کلیدواژه‌ها = ارتباطات علمی
تحلیل حضور علمی زنان مخترع ایرانی در شبکه‌های علمی اجتماعی لینکدین و ریسرچ‏گیت

دوره 9، (شماره 2، پاییز وزمستان)، بهمن 1402، صفحه 593-616

10.22070/rsci.2023.16945.1624

فاطمه عبداللهی؛ سیده سارا موسوی؛ نصرت ریاحی نیا


تعامل‌ها و انگیزه‌های اطلاعاتی دانشمندان در شبکۀ حرفه‌ای ریسرچ‌گیت

دوره 2، (شماره ا، بهار و تابستان)، فروردین 1395، صفحه 43-56

10.22070/rsci.2016.468

نیما یعقوبی ملال؛ حمیدرضا جمالی مهموئی؛ یزدان منصوریان