نویسنده = فائزه نجاتی
شناسایی و تبیین شاخص‌های نخبگی و ارائة چارچوبی برای کشف نخبگان علمی در حوزة علوم انسانی

دوره 9، (شماره 2، پاییز وزمستان)، بهمن 1402، صفحه 617-654

10.22070/rsci.2022.16029.1577

فائزه نجاتی؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ حمزه علی نورمحمدی