دوره و شماره: دوره 5، (شماره 2، پاییز وزمستان) - شماره پیاپی 10، مهر 1398، صفحه 1-268 
مطالعه معیارها و شاخص‌‌های موجود در رتبه‌بندی‌های دانشگاهی ملّی

صفحه 1-22

10.22070/rsci.2019.4344.1283

فریده عصاره؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ فرج اله رحیمی؛ پرستو پارسائی محمدی