دوره و شماره: دوره 4، (شماره ا، بهار و تابستان) - شماره پیاپی 7، فروردین 1397، صفحه 1-216 
اشتراک‌گذاری داده‌های پژوهشی: یک مطالعه علم‌سنجی

صفحه 1-16

10.22070/rsci.2017.509

اسماعیل وزیری؛ نادر نقشینه؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی