دوره و شماره: دوره 2، (شماره ا، بهار و تابستان) - شماره پیاپی 3، فروردین 1395، صفحه 1-130 
مروری بر رسم نقشۀ‌ علم و روش‌شناسی آن

صفحه 57-76

10.22070/rsci.2016.469

نرگس زندی روان؛ محمدرضا داورپناه؛ رحمت الله فتاحی