تحلیلی بر ویژگی صد مقاله برتر آلتمتریکس در سال 2017

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم‌‌‌سنجی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران

2 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: این مقاله در مورد تأثیر مدل‌های چاپی جایگزین در مقالات است که ارزیابی خروجی آن را آسان‌تر می‌کند؛ که از دیدگاه علم‌سنجی، آلتمتریکس (دگرسنجی) نامیده می‌شود. در مطالعه حاضر تحلیل ویژگی صد مقاله برتر در سال 2017 در جهان است که توسط شرکت آلتمتریکس معرفی شدند.
روش‌شناسی: با رویکرد کمّی و شاخص‌های علم‌سنجی انجام شده است و با بهره‌گیری از روش‌های آمار توصیفی، خصوصیات مقالات را از نظر موضوع، مجرای انتشار، سال انتشار، کشور تولیدکننده و وضعیت خوانندگان در بسترهای مختلف وب اجتماعی بررسی و نیز مقایسه نمره آلتمتریکس و وضعیت استنادی آنها مطالعه شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان دادند بیش از نیمی (53 درصد) از مقالات مورد توجه، در گروه پزشکی و سلامت قرار گرفتند. سپس بیشترین میزان مقاله در زیست‌شناسی با 20 مقاله و علوم زمین و محیط‌زیست با 9 مقاله، جامعه‌شناسی با 8 مقاله، 2 مقاله در موضوع تحقیق و توسعه و فیزیک و یک مقاله هم در علوم اطلاعات و رایانه  منتشر شده بود. بیشترین تعداد مقالات (16 مقاله) در مجلۀ نیچر به چاپ رسیدند. سپس مجله لنست با 12 مقاله، بریتیش مدیکال 6 مقاله، مجلۀ ساینس و جاما 5 مقاله و آنالزآو اینترنال مدسین و کارنت بایولوژی هرکدام 4 مقاله را منتشر کردند. همچنین چاپ مقالات در تمامی ماه‌ها یکسان نبوده است. سه کشور آمریکا (46 درصد)، انگلستان (53 درصد) و کانادا (1 درصد) تولیدکنندگان مقالات آلتمتریکس برتر سال 2017 بوده‌اند. پژوهش‌ها در رشتۀ تحقیق و توسعه با 90 درصد و جامعه‌شناسی با 80 درصد بیشتر از سایرین توئیت شدند. مقالاتِ علوم اطلاعات و رایانه بیش از دیگر حوزه‌ها (52/41 درصد) در مندلی خوانده شدند.
نتیجه‌گیری: پژوهشگران حوزه‌های علمی گوناگون از ابزارهای متنوعی برای ارائه برون‌دادها و دستاوردهای پژوهشی خود استفاده کرده و به طرق مختلف پیام علمی خود را به زبان ساده به اطلاع عموم می‌رسانند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Characteristic of 100 Top Altmetrics Articles

نویسندگان [English]

  • Shima Moradi 1
  • omid Alipour 2
1 Assistant Professor, Department of Scientometrics, National Research Institute for Science Policy (NRISP)
2 Ph.D. Candidate in Information Science and Knowledge Studies, Payam-e Noor University
چکیده [English]

Purpose:This paper aims to examine the effects of alternative publishing models such as open access practices which make scholarly output assessment easier from a Scientometrics point of view, precisely called Altmetrics.
Methodology: Using bibliometrics and scientometrics, the characteristics of Altmetrics articles were studied regarding subject, the channel of publication, year of publishing, country, and readership in various social media were investigated. The comparison of the Altmetrics score and their citation status were also examined in the current study.
Findings: The study showed that more than half of the articles (53 articles) were in medical and health sciences. Other articles included were from fields of biology (20), Geology and Environmental Sciences (9), Social sciences (8), Research and development and Physics (2), and one in Information and Computer Science. Most articles (16) were published in Nature. Lancet published 12, the British Medical Journal 6, the Science and JAMA Magazine 5 articles respectively. The publication rates of articles were not the same in all months. The United States (46%), the United Kingdom (53%), and Canada (1%) published most of the top articles, respectively.
Conclusion: Researchers in a variety of fields use a variety of tools to provide their research outcomes and deliver their scientific message in plain language to the public in various ways.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientometrics
  • Altmetrics
  • citation
  • mention
  • open access
ابراهیمی، سعیده؛ ستاره، فاطمه؛ حسین چاری، مسعود (1395). بررسی رابطه بین سنجه‌های جایگزین رؤیت پذیری و ذخیره با شاخص استناد در نظام آلتمتریکس پلاس. پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 31 (3)، 845-864.
اصنافی، امیر (1394). تأملی بر میزان حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در شبکه علمی ریسرچ گیت. تعامل انسان و اطلاعات، 2 (3)، 61-70.
دوخانی، فیروزه؛ اصنافی، امیررضا؛ حریری، نجلا؛ نوشین فرد، فاطمه (1396). تعیین وضعیت استفاده از ابزارهای وب 0.2 مبتنی بر پیاده‌سازی آلتمتریکس: مطالعه موردی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران. مدیریت اطلاعات، 3 (7 و8)، 77-105.
عرفان‌منش، محمدامین (1395). حضور مقاله‌های بین‌المللی ایرانی علم اطلاعات و کتابداری در رسانه‌های اجتماعی: مطالعة آلتمتریک، 32 (2)،349-373.
وفائیان، امیر (1396). مطالعه وضعیت تولیدات علمی در حوزه «بازیابی اطلاعات موسیقی» در پایگاه اسکوپوس. پژوهشنامه علم‌سنجی. 3 (5)، 30-47.
Araujo, Rui; Sorensen, Aaron A.; Konkiel, Stacy; et al(2017). Top Altmetric Scores in the Parkinson's Disease Literature . JOURNAL OF PARKINSONS DISEASE  ,7(1),  81-87.
Bornmann, L (2015). Alternative metrics in scientometrics: A meta-analysis of research into three altmetrics. Scientometrics, 103(3), 1123-1144. https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1407/ 1407.8010.pdf.
Center for social impact: http://www.csi.edu.au/about-social/.
Collins, Kimberley, David Shiffman, and Jenny Rock. "How are scientists using social media in the workplace?." PloS one 11, no. 10 (2016): e0162680.
Costas, Rodrigo., Zahedi, Zohreh., Wouters, Paul (2015). Do “Altmetrics” Correlate With Citations? Extensive Comparison of Altmetric Indicators With Citations From a Multidisciplinary Perspective. Jounal of the association  for information science and technology,66(10), 2003-2019.
Eysenbach, G (2011). Can tweets predict citations? Metrics of social impact based on Twitter and correlation with traditional metrics of scientific impact. Journal of medical Internet research, 13(4). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3278109/
Haustein S, Costas R, Larivière V(2015). Characterizing social media metrics of scholarly papers: the effect of document properties and collaboration patterns. PLoS ONE. 2015;10:e0120495 doi: 10.1371/journal.pone.0120495 [PMC free article] [PubMed]
Hoffmann, Christian Pieter., Lutz, Christoph., Meckel, Miriam(2016). A Relational Altmetric? Network Centrality on ResearchGate as an Indicator of Scientific Impact. JOURNAL OF THE ASSOCIATION FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 67(4), 756-775.
Ke Q, Ahn Y-Y, Sugimoto CR (2017) A systematic identification and analysis of scientists on Twitter. PLoS ONE 12(4), e0175368 .
Khazaei, S(2017). Altmetric analysis of 2015 dental literature: a cross sectional survey . BRITISH DENTAL JOURNAL.222(9),695-699. Published: MAY 2017
Konkiel, S.,D. Scherer( 2013). New opportunities for repositories in the age of altmetrics. Bulletin of the American Society for Information Science and Technology 39 (4): 22-26.
Kousha, kayvan؛Thelwall, Mike(2007). Google Scholar Citations and Google Web/URL Citations: A Multi-Discipline Exploratory Analysis. Jounal of the American society for information science and technology, 58(7), 1055-1065.
Li, J., Burnham, J. F., Lemley, T., & Britton, R. M (2010). Citation analysis: Comparison of web of science®, scopus™, SciFinder®, and google scholar. Journal of electronic resources in medical libraries, 7(3), 196-217.
Li, X., & Thelwall, M (2012, September). F1000, Mendeley and traditional bibliometric indicators. In Proceedings of the 17th international conference on science and technology indicators (Vol. 2, pp. 451-551).
Lin, J., & Fenner, M (2013). Altmetrics in evolution: Defining and redefining the ontology of article-level metrics. Information Standards Quarterly, 25(2), 20-26.
Mas-Bleda, A., Thelwall, M., Kousha, K., & Aguillo, I (2014). Do highly cited researchers successfully use the social web? Scientometrics, 101(No. 1), 337e356.
Messner, M., & Distaso, M. W (2008). The source cycle: How traditional media and weblogs use each other as sources. Journalism Studies, 9(3), 447-463.
Mohammadi, E., & Thelwall, M (2014). Mendeley readership altmetrics for the social sciences and humanities: research evaluation and knowledge flows. Journal of the Association for Information Science and Technology, 65(8),1627-1638.
Moradi, Sh (2017). The altmetrics of retracted articles in biochemistry & molecular biology. WLIC IFLA 2017, At wraclow, Poland.
Moradi, Sh, & Asnafi, A. R (2016). Analysis of citation rate of papers with titles containing a country name. Webology, 13(2), 35-46.
Ortega, membersJosé Luis(2015). Relationship between altmetric and bibliometric indicatorsacross academic social sites: The case of CSIC’s membersJosé. Journal of Informetrics 9 (2015), 39–49.
Piwowar, H (2013). Altmetrics: Value all research products. Nature, 493(7431), 159-159.
Priem, J. (2013). Scholarship: Beyond the paper. Nature, 495, 437–440.
Priem, J., & Hemminger, B.H (2010). Scientometrics 2.0: New metrics of scholarly impact on the social Web. First Monday, 15(7–5).
Priem, J., Taraborelli, D., Groth, P., & Neylon, C (2010). Altmetrics: A manifesto. Retrieved from: http://altmetrics.org/manifesto/
Priem, J., and Groth, P., and D. Taraborelli( 2012). The altmetrics collection.
PloS one7 (11): e48753.
Priem, Jason, Heather A. Piwowar, and Bradley M. Hemminger (2012). Altmetrics in the wild: Using social media to explore scholarly impact. ArXiv preprint arXiv: 1203.4745.
Rouse, M(2005). “Downloading”. Search Networking. Availeble At:    http://searchnetworking.techtarget.com/definition/downloading
Shrivastava , Rishabh ., Mahajan , Preeti(2015). Relationship amongst ResearchGate altmetric indicators and Scopus bibliometric indicators The case of Panjab University Chandigarh (India). New Library World,116(9/10), 564-577.
Sud, P., and M. Thelwall( 2014). Evaluating altmetrics.  Scientometrics 98 (2): 1131-1143.
Thelwall, M., S. Haustein, V. Larivière, and C. R. Sugimoto. 2013. Do altmetrics work? Twitter and ten  other social web services.  PloS one 8 (5): e64841.
Thelwall, M. and Kousha, K (2014), “ResearchGate: disseminating, communicating, and measuring scholarship?”, Journal of the Association for Information Science and Technology, 66(5), 876-899.
Thelwall, M., & Kousha, K (2015). ResearchGate: disseminating, communicating, and measuring scholarship? Journal of the Association for Information Science and Technology, 66(5), 876-889.
Thelwall, M., Haustein, S., Larivière, V., & Sugimoto, C. R (2013). Do altmetrics work? Twitter and ten other social web services. PloS one, 8(5), e64841.  http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0064841
US Department of Commerce (1980). Standard occupational classification manual. https://www.bls.gov/soc/2018/soc_2018_manual.pdf
Yang, K., & Meho, L. I (2006). Citation analysis: a comparison of Google Scholar, Scopus, and Web of Science. Proceedings of the Association for Information Science and Technology, 43(1), 1-15.
Yu, Min-Chun., Jim Wu,  Yen-Chun., Alhalabi, Wadee., Kao, Hao-Yun., Wu, Wen-Hsiung(2016). ResearchGate: An effective altmetric indicator for active researchers? Computers in Human Behavior 55 (2016), 1001-1006.
Weller, K( 2015)  Social media and altmetrics: an overview of current alternative approaches to measuring scholarly impact. In Incentives and Performance (261-276). Springer International Publishing.
Wikipedia: The free encyclopedia (social impact assessment): https://en.wikipedia.org/wiki/ Social_impact_assessment.
Zahedi, Z., R. Costas, R. and P. Wouters, P( 2014). How well developed are altmetrics? A cross- disciplinary analysis of the presence of ‘alternative metrics’ in scientific publi