تاثیر حمایت های مالی بر اثرگذاری پژوهش: مطالعه موردی مقالات بین المللی و استنادهای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه پژوهشی علوم و فنون،پایگاه استنادی علوم جهان اسلام،شیراز

2 استادیار گروه علم اطلاعات ودانش شناسی،مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری،شیراز

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر حمایت های مالی از پژوهش بر تعداد استنادهای دریافتی مقالات منتج از آن پژوهش است. به علاوه بررسی تاثیر نوع حامی مالی اعم از ملی و فراملی بر استنادهای دریافتی و همچنین نحوه توزیع این گروه از مقالات در مجلات با درجه های اثرگذاری متفاوت از سایر اهداف این مقاله هستند.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر یک پژوهش علم سنجی مبتنی بر تحلیل استنادی است. یک نمونه تصادفی از مقالات ایران در پایگاه وب آو ساینس در فاصله سال های 2013 تا 2015 انتخاب شدند. این نمونه شامل حدود 26000 مقاله بود که به دو دسته با و بدون حمایت مالی تقسیم شدند.
یافته‌ها: پژوهش نشان داد که هر چند به طور متوسط مقاله های حاصل از پژوهش هایی که حمایت مالی دریافت نموده اند استناد بیشتری نسبت به سایر مقاله ها دریافت کرده اند، اما این نتیجه برای همه رشته ها و نوع های مختلف حامیان مالی یکسان نیست. همچنین سهم رشته ها از حمایت های مالی صورت گرفته نیز با یکدیگر فرق می کند. مقالات پژوهش هایی که توسط چندین صندوق فراملی و یا چندین صندوق ملی و فراملی مورد پشتیبانی قرار گرفته اند، استناد بیشتری دریافت می کنند. همچنین نتایج این گروه از پژوهش ها در موثرترین نشریات منتشر می شوند.
نتیجه‌گیری: تمامی پژوهش هایی که حمایت مالی دریافت کرده اند به یک اندازه مورد استناد قرار نمی گیرند. از همین رو برای سنجش عملکرد پژوهشی پیشنهاد می شود تا این شاخص با تعداد استنادهای دریافتی همزمان مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Funding on the Scientific Impact of Research: The Case of Iranian International Papers and Citations

نویسندگان [English]

  • Zahra Ghaseminik 1
  • Ali Gazni 2
1 Instructor, Science & Technology Research Group, Islamic World Sci-ence Citation center, Shiraz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Information Science and Knowledge Studies, RICEST. Shiraz, Iran
چکیده [English]

This paper aims to investigate effect of research funding on the number of received citations and to find any difference based on the type of funders including national and international ones. It also examines the distribution of papers in journals with different degrees of quality in term of impact factors.
Methodology: The paper uses a random sample of Iranian papers in Web of Science published during 2013-2015. This includes about 26000 papers divided into funded and non-funded groups.
Findings: On average, funded research received more citations compared to non-funded ones; however, this results varies according to the finders or the field of the papers. Financially supported by international funders or simultaneously by national and international funders receive more citations than those research funded by only national funders, while the formers research also get published in the more prestigious journals.
Conclusion: All funded research do not receive the same number of citations. It is recommended to consider this indicator with the number of received citations to have more qualified measure of research performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • citations
  • Research performance
  • Funding agencies
  • Research funding
ابراهیمی، سعیده؛ دهقان، مهتاب؛ جوکار، عبدالرسول. (1396). بررسی شاخص های پیش بینی کننده تاثیرگذاری علمی برای افزایش استنادگیری مقالات نشریه های علمی. پردازش و مدیریت اطلاعات، 661-694.
حسن زاده، محمد؛ بقایی، سولماز؛ نوروزی چاکلی، عبد الرضا.(1387). هم تالیفی در مقالات ایرانی و تاثیر آن بر استناد به این مقالات. راهبرد فرهنگ 2. 65.
 
داورپناه، محمدرضا؛ آدمیان، رضا. (1391). بررسی اثر میزان توسعه یافتگی کشورها بر رویت پذیری مقالات هم تالیفی. پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی، 2. 149.
محمدی، مسعود ؛ میرسعید، سید جواد قاضی؛ آقایی، عباس؛ رستگاری مهر، بابک؛ کلبادی نژاد، کمیل؛ احسانی چیم،ه الهام؛ محبوبی، محمد. (1393). رابطه میزان همکاری گروهی با تعداد استناد به مقالات چاپ شده در مجلات انگلیسی زبان وزارت بهداشت نمایه شده در Web of Science. علوم پزشکی کرمانشاه، 12. 715-725.
مسگرپور، بیتا؛ کبیری، پیام؛ واسعی، محمد؛ نصیری، ایثار؛ امین پور، فرزانه، بامدادی، فاطمه(1390). عوامل موثر بر افزایش شاخص h و ارجاع به مقالات از نظر محققان برجسته دانشگاه های علوم پزشکی کشور. حکیم، 3. 130.
نظریان، سعید؛ عطارپور، هاشم؛ نوروزی چالکی، عبدالرضا. (1391). استناد بالای مقالات چندنویسنده ایرانی در مقایسه با مقالات تک نویسنده: آیا آن مربوط به خوداستنادی درزمانی است؟. پردازش و مدیریت اطلاعات، 4. 945-960.
Beaudry, C., & Allaoui, S. (2012). Impact of public and private research funding on scientific production: The case of nanotechnology. Research Policy, 41(9), 1589–1606.
Benowitz, S. (1997). Early-career awards giving new researchers a leg up. Scientist Inc 3600 Market St Suite 450, Philadelphia, Pa 19104.
Bigdeli, Z., Kokabi, M., Rajabi, G. R., & Gazni, A. (2013). Patterns of authors information scattering: towards a causal explanation of information scattering from a scholarly information-seeking behavior perspective. Scientometrics, 96(1), 103–131.
Blau, P. (2017). Exchange and power in social life. Routledge.
Bonaccorsi, A., & Daraio, C. (2007). The differentiation of the strategic profile of higher education institutions. New positioning indicators based on microdata. Scientometrics, 74(1), 15–37.
Braun, D. (1998). The role of funding agencies in the cognitive development of science. Research Policy, 27(8), 807–821.
Cronin, B., & Shaw, D. (1999). Citation, funding acknowledgement and author nationality relationships in four information science journals. Journal of Documentation, 55(4), 402–408.
der Meulen, B. (1998). Science policies as principal--agent games: Institutionalization and path dependency in the relation between government and science. Research Policy, 27(4), 397–414.
Ebadi, A., & Schiffauerova, A. (2016). How to boost scientific production? A statistical analysis of research funding and other influencing factors. Scientometrics, 106(3), 1093–1116.
Gazni, A. (2015). Globalization of national journals: investigating the growth of international authorship. Learned Publishing, 28(3), 195–204.
Gläser, J., & Velarde, K. S. (2018). Changing Funding Arrangements and the Production of Scientific Knowledge: Introduction to the Special Issue. Springer.
Harter, S. P., & Hooten, P. A. (1992). Information Science and Scientists:" JASIS", 1972-1990. Journal of the American Society for Information Science, 43(9), 583.
Haslam, N., Ban, L., Kaufmann, L., Loughnan, S., Peters, K., Whelan, J., & Wilson, S. (2008). What makes an article influential? Predicting impact in social and personality psychology. Scientometrics, 76(1), 169–185.
Hicks, D. (2012). Performance-based university research funding systems. Research Policy, 41(2), 251–261.
Hornbostel, S. (2001). Third party funding of German universities. An indicator of research activity? Scientometrics, 50(3), 523–537.
Huang, Z., Chen, H., Yan, L., & Roco, M. C. (2005). Longitudinal nanotechnology development (1991--2002): national science foundation funding and its impact on patents. Journal of Nanoparticle Research, 7(4–5), 343–376.
Huffman, W. E., & Evenson, R. E. (2005). New econometric evidence on agricultural total factor productivity determinants: Impact of funding composition. Iowa State University, Department of Economics, Working Paper, 3029.
Ida, T., & Fukuzawa, N. (2013). Effects of large-scale research funding programs: a Japanese case study. Scientometrics, 94(3), 1253–1273.
Jowkar, A., Didegah, F., & Gazni, A. (2011). The effect of funding on academic research impact: a case study of Iranian publications. In Aslib Proceedings (Vol. 63, pp. 593–602).
Lewison, G., & Dawson, G. (1998). The effect of funding on the outputs of biomedical research. Scientometrics, 41(1–2), 17–27.
Liefner, I. (2003). Funding, resource allocation, and performance in higher education systems. Higher Education, 46(4), 469–489.
Merton, R. K. (1973). The sociology of science: Theoretical and empirical investigations. University of Chicago press.
Moed, H. F. (2009). New developments in the use of citation analysis in research evaluation. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis, 57(1), 13.
Pao, M. L. (1991). On the relationship of funding and research publications. Scientometrics, 20(1), 257–281.
Paul-Hus, A., Desrochers, N., & Costas, R. (2016). Characterization, description, and considerations for the use of funding acknowledgement data in Web of Science. Scientometrics, 108(1), 167–182.
Payne, A. A. (2001). Measuring the effect of federal research funding on private donations at research universities: is federal research funding more than a substitute for private donations? International Tax and Public Finance, 8(5–6), 731–751.
Peritz, B. (1990). The citation impact of funded and unfunded research in economics. Scientometrics, 19(3–4), 199–206.
Rigby, J., & Julian, K. (2014). On the horns of a dilemma: does more funding for research lead to more research or a waste of resources that calls for optimization of researcher portfolios? An analysis using funding acknowledgement data. Scientometrics, 101(2), 1067–1075.
Rigby, J. (2013). Looking for the impact of peer review: does count of funding acknowledgements really predict research impact? Scientometrics, 94(1), 57–73.
Sandström, U. (2009). Research quality and diversity of funding: A model for relating research money to output of research. Scientometrics, 79(2), 341–349.
Shelton, R. (2007). Relations between national research investment and publication output: Application to an American Paradox. Scientometrics, 74(2), 191–205.
Tahamtan, I., Afshar, A. S., & Ahamdzadeh, K. (2016). Factors affecting number of citations: a comprehensive review of the literature. Scientometrics, 107(3), 1195–1225.
Warner, J. (2000). A critical review of the application of citation studies to the Research Assessment Exercises. Journal of Information Science, 26(6), 453–459.
Xu, X., Tan, A. M., & Zhao, S. X. (2015). Funding ratios in social science: the perspective of countries/territories level and comparison with natural sciences. Scientometrics, 104(3), 673–684.