شناسایی و تبیین شاخص‌های نخبگی و ارائة چارچوبی برای کشف نخبگان علمی در حوزة علوم انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علم‌سنجی، دانشگاه شاهد.

2 استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شاهد.

3 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شاهد.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی و تبیین شاخص‌های نخبگی و ارائه چارچوبی برای کشف نخبگان علمی در حوزة علوم انسانی است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی علم سنجی است که برای انجام آن از روش‌های کمّی و کیفی به صورت آمیخته استفاده شده است. بنابراین، برای پاسخگویی به بخش‌هایی از این پژوهش از روش کتابخانه‌ای و برای بخش‌های دیگر، از روش پیمایشی استفاده به عمل آمده است. نمونه آماری در این پژوهش برای پاسخگویی به سوال نخست، شاخص‌ها و معیارهای نخبگی 4 مورد از جوایز، جشنواره‌ها و طرح‌های حمایتی ایرانی و 12 مورد از جوایز، جشنواره‌ها و طرح‌های حمایتی خارجی در حوزه‌ی علوم انسانی است. در این مرحله شاخص‌ها و معیارهای نخبگی یکسان‌سازی شدند و با توجه به جامعة هدف، به 2 بخش شاخص‌های شناسایی نخبگان علمی جوان و شاخص‌های شناسایی نخبگان بزرگسال دسته‌بندی شدند. جامعة آماری در این پژوهش شامل؛ صاحب‌نظران حوزة علوم انسانی است که با روش نمونه‌گیری هدفمند غیر‌تصادفی انتخاب شدند و در نهایت پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی با 20 نفر ادامه پیدا کرد.
برای تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی - استنباطی و با بکارگیری نرم افزارهای اکسل و اس پی اس اس از پارامترهای میانگین، انحراف معیار و هم‌چنین آزمون t تک نمونه‌ای استفاده به عمل آمده و نتایج در قالب جدول و نمودار ارائه شد.
یافته‌ها: بر اساس مطالعه و تحلیل متون، 157 شاخص شناسایی شد که با یکسان‌سازی، این تعداد به 77 شاخص رسید و در اختیار صاحب‌نظران علوم انسانی قرار گرفت. نتایج نشان داد از میان عوامل 51 گانه زیرمجموعه شاخص‌های کشف و شناسایی نخبگان علمی بزرگسالان که مورد تأیید خبرگان بود، میزان اهمیت عامل ارائة نظریة معتبر علمی برای نخستین‌بار در دنیا که مقبولیت و اعتبار عام یافته باشد و همچنین ایجاد یک حق پژوهش علمی نوین بین‌المللی که با اقبال علمی بین‌المللی مواجه شده باشد بیشتر از بقیه عوامل بود. از طرفی، در بخش جوانان، شاخص ارزش دستاوردهای نامزد از بیشترین اهمیت برخوردار بودند. این شاخص ابعاد مختلفی را در بر می‌گیرد از جمله آنها می‌توان: به پدیدار ساختن علم، رفع مشکلات موجود در جامعه، رفع کمبودها یا ارائه پیشنهادهای اصلی و خلاقانه، ارائه راه‌حل نوآورانه برای حل مشکلات کشوری یا ارائه روش و مفهومی اشاره کرد. در نتایج مربوط به وزن‌دهی شاخص‌ها در بخش جوانان بعد توانایی علمی با (وزن: 87.828) و در بخش بزرگسالان نیز بعد توانایی علمی با (وزن: 61.880) اهمیت بیشتری داشتند.
نتیجه‌گیری: با تحلیل شاخص‌ها، چارچوب عملیاتی پیشنهادی با دسته‌بندی توانایی علمی، اقتصادی، اجرایی، اجتماعی، ارتباطی بیان شد. چارچوب عملیاتی می‌تواند در بهبود تصمیمات سیاستگذاران و ارزیابی کنندگان نخبگان در شناسایی نخبگان علمی علوم انسانی نقش مؤثری ایفا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and explaining elite indicators and providing a framework for discovering scientific elites in the Humanities Field

نویسندگان [English]

  • Faeze Nejati 1
  • Abdolreza Noroozi Chakoli 2
  • Hamzehali Nourmohammadi 3
1 Graduate of Scientometrics, Department of Information Science and Knowledge Studies, Shahed University.
2 Professor, Department of Information Science and Knowledge Studies, Shahed University .
3 Associate Professor, Department of Information Science and Knowledge Studies, Shahed University.
چکیده [English]

Purpose: Elites are a national asset and have the power to influence the direction of society. The first and most important step in the elitism process is identifying the elite. If the identification stage is carried out correctly and comprehensively with regard to the skills and abilities of the elites, it will ensure the success of their spiritual education and investment process. Identifying and validating indicators of elitism is one of the most challenging issues that countries face, and it is considered one of the most important concerns in every country. Identifying the indicators of excellence in the field of humanities is no exception to this rule, as humanities provide the roadmap for other scientific fields. It is essential to refine this roadmap by recognizing the elites in this field. Therefore, the current research aims to identify and explain elite indicators and provide a framework for identifying scientific elites in the field of humanities.
Methodology: This research employs a scientometric approach to identify and categorize elite indicators and validate them based on expert opinion. It aims to identify the most reliable indicators and establish a framework for recognizing scientific elites based on the obtained results. The purpose of the current research is both developmental and applied, utilizing a combination of quantitative and qualitative methods. For certain aspects of this research, the library method was utilized, while the survey method was employed for other parts. The research community consisted of humanities experts who were selected using a non-random purposeful sampling method. The research then continued to expand through a snowball method, ultimately involving 20 people. Based on the analysis of the texts, 157 indicators were identified. After equalization, this number was reduced to 77 indicators, which were then provided to humanities experts. In the continuation of the research, the first step involved analyzing the data. After surveying the experts, the indicators were validated and their average was obtained using SPSS v25 and Excel v2019 software. In the second phase of the research, the indicators that scored higher than the optimal average level of 3, as determined by the experts, were identified as desirable. These indicators were then re-entered into the SPSS software and weighted to establish the research framework.
Findings: The results revealed that out of the 26 indicators presented in the elite section, 24 indicators scored above the average. The candidate's achievement value index, with an average of 4.41, had the highest average in this section. Out of the 51 indicators mentioned in the adult section, all the indicators scored above the average. According to the experts, all the indicators were deemed important. In this section, the indicator for presenting a valid scientific theory for the first time in the world (which has gained general acceptance and validity) or the initiation of a new scientific research right in the world (which has achieved international scientific success) had the highest average of 4.65. The results of the second phase of the research regarding the weighting of the indicators revealed that in the youth section, scientific ability (weight: 87.828) was the most significant dimension, followed by economic ability, social ability, and communication ability (weight: 12.171). In the adult indicators identification section, the weighting results showed that the dimension of scientific ability (weight: 61.880) and the dimension of executive ability (weight: 16.849) were more important.
Conclusion: The key to identifying and validating indicators of the elite is the presence of significant and effective scientific measures that can accurately assess individuals' efforts and values. This is essential for promptly identifying the elite and preventing the misuse of national funds. The optimal approach in this field is to analyze indicators and develop models for identifying elites. By extracting and validating the identification indicators of elites and assigning weight to each factor, the proposed operational framework categorizes them into scientific, economic, executive, social, and communication ability factors. The operational framework can effectively improve the decision-making of policymakers and elite evaluators, as well as the quality of identifying scientific elites in the humanities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Validation
  • Scientific Elites
  • Elite Indicators
  • Superior Talent
  • Human Sciences
  • Scientific Award
 
انصاری، م. م. (1393). الگوی پرورش و گزینش نخبگان سیاسی [پایان‌نامه دکتری منتشر نشدهّ]. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
بقائی، م.، و اسمعیل‌تبار، م. (1399). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر حفظ نخبگان سازمانی در نهادهای انقلابی به روش DM-BWM، ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد سالم در بانک، بورس و بیمه، تهران. https://civilica.com/doc/1122019
بنیاد ملی نخبگان. (1390الف). جشنواره دکتر کاظمی آشتیانی ‌(حمایت ‌از ‌فعالیت‌های پژوهشی ‌استادیاران‌ جوان)‌. https://bmn.ir
بنیاد ملی نخبگان. (1390ب). جشنواره علامه طباطبائی. http://www.iust.ac.ir/files/res_office/pages/tabatabaei_1808.pdf
بنیاد ملی نخبگان. (1400). جشنواره پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی ایران (طرح شهید وزوایی). https://bmn.ir/طرح-شهید-وزوایی
بهرامی، آ.، یادگار زاده، غ.، و پرند، ک. (1386). تعیین خط‌مشی‌ها و عوامل اثرگذار در ارزشیابی درونی گروه‌های آموزشی: رویکردی براساس پویایی سیستم. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 44‌: 49-84. https://journal.irphe.ac.ir/article_702592.html?lang=en
تیرگر، ه.، و باقری، م. (۱۳۹۴). نخبه‌پروری و نخبه‌گزینی در سازمان. اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری، بصورت الکترونیکی، موسسه پژوهشی البرز. https://civilica.com/doc/502718/
رضایی، م.، و نوروزی چاکلی، ع. (1394). شناسایی و اعتبارسنجی شاخص‌های ارزیابی بهره‌وری پژوهشی دانشگاه‌های ایران. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 49(2)، 213-237. https://doi.org/10.22059/jlib.2015.56984
زمانی‌فرد، ز.، دارایی، م.، و فرحبخش، س. (1400). شناسایی و اعتباریابی مولفه‌های مدل مدیریت استعداد آموزگاران. دوماهنامه علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 12(1)، 117-131. https://doi.org/10.30495/jedu.2021.23126.4682
شریفی، ا. ح. (1393). مبانی علوم انسانی اسلامی. تهران: آفتاب توسعه.
طالب‌زاده شوشتری، ل.، و خاد‌می‌اشکذری، م. (1397). مدیریت بهینۀ منابع انسانی نخبه با بررسی نیازها، موانع و مشکلات و راهکارهای پیشنهادی از دیدگاه خود آنها. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 10(3)، 215-237. https://hrmj.ihu.ac.ir/article_32683.html
طهماسبی، ر.، قلی‌پور، آ.، و جواهری‌زاده، ا. (1391). مدیریت استعدادها: شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر جذب و نگهداشت استعدادهای علمی .پژوهشهای مدیریت عمومی. 5(17)، 5-26. https://jmr.usb.ac.ir/article_678.html
عصاره، ف.، عفیفیان، ف.، و نورمحمدی، ح. (1398). طراحی مدل مفهومی و عملیاتی ارزیابی و رتبه بندی علمی گروه های آموزشی حوزه علوم انسانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ایران. پژوهش‌نامه علم‌سنجی. 5 (1).23-46. https://doi.org/10.22070/rsci.2019.4192.1273
 فیاض،‌‌ ا.، و نوروزی چگینی، ب. (۱۳۹۰). نقش نخبگان در ارتقاء آموزشی کشور. اولین همایش ملی آموزش در‌‌ایران 1404، تهران: پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت. https://civilica.com/doc/133066/
گلشاهی، ب.، رستگار، ع.، فیض، د.، و زارعی، ع. (1397). معماری الگوی شناسایی استعدادهای برتر در بنیاد ملی نخبگان: روش‌شناسی الگوریتم ترکیبی SSM وCM. مدیریت صنعتی. 10(3)، 387-406. https://doi.org/10.22059/imj.2018.262586.1007469
منتظر، غ.، ناظمی، ا.، و موسوی‌نسب، م. (1391). پیامدهای بازاندیشی در مفهوم نخبگی. سیاست علم و فناوری، 5(2)، 17-33.‎ https://jstp.nrisp.ac.ir/article_12869.html?lang=fa
میرزامحمدی، م.، فرمهینی فراهانی، م.، یوزباشی، ع.، و زرین، ل. (1392). شناسایی و اعتبارسنجی شاخص‌های استاد مطلوب دانشگاه اسلامی- ایرانی، فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 4(3)، 563-584. https://www.sid.ir/paper/236902/fa
نوروزی چاکلی، ع. (1390). آشنایی با علم‌سنجی: مبانی، مفاهیم، روابط و ریشه‌ها. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی‌ها، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی و دانشگاه شاهد، مرکز چاپ و انتشارات. https://samt.ac.ir/fa/book/99
 
Abdul Hamed Shoman Foundation. (2021). Abdul Hameed Shoman Foundation Arab Researchers Award [Weblog comment]. https://shoman.org/en/Awards-and-competition/Award-for-Arab-Researchers#Arab_Researches
Ansari, M. M. (2015). A Model for Educationg and Recruitment of Political Elites in Islamic Republic of Iran [Unpublished PhD Dissertation]. Tehran: Allameh Tabatabaei University. [In Persian].
Bahrami, A., Yadegarzadeh, G., & Paran, K. (2007). Policy-Making and Factors Affecting Internal Evaluation of Departments: A System Dynamics Approach. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 13(2), 49-77. https://journal.irphe.ac.ir/article_702592.html?lang=en [In Persian].
Beqaei, M., & Ismail Tabar, M. (2020). Identifying and prioritizing effective factors on maintaining organizational elites in revolutionary institutions using the DM-BWM method. [The 6th national conference of applied research in management, accounting and healthy economy in banking, stock exchange and insurance], Tehran. https://civilica.com/doc/1122019 [In Persian].
Bornmann, L., & Williams, R. (2017). Can the journal impact factor be used as a criterion for the selection of junior researchers? A large-scale empirical study based on ResearcherID data. Journal of Informetrics, 11(3), 788-799.  https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.06.001
Canada Council. (2021). About Killam Prizes [web log comment].  https://canadacouncil.ca/funding/prizes/killam-program
Chan, H. F., Gleeson, L., & Torgler, B. (2014). Awards Before and After the Nobel Prize: A Matthew Effect and/or a Ticket to One’s Own Funeral? Research Evaluation, 23(3), 210–220. https://doi.org/10.1093/reseval/rvu011
CISION PR Newswire. (2021). Elsevier and US-UK Fulbright Commission recognize seven talented Early Career Researchers in the UK. https://www.prnewswire.com/news-releases/elsevier-and-us-uk
Fayaz, I., & Norouzi Chegini, B. (2011). The role of elites in the educational improvement of the country. [The first national conference on education in Iran 1404], Tehran: Science, Technology and Industry Policy Institute. https://civilica.com/doc/133066/ [In Persian].
Foundation Dr Hendrik Pieter Nicolaas Muller. (2021). DR HENDRIK MULLER PRIZE [weblog comment]. https://www.knaw.nl/en/funds-and-prizes/dr-hendrik-muller-prize
Frey, B. S. (2007). Awards as Compensation. European Management Review, 4(1), 6–14. https://doi.org/10.1057/palgrave.emr.1500068
frey, B., & Neckermann, S. (2009). Awards: A Disregarded Source of Motivation. Perspectives in Moral Science, 0(11), 177–182. https://www.researchgate.net/publication/41389964_Awards_A_Disregarded_Source_of_Motivation  
Golshahi, B., Rastegar, A. A., Feiz, D., & Zarei, A. (2018). The Architecture of Talent Identifying Process at National Elite Foundation: CM and SSM Hybrid Algorithm. Industrial Management Journal, 10 (3), 387-406. https://doi.org/10.22059/imj.2018.262586.1007469 [In Persian].
Haji Zeinolabedini, M., Osareh, F., Heydari, G., Zare Farashbandi, F., & Hari, A. (2009). From bibliometrics to web metrics: an analysis of basics, perspectives, rules and indicators. Libraian affiliated with Farzaneh Librarian information Service Company. https://www.gisoom.com/book/1634889/. [In Persian].
Haunschild, R., & Bornmann, L. (2023). Identification of potential young talented individuals in the natural and life sciences: a bibliometric approach. Journal of Informetrics, 17(3), 101394. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4187591
 
Iran National Elites Foundation. (2010A). Dr. Kazemi Ashtiani Award (supporting the research activities of young professors). https://bmn.ir [In Persian].
..................................................... (2010B). Allameh Tabatabai Award. Retrieved on November 20, 2018. http://www.iust.ac.ir/files/res_office/pages/tabatabaei_1808.pdf [In Persian].
................................... (2021). Academic award to support the scientific and cultural activities of Iran's academically gifted students (Shahid Vazaai Project). https://bmn.ir/طرح-شهید-وزوایی [In Persian].
Kabalina, V., & Osipova, A. (2022). Identifying and assessing talent potential for future needs of a company. Journal of Management Development, 41(3), 147-162. https://publications.hse.ru/en/articles/627426077
Labi, A. (2010). OECD project seeks international measures for assessing educational Quality. The Chronicle of Higher Education, January 28. https://www.chronicle.com/article/oecd-project-seeks-international-measures-for-assessing-educational-quality/
Library of Congress. (2021). Program The John W. Kluge Center at the Library of Congress [web log comment]. Retrieved on January 17, Available. https://www.loc.gov/programs/john-w-kluge-center/kluge-prize/nomination-process
Marques, J. P., Caraça, J. M., & Diz, H. (2009). How can university–industry–government interactions change the innovation scenario in Portugal? The case of the University of Coimbra. Technovation, 26(4), 534-542. http://dx.doi.org/10.1016/j.technovation.2005.04.005
Michaels, E., Handfield-Jones, H., & Axelrod, B. (2001). The war for talent. Harvard Business Press. https://hbswk.hbs.edu/archive/war-for-talent
Mirzamohammadi, M., Farmahini Farahanim, M., Yuzbashi, A., & Zarrin, L. (2014). Identification and Validation of Indicators of a Good Teacher in Iranian Islamic University. Irainian Journal of Culture in The Islamic University, 3(4), 563-584. https://www.sid.ir/paper/236902/fa [In Persian].
Montazer, G. A., Nazemi, A., & Mousavinasab, M. (2012). Consequences of Rethinking in Elite Concept. Journal of Science and Technology Policy, 5(2), 17-33. https://jstp.nrisp.ac.ir/article_12869.html?lang=fa [In Persian].
Morgan, J. (2010). Higher education becomes a globally traded commodity as Demand soars. Times Higher Education, 22, 6–7. https://www.timeshighereducation.com/news/higher-education-becomes-a-globally-traded-commodity-as-demand-soars/412629.article
National Endowment for the Humanities. (2021). Jefferson Lecture [web log comment]. https://www.neh.gov/our-work/awards-honors/jefferson-lecture
Noroozi Chakoli, A. (2011). Introduction to Scientometrics (Foundations, Concepts, Relations & Origins). Tehran: SAMT, Shahed University. https://samt.ac.ir/fa/book/99 [In Persian].
Osareh, F., Afifian, F., & Nourmohammadi, H. (2019). Designing a Conceptual and Operational Model for Scientific Evaluation and Ranking the of Educational Departments of Humanities in Universities and Institutes of Higher Education in Iran. Scientometrics Research Journal, 5(9), 23-46. https://doi.org/10.22070/rsci.2019.4192.1273 [In Persian].
Parlar Foundation. (2021). Award Regulations [web log comment]. https://parlar.org.tr/odul-yonetmeligi
Rezaei, M., & Noroozi Chakoli, A. (2015). The Identification and Accreditation of the Research Productivity Evaluation Indicators of Iran universities. Academic Librarianship and Information Research, 49 (2), 213-237. https://doi.org/10.22059/jlib.2015.56984  [In Persian].  
Romiani, U., Abili, K., Pourkaremi, J., & Farahbakhsh, S. (2021). Designing a talent-based model for recruiting faculty members at Iranian regional comprehensive universities. International Journal of Educational Management. 35(3), 668-683. https://doi.org/10.1108/IJEM-03-2020-0129
Schiemann, W. A. (2013). From talent management to talent optimization. Journal of World Business, 49(2), 281-288. https://doi.org/10.1016/j.jwb.2013.11.012
Sharifi, A. H. (2013). Fundamentals of Islamic Humanities. Tehran: Aftab Toseh Publications. 7th edition. [In Persian].
Sparrow, P. R., & Makram, H. (2015). What is the value of talent management, Building value-driven processes within a talent management architecture. Human Resource Management Review, 25(3), 249-263. https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2015.04.002
Sweem, S. (2009). Talent Management: The strategic partnership of human resources and organization development. In T. F. Yaeger & P. F. Sorensen (Eds.), Strategic organization development: Managing change for success, pp. 143–164. Information Age Publishing, Inc. https://psycnet.apa.org/record/2009-18174-009
Tahmasabi, R., Golipour, A., & Javaherizadeh E. (2012). Talent Management: Explain, Identify and the Rank Influencing Factors on Recruitment and Retention of Academic talent. Public Management Researches, 5(17), 5-26. https://jmr.usb.ac.ir/article_678.html [In Persian].
Talebzade Shoshtari, L., & Khademi Ashkezari, M. (2018). Optimizing Human Resource Management through the Identification of their Requirements, Barriers, and Problems: Solutions Presented by the Elites Themselves. Journal of Research in Human Resources Management, 10 (3), 215-237. https://hrmj.ihu.ac.ir/article_32683.html [In Persian].
The Alexander von Humboldt Foundation of Germany. (2021). About Humboldt-Forschungspreis [pdf file]. Retrieved on January 17, Available: https://www.humboldt-foundation.de/fileadmin/Bewerben/Programme/Humboldt-Forschungspreis/humboldt-preis_programminformation.pdf
The Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences. (2021). About AMMODO SCIENCE AWARD [web log comment]. https://ammodo-science-award.org/en/fundamental/regulations/
Tirgar, H., & Bagheri, M. (2015). Elitism and elite selection in the organization, the first international conference of industrial engineering, management and accounting, in electronic form, Alborz Research Institute. https://civilica.com/doc/502718/ [In Persian].
Turkish Academy of Sciences. (2021). International TÜBA Academy Prizes. https://tuba.gov.tr/en/tuba-awards
Turner, P. & Kalman, D. (2014). Make Your People Before You Make Your Products: Using Talent Management to Achieve Competitive Advantage in Global Organizations. Chichester: Wiley. https://www.wiley.com/en-us/MakeYourPeopleBeforeYouMakeYourProducts
Verhaegen, P. (2005). Academic talent: Quo vadis? Recruitment and retention of faculty in European business schools. Journal of Management Development. 24(9), 807-818. https://doi.org/10.1108/02621710510621312
Zamanifard, Z., daraei, M., & farahbakhsh, S. (2021). Identifying and Validating the Components of Teachers' Talent Management Model. Journal of New Approaches in Educational Administration, 12(1), 117-131. https://doi.org/10.30495/jedu.2021.23126.4682 [In Persian].
Zheng, J., & Liu, N. (2015). Mapping of important international academic awards. Scientometrics, 104(3), 763-791. https://doi.org/10.1007/s11192-015-1613-7
Zuckerman, H. (1992). The proliferation of prizes: Nobel complements and Nobel surrogates in the reward system of science. Theor Med Bioeth, 13(2), 217–231. https://doi.org/10.1007/BF02163629