نرخ خودانتشاری سازمانی و اعضای هیئت تحریریه در مجلات برتر پایگاه‌ علوم استنادی جهان اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کتابخانه‌های دیجیتال، دانشگاه تهران

چکیده

هدف: مجلات علمی زمینه‌ساز شکل‌گیری و توسعۀ شبکۀ ارتباطی پژوهشگران دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی مختلف است. پژوهش حاضر بر آن است که میزان تحقق این هدف را بر اساس شاخص خودانتشاری سازمانی و اعضای هیئت تحریریه در مجلات برتر پایگاه علوم استنادی جهان اسلام مطالعه نماید.
روش‌شناسی: این پژوهش از نوع مطالعات علم‌سنجی است که با روش پیمایشی انجام شده است. جامعۀ پژوهش شامل 7 مجلۀ برتر نمایه‌شده در پایگاه علوم استنادی جهان اسلام در بازۀ زمانی 1390- 1394 است. برای گردآوری داده‌ها از سیاهۀ وارسی استفاده شد.   
یافته‌ها: تحلیل داده‌ها نشان داد که نرخ خودانتشاری اعضای هیئت تحریریه در مجلات مورد بررسی برابر 12.33 درصد است. مجله زمین‌شناسی کاربردی پیشرفته با نرخ خودانتشاری اعضای هیئت تحریریه 95.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌20 درصد جایگاه نخست را دارد. بالاترین نرخ خودانتشاری سازمانی به مجلۀ تحقیقات دامپزشکی با 33.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌9 درصد اختصاص دارد. همچنین میان خودانتشاری سازمانی و کیفیت مجلات همبستگی منفی قوی وجود دارد.
نتیجه‌گیری: الگوهای مختلف خودانتشاری می‌تواند به‌عنوان شاخصی برای سنجش و ارزشیابی تولیدات علمی کشورها، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، پژوهشگران و مجلات استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational Self-Publishing and Editorial Boards Rates in Top Journals Index in Islamic World Science Citation (ISC)

نویسندگان [English]

  • Ehsan Geraei 1
  • Naeimeh Nurbakhsh 2
1 Assistant Professor of Information Sci-ence and Knowledge Studies, Lorestan Universi-y
2 M.A. student of Digital Library Management, University of Tehran.
چکیده [English]

Purpose:Scientific journals are the basis of creating and developing communication networks between researchers in various universities and educational and research institutions. The current study aims to analyze and compare the self-publishing rates of journals in Islamic World Science Citation (ISC).
Methodology: This is an applied study that was carried out using bibliometric methods. The statistical population consists of 7 top journals of ISC. A checklist was used for data gathering.
Findings: Data analysis showed that the rate of editorial boards self-publishing in journals is 12.33%. The highest editorial boards self-publishing rate belonging to Journal of Advanced Applied Geology (20.95%).The highest organizational self-publishing rate belongs to Journal of Veterinary Research (9.33%).
Conclusion: Patterns of self-publishing can be used as an indicator for assessment and evaluation of scientific production of countries, universities and research and educational institutes, researchers and journals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Journals
  • Editorial board
  • Self-publishing
  • Islamic World Science Citation (ISC)
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (1395). فهرست نشریات اصلی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام. بازیابی‌شده 14 بهمن، 1395، از http://mjl.isc.gov.ir/Searchresult.aspx?Cond=0.
رحیمی، فروغ؛ علی‌نژاد چمازکتی، فاطمه؛ کهندل جهرمی، مرضیه؛ میرحق‌جو لنگرودی، سعیده (1395). رویکرد اخلاقی سردبیران و سهم آنها‌ از انتشار مقالات در نشریه خودی. فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری، 11(1)،51-62.
ساروخانی، باقر (1385). جامعه‌شناسی ارتباطات. تهران: اطلاعات.
عبدخدا، هیوا؛ نوروزی، علیرضا (1390). میزان خوداستنادی مجلات علمی– پژوهشی انگلیسی‌زبان ایرانی حوزه پزشکی نمایه‌شده در نمایه‌نامه‌ استنادی Scopus. مدیریت اطلاعات سلامت، 8 (5): 648- 639.
عرفان‌منش، محمدامین؛ مروتی، مرضیه؛ ایرانی، سپیده (1395). ترکیب اعضای هیئت تحریریه نشریات به‌عنوان شاخصی از میان‌رشتگی: مطالعه موردی نشریات علوم اجتماعی و انسانی کشور. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 19-1: 81- 107.
عرفان‌منش، محمدامین؛ نوجوان، فرشته (1395). عملکرد مجلات علوم پزشکی ایران نمایه‌شده در پایگاه گزارش استنادی نشریات. مدیریت سلامت، 19 (63): 68-80.
قانع، محمدرضا (1388). میزان همبستگی خود-استنادی با ضریب تأثیر مجله‌های علمی حوزه علوم پزشکی در گزارش‌های استنادی نشریات فارسی. مدیریت اطلاعات سلامت، 6(1): 53-64.
قهنویه، حسن؛ موحدی، فریده؛ یارمحمدیان، محمدحسین؛ عجمی، سیما (1390). تحلیل محتوایی و استنادی مقالات چاپ‌شده در مجلۀ علمی پژوهشی «مدیریت اطلاعات سلامت». مدیریت اطلاعات سلامت، 8(1): 96-86.
مردانی، امیرحسین؛ نجفی، علی؛ شریف‌مقدم، هادی (1392). بررسی ضریب مشارکت پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی تهران در انتشارات بین‌المللی. مدیریت سلامت، 16(51): 19-29.
مقتدری، علی؛ دهمرده، مریم (1391). تقلب و سوء رفتار در پژوهش‌های پزشکی. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، 14(1): 1-7.
مهراد، جعفر؛ گل‌تاجی، مرضیه (1388). میزان همبستگی خوداستنادی مجله با ضریب تأثیر در نشریات علمی حوزۀ علوم انسانی بر اساس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC). پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 25(2): 189-206.
مهراد، جعفر؛ گل‌تاجی، مرضیه (1389). میزان همبستگی خوداستنادی مجله با ضریب تأثیر در نشریات علمی حوزه‌ علوم پزشکی منتشرشده بر اساس گزارش‌های پایگاه استنادی علوم جهان اسلام. مدیریت اطلاعات سلامت، 7(3): 251-259.
Altman, D. G. (2005). Endorsement of the CONSORT statement by high impact medical journals: Survey of instructions for authors. BMJ, 330, 1056–1057.
Bosnjak, L.; Vukojecvic, K.; Marusic, A. (2011). Analysis of a number and type of publications that editors publish in their own journals: case study of scholarly journals in Croatia. Scientometrics, 86: 227-233.
Burgess, T. F.; Shaw, N. E. (2010). Editorial board membership of management and business journals: A social network analysis study of the Financial Times. British Journal of Management, 21 (3): 627-648.
Chopra, S.S. (2003). Industry funding of clinical trials: Benefit or bias? Journal of the American Medical Association, 290(1), 113–114.
COPE. Committee on Publication Ethics. Editor as author in own journal 2005 [cited 2016 Sep 16]. Retrieved January 1, 2017, from http://publicationethics.org/case/editor-author-own-journal.
Davis, R. M. (1985). Publication in professional journals: A survey of editors. IEEE Transactions on Professional Communication, 28(2): 34-43.
Easterbrook, P.J.; Berlin, J.A.; Gopalan, R.; Matthews, D.R. (1991). Publication bias in clinical research. Lancet, 337:867–72.
Egger, M.; Smith, G.D. (1995). Misleading meta-analysis. BMJ, 310,752–754.
Epstein, R. (2007). Influence of pharmaceutical funding on the conclusions of meta-analysis. BMJ; 335:1167.
Franco, A.; Malhotra, N.; Simonovits, G. (2014). Publication Bias in the Social Sciences: Unlocking the file Drawer. Science, 345(6203):1502-1505.
Gingras, Y. (2016). Bibliometrics and Research Evaluation: Uses and Abuses. Massachusetts: MIT Press.
Graf, C.; Wager, E.; Bowman, A.; Fiack, S.; Scott-Lichter, D.; Robinson, A. (2007). Best practice guidelines on publication ethics: A publisher’s perspective. Int J Clin Pract Suppl, 152, 1–26.
Hardin, W. G., Liano, K., Chan, K. C., & Fok, R. C. W. (2008). Finance editorial board membership and research productivity. Review of Quantitative Finance and Accounting, 31, 225–240.
Hargreaves, S. (2007). Industry funded trials often have ghost authorship. BMJ, 334:223.
Lee, K.; Bacchetti, P.; Sim, I. (2008). Publication of clinical trials supporting successful new drug applications: a literature analysis. PLoS Med, 5(9):e191. Retrieved January 1, 2017, from http://medicine.plosjournals.org/perlserv/?request=get-document&doi=10.1371/journal.pmed. 0050191.
Lee, K.P.; Boyd, E.A.; Holroyd-Leduc, J.M.; Bacchetti, P.; Bero, L.A. (2006). Predictors of publication: Characteristics of submitted manuscripts associated with acceptance at major biomedical journals. Medical Journal of Australia, 184: 621–626.
Luty, J.; Arokiadass, S.M.R.; Easow, J.M.; Anapreddy, J.R. (2009). Preferential publication of editorial board members in medical specialty journals. J Med Ethics, 35: 200-202.
Mani, J. et al. (2013). I publish in I edit? Do editorial board members of urologic journals preferentially publish their own scientific work? PLoS ONE, 8 (12): e83709.
Oleinik, A. (2014). Conflict(s) of interest in peer review: Its origins and possible solutions. Science and Engineering Ethics, 20 (1): 55–75
Patel, V.; Kim, Y. (2007). Contribution of low and middle income countries to research published in leading general psychiatry journals, 2002–2004. Br J Psychiatry, 190, 77–78.
Rodrigues, V. (2013). Publication and reporting biases and how they impact publication of research. Retrieved January 1, 2017, from http://www.editage.com/insights/publication-and-reporting-biases-and-how-they-impact-publication-of-research.
Rösing, C. K., Junges, R., & Haas, A. N. (2014). Publication rates of editorial board members in oral health journals. Brazilian Oral Research, 28(1), 1–5.
Roth, W. M. (2002). Editorial power/authorial suffering. Research in Science Education, 32(2), 215–240.
Schiermeier, Q. (2008). Self-publishing editor set to retire: Criticism grows high number of self-penned articles in physics journal. Natures, 432.
Song, F.; Parekh, S.; Hooper, L.; Loke, Y.K.; Ryder, J.; Sutton, A.J.; Hing, C.; Kwok, C.S.; Pang, C.; Harvey, I. (2010). Dissemination and publication of research findings: An updated review of related biases. Health Technology Assessment, 14(8), 2-4.
Stigler, G. J.; Stigler, S. M.; Friedland, C. (1995). The journals of economics. Journal of Political Economy, 103 (2): 331–359.
Thompson, P. J. (2009). How to choose the right journal for your manuscript? Chest, 132 (3): 1073–1076.
Wager, E. (2007). Do medical journals provide clear and consistent guidelines on authorship. Med Gen Med, 9(3), 16.
Walters, W. H. (2015). Do editorial board members in library and information science publish disproportionately in the journals for which they serve as board members? Journal of Scholarly Publishing, 46 (4):343-345.
Zdenek, R (2017). Editorial board self-publishing rates in Czech economic journals. Sci Eng Ethics, 23, 1-14. Retrieved January 1, 2017, from https://doi.org/10.1007/s11948-017-9922-2.
Zitt, M.; Ramanana-rahary, S.; Bassecoulard, E. (2003). Correcting glasses help fair comparisons in international science landscape: Country indicators as a function of ISI database delineation. Scientometrics, 56 (1): 259–282.