شناسایی و تحلیل خاستگاه‌های تاریخی حوزه کاردرمانی به روش طیف‌سنجی سال انتشار منابع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه پیام‌نور

2 کارشناس ارشد اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه پیام‌نور

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 . استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

5 . استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه پیام‌نور

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش، شناسایی سیر تکاملی و تاریخی پژوهش‌های حوزه کاردرمانی با استفاده از دو تکنیک علم سنجی به نام‌های  RPYS و RPYSCO است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف، از نوع پژوهش‌های کاربردی علم‌سنجی و از نظر گردآوری اطلاعات، توصیفی است. داده‌های پژوهش را تعداد 7592 مقاله در حوزه کار‌درمانی که در بازه 20 ساله (1998-2017) در نمایه‌نامه‌های کلاریویت آنالیتیکز (SCI-Expanded، SSCI،  A&HCI و ESCI) نمایه شده‌اند، تشکیل می‌دهد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های این پژوهش همه آثاری که در قسمت فهرست منابع این مقالات درج شده بودند، با استفاده از نرم‌افزار CRExplorer مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که در بازه زمانی 1900-2000، در مجموع، حوزه کاردرمانی 11 جهش تاریخی را به‌ترتیب در سال‌های 1910، 1919، 1922، 1943، 1948، 1965، 1969، 1972، 1975، 1979 و 1998 شاهد بوده است. عنوان پرارجاع‌ترین آثار در بازه‌های زمانی مورد بررسی، به سازمان بهداشت جهانی، گراف و همکاران (2006) برای پژوهش «کاردرمانی برای بیماران مبتلا به زوال عقل و مراقبت از آن‌ها» و همچنین مقالۀ فلشتین و همکاران (1975) با عنوان «آزمون کوتاه وضعیت ذهنی: یک روش عملی برای طبقه‌بندی وضعیت شناختی بیماران برای پزشک» تعلق گرفته است.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تمام جهش‌های معرفی شده به دو روش RPYS و RPYS-CO در حوزه کاردرمانی مقاله محور بوده‌اند.           

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Analysis of the His-torical Origins of Occupational Therapy by Referenced Publication Years Spectroscopy

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Khasseh 1
  • Narges Asghariyan 2
  • Oranus Tajedini 3
  • Ali Moosavi 4
  • Hamid Ghazizadeh 5
1 Assistant professor, Department of Information Science and Knowledge Studies, Payam-e Noor University
2 M.A. in Information Science and Knowledge Studies, Payam-e Noor University,
3 Assistant professor, Department of Information Science and Knowledge Studies, Shahid Bahonar University of Kerman
4 Assistant professor, Department of Medical Library and Information Science, Kerman University of Medical Sciences
5 Assistant professor, Department of Information Science and Knowledge Studies, Payam-e Noor University
چکیده [English]

urpose: Using two scientometric techniques named RPYS and RPYS-Co, this research tries to discover the evolutionary and historical development of research in the field of occupational therapy.
Methodology: The research is applied in terms of goal, and is descriptive in terms of data gathering. The research data consists of 7592 articles in the field of therapeutic work. Which are indexed over the 20-year period (1998-2017) in Clarivate Analytics Indexes (SCI-Expanded, SSCI, A & HCI and ESCI). After extracting all the works included in the resource list of these articles, the results were analyzed using the CRExplorer software.
Findings: Findings showed that during 1900-2000, in total, the occupational therapy field witnessed 11 historical mutations in 1910, 1919, 1922, 1943, 1948, 1965, 1969, 1972, 1975, 1979 and 1998, respectively The title of the most valuable work in the period under review is attributed to the World Health Organization (WHO), Occupational Therapy for Dementia Patients and their Care (2006), and Mini-mental State: a Practical Method for Grading the Cognitive State of Patients for the Clinician (1975).
Conclusion: The results showed that all mutations introduced by both RPYS and RPYS-CO in the field of occupational therapy were paper-based.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Occupational Therapy
  • C Scientometrics
  • History
  • RPYS
  • and RPYS-CO
افشار، سارا؛ رصافیانی، مهدی و حسینی، سید‌علی (1393). تأثیر برنامه منزل کاردرمانی بر فعالیت‌‌های روزمره زندگی در کودکان فلج‌ مغزی ۵ تا ۱۲ ساله. فصلنامه علمی پژوهشی توان‌بخشی، (4)13، 123-117.‎
اقلیدی، ژاندارک؛ میرشجاع، مینا سادات؛ شفیعی، جامه بزرگی و تقی‌زاده قربان (1394). تأثیر آموزش حسی-حرکتی بر بهبود فعالیت‌های پایه و کارساز روزمره زندگی در افراد مبتلا به سکته مغزی مزمن. فصلنامه علمی-پژوهشی طب توان‌بخشی، (4)2، 85-79.
بیرانوند، علی، خاصه، علی اکبر (1395) کشف سیر تحوّل در حوزۀ وب معنایی با رویکرد نوین RPYS. مدیریت اطلاعات و دانش شناسی، 3 (2)، 37-48.
حبیبی، روزبه؛ مختارپور، رضا؛ و خاصه، علی اکبر (1396). تحلیل سیر تکاملی پژوهش های جهانیِ کارآفرینی با فنون علم سنجی. نشریه توسعه کارآفرینی، دوره 10، شماره 4، 575-594
حری، عباس(1392)، تحلیل استنادی، در دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی، تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
سهیلی، فرامرز، و خاصه، علی اکبر (1394). بررسی خاستگاه های تاریخی حوزۀ رفتار اطلاعاتی با استفاده از رویکرد نوین طیف سنجی سال انتشار مآخذ. پردازش و مدیریت اطلاعات، 31 (1): 3-26.
مختارپور، رضا، و خاصه، علی اکبر (1396). شناسایی جهش های تاریخی مباحث روش پژوهش به شیوه طیف سنجیِ سال انتشار مآخذ. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، دوره 24، شماره 20، 43-58
موسوی چلک، افشین؛ خاصه، علی اکبر؛ و سهیلی، فرامرز (1397). مطالعۀ سیر تکاملی حوزۀ «خدمات و منابع مرجع» با استفاده از طیف‎سنجی سال انتشار مآخذ. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، ۲۴ (۱) :۱۰۳-۱۲۴
Ayres, A. J. (1968). Sensory integrative processes and neuropsychological learning disability. Learning Disorders, 3: 41–58.
Ayres, A. J. (1972). Types of sensory integrative dysfunction among disabled learners. American Journal of Occupational Therapy, 26(1):13-8.
Ayres, A. J. (2005). Sensory integration and the child: understanding hidden sensory challenges (25th anniversary ed., rev. and updated / by Pediatric Therapy Network ed.). Los Angeles, CA: WPS.
Anthony, S. H. (2005). Dr. Herbert J. Hall: Originator of Honest Work for Occupational Therapy 1904–1923 [Part I]. Occupational Therapy in Health Care, 19(3), 3-19.
Ballandonne, M. (2018): The historical roots (1880–1950) of recent contributions (2000–2017) to ecological economics: insights from reference publication year spectroscopy, Journal of Economic Methodology, DOI: 10.1080/1350178X.2018.1554227
Blacher. L & Christensen, J, L (2011). Sowing the seeds of the autism field: Leo Kanner (1943). Intellect Dev Disabil. 49 (3): 172–91.
Blanchard, J.J. & Cohen, A.S. (2005). The structure of negative symptoms within schizophrenia: implications for assessment. Schizophr Bull. 2006 Apr; 32(2): 238-45.
Brown, T. (2011). Journal quality metrics: Options to consider other than impact factors. American Journal of Occupational Therapy, 65(3), 346-350.
Brown, T., Gutman, S. A., Ho, Y. S., & Fong, K. N. (2018). A bibliometric analysis of occupational therapy publications. Scandinavian journal of occupational therapy, 25(1), 1-14.
Brownson, C. A., & Scaffa, M. E. (2001). Occupational therapy in the promotion of health and the prevention of disease and disability statement. The American journal of occupational therapy: official publication of the American Occupational Therapy Association, 55(6), 656-660.
Christiansen, C. (2007). Adolf Meyer revisited: connections between lifestyles, resilience and illness. Journal of Occupational Science, 14(2), 63-76.
Case-Smith, J., Richardson, P., & Schultz-Krohn, W. (2010). An overview of occupational therapy for children. Occupational Therapy for Children, 5, 2-31.
Clancy, H. & Clark, M J. (1990). Occupational Therapy with Children. Melbourne; New York: Churchill Livingstone.
Creavin, S. T., Wisniewski, S., Noel‐Storr, A. H., Trevelyan, C. M., Hampton, T., Rayment, D., ... & Patel, A. S. (2016). Mini‐Mental State Examination (MMSE) for the detection of dementia in clinically unevaluated people aged 65 and over in community and primary care populations. Cochrane Database of Systematic Reviews, (1).
Dunton, W. R. (1919). Occupational therapy: A manual for nurses. Philadelphia, PA: W. B. Saunders.
Dunton, W. R. (1934). The need for the value of research in occopational therapy. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, 13(5), 325-328.
Folstein, M. F., Folstein, S. E., & McHugh, P. R. (1975). “Mini-mental state”: a practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. Journal of psychiatric research, 12(3), 189-198.
Gallus, J., & Mathiowetz, V. (2003). Test–retest reliability of the Purdue Pegboard for persons with multiple sclerosis. American Journal of Occupational Therapy, 57(1), 108-111.
Glennon, T. J. (2013). Sensory integration and praxis test. In Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders (pp. 2791-2795). Springer New York.
Graff, M. J., Vernooij-Dassen, M. J., Thijssen, M., Dekker, J., Hoefnagels, W. H., & Rikkert, M. G. O. (2006). Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: randomised controlled trial. BMJ, 333(7580), 1196.
Grant, I., & Heaton, R. K. (2015). Ralph M. Reitan: A founding father of neuropsychology. Archives of Clinical Neuropsychology, 30(8), 760-761.
Gutman, S. A., Brown, T., & Ho, Y. S. (2017). A Bibliometric Analysis of Highly Cited and High Impact Occupational Therapy Publications by American Authors. Occupational therapy in health care, 31(3), 167-187.
Hall, H. J. (1910). Work cure: A report of five years' experience at an institution devoted to the therapeutic application of manual work. Journal of the American Medical Association, 54(1), 12-14.
Harrell, L. E., Marson, D., Chatterjee, A., & Parrish, J. A. (2000). The Severe Mini-Mental State Examination: a new neuropsychologic instrument for the bedside assessment of severely impaired patients with Alzheimer disease. Alzheimer Disease & Associated Disorders, 14(3), 168-175.
Hou, J. (2017). Exploration into the evolution and historical roots of citation analysis by referenced publication year spectroscopy. Scientometrics, 110(3), 1437-1452.
Kanner, L. (1943). Autistic disturbances of affective contact. Nervous child, 2(3), 217-250.
Khasseh, A. A., & Mokhtarpour, R. (2016). Tracing the historical origins of knowledge management issues through referenced publication years’ spectroscopy (RPYS). Journal of Knowledge Management, 20(6), 1393-1404.
Lamb, S. D. (2014). Pathologist of the mind: Adolf Meyer and the origins of American psychiatry. JHU Press.
Law, M., Steinwender, S., & Leclair, L. (1998). Occupation, health and well-being. Canadian Journal of Occupational Therapy, 65(2), 81-91.
Lawton, M. P., & Brody, E. M. (1969). Assessment of older people: self-maintaining and instrumental activities of daily living. The gerontologist, 9(3_Part_1), 179-186.
Leydesdorff, L., Bornmann, L., Marx, W., & Milojevic, S. (2014). Referenced Publication Years Spectroscopy applied to iMetrics: Scientometrics, Journal of Informetrics, and a relevant subset of JASIST. Journal of Informetrics, 8(1), 162-174.
Mahoney, F. I. (1965). Functional assessment: The Barthel index. Maryland State Medical Journal, 14, 61-65.
Marx, W., Bornmann, L., Barth, A., & Leydesdorff, L. (2014). Detecting the historical roots of research fields by reference publication year spectroscopy (RPYS). Journal of the Association for Information Science and Technology: 65(4), 751–764.
Marx, W., Haunschild, R., Thor, A., & Bornmann, L. (2017). Which early works are cited most frequently in climate change research literature? A bibliometric approach based on Reference Publication Year Spectroscopy. Scientometrics: 110(1), 335-353.
McDowell, I. (2006). Measuring health: a guide to rating scales and questionnaires. Oxford University Press, USA.
Meyer, A. (1922). The philosophy of occupation therapy. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, 1(1), 1-10.
Mulligan, S. (1998). Patterns of sensory integration dysfunction: A confirmatory factor analysis. American Journal of Occupational Therapy, 52(10), 819-828.
Murray, Anita C.; Lane, Shelly J.; Murray, Elizabeth A. (2001). Sensory integration (2. ed.). Philadelphia: F.A. Davis Reed, K. L. (2005). Dr. Hall and the work cure. Occupational Therapy in Health Care, 19(3), 33-50.
O’Flynn, P., O’Regan, R., O’Reilly, K., & Kennedy, H. G. (2018). Predictors of quality of life among inpatients in forensic mental health: implications for occupational therapists. BMC Psychiatry, 18(1), 16-20.
Pangman, V. C., Sloan, J., & Guse, L. (2000). An examination of psychometric properties of the mini-mental state examination and the standardized mini-mental state examination: implications for clinical practice. Applied Nursing Research, 13(4), 209-213.
Reitan, R. M. (1955). The relation of the trail making test to organic brain damage. Journal of consulting psychology, 19(5), 393-406.
Sorgaard KW, Hansson L, Heikkila J, Vinding HR, Bjarnason O. (2001). Predictors of social relations in persons with schizophrenia living in the community: a Nordic multicentre study. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol; 36(1): 13-19.
Tiffin, J., & Asher, E. J. (1948). The Purdue Pegboard: norms and studies of reliability and validity. Journal of applied psychology, 32(3), 234.
Tombaugh, T. N., & McIntyre, N. J. (1992). The mini‐mental state examination: a comprehensive review. Journal of the American Geriatrics Society, 40(9), 922-935.
Wray, K. B., & Bornmann, L. (2014). Philosophy of science viewed through the lens of “Referenced Publication Years Spectroscopy” (RPYS). Scientometrics, 102 (3): 1987-199