کلیدواژه‌ها = نقشه دانش
ترسیم و تحلیل نقشه دانش حوزه پژوهش‌های زنان ‌و ‌زایمان با استفاده از تحلیل هم‌رخدادی واژگان

دوره 7، (شماره 2، پاییز وزمستان)، مهر 1400، صفحه 137-156

10.22070/rsci.2020.5289.1359

مژگان جواهری؛ حسین وکیلی مفرد؛ محمدرضا امیری؛ علی اکبر خاصه


تدوین نقشه دانش برای پژوهش های حکمت

دوره 5، (شماره ا، بهار و تابستان)، فروردین 1398، صفحه 117-138

10.22070/rsci.2018.757

سید محمد نوروزیان امیری؛ علی خلخالی؛ زهره شکیبایی