مطالعه روند پژوهش و ترسیم نقشه دانش قلمروهای پژوهشی فعال حوزه بازیابی تصویر بر اساس مقالات نمایه‌‌شده در وب آو ساینس از سال 2001-2012

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

هدف: : بررسی روند پژوهش، تعیین عناصر برتر و ترسیم نقشه دانش حوزه بازیابی تصویر بر اساس مقالات علمی وب آو ساینس است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های علم‌سنجی است، و از فنون کتاب‌سنجی مانند تحلیل هم‌استنادی بهره گرفته است. جامعه آماری آن تمامی مقالات نمایه‌شده در وب آو ساینس طی سال‌های 2001 تا 2012 میلادی در ارتباط با بازیابی تصویر است که تعداد 2537 مقاله بازیابی شد. از نرم‌افزار سایت اسپیس و وبمتریک آنالیست جهت تحلیل داده‌ها استفاده شد.         
یافته‌ها: آمریکا با تولید 584 مقاله رتبه نخست و ایران با تولید 24 مقاله رتبه 22 را به خود اختصاص داده است. مجلۀ ‹‹لکچر نوت این کامپیوتر ساینس›› با تولید 457 مقاله و مایکروسافت با تولید 61 مقاله رتبه نخست را در میان سازمان‌‌ها و مؤسسات برتر تولیدکننده مقاله در حوزه بازیابی تصویر کسب نموده است. بالاترین مرکزیت عدد 08‌‌.‌‌‌‌‌‌0 در سال 2004 در رشته سنجش از دور، بالاترین شکوفایی عدد 38.‌‌‌‌‌‌‌15 در سال 2002 و بالاترین سیگما عدد 26.‌‌‌‌‌1 در سال 2001 در رشته علوم تصویربرداری و تکنولوژی عکس می‌باشد.
نتیجه‌گیری: حوزه بازیابی تصویر دارای روابط میان‌رشته‌ای نسبتاً گسترده‌ای است. به‌طوری‌که 68 قلمرو پژوهشی در نوشتن مقالات این حوزه نقش داشته‌اند. علوم کامپیوتر حوزۀ پیشگام و کتابداری جایگاه ششم را کسب کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research Trend Analysis and Knowledge Mapping Of Active Research in Domain of Image Retrieval Based on Web of Science Indexed Papers during 2001-2012

نویسندگان [English]

  • samira Danialy 1
  • Nader Naghshineh 2
1 PhD candidate, Department of In-formation Science and Knowledge Studies, Kharazmi University
2 Associate Professor, Department of Information Science and Knowledge Studies, University of Tehran.
چکیده [English]

Purpose:The present investigation examines the research trends and significant factors within the field of image retrieval and attempts to draw the relevant knowledge map based on the articles retrieved from Web of Science.
Methodology: This scientometric study was performed using bibliometric techniques such as co-citation analysis. Samples for the current study were all articles indexed in Web of Science in the field of image retrieval from 2001 to 2012. Therefore, 2537 papers were retrieved in this field. Citespace and Webometric Analyst software were used to analyze the co-citation of authors.
Findings: results indicate that the United States leads with 584 papers. Iran ranks 22nd with only 24 papers. The Journal of "LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE" is the leading source of research papers with 457 article published. Microsoft is the foremost corporate author with 61 papers. Highest centrality with 0.08 in 2004 belonges to Remote Sensing, Highest burst with 15.38 in 2002 and highest sigma with 1.26 in 2001 were related to Imaging Science & Photographic Technology.
Conclusion: Overall, image retrieval demonstrates wide interdisciplinary scope, with 68 research domains contributing to the field. The leading field by the number of papers published is computer sciences. Librarianship ranks 6th.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Image retrieval
  • Sigma index
  • Burstness
  • Betweenness centrality
  • Knowledge map
بهزادی، زهرا و جوکار، عبدالرسول. (1390). نگاشت تولیدات علمی و جایگاه ایران در حوزۀ علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی در پایگاه وب آو ساینس در سال‌های 2009-1994. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 17(2):227-245.
پشوتنی‌زاده، میترا، و عصاره، فریده. (1388). تحلیل استنادی و ترسیم نقشه نگاشتی تولیدات علمی کشاورزی در نمایه استنادی علوم در سال‌های 2008 تا 2000. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات 25(1):23-52.
جمالی ‌مهموئی، حمیدرضا (1392). نگاشت نقشه علمی نظریه‌های رفتار اطلاعاتی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 28(4)98-971
حمیدی، علی، اصنافی، امیررضا، و عصاره، فریده. (1387). بررسی تحلیلی و ترسیم ساختار انتشارات علمی تولیدشده در حوزه کتاب‌سنجی و علم‌سنجی در پایگاهweb of science  طی سال‌های 2005-1990.
دلبری راغب، فاطمه. (1388). امکان‌سنجی ترسیم نقشه مدیریت دولتی بر مبنای مقالات موجود در ISI از سال 2000 تا 2010 میلادی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
زوارقی، رسول، فدایی، غلامرضا، و فاطمه فهیم‌نیا (1390). چشم‌اندازی بر مبانی نظری مصورسازی حوزه دانش. نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 45 (57)،13-37.
زوارقى، رسول. (1391). ترسیم و تفسیر ساختار فکرى در علوم جمهورى اسلامى ایران 2009-1990: بررسى انتقادى پایان‌نامه دکترى، دانشگاه تهران، تهران.
زوارقی، رسول. (1393). نگاشت ساختار فکری حوزۀ موضوعی ترمودینامیک بر اساس بروندادهای علمی ایرانیان در مجلات نمایه‌شده در وبگاه علوم مؤسسۀ تامسون رویترز. نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 48 (1): 1-38.
شکفته، مریم و حریری، نجلا (1392). ترسیم و تحلیل نقشة علمی پزشـکی ایـران بـا اسـتفاده از روش هـم اسـتنادی موضوعی و معیارهای تحلیل شبکه اجتماع.  مدیریت سلامت، 1 (51) 53-59.
عابدی جعفری، حسن، ابویی، محمد و آقازاده، فتاح .(1390). ترسیم نقشۀ علم مدیریت شهری بر مبنای طبقه‌بندی‌های موضوعی پایگاه استنادی علوم. مدیریت دولتی (دانشگاه تهران)،7(3)131-148.
عابدی جعفری، حسن، و دیگران.1390. روش‌شناسی ترسیم نقشه‌های علم: مطالعه موردی ترسیم نقشۀ علم مدیریت دولتی، مدیریت دولتی (دانشگاه تهران)، 6(2):148-127.
عصاره، فریده و فارسی، قربانعلی. (1381). نمایه استنادی علوم (SCI): ساختار و کاربردهای آن. رهیافت (27):226-235.
فتاحی، رحمت ا...، دانش، فرشید و سهیلی، فرامرز. (1390). بررسی وضعیت تولیدات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال‌های 1990-2010 در وبگاه علوم با هدف ترسیم نقشۀ علم این دانشگاه. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، (1)،196-175.
میرجلیلـی، سید حسن و عصاره، فریده (1391) مطالعه علم‌سنجی و ترسیم نقشه تاریخ‌نگاری مقالات 20 نـشریه برتـر حـوزه ژنتیک و وراثت در سال‌های 2008-2000 مدیریت اطلاعات سلامت، (1) 89-75.
 
Andrews, J.E. 2003. An author co-citation analysis of medical informatics . Journal of the medical library association, 91(1), 47-56.
Borner, K. 2010. Atlas of science: visualizing what we know. Retrieved from netLibrary:
http://mitpress.mit.edu/catalog/item/defult.asp?tlype=2&tid=12344 [7 October 2010]
Chen, c. 2005. Citespacequick guide 1.2.
Deb, S. 2004. Multimedia Systems and Content-Based Image Retrieval. Idea Group Publishing.
Chen,c.  Ibekwe-SanJuan,f.  Hou,j .2010 .The Structure and Dynamics of Co-Citation Clusters: A Multiple-Perspective Co-Citation Analysis. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 61(7):1386-1409.
Einarsson, S. H., et al .2005. The EFF 2 Image retrieval System  Prototype, in prototype. In proceedings of the IASTED Conf. on Databases and Applications (DBA), Innsbruck, Austria.
Kim, H. and lee, J.Y. 2008. exploring the emerging interrectual  structureof archival studies using text mining: 2001-2004.journal of information science, 34(3):356-369.
Kleinberg, j. 2003. Bursty and hierarchical structure in stream. Data mining and knowledge discovery, 7(4),373-397.
Lee, J. H., Segev, A. 2012. Knowledge maps for e-learning. Computers & Education, 59(2), 353-364.
Liu, Y. et al .2007. A survey of content-based image retrieval with highlevelsemantics, Pattern Recognition, 40(1): 262-282.
McKechnie,  L.,  G.  R.  Goodall,  D.  Lajoie-Paquette,  and  H. Julien,  H.  2005. How  human  information   behaviour  researchers use each  other’s work: a  basic  citation  analysis  study. Information  Research10(2),220.
Noyons, E. C. M. 1999. Bibliometric mapping as a science policy and research management
tool. DSWO Press: Leiden University.
Osareh, F., and  K.  McCAIN.2008.The structure of Iranian chemistry research.1990-2006:an author cocitation analysis, journal of the American society for in formation science and Technology 59)13): 2146-2155.
Vargas-Quesada, B., and F. d. Moya-Anegon .2007. Visualizing the Structure of Science. Berlin: Springer.