بررسی وضعیت تولیدات علمی و ترسیم نقشه هم‌رخدادی واژگان حوزه رفتار اطلاع‌یابی مشارکتی بر اساس مقالات نمایه شده در پایگاه وب علوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه الزهرا

2 استاد/. گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه الزهرا

3 استادیار. گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش، ارائه تصویری جامع از وضعیت فعالیت‌های علمی در حوزه رفتار اطلاع‌یابی مشارکتی و ترسیم نقشه هم‌رخدادی واژگان این حوزه بر اساس مقالات علمی در پایگاه وب علوم است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی علم‌سنجی است که با استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی و روش‌های تحلیل شبکه و آمار توصیفی و تحلیلی انجام شده است؛ به طوری که با مراجعه به پایگاه وب علوم، اطلاعات 125 مدرک حوزه رفتار اطلاع‌یابی مشارکتی مورد بررسی قرار گرفته است. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار اکسل،SPSS و نرم‌افزار تحلیل شبکه‌ی VOSviewer بهره گرفته شده است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که از سال ٢٠08 به بعد تولیدات علمی در حوزه رفتار اطلاع‌یابی مشارکتی دوران رشد خود را آغاز و در سال ٢٠١6 به دوران بالندگی رسیده است. همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد که چراغ شاه فعال‌ترین فرد در این حوزه است. همچنین، پرکاربردترین واژه‌ها در حوزه رفتار اطلاع‌یابی مشارکتی، "بازیابی"، "جستجو"، "مدل" و "فرایند جستجو" بود است. تغییرات در زیرحوزه‌های موضوعی حوزه رفتار اطلاع‌یابی مشارکتی در طول مقاطع تاریخی مختلف نشان می‌دهد که برخی از واژه‌ها نظیر "کاربر فردی" و "وب" در طول زمان در این حوزه کمرنگ شدند و مفاهیم جدید در تعامل با تحولات جدید پدید آمده‌اند.
نتیجه‌گیری: بررسی و تحلیل محتوای آثار تولید شده در رفتار اطلاع‌یابی مشارکتی می‌تواند به درک بهتر جریان‌های فکری و گفتمان غالب در این حوزه کمک کند و یک نقشه راه برای پژوهش‌های بعدی در این مسیر باشد.       

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Trends and Co-word Mapping of Collaborative Information Seeking Behavior (CIS) Based on Web of Science

نویسندگان [English]

  • Sanam Ebrahimzadeh 1
  • Saeid Rezaei Sharifabadi 2
  • Masomeh Karbala Aghaee 3
1 PhD candidate in Information Science and Knowledge Studies, Alzahra University
2 Professor, Department of Information Science and Knowledge Studies, Alzahra University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Information Science and Knowledge Studies, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

purpose: This study aimed to explore the field of collaborative information seeking (CIS) researches and drawing the co-word map based on the articles indexed in Web of Science.
Methodology: The research has been done by quantitative method and scientometric indicators. All 125 Web of Science records were retrieved using the term “collaborative information seeking behavior”. VOSviewer was used to construct and visualize the network.
Findings: The research findings indicated that the articles were the main document type of the total CIS research production. The results of the SNA also showed that Information Research - an international electronic journal - was the top journal where most of the CIS researchers published their articles. Also, the results showed that the most popular terms among the researchers are etrieval, Seeking, Model and Searching Process.
Conclusion: It is an appropriate source to show the intellectual structure, academic foundation, knowledge domain, and social structure of the field to rank the most constructive scholars, institutions, and publications. So, it will provide a roadmap and support future guidance of research in this field of study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collaborative information seeking behavior
  • Scientometric analysis
  • Scientific documents
  • Web of Science
اعظمی، محمد، داور پناه، محمدرضا .(1392). نیاز اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌یابی در ایران: بررسی متون و مطالعات انجام شده. مجله دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی کرمان، 1 (1)، 65-79. 
بابائی، کبرا، بیگدلی، زاهد .(1394). نیاز به شناخت و تأثیر آن بر رفتار اطلاع‌یابی مشارکتی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، تعامل انسان و اطلاعات، 2 (1)،12-20.
جعفرزاده، رشید، فدائی، غلامرضا .(1396). ریشه‌یابی مطالعات رفتار اطلاع‌یابی با استفاده از رویکرد کتا بسنجی، فصلنامهمطالعاتملی کتابداریوسازماندهی اطلاعات، 28 (1).  
رمضانی، هادی؛ علیپور حافظی، مهدی؛ و مومنی، عصمت (1393). نقشه‌های علمی: فنون و روش‌ها، ترویج علم، 5 (6). 53-84.
زینالی، وحیده، مهدوی، مهتاب سادات .(1393). بررسی عوامل انگیزاننده و بازدارنده رفتار اطلاع‌یابی مشارکتی در دستیاران تخصص و فوق تخصص پزشکی. تعامل انسان و اطلاعات، 1 (2) ، 105 تا 117.
شکفته، مریم؛ حریری، نجلا .(1392). ترسیم و تحلیل نقشه علمی پزشکی ایران با استفاده از روش هم‌استنادی موضوعی و معیارهای تحلیل شبکه اجتماعی، مدیریت سلامت، 16 (51)، 43-58.
کربلا آقائی کامران، معصومه، رضایی شریف‌آبادی، سعید .(1388). بررسی پژوهش‌های رفتار اطلاع‌یابی در ایران: مطالعه کتاب‌سنجی. مجله کتابداری، 43 (50)، 45- 69.
نوروزی چاکلی، عبدالرضا. (1390). آشنایی با علم‌سنجی، تهران: سمت.
Callon, M., J. Law, and A. Rip., (1986). Mapping the dynamics of science and technology: Sociologoy of sience in the real world. London: The Macmillan Press 1.
Dervin, B., (1992). From the Mind’s Eye of the User: The Sense-Making Qualitative-Quantitative Methodology. Qualitative Research in Information Management, 61–82. Englewood, CO: Libraries Unlimited, Inc
Gonz.lez-Teruel, A., Gonz.lez-Alcaide, G., Barrios, M., & Abad-Garc.a, M. F., (2015). Mapping recent information behavior research: an analysis of co-authorship and cocitation networks. Scientometrics, 103(2), 687-705.
Greifeneder, E., (2014). Trends in information behaviour research, Information Research, 19(4).
Hansen, P and Jarvelin, K., (2005). Collaborative information retrieval in an information intensive domain. Information Processing and Management, 41, 1101–1119.
Ingwersen, P., & Järvelin, K. (2005). Information retrieval in context: IRiX. SIGIR Forum, 39(2), 31–39.
Karamuftuoglu, M. (1998). Collaborative information retrieval: Toward a social informatics view of IR interaction. Journal of the American Society for Information Science, 49(12), 1070–1080.
Karunakaran, A., & Reddy, M. (2012). Barriers to collaborative information seeking in organizations. Proceedings of the American Society for Information Science and Technology, 49(1), 1-10.
Khoo, Christopher S.G., (2015). Issues in Information Behaviour on Social Media. Libers, 24(2), 75-96.
Nakashim., (2017). Antecedents and consequences of performance information use in collaborative networks. PHD dissertation, State University of New York at Albany.
Noyons EC., (1999). Bibliometric Mapping as a Science Policy and Research management tool. PHD thesis leiden.
Parmar, A Singh, Sanghmitra A Kumar and Thushara Prakash., (2004). Information seeking behavior Related Literature: A LISA Plus based- Bibliomertics Analysis.Journal of library & Information science 29(1/2), 55-64.
Pickens, J., Golovchinsky, G., Shah, C., Qvarfordt, P., Back, M., (2008). Algorithmic mediation for collaborative exploratory search. In: Proceedings of the 31st Annual International ACM SIGIR Conference: Research & Development in Information Retrieval, 315–322
Shah, C., (2010). Collaborative information seeking: A literature review. Advances in librarianship, 32, 3-33.
Shah, C., (2012). Collaborative Information Seeking: The Art and Science of Making the Whole Greater than the Sum of All. Information Retrieval Series. Springer, Berlin.
Shah, C., Marchionini, G., & Kelly, D. (2009). Learning design principles for a collaborative information seeking system. In CHI'09 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, 3419-3424. ACM.
Shah, C., (2013). Collaborative Information Seeking (CIS): Challenges and Opportunities. Proceedings of the Third Workshop on Collaborative Information Seeking at CSCW 2013 Conference. February 24, San Antonio, TX.
Talja, S., & Hansen, P., (2005). Information Sharing. In Spink, A., & Cole, C. (Eds.), New Directions in Human Information Behavior, 113–134.
Vakkari, P (2008). Trends and approaches in information behaviour research. Information Research, 13.