الگوهای همکاری علمی در حوزه سواد اطلاعات تغذیه در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی، گرایش مدیریت علم اطلاعات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بخش علم اطلاعات و دانش شناسی، کرمان، ایران.

3 دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی، گرایش بازیابی اطلاعات و دانش، کارشناس کتابخانه مرکزی واحد تحقیقات کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی سردار قاسم سلیمانی، کتابخانه مرکزی، کرمان، ایران.

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررسی الگوهای همکاری علمی نویسندگان و شبکه همکاری افراد، کشورها و دانشگاه‌ها در حوزة سواد اطلاعات تغذیه است.
روششناسی: این پژوهش از نوع توصیفی است که با رویکرد علم سنجی به انجام رسیده‌است. جامعه پژوهش شامل تمام مقالات نمایه شده در حوزة سواد اطلاعات تغذیه در سال‌های 2009 تا 2019م. است. تحلیل یافته‌ها با به‌کارگیری نرم‌افزارهای تحلیل شبکه مانند گفی، وی.او. اس ویور، نودایکس‌ال و اکسل تحلیل شدند.
یافتهها: مدارک پراستناد بین سال‌های 2009 تا 2017م. منتشر شده‌اند. نشریه‌ها با موضوعات پزشکی و پرستاری بیش‌ترین سهم مدارک را دارند. بیش‌ترین تعداد مقالات این حوزه به‌صورت سه نویسنده‌ای منتشر شده‌اند. آمریکا و استرالیا بیش‌ترین تعداد مقالات را دارا بوده‌اند و بیش‌ترین همکاری مشترک در تولید آثار در حوزه سواد اطلاعات تغذیه به‌ترتیب بین کشور کانادا با ایالات متحده، استرالیا با ایالات متحده، هند با ایالات متحده است. شبکه همکاری علمی، کشورهای آمریکا، استرالیا، انگلستان و کانادا از نظر هر سه شاخص مرکزیت، دارای رتبه‌های بالا می‌باشند. بیش‌ترین تعداد مدارک و استنادها را دانشگاه سیدنی در این حوزه داشته است.
نتیجهگیری: برای بالا بردن سواد اطلاعات تغذیه به فعالیت‌ها و اقدامات عملی نیاز اساسی وجود دارد. نتایج این پژوهش، علاوه بر انجام پژوهش‌ها و شناسایی عوامل مداخله‌گر در زمینه سواد اطلاعات تغذیه، بر پر کردن شکاف بین تحقیق و عمل در این حوزه تأکید دارد. همچنین بر پیاده‌سازی برنامه‌ها، تغییر سیاست‌ها و بررسی نتایج این پژوهش برای رسیدن به پیشرفت در ترویج عادات غذایی سالم با آموزش مهارت‌های سواد اطلاعات تغذیه تأکید می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Patterns of Scientific Collaboration in the Field of Nutrition Information Literacy in Scopus Databases

نویسندگان [English]

  • Faezeh Shahrokhi Sardo 1
  • Mozhdeh Salajegheh 2
  • Ameneh Soleimani 3
1 M. A. Student of information management, information Science and Knowledge Studies Dept. Literature and Humanity Faculty, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
2 Associate Prof. and Academic Staff of Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran. Information Science and Knowledge Studies Dept. Literature and Humanity Faculty, Shahid Bahonar University of Kerman, Pajoohesh Square, Kerman, Iran.
3 Research Expert, Islamic Azad University of Kerman, Kerman, Iran.
چکیده [English]

Purpose: Awareness, knowledge, and literacy of nutritional information are essential for achieving proper nutrition. This enables individuals to make informed food choices and meet their nutritional needs effectively. The current study investigates the patterns of scientific collaboration among authors and the collaborative network involving individuals, countries, and universities in the field of nutritional information literacy.
 
Methodology: This research is a descriptive study conducted using a scientometric approach with a practical aim. The network analysis software utilized in this research includes the VOS Viewer software for creating a general map of scientific cooperation among authors, organizations, and universities, and the NodeXL software for calculating network centrality indicators. The Gefi software was used for analyzing and visualizing network communication graphs and creating cooperation maps at individual, university, and country levels, in addition to Excel software. The statistical population in this research comprises scientific products (919 articles) in the field of nutrition information literacy from the Scopus database spanning the years 2009 to 2019.
Findings: Findings show that scientific production and the number of citations received in the field have generally shown an upward trend during the years under review. Highly cited documents were published between 2009 and 2017. Important journals in the field of nutrition information literacy have mostly categorized published articles in medicine. Following that, the largest number of documents were published in the categories of nursing and social sciences, respectively. A total of 70 articles were published by single authors, while the remaining 849 articles were co-authored. The largest number of articles in this field were published by three authors, which had the highest frequency. The United States and Australia have the largest number of articles and the most collaborative work on nutrition information literacy. Collaborations include Canada and the United States (8 collaborations), Australia and the United States (6 collaborations), and India and the United States (5 collaborations). According to the Scientific Cooperation Network, the United States, Australia, the United Kingdom, and Canada rank high in all three centrality indicators. The University of Sydney had the highest number of credentials and citations in this area. The largest number of collaborations in the production of works in this field was between Northwestern University and Feinberg School of Medicine (8 collaborations). The University of Melbourne ranks highest in all three indicators. Authors such as Amanda Devin, Heather D. Gibbs, and Susan Jessica Paxton have the highest number of articles. A review of the Writers Collaboration Network shows that Elena Carbon, Murray Drummond, and Charlene Elliott rank highest in all three centrality indicators.
Conclusion: It can be concluded that the scientific output and the number of citations received in this field have generally been increasing during the years under review. Northwestern University in the United States and the Feinberg School of Medicine have the most significant collaboration in producing articles in this field. Research findings from the betweenness centrality index analysis of the collaboration network of writers in the field of nutrition literacy show that Elena Carbone, Murray Drummond, and Charlene Elliott have the highest values of the betweenness centrality index. There is a fundamental need for activities and practical measures to enhance nutrition information literacy. The results of this study, along with identifying intervening factors in nutrition information literacy, highlight the importance of bridging the gap between research and practice in this field. They also stress the importance of implementing programs, changing policies, and evaluating the outcomes of this research to make progress in promoting healthy eating habits by teaching nutrition information literacy skills. Based on the research findings, it is recommended to promote teamwork, establish communication networks among researchers, activate science and technology parks, organize international conferences, support researchers to participate in international conferences and conduct purposeful research at national and international levels. Supporting study opportunities in countries that are more advanced in various fields and sharing knowledge and experiences are also recommended. Encouraging top researchers who engage in more teamwork in specialized subject areas should be prioritized and rewarded accordingly.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collaboration patterns
  • Nutrition literacy
  • Nutrition information Literacy
  • scientometrics
  • Scientific collaboration
 
     امامی، ز.، حریری، ن.، خمسه، م.، و نوشین فرد، ف. (1395). ترسیم نقشه برون‌دادهای علمی بیماری‌های تیروئید در ایران و خاورمیانه: مطالعه علم‌سنجی. مجله غدد درونریز و متابولیسم ایران، ۱۸(۱‌)، ۹119-۱991. http://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-2041-fa.html
       امین‌پور، آ.، و صدیق، گ. (1393). اصول علم تغذیه. تهران: شرکت سهامی انتشار.
       رحمان‌سرشت، ح.، طیبی عبدالحسنی، ا.، و روحانی راد، ش.(1398). تحلیل شبکه‌های همکاری علمی پژوهشگران حوزه مدیریت راهبردی در ایران. پژوهشهای مدیریت در ایران. 23(3)، 1-27. https://mri.modares.ac.ir/article_501.htm
رسول‌آبادی، م.، حیدری، ع.، زارعی، م.، خضری، ا.، و غریبی، ف.(1394). الگوی همکاری علمی در مقالات نمایه شده دانشگاه علوم‌پزشکی کردستان در بانک استنادی اسکوپوس از سال 2010 تا 2014. مجله دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 20، 105-112. https://doi.org/10.22102/20.3.105
     رضی، م.، هاشم‌زاده، م. عصاره، ف.، و محمدی استانی، م. (1395). تبیین الگوی رفتار استنادی و تییین میزان همکاری علمی پژوهشگران در مجله‌های علمی پژوهشی زمین‌شناسی ایران. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 8(1)، 41-62. https://slis.scu.ac.ir/article_12090.html
     عبداللهی، ف. (1397). بررسی وضعیت تولیدات و الگوهای همکاریهای علمی دانشگاه تهران در سال 2017. [‌پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد منتشر نشده‌[. دانشگاه تهران.
     عرفان‌منش، م.، و مروتی اردکانی، م. (1395). مطالعه علم‌سنجی و تحلیل شبکه‌های همکاری علمی در فصلنامه مطالعات میان رشته‌ای در علوم‌انسانی. مطالعات میان رشتهای در علومانسانی، 8(4)، 55-77. https://doi.org/ 10.22035/isih.2016.230    
     کرمی، ل.، پیرحقی، م.، و صبوری، ع.(1394). شاخص‌های مرسوم و جدید در علم‌سنجی. نشاء علم، 6(1)، 6-12. http://magiran.com/p1559560
     مجیدی، م. (1395). تحلیل موضوعی، نگاشت و دیداریسازی گرایشهای پژوهشی زیست فناوری ایران، [پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد منتشر نشده‌[. دانشگاه شیراز.
    محمدزاده، ف. فهیمی‌فر، س.، و حسن‌زاده، م.(1400). بررسی مقاله‌های پراستناد پژوهشگران ایرانی در پایگاه وب‌آو‌ساینس براساس الگوی همکاری‌ها در سال‌های 2007 تا 2017. پژوهشنامه‌ علمسنجی. 7(2)، 76-98. https://doi.org/10.22070/RSCI.2020.3850.1241
    مصطفوی، ا.، و آژ، م. (1400). بررسی تأثیر همکارهای علمی بین‌المللی در افزایش کیفیت بروندادهای علمی پژوهشگران ایران در پایگاه وب آو ساینس. پژوهش‌نامه علم‌سنجی، 9(1)، 19-42. https://doi.org/10.22070/RSCI.2020.3850.1241
    همتی، م.، اکبر تبار طوری، م.، شمس، م.، بهروز پور، ا.، و رضایی، ع.(1398). سنجش سواد تغذیه‌ای معلمان ابتدایی شهری یاسوج‌: مطالعه مقطعی. ارمغان دانش، 23(1)، 124-133. http://armaghanj.yums.ac.ir/article-1-1992-fa.htm
        
 
Abdi, N., Taghdisi, M. H., Zamani-Alavijeh, F., & Sadeghi, R. (2018). Nutrition literacy promotion, effective approach for society health promotion. Journal of Health Literacy, 3(3), 49-52. https://doi.org/10.22038/JHL.2018.35136.1015
Abdullahi, F. (2017). Examining the status of productions and scientific cooperation patterns of Tehran University in 2017 [Unpublished master's dissertation]. University of Tehran. [In Persian].
Al Tell, M., Natour, N., Alshawish, E., & Badrasawi, M.(2023). The relationship between nutrition literacy and nutrition information seeking attitudes and healthy eating patterns among a group of palestinians. BMC Public Health23(‌165). https://doi.org/10.1186/s12889-023-15121-z
Aminpour, A., & Siddique, G. (2013). Principles of nutrition science. Tehran: Entsha Co. [In Persian].
Aytac, S.(2010). International Scholarly Collaboration in science, technology, medicine and social science of Turkish scientists. The International Information & Library Review, 42, 227-241.         https://doi.org/10.1016/j.iilr.2010.10.003
Bilik, O., Turhan Damar, H., Ozdagoglu, G., Askin Ozdagoglu, A., & Damar, M. (2020). Identifying trends, patterns, and collaborations in nursing career research. Collegian, 27, 40–4. https://doi.org/10.1016/j.colegn.2019.04.005.
Blitstein, J. L., & Evans, W.D. (2006). Use of Nutrition Facts Panels among Adults Who Make Household Food Purchasing Decisions. Journal of Nutrition Education and Behavior, 38(6), 360–364. https://doi.org/10.1016/j.jneb.2006.02.009
Chang, Y.W., Huang, M.H., & Lin, C.W. (2015). Evolution of research subjects in library and information science based on keyword, bibliographical coupling, and co-citation analyses. Scientometrics, 105(3), 2071-87. https://doi.org/10.1007/s11192-015-1762-8
Chen, S. Ren, S., Zheng, L., Yang, H., Du, W., & Cao, X. (2022). A comparison study of educational scientific collaboration in China and the USA. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 585, 126-330. https://doi.org/10.1016/j.physa.2021.126330
Chien, T. W., Wang, H. Y., Chang, Y., & Kan, W. C. (2019). Using Google Maps to display the pattern of coauthor collaborations on the topic of schizophrenia: A systematic review between 1937 and 2017. Schizophrenia research, 204, 206-213. https://doi.org/ 10.1016/j.schres.2018.09.015
De Stefano, D., Fuccella, V., Vitale, M. P., & Zaccarin, S. (2013). The use of different data sources in the analysis of co-authorship networks and science performance. Social Networks, 35(3), 370-381. https://doi.org/10.1016/j.socnet.2013.04.004
Emami, Z., Hariri, N., Khamseh, M. E., & Nooshinfard, F. (2016). Mapping scientific output of thyroid disease publications in Iran and the middleast: a scientometric study. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 18(1), 1-9. http://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-2041-en.html [In Persian].
Erfanmanesh, M., & Morovati Ardakani, M. (2016). Scientometric study and analysis of scientific cooperation networks in the quarterly journal of interdisciplinary studies in humanities. Interdisciplinary Studies in Humanities, 8(4), 55-77. https://doi.org/ 10.22035/isih.2016.230     [In Persian].
Hemati, M., Akbar Tabar Tori, M., Shams, M., Behroz pour, A., & Rezaei, A. (2017). Assessment of nutritional literacy of primary teachers in Yasouj city: a cross-sectional study. Armaghan Danesh, 23(1), 124-133. http://armaghanj.yums.ac.ir/article-1-1992-fa.htm [In Persian].
Kalkan, I. (2019). The impact of nutrition literacy on the food habits among young adults in Turke. Nutrition Research and Practice, 13(4), 352–7. https://doi.org/10.4162/nrp.2019.13.4.352
Karami, L., Pirhaghi, M., & Saboury, A. A. (2015). Current and Modern indicators in Scientometric. Science Cultivation, 6(1), 55-77. http://magiran.com/p1559560 [In Persian].
Kolasa, K. M., Peery, A., Harris, N.G., & Shovelin, K. (2001) Food Literacy Partners Program: A Strategy To Increase Community Food Literacy. Topics in Clinical Nutrition, 16(4), 1–10. https://doi.org/ 10.1097/00008486-200116040-00002
Li, J., Goerlandt, F., Reniers, G., Feng, C., & Liu, L. (2022). Chinese international process safety research: Collaborations, research trends, and intellectual basis. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 74, 104-657. https://doi.org/10.1016/j.jlp.2021.104657
Lu, W., Ren, Y., Huang, Y. Bu, Y., & Zhang, Y. (2012). Scientific collaboration and career stages: An ego-centric perspective. Journal of Informetric, 15(4). https://doi.org/10.1016/j.joi.2021.101207
Majidi, M. (2015). Thematic analysis, mapping and visualization of Iranian biotechnology research trends [Unpublished master dissertation]. Shiraz University. [In Persian].
Mohammadzadeh, F., Fahimifar, S., & Hasanzadeh, M. (2020). Investigating and Visualization of Iranian highly cited papers in order to discover the most effective at the international level in the period of ten years 2007-2017. Scientometrics Research Journal, 7(2), 77-98. https://doi.org/10.22070/RSCI.2020.3850.1241 [In Persian].
Mostafavi, I., & Azh, M. (2023). Investigating the relationship between international scientific collaboration and citations of highly cited and hot papers of the Iranian researchers in the Web of Science Database. Scientometrics Research Journal9(1), 19-42. https://doi.org/10.22070/rsci.2021.13871.1477 [In Persian].
 Nardi, P., Di Matteo, G., Palahi, M., & Mugnozza, G. S. (2016). Structure and Evolution                                          Mediterranean Forest Research: A Science Mapping Approach. PloS one, 11(5), https://doi.org/10.1371/journal.pone.0155016
Newman, M. E. (2004). Coauthorship networks and patterns of scientific collaboration. Proceedings of the National Academy of Sciences, 101(suppl 1), 5200-5205. https://doi.org/10.1073/pnas.0307545100
Nutbeam, D. (2000). Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century. Health Promotion Intervention, 15(3), 259–67. https://doi.org/10.1093/heapro/15.3.259
Nutbeam, D. (2008). The evolving concept of health literacy. Social Science & Medicine, 67(12), 2072-8. https://doi.org/ 10.1016/j.socscimed.2008.09.050
OECD. (2023). Health at a Glance 2023: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/7a7afb35-en.
Pourkarimi Daranjani, Z., Galyani-Moghaddam, G., & Jalali Dizaji, A. (2017). Analyzing Levels of Scientific Collaboration of Iranian Researchers in the Web of Science: A Case Study of Social Sciences. Knowledge Retrieval and Semantic Systems3(9), 21-40. https://doi.org/10.22054/jks.2017.15975.1109 [In Persian].  
Price, D. (1963). Little science, Big science. New York: Columbia University Press. https://doi.org/10.7312/pric91844
Rahmanseresht, H., Tayibi Abolhasani, A. & Rohani Rad, Sh. (2018). Analysis of scientific cooperation networks of researchers in the field of strategic management in Iran. Management research in Iran, 23(3), 1-29. https://mri.modares.ac.ir/article 501.html file:///C:/Users/Akbar/Downloads/27713980301%20(1).pdf [In Persian].
Rasulabadi, M. Haidari, A., Zarea, M., Khezri, A. & Gharibi, F. (2014). The pattern of scientific collaboration in the indexed articles of Kurdistan University of Medical Sciences in Scopus citation bank from 2010 to 2014. Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 20(3), 105-112. https://doi.org/10.22102/20.3.105 [In Persian].
Razi, M., Hashemzadeh, M., Osareh, F. & Mohammadi Ostani, M. (2015). Citation behavior pattern analysis and analyzing the amount of scientific collaborations in scientific research journals of geology in Iran. Studies in Library and Information Science, 23(1), 61-82. [In Persian]. https://slis.scu.ac.ir/article_12090.html
Velmurugan, C., & Radhakrishnan, N. (2016). Malaysian journal of library and information science: A scientometric profile. Journal of Scientometric Research, 5(1), 62-70. https://doi.org/10.5530/jscires.5.1.9
Vettori, V., Lorini, C, Milani, C., & Bonaccorsi G. (2019). Towards the implementation of a conceptual framework of food and nutrition literacy: providing healthy eating for the population. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(24), 5041. https://doi.org/10.3390/ijerph16245041
Wang, Y., Wu, Y., Pan, Y., Ma, Z., & Rousseau, R. (2005). Scientific collaboration in China as reflected in co-authorship. Scientometrics, 62(2),183-198. https://doi.org/10.1007/s11192-005-0013-9
Wasserman, S., & Faust, K. (1994). Social Network Analysis: Methods and Applications (Structural Analysis in the Social Sciences). Cambridge: Cambridge University Press.
https://doi.org/10.1017/CBO9780511815478
Zoellner, J., Connell, C., Bounds, W., Crook, L., & Yadrick, K. (2009). Nutrition Literacy Status and Preferred Nutrition Communication Channels Among Adults in the Lower Mississippi Delta. Preventing Chronic Disease, 6(4), 1-11. https://www.researchgate.net/publication/26812852