تسلسل زیستی در مقالات ایرانی علم اطلاعات و دانش‌شناسی نمایه شده در وبگاه علوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

2 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی تسلسل زیستی در مقالات پژوهشگران ایرانی علم اطلاعات نمایه‌‌شده در وبگاه علوم تا سال 2017 است.
روش‌شناسی: این پژوهش با رویکرد کمی و روش تحلیل محتوا انجام‌ شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر همۀ مقالات پژوهشگران ایرانی علم اطلاعات از ابتدا تا سال 2017 است که در وبگاه علوم نمایه شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش سیاهه مقوله‌بندی موضوعی زارعی (1393) می‌‌باشد که موضوعات علم اطلاعات و دانش‌شناسی را به 14 مقوله موضوعی اصلی و 110 مقوله موضوعی فرعی تقسیم کرده است. در این پژوهش جهت تحلیل محتوای مقالات مورد بررسی از نرم‌‌‌‌‌افزار WordStat 7.0 و برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از نرم‌افزار‌ Excel 2013 استفاده شده است.    
یافته‌ها: طبق یافته‌های این پژوهش، از میان مقوله‌های اصلی موضوعی علم اطلاعات و دانش‌شناسی در مقالات مورد نظر مقوله‌های موضوعی کلیات علم اطلاعات و دانش‌شناسی، آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی، روش‌شناسی، کتابخانه‌ها و مراکز اطلاعاتی، مطالعات کاربران، ذخیره و بازیابی اطلاعات، کتابخانه و فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنعت نشر و توزیع، مسائل اخلاقی و قانونی اطلاعات و مدیریت دانش در وضعیت مناسبی قرار دارد.
نتیجه‌گیری: به‌طور کلی می‌توان گفت وضعیت تسلسل موضوعی در فرایند زیستی مقالات مورد بررسی در علم اطلاعات و دانش‌شناسی سطح قابل قبولی دارد که این موضوع بیانگر سیر موضوعی مناسب و علمی تلاش پژوهشگران علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران را به تصویر می‌کشد. تسلسل زیستی حاکم بر موضوعات عامل تعیین‌کننده‌ای در اثبات قدرت حاکمیت و بقا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biological Sequence in Iranian Articles on Information Science Indexed in Web of Science

نویسندگان [English]

  • Oranus Tajeddini 1
  • Marziye Baniasadi 2
1 Assistant Professor, Department of In-formation Science and Knowledge Studies, Shahid Bahonar University of Kerman
2 M.A. of Information Science and Knowledge Studies, Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

Purpose:The aim of the present study was to investigate the biological sequence in articles of Iranian researchers on Information Science indexed in Web of Science untill 2015.
Methodology: This quantitative study was done using a content analysis approach. The research population of the study consisted of all articles published by Iranian researchers on Information Science, which had been indexed in web of science till 2017. The data collection instrument included the thematic categorizing list (Zarei, 2014), which classified the issues in Knowledge and Information Science into 14 main subject categories, and 110 sub-categories. To analyze the content of the articles and to analyze the data, WordStat 7.0, Excel 2013 and SPSS 20 were used.
Findings: As the findings showed, among the main categories of Knowledge and Information Science in the mentioned articles, general themes in knowledge and information science, knowledge and information Science education, methodology, libraries and information centers, users’ studies, storage and retrieval of information, library and ICT, publishing and distribution industry, ethical and legal issues, and information management were in proper conditions.
Conclusion: Generally speaking, the status of thematic sequence in the biological process of the reviewed articles on Information and Knowledge Science was in an acceptable level. It shows the appropriate and scientific thematic sequence of Iranian researchers in the field of Knowledge and Information Science. Biological sequence of the themes is a decisive factor in the authority of sovereignty and survival.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological sequence
  • Biological principles
  • Iranian researchers
  • Joural article
  • Information Science
  • Web of Science
  • Content Analysis
آذرانفر، جوانه (1385). تحلیل محتوی پایان‌نامه‌های رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی سال‌های 1373 تا 1382، موجود در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات (پژوهشگاه مدیریت و پردازش اطلاعات)، دوره 21، شماره 4.
ابراهیم‌زاده، حسن؛ امین، ابوالقاسم؛ دیانت‌نژاد، حسن؛ کرمی، محمود؛ فرازمند، علی و افسری‌نژاد، مینا (1380). زیست‌‌شناسی عمومی: گیاهی و جانوری. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
اردلان افتخاری، سامیه و چشمه سهرابی، مظفر (1389). ارزیابی کمی و کیفی نشریه کتابداری و اطلاع‌رسانی آستان قدس رضوی از بهار 1377 تا بهار 1387. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی. شماره 51، شماره سوم، جلد 13. بازیابی‌‌شده در: http://aqlibarary.org/inx
افقهی، اسماعیل (1386). بررسی روند موضوعی تحقیقات رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی: بر اساس استنادهای 1996-2005 در مقالات مجله ARIST در سال‌های 2002-2006. پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌‌رسانی، دانشگاه تهران.
چیت‌ساز، مرضیه، و حسین‌پور، مهدیه (1389). بررسی و مقایسه گرایش‌های موضوعی مجلات علمی و پژوهشی کتابداری و اطلاع‌‌رسانی. ارتباط علمی. جلد 17، شماره 2- (8-1389). بازیابی‌شده در http://ejournal.irandoc.ac.ir  
حری، عباس (1381). مطالعه میزان همبستگی موضوعی پایان‌نامه و مقالات فارسی در رشته کتابداری و اطلاع‌‌رسانی ایران. مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی. سال سی و دوم شماره 1. ص 43-74.
حری، عباس (1387). درآمدی بر اطلاع‌شناسی: کارکردها و کاربردها. تهران، دما و کتابدار.
زارعی (1393). اصول و فرایند زیست موضوعات مقاله‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران در سال‌‌های 1380-1390. رساله دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی.
زارعی (1393). نقشه دانش علم اطلاعات و دانش‌شناسی بر اساس مقوله‌بندی موضوعی اصلی و فرعی. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات. شماره13. ص 1-24.
سلک، محسن (1388). تحلیل محتوای مقالات منتشرشده در دو نشریه "فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی" و "فصلنامه کتاب" در سال‌های 1385 و 1386. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌‌رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تهران شمال.
شرفی، علی، و نورمحمدی، حمزه‌علی (1391). تعیین فرایند زیست موضوعات پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی موجود در پایگاه اطلاعاتی پروکوئست (Proquest) از سال 2006-2010. مطالعات کتابداری و اطلاع‌‌رسانی، سال چهارم، شماره 2، پاییز و زمستان. عابدی جعفری، حسن؛ پورعزت، علی‌اصغر؛ امیری، مجتبی و دیگران (1390). ترسیم نقشه علمی امور عمومی (مدیریت دولتی) بر مبنای مقالات موجود در ISI. مدیریت دولتی، دوره 3، شماره 6، ص 127-148.
عبدخدا، هیوا؛ محمدی، لیلا؛ عبدالحسین، بیگدلی (1389). بررسی میزان تولیدات علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران بر مبنای مدارک موجود در پایگاه اطلاعاتی چکیده کتابداری، اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات (LISTA) در دهه اخیر (1999-2000). اطلاع‌شناسی، دوره 8، شماره30، ص 24-38.
نیازی، سیمین (1380). بررسی گرایش‌های موضوعی نشریات کتابداری و اطلاع‌رسانی در سال‌های 1347-1377. مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌‌دهی اطلاعات (فصلنامه کتاب). شماره 45، بهار. ص 61-52. بازیابی‌‌شده در: www.noormags.com
وزیرپور کشمیری، مهردخت؛ سه دهی، مریم و صابری، محمدکریم (1391). تحلیل محتوای چکیده پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی واحد تهران شمال و علوم و تحقیقات از سال 1380-1386. فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، دوره 23، شماره 1. بازیابی‌‌شده در http//journals.nlai.ir/faslname/browse
Abdoulaye, H. (2002). Research trends in library and information science at the international Islamic university Malaysia. Library Review, 51(1), pp. 32-37.
Aliyu, Y. and Abba, T. (2009). Analytical study of master of library science dissertation at the university of Maiduguri, Nigeria. Library philosophy and practices, 11(1), pp 1-6.
Blessinger, C. Frasier, M. (2007). Analysis of a decade in library literature: 1994-2004. College and Research Libraries, 68(2), 155-169.
Cano, V. (1999). Biometric overview of library and information science research in Spain. Journal of the American society for information science. Volume 50, issue 8, pp. 675-680.
Erfanmanesh, M. A, Didgah F. and Omidvar S. (2010). Research productivity and the impact of library and information science in the web science. Malaysian journal of library and information science, vol. 15, no 3, pp. 85-95.
Kanazawa, S. (2004). Social science are branches of biology. Socioeconomic review. V 2, pp. 371-390.
Kawalec, A. (2013). Research trends in library and information science based of Spanish scientific publication 2000-2010. Malaysian journal library and information science, vol. 18, no. 2, pp. 1-13.
Krippendorff, K. H. (1980). Content analysis: an introduction to its methodology. Newbury Park, sage publication. Retrieved at: www. Amazon.com.
Rana, R. (2011). Research trends in library and information science in the India with a focus on Panjab University, Chandigarh. The international information and library review, volume 43, issue 1, pp. 23-42.
Sugimoto, C. R.; Li, D.; Russell, T. G.; Finlay, S. C. and Ding, Y. (2011). The shifting sands of disciplinary development: analyzing North American library and information science dissertations using latent Dirichlet allocation. Journal of the American society for information science and technology. Hoboken. 62 (1), p. 185.
Qiu, j. and LV, H. (2014). An overview of knowledge management research viewed thorough the web science (1993-2012). Aslib journal of information management vol. 66 No. 4, pp. 424-442. Retrieved at: www.emeraldinsigh.com
Wallis, J. B., C., Mayernik, M., & Pepe, A. (2008).  Moving archival upstream.
An exploration of the life cycle of ecological sensing data in collaborative Field research. International Journal of Digital Curation, 1(3), pp.114- 126.
Yontar, A., and Yalvac, M. (2000). Problem of library and information science research in Turkey: A content analysis of journal articles 1952-1994. IFLA journal, 26(1).