شبکه هم‌استنادی مقالات حوزه علوم و فناوری هسته‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، استاد دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 دکتری علم سنجی، دانشیار دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

4 دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، استادیار دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

5 دکتری مهندسی هسته ای، دانشیار دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی روند موضوعی موجود در شبکة هم‌استنادی مدارک برجستة حوزة علوم و فناوری هستهای در جهان است. شناخت وضعیت موجود، مهم‌ترین اقدام جهت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های آینده است.
روششناسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی است. در قدم نخست، از فنون علم‌سنجی جهت تحلیل حوزة موضوعی علوم و فناوری هسته‌ای استفاده شد. سپس نتایج حاصل از بخش علم‌سنجی پژوهش به روش مصاحبه با خبرگان موضوعی تحلیل شد. جامعه آماری پژوهش، در بخش کمی در گام نخست، تمام مدارک منتشر شده در مجموعه هستة وبگاه علم در حوزة علوم و فناوری هسته‌ای است. (342425 مدرک‌) در گام دوم، جهت تحلیل و ترسیم نقشه‌ی علمی، مقالات برجستة حوزة علوم و فناوری هسته‌ای (40835 مقاله) که بیش از 25 استناد در بازة زمانی 1972-2021‌م. دریافت کرده‌اند و در بخش کیفی پژوهش نیز 13 نفر از خبرگان موضوعی این حوزه تشکیل داد. جهت تحلیل و ترسیم نقشه‌های هم‌استنادی مدارک برجسته حوزة علوم و فناوری هسته‌ای از نرم‌افزار سایت‌اسپیس استفاده گردید.
یافتهها: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد، از بین 205 کشور مشارکت‌کننده در تولید مقالات حوزة علوم و فناوری هسته‌ای، ایالات متحده آمریکا با تولید 84359 مدرک علمی، مجله Nuclear instruments methods in physics research section a accelerators spectrometers detectors and associated equipment با تولید 46547 مقاله علمی، سازمان انرژی ایالات متحده آمریکا با تولید 33943 مدرک علمی رتبة نخست را کسب نمودند. حوزة موضوعی فناوری علوم هسته‌ای با تعداد 336489 مدرک علمی، حوزة پیشگام در تولید مدارک علمی این حوزه محسوب‌می‌شود. شبکه هم استنادی مدرک در ابعاد جهانی 57 خوشه موضوعی را تشکیل دادند. خوشه‌ی شمارة #0 و 1# با داشتن 29 عضو و با موضوعات پروفیل‌ها، مطالعات کامپیوتری و موضوع یادگیری عمیق و کاربرد آن در علوم هسته‌ای بزرگ‌ترین خوشه‌های هم استنادی این حوزه هستند.
نتیجهگیری: تعداد مقالات منتشر شده و روند صعودی انتشارات در حوزه علوم و فناوری هسته‌ای در هر سال نشان از ارزش و اهمیت این حوزه موضوعی دارد. تشکیل خوشه‌های موضوعی پرتوپزشکی، تصویربرداری پزشکی و... نیز نشان از تنوع موضوعی و کاربرد مختلف حوزه علوم و فناوری هسته‌ای در رشته‌ها و حوزه‌های پژوهشی مختلف دارد. همچنین تشکیل خوشه‌هایی با عنوان یادگیری عمیق در علوم هسته‌ای نشان از به روز بودن این حوزه و پیشرفت آن همراه با فناوری‌های روز جهان دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Co-Citation Network of Articles in the field of Nuclear Sciences and Technology

نویسندگان [English]

 • Samira Daniali 1
 • Nosrat Riahinia 2
 • Hamzehali Nourmohammadi 3
 • Ali Azimi 4
 • Omid Safarzadeh 5
1 Ph.D. in Knowledge and Information Science, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 Ph.D. in Knowledge and Information Science, Professor, Kharazmi University, Tehran, Iran.
3 Ph.D. in Scientometrics, Associate Professor; Shahed University, Tehran, Iran.
4 Ph.D. in Knowledge and Information Science, Assistant Professor, Kharazmi University, Tehran, Iran.
5 Ph.D. in Nuclear Engineering, Associate Professor, Shahed University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The purpose of the current research is to identify the subject trends in the co-citation network of prominent documents in the field of nuclear science and technology worldwide. Analyzing various scientific fields can assist researchers in understanding the limits and boundaries of science. Furthermore, mapping and analyzing the structure of science can serve as a guide for researchers and policymakers in different scientific fields to identify research priorities and tailor them to the specific needs of their country.
Methodology: The current research is practical in terms of purpose. Initially, Scientometrics techniques were utilized to analyze the subject area of nuclear science and technology. Subsequently, the results from the Scientometrics segment of the research were scrutinized through interviews with subject matter experts. The statistical population of the research included all the documents published in the core collection of the science website in the field of nuclear science and technology (342,425 documents) for the quantitative part. For the analysis and creation of a scientific map, notable articles in the field of nuclear science and technology (40,835 articles) that received over 25 citations from 1972 to 2021 were considered. In the qualitative part of the research, a panel of 13 experts specializing in this field was formed. Citespace software was employed to analyze and create co-citation maps of notable documents in the field of nuclear science and technology. To examine the evolution in the field of nuclear science and technology from 1972 to 2021, a 50-year timeframe was divided into five ten-year intervals. Subsequently, the top 50 nodes' threshold for each of the 10-year time frames was selected using the trial-and-error method.
 
Findings: The results of the research showed that among the 205 countries participating in the production of articles in the field of nuclear science and technology, the United States of America produced 84,359 scientific papers. The magazine Nuclear Instruments Methods in Physics Research Section Accelerators, Spectrometers, Detectors, and Associated Equipment produced 46,547 articles. Scientifically, the United States of America Energy Agency ranked first by producing 33,943 scientific degrees. The subject area of nuclear science technology, with 336,489 scientific degrees, is considered a pioneer in the production of scientific degrees in this field. The co-citation network of documents in global dimensions formed 57 thematic clusters. The results of the co-citation analysis of articles in global dimensions showed that Cluster #0 and Cluster #1, both with 29 members, are the largest subject clusters formed from 1972 to 2021. The average year of formation of Cluster #0 is 1978, and the dominant topic of this cluster is computer studies and profiles. The next important cluster is Cluster #1, formed in 2018, making it the newest cluster in the field of nuclear science and technology. The topic of this cluster is deep learning and its application in nuclear sciences. The largest number of clusters (15 out of 57) was formed in the last period, 2012-2021, indicating the special attention of world researchers to various topics in the field of nuclear science and technology.
 
Conclusion: The increasing number of published articles and the upward trend of publications in the field of nuclear science and technology each year underscore the significance and value of this subject area. Research indicates that nuclear science and technology find applications in various disciplines such as physics, chemistry, medicine, medical imaging, and geology. The emergence of thematic clusters like radiation medicine and medical imaging demonstrates the diverse topics and varied applications of nuclear science and technology across different research domains. The establishment of clusters focusing on deep learning in nuclear sciences further highlights the relevance of this field and its advancements in alignment with modern technological developments.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Scientometrics
 • Documents co-citation
 • Science map
 • Citespace
 • Nuclear sciences
 • and technology
جلالی دیزجی، ع.، جعفری، ح.، و گلینی مقدم‌، گ. (1395). تحلیل استنادی و ترسیم نقشه تولیدات علمی پژوهشگران رشته فیزیک هستهای ایران در پایگاه استنادی علوم از ابتدا تا سال 2013. [مقاله همایش]. ‌دومین کنفرانس ملی سنجش و ارزشیابی علم: ارزشیابی کیفیت نظام نظام‌های سنجش علم، فناوری و صنعت اصفهان.
خاصه، ع. ا.، و سهیلی، ف. (1397). ترسیم چشم‌انداز پژوهش در علم‌سنجی و حوزه‌های سنجشی وابسته. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات،۳۳ (3)، 941-966. https://doi.org/10.35050/JIPM010.2018.036
خورسندی طاسکوه، ع. (1388). میان رشتگی و مسائل آن در آموزش‌عالی. فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی، 1(2)،85-101. https://doi.org/10.7508/isih.2009.02.005
دانیالی، س.، و ریاحی‌نیا، ن.(1399). نگاشت شبکه‌های هم‌استنادی مطالعات حوزه کرونا ویروس. پیاورد سلامت، ۱۴ (۴)، 370-356. http://payavard.tums.ac.ir/article-1-7045-fa.html
سادات موسوی، ع.، نوشین‌فرد، ف.، حریری، ن.، و محمداسماعیل، ص. (1394). تحلیل ساختار شبکه اجتماعی هم‌نویسندگی کشورهای حوزه علوم و فناوری هسته‌ای: شاخص‌های سطح خرد و کلان. فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 49(3)، 355-353. https://doi.org/10.22059/jlib.2015.57950
شورای عالی انقلاب فرهنگی (1389). سند نقشه جامع علمی کشور. بازیابی از: https: www.msrt.ir.file.download.page.1488284345-m01.pdf
عصاره، ف. (1380). روش‌ها و کاربردهای اطلاع‌سنجی. رهیافت. 11(25)، 94. https://rahyaft.nrisp.ac.ir/article_13308_c8a0fa43aed3cb3ac622f9b29874f8bc.pdf
فاضلی ورزنه، م.، بهمنی، م.، و قادری آزاد، ع. (1397). بررسی وضعیت تولیدات علمی ایران در حوزة انرژی و سوخت و مقایسه آن با کشورهای خاورمیانه، نشریه علم سنجی کاسپین،5(1)،7-18. http://dx.doi.org/10.22088/cjs.5.1.7
منصوریان، ی‌. (‌1389). پنجاه محور پژوهشی در مطالعات علم‌سنجی. کتاب ماه: کلیات، 13(10)، 64-71. https://ensani.ir/file/download/article/20120326164220-3039-514.pdf
نامداریان، ل .(1395). مروری بر نقش آزمایشگاهها در سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری، [مقاله کنفرانسی]. دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21، تهران. https://scholar.conference.ac/index.php/download/file/10532-Reviewing-the-role-of-labs-in-Science, -Technology-and-innovation-Policy-making
نجفی، م.، و زارع، ا. (1390). ترسیم نقشه علمنگاری تولیدات علمی حوزه پزشکی هستهای در نمایه استنادی علوم در سالهای 2000 تا 2009 [مقاله کنفرانس]. مجموعه مقالات دومین همایش ملی پژوهش و تولید علم در حوزه پزشکی، بابل. https://elmnet.ir/doc/21015510-29011
نورزاد گلی کند، ا.، و فراتی راد، ح. (1389). مبانی علوم هستهای. تهران: پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای.
نوروزی چاکلی، ع. (139۰). آشنایی با علمسنجی: (مبانی، مفاهیم، روابط و ریشهها). تهران، سمت، دانشگاه شاهد.
نوروزی، ع.، ابوالقاسمی، م.، و قهرمانی، م. (1391). راهبرد تولید علم براساس تحلیل ساختارهای سازمانی و مدیریتی دانشگاه‌ها. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی. (3) 123-143. https://www.smsjournal.ir/article_88831.html
همتی، ش. (1388). انرژی هسته‌ای به روایت اسناد مجلس سنا. پیام بهارستان،2(5)،525-540. https://ensani.ir/file/download/article/20101205114654-Pages%20from%20payam5-29.pdf
وود، ج. (1390). انرژی هستهای. ترجمة علی حاج آقازاده و محمد قنادی مراغه. تهران: پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای.
 
Bid, S., & Mandal, S. (2020). Scientometric Study of Nuclear Science and Technology Research in India and China based on Web of Science (2000-2019). Library Philosophy and Practice (e-journal). https://www.researchgate.net/publication/345158120_Scientometric_Study_of_Nuclear_Science_and_Technology_Research_in_India_and_China_based_on_Web_of_Science_2000-2019
Daniali, S., & Riahinia N. (2020) Drawing Co-Citation Networks of Corona Virus Studies. payavard, 14 (4), 356-370. http://payavard.tums.ac.ir/article-1-7045-fa.html
Davarpanah, M. R. (2012). Scientometric analysis of nuclear science and technology research output in Iran. journal of Scholarly Publishing, 43(4), 421-439. https://doi.org/10.3138/jsp.43.4.421
Dutt, I. (2020). Published research documents in nuclear and high energy physics from 1996-2019: A bibliometric analysis of leading countries in comparison with India. Library Philosophy and Practice, 1-22. https://www.researchgate.net/publication/348804261_Published_research_documents_in_nuclear_and_high_energy_physics_from_1996-2019_A_bibliometric_analysis_of_leading_countries_in_comparison_with_India
Fazeli Varzaneh, M., Bahmani, M., & Ghaderi Azad, E. (2018). Iranian scientific outputs in the field of energy and fuel, and their comparison with those of the Middle East countries. Caspian Journal of Scientometrics, 5(1), 7-18. http://dx.doi.org/10.22088/cjs.5.1.7 [In Persian].
Hemmati, S. (2008). Nuclear energy according to the documents of the Senate. Payam Baharestan, 2(5), 525-540. https://ensani.ir/file/download/article/20101205114654-Pages%20from%20payam5-29.pdf  [In Persian].
Hood, W. W., & Wilson, C. S. (2001). The literature of bibliometrics, scientometrics, and informetrics. Scientometrics, 52(2), 291-314. http://dx.doi.org/10.1023/A:1017919924342
Hosein Mardani, A., & Abdiazar, S. (2014). Global research status in leading nuclear science and technology journals during 2001-2010: A bibliometric analysis based on ISI Web of Science. Library Review, 63(4/5), 324-339. https://doi.org/10.1108/LR-02-2013-0014
Jalali Dizaji, A., Jafari, H., Galini Moghadam, G. (2015). Citation analysis and mapping of the scientific productions of Iran's nuclear physics researchers in the science citation database from the beginning to 2013 [Conference presentation]. The second national science assessment and evaluation conference: evaluation of the quality of science, technology and industry assessment systems, Esfahan. [In Persian].
Khasseh, A. A., & Soheili, F. (2018). Tracing the Landscape of Research in Scientometrics and Related Metric Areas. Iranian Journal of Information Processing and Management, 33(3), 941-966. https://doi.org/10.35050/JIPM010.2018.036 [In Persian].
Khorsandi Taskoh, A. (2009). Interdisciplinarity and its challenges in higher education. Interdisciplinary Studies in Humanities, 1(2), 85-101. https://doi.org/10.7508/isih.2009.02.005 [In Persian].
Klavans, R., & Boyack, K. W. (2009). Toward a consensus map of science. Journal of the American Society for information science and technology, 60(3), 455-476. https://doi.org/10.1002/asi.20991
Loan, F. A., & Shah, U. Y. (2023). The cross-country evaluation of nuclear science and technology publications. Collection and Curation, 42(1), 34-39. http://dx.doi.org/10.1108/CC-10-2021-0029
Loan, F. A., & Yaseen, U. (2020). Global research productivity in nuclear waste management: a scientometric analysis. Library Philosophy and Practice‌, 4135‌, available at:        https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/4135
Mansourian, Y. (2010) Fifty research axes in scientometric studies. Koliate ketab mah‌, 13(10), 64-71. https://ensani.ir/file/download/article/20120326164220-3039-514.pdf [In Persian].
McCain, K. W. (1990). Mapping authors in intellectual space: A technical overview. Journal of the American Society for Information Science (1986-1998), 41(6), 433. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(199009)41:63.0.CO;2-Q
Najafi, M., & Zare, A. (2011). Drawing a scientific map of scientific productions in the field of nuclear medicine in the science citation index in the years 2000 to 2009 [Conference presentation]. Proceedings of the second national conference on research and science production in the field of medicine, babol. https://elmnet.ir/doc/21015510-29011 [In Persian].
Namdarian, L. (2015). An overview of the role of laboratories in the policy making of science, technology and innovation [Conference presentation]. The second international conference on management and economics in the 21st century, Tehran. https://scholar.conference.ac/index.php/download/file/10532-Reviewing-the-role-of-labs-in-Science, -Technology-and-innovation-Policy-making [In Persian].
Noorzad Golikand, Ah., & Forati Rad, H. (2009). Basics of Nuclear Sciences. Tehran: Nuclear Sciences and technology Research Institute. [In Persian].
Noroozi Chakoli, A. (2012). Introduction To Scientometrics: (foundations, concepts, relations and origins). Tehran: SAMT, Shahed University. [In Persian].
Norouzi, A., Abolghasemi, M., & Gahramani, M. (2013). Science creating strategy based on organizational structures and management style for high educations centers. Journal of Strategic Management Studies, 3(12), 123-143. https://www.smsjournal.ir/article_88831.html [In Persian].
Obregon, L., Orozco, C., Camargo, J., Duarte, J., & Valencia, G. (2019). Research trend on Nuclear Energy from 2008 to 2018: A Bibliometric Analysis. International Journal of Energy Economics and Policy, 9(6), 542. http://orcid.org/0000-0002-4558-8288
Osareh, F. (2008). Information measurement methods and applications. Rahyaft, 11(25), 94. https://rahyaft.nrisp.ac.ir/article_13308_c8a0fa43aed3cb3ac622f9b29874f8bc.pdf [In Persian].
Pournaghi, R., & Nemati-Anaraki, L. (2015). The Mutual Role of Scientometrics and Foresight–A Review. Collnet Journal of Scientometrics and Information Management, 9(2), 145-160. http://dx.doi.org/10.1080/09737766.2015.1069950
Poursheikhali, A., Bamir, M., Moghadam, M. G., & Ali, M. (2022). Scientific documentation of the Iranian radiopharmaceutical development program in the horizon 2025 in comparison to other regional competitors: A scientometric study. Iranian Journal of Nuclear Medicine, 30(1), 57-61. https://irjnm.tums.ac.ir/article_39987.html [In Persian].
Price, D. J. D. S. (1965). Statistical studies of networks of scientific papers [Conference presentation]. In Statistical Association Methods for Mechanized Documentation: Symposium Proceedings (Vol. 269, p. 187). Washington, DC, USA: US Government Printing Office. Networks of Scientific Papers | Science
Sadate Mosavi, A., & Noshinfard, F., Hariri, N., Mohammad Esmaeil. S. (2015). The Co-Authorship social network structure of countries in the field of nuclear science and technology analysis: the micro and macro level indicators. Academic Librarianship and Information Research, 49(3), 339-353. https://doi.org/10.22059/jlib.2015.57950 [In Persian].
Shiffrin, R. M., & Borner, K. (2004). Mapping knowledge domains [Conference presentation]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 101(suppl_1), 5183-5185. https://doi.org/10.1073/pnas.0307852100
Supreme Council of the Cultural Revolution (2011). Comprehensive scientific map of the country. https: www.msrt.ir.file.download.page.1488284345-m01.pdf [In Persian].
Van den Besselaar, P., & Heimeriks, G. (2006). Mapping research topics using word-reference co-occurrences: A method and an exploratory case study. Scientometrics, 68(3), 377-393. http://dx.doi.org/10.1007/s11192-006-0118-9
Wood, J. (2011). Nuclear energy. Translated by A. Haj Aghazadeh & M. Qanadi Maragheh. Tehran: Nuclear Sciences and technology Research Institute. [In Persian].
Zavaraqi, R., & Fadaie, G. (2012). Scientometrics or science of science: quantitative, qualitative or mixed one. Collnet Journal of Scientometrics and Information Management, 6(2), 273-278. https: doi.org/10.1080/09737766.2012.10700939