تحلیل تطبیقی استنادهای پایان‌نامه‌های دکترای روان‌شناسی عمومی دانشگاه‌های علامه طباطبایی و تربیت مدرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

4 کارشناس بهداشت آموزش و پرورش استان گلستان

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تحلیل تطبیقی استنادهای پایان‌نامه‌های دکترای روان‌شناسی عمومی دانشگاه‌های علامه طباطبایی و تربیت مدرس می‌باشد.
           
روش‌شناسی: روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است و جامعۀ مورد ‌مطالعه شامل تمامی منابع مندرج در فهرست منابع و مآخذ ۱۰۳ پایان‌نامۀ دکترای روان‌شناسی عمومی دانشگاه‌های علامه طباطبایی و تربیت مدرس می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش حاضر از نرم‌افزار مایکروسافت اکسل استفاده گردید.
           

دریافت: 01/06/1394
پذیرش: 12/12/1394

 یافته‌ها: طبق یافته‌های پژوهش، در دانشگاه‌های علامه طباطبایی و تربیت مدرس، مجلات لاتین به‌ترتیب با 69/44 درصد و 14/55 درصد، بیشترین استنادها را از لحاظ نوع منبع به خود اختصاص داده‌اند و زبان انگلیسی به‌ترتیب با 28/72 درصد و ۸۴ درصد، زبان غالب مورد‌استناد بوده و دوره‌های زمانی۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ و۱۳۷۰ تا ۱۳۷۴ بیشترین استنادها را به نسبت سایر دوره‌ها به‌دست آورده‌اند. میانگین تعداد استناد در این دو دانشگاه نیز 71/131 و 26/129 استناد محاسبه شده و مجلات هسته و پراستناد و مؤلّفان و کتب پربسامد هم شناسایی شدند. ‌ام. پی. سلیگمن در دانشگاه علامه طباطبایی و پریرخ دادستان در دانشگاه تربیت مدرس به‌عنوان پراستننادترین مؤلفان فارسی و لاتین شناخته شده‌اند. پایان‌نامه‌ها و کتب لاتین به‌ترتیب با ۶ و 9/20 سال کمترین و بیشترین نیم‌عمر را در دانشگاه‌های مذکور به‌دست آورده‌اند.
           
نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان داد که وضعیت استنادی پایان‌نامه‌های این دو دانشگاه از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار است.
            

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comarative Analysis of Citations of general psychology Ph.D theses in Allameh & Tarbiat Modarres universities

نویسندگان [English]

 • Abdol azim Panahi 1
 • Esmat Momeni 2
 • Mohamad Akbari 3
 • Alieh Kamalnejad 4
1 M. A. Student of Knowledge and Information Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Department of Knowledge and Information Science, Allameh Tabatabai University, Tehran. Iran.
3 Ph.D. Student of Knowledge and Information science, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
4 Health expert of Education and Training in Golestan province
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research is to comparative analysis of citations of general psychology Ph.D theses in Allameh & Tarbiat Modarres universities.
Methodology: A descriptive- analytical method was used as the research method. Statistical population consisted of all the references in the 103 psychology Ph.D theses in Allameh & Modarres universities. Microsoft office excel software was used for data analysis.
Findings: The findings show that in Allame and Tarbiat Modarres Universities, English journals with 44.69 & 55.14 percent allocated the most citations in regard to types of references and English language with 72.28 & 84 percent was the dominant language in citation and the time periods of 1380-1384 (2001-2005) & 1370-1374(1991-1995) with 24.33 & 20.33 percent gained the highest citation in comparison with other periods. The average numbers of citations in these two universities are respectively calculated as 132 & 129. The core journals, the most cited authors and books identified. M.P. Seligman in Allame University and Parirokh Daastan in Tarbiat Modarres were the authors with the most citations. In regard to the half life of materials, English Books and theses with 6 & 20.9 years respectively gained the shortest and longest half life in the above mentioned universities.
Conclusion: The findings show that citation status of these two universities has relatively good situation

کلیدواژه‌ها [English]

 • Citation analysis
 • Bibliometrics
 • Core Journals
 • Half Life
 • Allameh Tabataba’i University
 • Tarbiat Modarres University
 • Ph.D Theses
احمدی، حمید، سلیمی، علی و فتحی، لادن. (۱۳۹۲). تحلیل استنادی و روابط هم نویسندگی مقاله‌های مجلۀ علمی پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی. مجلۀ علمی‌پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، ۲۹، ۱۴۹-۱۷۰.
اخوتی، مریم، بذرافشان، اعظم، بذرافشان، ملیحه‌سادات و ملک‌پور افشار، رضا. (۱۳۹۳). تحلیل استنادی ده سال تولیدات علمی دانشکدۀ دندان‌پزشکی کرمان. مجلۀ دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران (پیاورد سلامت)، ۸ (۱)، ۱-۱۲.
ایزدی، ریحانه. (۱۳۸۹). تحلیل استنادی و تعیین منابع اثرگذار در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در سال‌های ۱۳۷۹تا۱۳۸۶. فصلنامۀ دانش‌شناسی، ۳ (۹)، ۱۱تا۲۴.
حداد، زهرا. (۱۳۸۸). تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های دکتری ارتباطات دانشکدۀ علوم‌اجتماعی و ارتباطات علامه طباطبایی. فصلنامۀ کتاب، ۷۸، ۱۳۹-۱۵۲.
دمرچی لو، منصوره. (۱۳۹۲). تعیین مجلات هسته رشتۀ دندان‌پزشکی با استفاده از تحلیل استنادی مجلات علمی‌پژوهشی حوزۀ دندان‌پزشکی. مجلۀ دانشکدۀ دندان‌پزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی، ۳۱(۳)، ۱۸۰-۱۹۰.
دیانی، محمدحسین. (۱۳۶۱). کتاب‌سنجی. نشر دانش، ۳(۲)، ۴۰-۴۷.
رشیدی، علی. (۱۳۹۲). تحلیل استنادی چند لایه‌ای تحقیقات پرستاری منطقۀ خاورمیانه. مجلۀ دانشکدۀ پرستاری و مامایی ارومیه، ۱۱(۵۱)، ۸۲۳-۸۳۵.
زراعت‌کار، کیمیا و عالیشان کرمی، نادر. (۱۳۹۲). تحلیل استنادی و محتوایی مجلۀ پزشکی هرمزگان ۱۳۸۹-۱۳۸۵.مجلۀ پزشکی هرمزگان، ۱۷(۱)، ۵۳-۶۰.
صابری، محمدکریم و نیک‌خواه، زهره. (۱۳۸۷). تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های دکتری علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات (۱۳۷۵-۱۳۸۵). فصلنامۀ کتاب، ۷۶، ۱۴۹-۱۶۴.
عسگری، بهمن، ضیایی، علی و بخشودنی‌ها، ایمان. (۱۳۹۲). تحلیل استنادی مقالات نشریۀ علوم حرکتی و ورزش. مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، ۱(۱)، ۳۵-۳۸.
کومار، کریشان. (۱۳۸۱). روش‌های پژوهش در کتابداری و اطلاع رسانی. ترجمۀ فاطمه رهادوست با همکاری فریبرز خسروی. تهران: کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران.
کیخا، لیلا، عصاره، فریده و بیگدلی، زاهد. (۱۳۸۹). تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های دانشجویان دورۀ دکتری عمومی دانشگاه علوم‌پزشکی زاهدان طی سال‌های ۱۳۸۰-۱۳۸۷. مجلۀ تحقیقات علوم‌پزشکی زاهدان، ۱۳(۷)، ۵۰.
موحدپور، الهام. (۱۳۸۹). تحلیل استنادی مآخذ پایان‌‌نامه‌های دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی بین سال‌های ۱۳۸۰-۱۳۸۷. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه علامه طباطبایی.
نوذری، سودابه، حری، عباس، حریری، نجلا و منصوریان، یزدان. (۱۳۹۱). تحلیل استنادی منابع کتاب‌ها دربارۀ حافظ. فصلنامۀ مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ۹۳، ۵۲-۷۵.
همایی، بهروز، سلیمانی، راضیه و افشار، ابراهیم. (۱۳۹۰). تحلیل استنادی مقالات فصلنامۀ علمی‌پژوهشی معرفت فلسفی (شماره‌های ۱-۳۰). پژوهش، ۳(۱)، ۱۷۵-۱۹۴.
 
Baker, Donald R. (1990). Citation Analysis: A Methodologlcal Review, Social WorkResearch and Abstracts, 26(3). 
Buchanan, A. L. & Herubert. J. (1993). Comparing Materials Used in Philosophy Political Science Dissertation. Behavioral and Social Sciences Librarian. 12(2), 63.
Della Sala, Sergio & John R. Crawford. ( 2007). A Double Dissociation Between Impact Factor and Cited Half Life Cortex, Volume 43(2), 174-175.
Garfield, F. (1972). Citation Analysis as a Tool in Journal Evaluation., Science, (178).
Rubin, R.E. (2004). Foundations of library and infromantion science. 2nd ed. NewYork: Neal – Schuman.
Shokeen, A. & Kaushik, S. (2004). Indianjournal of plant physiology: a citationan alysis. Annals of library and information studies, 51(3), 104-107.
Swygart-Hobaugh, Amanda J. (2004). A Citation Analysis of the Quantitative/Qualitative Methods Debates Reflection in Sociology Research: Implications for Library Collection Development. Library Collections, Aquistions,and Technical Services, 28,180-195.
Tonta, Yasar & Al, Umut. (2004). Scatter and Obsolescence of Journal Cited in Dissertation of Librarianship: The Case of Hacettepe University. [online], Available at:http://yunus.hacettepe.edu.tr/~ umutal/publications/l&isr.pdf
Yang, Hua & Pan, Bo-chen. (2006). Citation analysis of National Journal of Andrology and Asian Journal of Andrology. National Journal of Andrology, 12(1), 86-92.