تحلیل استنادی مقالات اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) از سال 1385 تا1390

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی پردیس علوم و تحقیقات همدان

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی ،دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی ،دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، تعیین وضعیت مقالات اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران بوده‌‌است که میان سال‌های 1385 تا 1390 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نمایه ‌شده‌اند.
           
روش‌شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با روش تحلیل استنادی که ازجمله روش‌های علم‌سنجی است، انجام ‌شده ‌‌است.
           
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان‌می‌دهند از کل 1640 نفر عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، 1237 نفر، 12477 عنوان مقاله در این پایگاه داشته‌اند. تعداد استناد به مقالات بسیار کم و به میزان 341 استناد بوده ‌است. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی بیشترین میزان مقاله و بیشترین درصد استناد را در این پایگاه داشته‌‌است. رشد تولید مقالات از سال 1385 تا 1389 به‌صورت صعودی بوده، تنها در سال 1390 با افت کم مقاله نسبت‌به سال 1389 مواجه شده‌است؛ رشد استنادها نیز در این مدت، روندی نزولی را طی‌کرده‌‌است. محمدرضا بی‌همتا، عضو هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، بیشترین تعداد مقاله و علی‌اکبر صبوری، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، بیشترین استناد را در این پایگاه دریافت‌کرده‌اند.
           
نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان دادند که برخی از اعضای علمی در دوره مورد نظر فاقد تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بوده­اند.
            

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Citation analysis of the articles from the faculty members of Tehran University indexed in Islamic World Science Citation Center (ISC) , 2006-2011

نویسندگان [English]

  • Mahasti Dehghanizadeh 1
  • Mohsen Haji Zeinolabedini 2
  • Mohamad Hasanzadeh 3
1 Graduate student of Knowledge and Information Science at Hamedan Sciences and Research Graduate Campus, Islamic Azad University
2 Assistant Professor at Agricultural Scientific Information and Documentation Center (ASIDC).
3 Associate Professor of Knowledge and Information Science at Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Purpose: The aim of this research was status analysis of the articles of faculty members of Tehran University in the Islamic World Science Citation Center (ISC) indexed between the years 2006 to 2011.
Methodology: This is an applied research carried out based on the citation analysis method which is one of the methods of scientometrics.
Findings: Research Findings indicated that, out of 1640 persons, 1237 faculty members of Tehran University have had 12477 articles indexed in the ISC. The number of citations to the articles was very low (341 citations). College of Agriculture and Natural Resources have had the highest number of articles and most percent of citations in the ISC. The rates of articles production from 2006 to 2011 has increased and only in 2011 production of articles declined, compared to 2010. Citation growth trend has decreased in this period. Mohammad Reza Bihamta, faculty member of College of Agriculture and Natural Resources has the most articles and Ali Akbar Saboury, faculty member of Institute of Bio-chemistry and Biophysics(IBB) has received the most citations in the ISC.
Conclusion: The study revealed that a proportion of the members of faculty had no contribution in production of ISC indexed journals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citation analysis
  • Faculty members
  • Iran Science Citation index
  • University of Tehran
  • Islamic World Science Citation Center (ISC)
چاوشی نجف‌آبادی، زهرا و شعبانی، احمد. (1388). بررسی مفاهیم، تعاریف و کارکردهای تحلیل استنادی در حوزة علم‌سنجی. فصلنامه دانش‌شناسی، 2(4)، 15-24.
حری، عباس. (1381). دایره‌المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی (ج. 1). تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
سلطانی، پوری و راستین، فروردین. (1379). دانشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی. تهران: فرهنگ معاصر.
عصاره، فریده. (1377). تحلیل استنادی. فصلنامه کتاب، 34-48.
محمدی استانی، مرتضی و اصغرپور مهربانی، داوود. (1390). تحلیل استنادی مقالات فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی. روش‌شناسی علوم انسانی، 17(68)، 169-190.
مختاری نبی، ابراهیم. (1382). تحلیل استنادی مقالات تألیفی مدیریت در مجلات مورد تأیید کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در سال‌های 1375 تا 1380. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی. دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. تهران.
معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات (اداره کل برنامه، بودجه و تحول سازمانی). (1390). سند چشم‌انداز دانشگاه تهران در افق 1404؛ بازیابی شده از: ttp://ut.ac.ir/files/cheshmandaz.pdf
Banateppanvar, K., Biradar, B.S., & Kannappanavar, B.U. (2013). Citation analysis of doctoral theses in botany submitted to Kuvempu University, India: A case study. Collection Building, 32(1), 12-20.
Fasae, J. K. (2011). Citation analysis of  M.Tech theses submitted to the Department of Agricultural Economics and Extension, Federal University of Technology Akure, Nigeria. Collection Building,  30(4), 179-183.
Haridasan, S., & Kulshrestha, V. K. (2007). Citation analysis of scholarly communication in the Journal of Knowledge Organization. Library Review, 56(4), 299-310.
Heather, N. K. (2009). Research evaluation and citation analysis: Key issues and implications. The Electronic Library, 27(3), 361-375.
Mac Roberts, M.H., & Mac Roberts, B.R. (1989). Problems of citation analysis: A critical review. JASIS, 40(5), 342-349.
Moed, H. F. (2002). Measuring China’s research performance using the Science   Citation Index. Scientometrics, 53(3), 281-296.