کلیدواژه‌ها = تحلیل خوشه‌ای
مطالعه شباهت واژگانی متون مرتبط با کتابخانه‌های الکترونیکی، دیجیتالی و مجازی در پایگاه وب آو ساینس: تحلیل خوشه‌ای

دوره 8، (شماره ا، بهار و تابستان)، فروردین 1401، صفحه 69-96

10.22070/rsci.2020.5739.1421

افسانه حاضری؛ الهام زارعزاده مهریزی؛ اسماعیل بیگدلو؛ ابراهیم زال زاده؛ اسماعیل مصطفوی


ترسیم ساختار علمی حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی با استفاده از تحلیل هم‌رخدادی واژگان

دوره 6، (شماره ا، بهار و تابستان)، فروردین 1399، صفحه 41-56

10.22070/rsci.2018.696

مریم امامی؛ نصرت ریاحی نیا؛ فرامرز سهیلی