اجتماعی. پژوهش‌نامه علم‌سنجی، 8 (15). 123-146. https://doi.org/10.22070/rsci.2020.5766.1425
حسینی، س. ع.، و خوئینی، م. (1399). نقش ارزش‌های فرهنگی در عوامل مؤثر بر انتخاب شغل در حرفه حسابداری. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 10(37)، 55-80. https://www.doi.org/10.22051/jera.2020.29542.2608
حسینیان، ش. (1400). مدل برنامه‌ریزی مسیر شغلی پلیس زن در رسته انتظامی. نشریه پژوهش‌نامه نظم و امنیت انتظامی، 14(1)، 102-77. http://magiran.com/p2278042
دوالی، م. م.، رضوی، س. ر.، و معصوم زاده جوزدانی، ر. (1401). تأثیر فناوری اطلاعات و نوآوری بر عملکرد با میانجی‌گری کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: بانک سرمایه). فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، 20(48)، 63 - 76. https://jtd.iranjournals.ir/article_253176.html?lang=en6
 زندی روان، ن.، داورپناه، م. ر.، و فتاحی، ر.(1395). مروری بر رسم نقشه علم و روش‌شناسی آن. پژوهشنامه علم‌سنجی، 2 (3)، 57-76. https://doi.org/10.22070/rsci.2016.469
فرهی، ع.، سلطانی، م. ر.، و نصراللهی، م. (1397). ارائه الگوی مسیر پیشرفت شغلی. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 1(2)، 150-139. https://journals.iau.ir/article_545501_5caea825ecb0cb8b8e37ec9c09f36e12.pdf
ملانظری، م.، و گرامی راد، ف. (1400). تحلیل جریان علمی پژوهش‌های حسابداری رفتاری در پایگاه اطلاعاتی وب‌‌آوساینس. دوفصلنامه علمی حسابداری ارزشی و رفتاری، 6(12)، 27-55. http://dx.doi.org/10.52547/aapc.6.12.27
میرموسی، س.، معین‌الدین، م.، و نایب زاده، ش. (1399). تحلیل پارادایم فکری و ترسیم نگاشت علمی تحقیقات بین‌المللی برندسازی شخصی در حوزه حسابداری. نشریه علمی حسابداری مدیریت، 14(49). https://sanad.iau.ir/journal/jma/Article/18302? jid=18302
نسبی، ن.، باستانی، پ.، یوسفی، ع.، و بردبار، ن. (1400). توسعه مسیر شغلی پرستاران: شناسایی لنگرهای شغلی پرستاران دانشگاه علوم پزشکی شیراز. مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت، 6(3)، 248-259. http://dx.doi.org/10.18502/mshsj.v6i3.8042
Abdulraheem, A., Yahaya, K. A., Muhtar, O. F. E., & Abogun, S. (2012). Accounting principles of small enterprises in Ilorin Metropolis of Kwara State, Nigeria. Research Journal of Finance and Accounting, 3(2), 70-77. https://core.ac.uk/download/pdf/234629255.pdf
Adamson, S. J., Doherty, N., & Viney, C. (1998). The meanings of career revisited: Implications for theory and practice. British Journal of Management, 9(4), 251-259. https://doi.org/10.1111/1467-8551.00096
Ahmed, K., Alam, K. F., & Alam, M. (1997). An empirical study of factors affecting accounting students' career choice in New Zealand. Accounting Education, 6(4), 325-335. https://doi.org/10.1080/096392897331398
Al Husaeni, D. F., & Nandiyanto, A. B. D. (2022). Bibliometric using Vos viewer with Publish or Perish (using google scholar data): From step-by-step processing for users to the practical examples in the analysis of digital learning articles in pre and post Covid-19 pandemic. ASEAN Journal of Science and Engineering, 2(1), 19-46. https://doi.org/10.17509/ajse.v2i1.37368
Allen, C. L. (2004). Business students' perception of the image of accounting. Managerial Auditing Journal, 19(2), 235-258. https://doi.org/10.1108/02686900410517849
Arthur, M. B., & Rousseau, D. M. (Eds.). (2001). The boundaryless career: A new employment principle for a new organizational era. Oxford University Press, USA. ISBN          0195149580, 9780195149586
Asghar Sadabadi, A., Ramezani, S., & Fartash, K. (2022). Scientific mapping of social accounting using research indexed in scientific databases. Journal of Information and Organizational Sciences, 46(1), 15-40. https://doi.org/10.31341/jios.46.1.2
Azhdari, A., Moeinaddin, M., Heirani, F., & Nayebzadeh, S. (2020). Drawing a Scientific Map for Social Responsibility Research in the Field of Health using Thematic Cluster Analysis Method. The Journal of Tolooebehdasht. http://dx.doi.org/10.18502/tbj.v19i1.2817 [In Persian].
Bandura, A., Barbaranelli, C., Caprara, G. V., & Pastorelli, C. (2001). Self‐efficacy beliefs as shapers of children's aspirations and career trajectories. Child development, 72(1), 187-206. https://doi.org/10.1111/1467-8624.00273
Baruch, Y. (2004). Transforming careers: from linear to multidirectional career paths: organizational and individual perspectives. Career development international, 9(1), 58-73. https://doi.org/10.1108/13620430410518147
Bilik, O., Damar, H. T., Ozdagoglu, G., Ozdagoglu, A., & Damar, M. (2020). Identifying trends, patterns, and collaborations in nursing career research: A bibliometric snapshot (1980–2017). Collegian, 27(1), 40-48. https://doi.org/10.1016/j.colegn.2019.04.005
Byington, E. K., Felps, W., & Baruch, Y. (2019). Mapping the Journal of Vocational Behavior: A 23-year review. Journal of Vocational Behavior, 110, 229-244. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2018.07.007
Byrne, M., Willis, P., & Burke, J. (2012). Influences on school leavers’ career decisions–Implications for the accounting profession. The International Journal of Management Education, 10(2), 101-111. https://doi.org/10.1016/j.ijme.2012.03.005
Cappellen, T., & Janssens, M. (2010). Enacting global careers: Organizational career scripts and the global economy as co‐existing career referents. Journal of Organizational Behavior, 31(5), 687-706. https://doi.org/10.1002/job.706
Cobo, M. J., López‐Herrera, A. G., Herrera‐Viedma, E., & Herrera, F. (2011). Science mapping software tools: Review, analysis, and cooperative study among tools. Journal of the American Society for information Science and Technology, 62(7), 1382-1402. https://doi.org/10.1002/asi.21525
Davali, M. M., Razavi, S. R., & Masoumzadeh Jouzdani, R. (2022). The Impact of Information Technology and Innovation on Performance Mediated by Organizational Entrepreneurship (case study: Sarmayeh Bank). Quarterly journal of Industrial Technology Development, 20(48), 63-76. https://jtd.iranjournals.ir/article_253176.html?lang=en6 [In Persian].
Dessler, G. (2013). Fundamentals of human resource management. Pearson Higher Ed.
Farahi, A., Soltani, M. R., & Nasrollahi, M. (2019). Designing a Model for Career Progression Pathway. Journal of Research in Human Resources Management, 10(4), 51-78. 20.1001.1.82548002.1397.10.4.3.2 [In Persian].
Hassanzadeh Dizaji, E., Osareh, F., Tavakoli Farrash, L., & Esmaeil Pounaki, E. (2022). Co-authorship and Co-occurrence Network Structure Analysis of Iranian Researchers on Quality of Life Using Social Networks Analysis. Scientometrics Research Journal, 8(1), 123-146. https://doi.org/10.22070/rsci.2020.5766.1425.[In Persian].
Hazeri, A., Zare Zadeh Mehrizi, E., Bigdeloo, E., Zalzadeh, E., & Mostafavi, E. (2022). Examining Keywords Similarities amongst Scientific Literature of the Electronic, Digital, and Virtual Libraries in Web of Science: Clustering Analysis. Scientometrics Research, 8(1), 69-96. https://doi.org/10.22070/rsci.2020.5739.1421 [In Persian].
Hosainian, S. (2021). Modeling the career path of a female police officer in the disciplinary field. Quarterly of Order & Security Guards, 14(1), 102-77. http://magiran.com/p2278042 [In Persian].
Hosseini, S. A., & Khoeini, M. (2020). Cultural Values and Accounting Career-choice Factors. Empirical Research in Accounting, 10(3), 55-80. https://doi.org/10.22051/jera.2020.29542.2608 [In Persian].
Jackling, B., & Calero, C. (2006). Influences on undergraduate students' intentions to become qualified accountants: Evidence from Australia. Accounting Education: an international journal, 15(4), 419-438. https://doi.org/10.1080/09639280601011115
Jansen, A., Dima, A. M., Biclesanu, I., & Point, S. (2022). Career success through the past six decades: A bibliometric analysis. In Proceedings of the International Conference on Business Excellence, 16(1), 750-761. https://doi.org/10.2478/picbe-2022-0070
Jiang, Z., Wang, Y., Li, W., Peng, K. Z., & Wu, C. H. (2023). Career proactivity: A bibliometric literature review and a future research agenda. Applied Psychology, 72(1), 144-184. https://doi.org/10.1111/apps.12442
Kazi, A. S., & Akhlaq, A. (2017). Factors affecting students’ career choice. Journal of research and reflections in education, 2(2), 187-196. https://www.researchgate.net/publication/325987918_Factors_Affecting_Students'_Career_Choice
Klehe, U. C., Fasbender, U., & van der Horst, A. (2021). Going full circle: Integrating research on career adaptation and proactivity. Journal of Vocational Behavior, 126, 103526. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2020.103526
Kundi, Y. M., Hollet-Haudebert, S., & Peterson, J. (2021). Linking protean and boundaryless career attitudes to subjective career success: a serial mediation model. Journal of Career Assessment, 29(2), 263-282. https://doi.org/10.1177/1069072720959782
Levinson, D.J., Darrow, C.N., Klein, E.B., Levinson, M.H., & McKee, B. (1978). The Seasons of a Man’s Life, New York: Alfred A. Knopf. ISBN        039440694X, 9780394406947
Markoulli, M. P., Lee, C. I., Byington, E., & Felps, W. A. (2017). Mapping Human Resource Management: Reviewing the field and charting future directions. Human Resource Management Review, 27(3), 367-396. https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2016.10.001
McDaniels, C., & Gysbers, N. C. (1992). Counseling for career development: Theories, resources, and practice. Jossey-Bass.
McMahon, M. L., & Tatham, P. (2008). Career: More than just a job. Department of Education. Australia. https://cica.org.au/wp-content/uploads/Career-More-than-Just-a-Job-Career-Development-understandings-informing-myfuture.pdf
Mirmousa, S., Moeinadin, M., & Nayebzadeh, S. (2021). The intellectual paradigm and scientific mapping of international accounting personal branding researches. Management Accounting, 14(49), 29-44. https://sanad.iau.ir/journal/jma/Article/18302? jid=18302 [In Persian].
Molanazari, M., & Geramirad, F. (2022). Scientific flow analysis of behavioral accounting research in Web of Science database. Journal of Value & Behavioral Accounting, 6(12), 27-55. http://dx.doi.org/10.52547/aapc.6.12.27 [In Persian].
Morse, N. C., & Weiss, R. S. (1955). The function and meaning of work and the job. American sociological review, 20(2), 191-198. https://doi.org/10.2307/2088325
Nasabi, N. A., Bastani, P., Yusefi, A. R., & Bordbar, N.(2021). Career Development in Nursing: Identifying the Career Anchors of Nurses at Shiraz University of Medical Sciences. Manage Strat Health Syst, 6(3), 248-259. http://dx.doi.org/10.18502/mshsj.v6i3.8042 [In Persian].
Pico-Saltos, R., Carrión-Mero, P., Montalván-Burbano, N., Garzás, J., & Redchuk, A. (2021). Research trends in career success: A bibliometric review. Sustainability, 13(9), 4625. https://doi.org/10.3390/su13094625
Pritchard, A. (1969). Statistical bibliography or bibliometrics. Journal of documentation, 25, 348. https://www.researchgate.net/publication/236031787_Statistical_Bibliography_or_Bibliometrics
Raines, C. F., & Taglaireni, M. E. (2008). Career Pathways in Nursing: Entry Points and Academic Progression. Online Journal of Issues in Nursing, 13(3). http://dx.doi.org/10.3912/OJIN.Vol13No03Man01
Sax, L. J. (1994). Retaining tomorrow's scientists: Exploring the factors that keep male and female college students interested in science careers. Journal of Women and Minorities in Science and Engineering, 1(1). 10.1615/JWomenMinorScienEng.v1.i1.40
Swain, M. R., & Olsen, K. J. (2012). From student to accounting professional: A longitudinal study of the filtering process. Issues in Accounting Education, 27(1), 17-52. https://doi.org/10.2308/iace-50076
Tan, L. M., & Laswad, F. (2006). Students' beliefs, attitudes and intentions to major in accounting. Accounting Education: an international journal, 15(2), 167-187. https://doi.org/10.1080/09639280600787194
Van Eck, N., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. scientometrics, 84(2), 523-538. https://doi.org/10.1007/s11192-009-0146-3
Wilson, E. M. (1998). Gendered career paths. Personnel Review, 27(5), 396-411. https://doi.org/10.1108/00483489810230334
Zandi Ravan, N., Davarpanah, M., & Fattahi, R. (2016). Review of Science Map Visualization and its Methodology. Scientometrics Research Journal, 2(1), 57-76. https://doi.org/10.22070/rsci.2016.469 [In Persian].
Zupic, I., & Čater, T. (2015). Bibliometric methods in management and organization. Organizational research methods, 18(3), 429-472. https://doi.org/10.1177/1094428114562629