استفاده از مدل مارپیچ چهارگانه (کوآدراپل هلیکس) در ارزیابی پژوهش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علم سنجی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.

چکیده

هدف: دگرسنجی، روشی مکمل برای ارزیابی عملکرد آکادمیک پژوهشی افراد، سازمان‌ها، نهادها و کشورها در رسانه‌های اجتماعی است. نظر به حجم بالای داده‌های مربوط به تعاملات مرتبط با بروندادهای دانش و فناوری، بدیهی است که از مدل‌های دقیق برای تحلیل و تصمیم‌سازی استفاده شود. مدل کوآدراپل هلیکس (مارپیچ چهارگانه) با رویکرد سنجش، تحلیل و توسعه هم‌افزایی، برون‌دادهای پژوهشی را در تعامل با چهار فضایِ نوآوری، دانش، تفاهم و دولت (به‌عبارتی دانشگاه، صنعت، دولت، جامعه و رسانه) بررسی می‌کند و در این مدل به «فضای نوآوری» توجه ویژه‌ای شده است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر، با استفاده از دگرسنجی نشریات در رسانه‌های اجتماعی بر اساسِ این مدل، تعاملات پژوهش‌های هشت کشور اسلامی در حال‌ توسعه (دی 8) ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه را بررسی کرده است.
یافته‌ها: نتایج نشان دادند پژوهش‌های حوزه علوم پزشکی در تمامی کشورها در شبکه‌های اجتماعی بسیار مورد توجه بوده‌اند؛ اما پژوهش‌های ترکیه، ایران و پاکستان بیشتر از سایرین با اقبال مواجه شده‌اند.
نتیجه‌گیری: تعامل پژوهش در چهار فضای این مدل در کشور ایران منحصر به علوم پزشکی و زیست‌شناسی، و در مصر (علوم پزشکی، مهندسی مواد، علوم اطلاعات، فیزیک، زیست‌شناسی، شیمی و فیزیک)، نیجریه (علوم پزشکی، روان‌شناسی، کشاورزی، علوم اطلاعات و کامپیوتر، زیست‌شناسی و شیمی) تنوع حوزه‌ها به نسبت شبکه‌ها از سایرین بیشتر بود. همچنین مندلی و توییتر از میان شبکه‌های اجتماعی، در بیشتر کشورها نقش مهمی در برقراری تعاملات خصوصاً در دو فضای نوآوری و دانش داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying Quadruple Helix model in Research Evaluation

نویسنده [English]

  • Shima Moradi
Assistant professor, Department of Scientometrics, National Research Institute for Science Policy(NRISP),Tehran,Iran .
چکیده [English]

Purpose:Altmetric is a complementary method of assessing the academic performance of individuals, organizations, institutions, and countries in social media. Due to the large volume of data related to the interactions in STI outcomes, there is no choice but to implement accurate models for analysis and decision making.
Methodology: The Quadruple Helix model examines the research outcomes in four spaces of innovation, knowledge, Consensus, and government with distinctive attention to the "innovation space". The present paper examined the impact of researches of D8 countries includes Iran, Turkey, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Egypt, and Nigeria using Altmerics scores of their indexed journal in Clarivate Analytics.
Findings: The results showed that researches in the medical sciences in all countries were strongly considered in social networks. However, researches from Turkey, Iran, and Pakistan got more attention in all media. The interaction of research based on four spaces of this model in Iran is limited to medical sciences and biology.
Conclusion: As for the diversity of disciplines, Egypt (medical sciences, material engineering, information science, physics, biology, chemistry, and physics), and Nigeria (medical science, Psychology, agriculture, information science and computer science, biology and chemistry) were better compared to other countries. Moreover, Mandalay and Twitter were highly active and played an important role in interacting especially in two spaces of innovation and knowledge in all countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Altmetric
  • Mentions
  • Triple Helix
  • Quadruple Helix
  • Research Assessment
  • D8
پوروشسب، ساناز (1396). بررسی روابط سه‌گانه دانشگاه-‌صنعت-‌دولت در طرح‌های پژوهشی کاربردی در ایران. رهیافت. 67، 49-59.
جعفری، مصطفی، ضرغامی، حمیدرضا و اخوان، پیمان. (1394). سنجش تعاملات و همکاری‌های فناورانه و دانشی با سازوکارها و ابزارهای مدل تریپل هلیکس. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری. 3(2)، 55-79.
حاتمی، مهدیه (1392). بررسی روابط سه‌گانه دانشگاه-صنعت-دولت در علم و نوآوری در جمهوری اسلامی ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، تهران.
عرفان‌منش، محمدامین (1395). حضور مقاله‌های بین‌المللی ایرانی علم اطلاعات و کتابداری در رسانه‌های اجتماعی: مطالعه آلتمتریک. پردازش و مدیریت اطلاعات (علوم و فناوری اطلاعات). 32 (2). ص 349 -373
عرفان‌منش، محمدامین؛ حسینی، الهه و حبیبی، سحر (1397) تحلیل توئیت مقاله‌های علمی در توئیتر. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، سال بیست و نهم، شماره 3، ص 93-11.
کریمی، رضا. (1396). مدل‌سازی محیط دانش‌آفرینی در مراکز پژوهشی اسلامی و آزمون آن با توجه به ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی. پایان‌نامه دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
گل‌تاجی، مرضیه و جوکار، عبدالرسول (1396). وجود برون‌دادهای علمی حوزه انفورماتیک پزشکی در رسانه‌های اجتماعی: مطالعه آلتمتریک. مدیریت اطلاعات سلامت 14(2). ص 71-77.
مرادی، شیما و علی‌پور، امید. (زودآیند). تحلیلی بر ویژگی صد مقاله برتر آلتمتریکس در سال 2017. پژوهشنامه علم‌سنجی. در دسترس در:  http://rsci.shahed.ac.ir/article_824.html
موسوی، عبدالرضا؛ شفیعی، مسعود و نعمتی، محمدعلی (1392). تحلیل موانع، فرصت‌ها و راهکارهای توسعه ارتباط بین صنعت و دانشگاه. فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی 1(5): 5-20.
Altmetric Co. (2018). Altmetric.Retrieved July 23, 2018 from https://www.altmetric.com.
Amath, A., Ambacher, K., Leddy, J. J., Wood, T. J., & Ramnanan, C. J. (2017). Comparing alternative and traditional dissemination metrics in medical education. Medical education, 51(9), 935-941.
Barrie, J., Zawdie, G., & João, E. (2019). Assessing the role of triple helix system intermediaries in nurturing an industrial biotechnology innovation network. Journal of cleaner production, 214, 209-223.
Bornmann, L. (2014). Do altmetrics point to the broader impact of research? An overview of benefits and disadvantages of altmetrics. Scientometrics, 8(4), 895–903.
Bornmann, L., Haunschild, R., & Marx, W. (2016). Measuring the societal impact of research: references to climate change research in relevant policy literature. Impact of Social Sciences Blog.
Budge, K., Lemon, N., & McPherson, M. (2016). Academics who tweet:“Messy” identities in academia. Journal Of Applied Research In Higher Education, 8(2), 210-221.
Carayannis, E. G., Barth, T. D., & Campbell, D. F. (2012). The Quintuple Helix innovation model: global warming as a challenge and driver for innovation. Journal of innovation and entrepreneurship, 1(1), 2.
Cho, J. (2017). A comparative study of the impact of Korean research articles in four academic fields using altmetrics. Performance Measurement and Metrics, 18(1), 38–51.
Cho, S. E., & Park, H. W. (2013). A qualitative analysis of cross-cultural new media research: SNS use in Asia and the West. Quality & Quantity, 47(4), 2319–2330.
Choi, S., Yang, J., & Park, H. W. (2015). The Triple Helix and international collaboration in science. Journal of the Association for Information Science and Technology, 66(1), 201–212.
Costas, R., Zahedi, Z., & Wouters, P. (2015). Do “altmetrics” correlate with citations? Extensive comparison of altmetric indicators with citations from a multidisciplinary perspective. Journal of the Association for Information Science and Technology, 66(10), 2003-2019.
 Elmore, S. (2018). The Altmetric Attention Score: What does it mean and why should I care? Toxicologic Pathology, 46(3), 252–255.
Etzkowitz, H. (2017). The Triple Helix quest for innovation and entrepreneurship. Speech presented at the 15th Triple Helix International Conference, Daegu, Korea.
Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (1995). The triple helix—university–industry-government relations: A laboratory for knowledge based economic development. EASST Review, 14(1), 11–19.
Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (Eds.). (1997). Universities in the Global Knowledge Economy: A Triple Helix of University–Industry–Government Relations. London: Pinter.
Graham, L. (2013). Lonely ideas: can Russia compete?. Cambridge: The MIT Press.
Hank, C. F. (2011). Scholars and their blogs: Characteristics, preferences, and perceptions impacting digital preservation. University of North Carolina at Chapel Hill.
Haunschild, R., & Bornmann, L. (2016). Propuesta de utilizar escalado para calcular la citacion normalizada por disciplina. El Profesional de la Informacion, 25(1), 11-17.
Haunschild, R., & Bornmann, L. (2017). How many scientific papers are mentioned in policy-related documents? An empirical investigation using Web of Science and Altmetric data. Scientometrics, 110(3), 1209-1216.
Haustein, S., Peters, I., Bar-Ilan, J., Priem, J., Shema, H., & Terliesner, J. (2014). Coverage and adoption of altmetrics sources in the bibliometric community. Scientometrics, 101(2), 1145–1163.
Haustein S, Costas R, Larivière V.(2015). Characterizing social media metrics of scholarly papers: the effect of document properties and collaboration patterns. PLoS ONE.
Heo, Y. C., & Park, H. W. (2014). How are newspaper companies using social media to engage and connect with their audiences? Characteristics and forms of Korean Newspapers’ YouTube Use. Quality & Quantity, 48(5), 2899–2914.
Hoffmann, C. P., Lutz, C., & Meckel, M. (2016). A relational altmetric? Network centrality on R esearch G ate as an indicator of scientific impact. Journal of the Association for Information Science and Technology, 67(4), 765-775.
Holmberg, K. J. (2015). Altmetrics for information professionals: Past, present and future. Oxford: Chandos Publishing.
Holmberg, K., & Park, H.W. (2018 Online First). An altmetric investigation of the online visibility of South Korea-based scientific journals. Scientometrics, pp. 1–11
Holmberg, K., & Thelwall, M. (2014). Disciplinary differences in Twitter scholarly communication. Scientometrics, 101(2), 1027-1042.
Khan, G., Cho, S., & Park, H. W. (2011). A comparison of the Daegu and Edinburgh musical industries: A triple helix approach. Scientometrics, 90(1), 85–99.
Kim, J., & Park, H. W. (2014). Food policy in cyberspace: A webometric analysis of national food clusters in South Korea. Government Information Quarterly, 31(3), 443–453.
Knight, C. G., & Kaye, L. K. (2016). ‘To tweet or not to tweet?’A comparison of academics’ and students’ usage of Twitter in academic contexts. Innovations in education and teaching international, 53(2), 145-155.
Lei, X., & Zhao, Z. & Zhang, X., & Chen, D.,  2012, “The inventive activities and collaboration pattern of university–industry– government in China based on patent  analysis”, Scientometrics,11 (4), pp. 231–251.
Leydesdorff, L, 2003, “The mutual information of university-industry-government relations: An indicator of the triple helix dynamics”, Scientometrics, 32 (12), pp. 445-467.
Leydesdorff, L., Alkemade, F., Heimeriks, G., & Hoekstra, R. (2014). Geographic and Technological Perspectives on “Photovoltaic Cells:” Patents as Instruments for Exploring Innovation Dynamics. Internetquelle: http://arxiv. org/abs/1401.2778 (03.08. 2014)
Leydesdorff, L., & Etzkowitz, H. (1996). Emergence of a Triple Helix of university—industry—government relations. Science and public policy, 23(5), 279-286.
Mas-Bleda, A., Thelwall, M., Kousha, K., & Aguillo, I. F. (2014). Do highly cited researchers successfully use the social web?. Scientometrics, 101(1), 337-356.
Maskalyk, J. (2014). Modern medicine comes online: How putting Wikipedia articles through a medical journal’s traditional process can put free, reliable information into as many hands as possible. Open Medicine, 8(4), e116.
Meyer, M., Kuusisto, J., Grant, K., De Silva, M., Flowers, S., & Choksy, U. (2019). Towards new Triple Helix organisations? A comparative study of competence centres as knowledge, consensus and innovation spaces. R&D Management, 49(4), 555-573.
Nam, Y., Lee, Y., & Park, H. W. (2015). Measuring web ecology by Facebook, Twitter, Blog and online news: 2012 General election in South Korea. Quality & Quantity, 49(2), 675–689
Park, H. W. (2014). Transition from the triple helix to N-tuple helices? An interview with Elias G. Carayannis and David F. J Campbell Scientometrics, 99(1), 203–207.
Park, H. W., Hong, H. D., & Leydesdorff, L. (2005). A comparison of the knowledge-based innovation systems in the economies of South Korea and The Netherlands using triple Helix indicators. Scientometrics, 65(1), 3–27.
Park, H., & Park, H. W. (2018). Research evaluation of Asian countries using altmetrics: comparing South Korea, Japan, Taiwan, Singapore, and China. Scientometrics, 117(2), 771-788
Ranga, M., & Etzkowitz, H. (2013). Triple Helix systems: an analytical framework for innovation policy and practice in the knowledge society. Industry & Higher Education, 27(3), 237–262.
Rho, W.-J. (2014). Triple Helix for social innovation: The Saemaul Undong for eradicating poverty. Journal of Contemporary Eastern Asia, 13(1), 39–55.
Rowlands, I., Nicholas, D., Russell, B., Canty, N., & Watkinson, A. (2011). Social media use in the research workflow. Learned Publishing, 24(3), 183-195.
Seppo, M. & Lilles, A.,)2012(, “Indicators measuring university-industry cooperations”, Economic policy, 20 (1), 204-225.
Sulaiman, N. I. S., Ghazali, S., Zabidi, N. Z., Omar, M. F., & Alias, R. A. (2016). FACEBOOK USAGE IN PROMOTING THE ACADEMIA EXPERTISE. Journal of Theoretical & Applied Information   Technology, 89(1).
Sun, Y., & Negishi, M., 2010, “Measuring the relationships among university, industry and other sectors in Japan’s national innovation system: a comparison of new approaches with mutual information indicators”, Scientometrics, 76 (1), pp. 677–685
Taneja, H. (2016). Mapping an audience-centric World Wide Web: A departure from hyperlink analysis. New Media & Society, 19(9), 1331–1348.
Thelwall, M. (2012). A history of webometrics. Bulletin of the American Society for Information Science and Technology, 38(6), 18-23.
Thelwall, M. (2017). Web indicators for research evaluation. San Rafael: Morgan & Claypool.
Thoma, B., Rolston, D., & Lin, M. (2014). Global Emergency Medicine Journal Club: Social Media Thomson Reuters. (2016). 2016 Journal Citation Reports.
Yang, H., & Jung, W. S. (2016). Assessing knowledge structures for public research institutes. Journal of Contemporary Eastern Asia, 15(1), 27–40.
Ye, Yu & Leydesdorff, L. (2013). The triple helix of university–industry–government relations at the country level and its dynamic evolution under the pressure of globalization. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 64(11), 2317–2325.
Yoon, J, 2015, “The evolution of South Korea’s innovation system: Moving towards the triple helix model”, Scientometrics, 104 (1), pp. 265–293.
Zahedi, Z., Costas, R., & Wouters, P. (2014). How well developed are altmetrics? A cross-disciplinary analysis of the presence of ‘alternative metrics’ in scientific publications. Scientometrics, 101(2), 1491-1513.