رابطه بین هم‌نویسندگی و کیفیت مقالات: رهیافتی از مقالات منتشرشده در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی از سال 1388 تا 1394

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا

4 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هم‌نویسندگی بر کیفیت پژوهش در مقالات رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی در بازه زمانی 1388 تا 1394 می‌باشد.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوۀ اجرا پیمایشی است. برای گردآوری داده‌ها از چک‌لیست محقق‌ساخته استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش 640 عنوان مقاله بوده که از سال 1388 تا 1394 در مجلات رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی منتشر شده‌اند. مجلات تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، فصلنامه مدیریت و پردازش اطلاعات، مطالعات کتابداری و اطلاع‌رسانی آستان قدس رضوی انتخاب شدند. با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده از بین مقالات مورد نظر، 150 عنوان مقاله به‌عنوان نمونه انتخاب شد و کیفیت هریک مورد بررسی قرار گرفت و داده‌های مربوط به کیفیت عنوان، چکیده، مقدمه، پیشینه، یافته‌ها و نتیجه‌گیری به‌واسطه آمار توصیفی، استنباطی (همبستگی پیرسون) و نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان دادند که بیشترین سهم هم‌نویسندگی در مقالات منتشرشده طی سال‌های 1388 تا 1394 در مجلات مورد نظر، از نوع دو‌نویسندگی با 39 درصد، بیشترین منابع به‌کاررفته در این مقالات از نوع فارسی با 1/50 درصد بود. همچنین، میزان همبستگی بین هم‌نویسندگی از نوع دو الی سه‌نویسندگی و چهار الی پنج‌نویسندگی و کیفیت بخش‌های مقاله تنها در بخش پیشینه‌ها با 20/0 درصد و نتیجه‌گیری با 18/0 بود که این میزان همبستگی ضعیف تلقی می‌شود. در بخش‌های عنوان، چکیده، مقدمه و یافته‌ها همبستگی مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان دادند که کیفیت کلی بخش‌های مختلف مقالات مطلوب نیست و تعداد نویسندگان به‌عنوان یک مؤلفه در کیفیت مقاله و روند پژوهش تأثیری ندارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Co-authorship on the Quality of Papers: An Approach to Papers Published in the Field of Knowledge and Information Science from 2008 to 2015

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassanzadeh 1
  • Mostafa Esbaktabar 2
  • Sara Sohrabzadeh 3
  • Nasoomeh Mohammadi Zeron 4
1 Professor, Information Science and Knowledge Department, Tarbiat Modares University
2 M.A. in Information Science and Knowledge Studies, Tarbiat Modares University
3 Ph.D. Candidate in Information Science and Knowledge Studies, Uni-versity of Alzahra,
4 M.A. in Information Science and Knowledge Studies, University of Teh-ran
چکیده [English]

Purpose:The study aims to investigate the impact of the co-authorship on the research quality in the field of “Knowledge and Information Science”  in 2008-2015.
Methodology: The present study is a kind of applied study in which survey methods have been adopted for achieving its purpose. The statistical community includes 640 articles published in the Iranian journals of the relevant field between 2008-2015. The selected journals included “journal of academic librarianship and information research”, “journal of information processing and management”, as well as “Astan Quds Razavi journal of library and information science”. Furthermore, 150 articles were selected through simple random sampling and their quality was investigated. Moreover, the quality of title, abstract, introduction, literature review, findings, and conclusion throughout descriptive statistics and the “Pearson correlation coefficient” were analyzed through inferential statistics by SPSS software.
Findings: Most of the co-authorship patterns allocate to two-authored papers (39%), and the most utilized document types are Persian articles (50.1%). Besides, the correlation coefficients between the “co-authorship” and the “quality of different sections of a paper” such as the literature review (0.2%) and conclusion (0.18%) are weak. Hence, there is no correlation in the sections of title, abstract, introduction, and findings.
Conclusion: The general quality of various sections of the articles is not desirable. Additionally, the numbers of authors do not affect the paper quality and the research trend.

کلیدواژه‌ها [English]

  • co-authorship
  • research quality
  • scientific collaboration
  • Knowledge and Information Science
آتش‌بسته، منیر؛ نورمحمدی، حمزه‌علی؛ اسدی، سعید (1394). مشارکت و همکاری علمی در ویکی پدیای فارسی. تعامل انسان و اطلاعات، شماره 4، صفحات 292 تا 304.
آشوری، ندا (1383). آشنایی با برنامه‌ها و نهادهای ارزیابی پژوهش. تازه‌های علوم شناختی، سال 6، شماره 1 و 2.
احمدی، حمید؛ عصاره، فریده و سهیلی، فرامرز (1392). همکاری علمی، زمینه‌ساز شبکه هم‌نویسندگی: مطالعه موردی. روابط هم‌نویسندگی مجتبی شمسی‌پور در حوزه شیمی، رهیافت، شماره 54.
احمدی، علی و سوری، حمید (1393). رهنمودهای اساسی و مرتبط با بهبود کیفیت متدولوژی مقالات علوم پزشکی: مروری نظام‌مند برای راهنمایی نویسندگان و داوران مقالات. مجله علوم پزشکی شهر کرد، دوره 16، شماره 6، صفحات 162-154.
اکبرین، حسام‌الدین؛ باهنر، علیرضا؛ نکویی جهرمی، امیدعلی و شریفی، حمید (1390). ارزیابی روش‌شناسی مطالعات تجربی منتشرشده در مجله علمی-پژوهشی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در مدت 10 سال (1387-1378). مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران، دوره 7، شماره 1، صفحات 6-1
حسن‌زاده، محمد؛ خدادوست، رضا و زندیان، فاطمه (1391). بررسی شاخص‌های هم‌نویسندگی، مرکزیت و چاله‌های ساختاری پژوهشگران نانوفناوری ایران نمایه‌شده در نمایه استنادی علوم (1991-2011)، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، دوره 28، شماره 1، صفحات 223 تا 250.
حیدری، معصومه و صفوی، زینب (1391). ضریب همکاری گروهی نویسندگان مقالات مجله پژوهش در پزشکی. مجله پژوهش در پزشکی، دوره 36، شماره 2، صفحات 109 تا 113.
جانعلی‌زاده چوب‌بستی، حیدر و اکملی، ماکوان (1387). عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان همکاری اعضای هیئت علمی (مطالعه موردی دانشگاه کردستان)، راهبرد فرهنگ، دوره اول، شماره 2، صفحات 103 تا 122.
رحیمی، ماریه و فتاحی، رحمت‌الله (1388). بررسی میزان عوامل مؤثر بر همکاری علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، کتابداری و اطلاع‌رسانی، شماره 45.
داورپناه، محمدرضا و آدمیان، رضا (1391). بررسی اثر میزان توسعه‌یافتگی کشورها بر اساس رؤیت‌پذیری مقالات هم‌تألیفی. پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، دوره دوم، شماره 2، صفحات 149 تا 170.
عرفان‌منش، محمدامین و ارشدی، هما (1394). شبکه هم‌نویسندگی مؤسسات در مقاله‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی، دوره 49، شماره 1، صفحات 79 تا 99.
علاقبندراد، جواد (1383). روند پژوهش و متغیرها. تازه‌های علوم شناختی، سال 6، شماره 1 و 2
طالبی، محمد (1379). سیمای همکاری علمی مراکز تحقیقاتی داخل کشور با هم و با مراکز تحقیقاتی خارج از کشور از دریچه SCI 1، رهیافت، شماره 21، صفحات 112 تا 118.
طباطبایی، سید حمیدرضا و فاضل‌زاده، امید (1388). رعایت اصول صحیح مقاله‌نویسی در مقالات چاپ‌شده توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز طی سال‌های 1381 تا 1386، مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران، دوره 5، شماره 2: صفحات 34-28.
گوهری، محمدرضا؛ صالحی، مسعود؛ وهابی، نسیم و بذرافشان، اعظم (1391). تحلیل ساختار کیفیت مقالات علوم پزشکی طی سال‌های 1387-1381، مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت) دوره 6، شماره 1، صص 88-79
ولایی، ناصر؛ کوثریان، مهرنوش؛ نصیری، ابراهیم و موسوی، سید فاطمه (1385). بررسی کمی و کیفی مقالات مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه) از شماره 47-1 تابستان 1384، مجله علوم پزشکی مازندران دور شانزدهم، شماره 52، صص 139-131.
He, Z. L., Geng, X. S., & Campbell-Hunt, C. (2009). Research collaboration and research output: A longitudinal study of 65 biomedical scientists in a New Zealand university. Research policy, 38(2), 306-317.
Lee, S., & Bozeman, B. (2005). The impact of research collaboration on scientific productivity. Social studies of science, 35(5), 673-702.
Chang, M. H; Harrington, J. E. (2005). “Discovery and diffusion of knowledge in an endogenous social network”. merican Journal of Sociology, 110, pp.
Katz, J. S., & Martin, B. R. (1997). What is research collaboration?.Research policy, 26(1), 1-18.
Hara, N., Solomon, P., Kim, S., & Sonnenwald, D. H. (2003). An emerging view of scientific collaboration: Scientists' perspectives on factors that impact collaboration. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 54, 952–965.
Hudson, J., 1996, “Trends in multi-authored papers in economics”, The Journal of Economic Perspectives,10(3), pp. 153-158.
Price, Derek J. de Solla & Donald Beaver (1966) ‘Collaboration in an Invisible College’, American Psychologist 21: 1011–18
Zuckerman, Harriet (1967) ‘Nobel Laureates in Science: Patterns of Productivity, Collaboration, and Authorship’, American Sociological Review 32(3): 391–403.
Hart, Richard L. (2000). Co-authorship in the academic library literature: survey of attitudes and behaviors. Journal of Academic Librarianship, 26 (5), 339-345.
Harirchi, G., Melin, G., & Etemad, S. (2007). An exploratory study of the feature of Iranian co-authorships in biology, chemistry and physics.Scientometrics, 72(1), 11-24.
Lemarchand, G. A. (2012). The long-term dynamics of co-authorship scientific networks: Iberoamerican countries (1973–2010). Research Policy,41(2), 291-305.
Nasir, A. A., & Lakhoo, K. (2013). Evaluation of clinical research reporting in African Journal of Paediatric Surgery. African Journal of Paediatric Surgery, 10(1), 13.