همبستگی نتایج سامانه‌های رتبه‌بندی نمایه نیچر و لایدن با تایمز و کیو-اس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شیراز.

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شیراز

3 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شیراز.

4 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شیراز.

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، مطالعه همبستگی میان نمرات دانشگاه‌ها در نمایه نیچر و لایدن به‌عنوان دو سامانه رتبه‌بندی ساده مبتنی بر کتاب‌سنجی با دو سامانه پیچیده تایمز و کیو-اس است.
روش‌شناسی: این پژوهش با روش مطالعه اسنادی انجام شده است. نمونه‌ای در دسترس از دانشگاه‌های برتر که به‌طور مشترک در سامانه‌های رتبه‌بندی نمایه نیچر، لایدن، تایمز و کیو-اس در سال‌های 2017-2012 رتبه‌بندی شده بودند انتخاب و از روش همبستگی اسپیرمن برای شناسایی رابطه آماری بین نتایج سامانه‌های مزبور استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که رابطه آماری معنادار و مثبتی بین نمره دانشگاه‌ها در رتبه‌بندی نمایه نیچر و لایدن با تایمز و کیو-اس وجود دارد. اما همبستگی بین رتبه‌بندی نمایه نیچر و لایدن با تایمز به‌مراتب قوی‌تر از همبستگی بین نمرات آن دو رتبه‌بندی با کیو-اس است.
نتیجه‌گیری: به‌طور کلی، نوعی همسویی متأثر از تشابه در ابعاد و شاخص‌ها به‌ویژه ابعاد مرتبط با بهره‌وری پژوهشی در بین سامانه‌های رتبه‌بندی ساده و پیچیده وجود دارد. بااین‌حال این هم‌پوشانی‌ها به انداز‌ه‌ای چشمگیر نیست که بتوان گفت نتایج حاصل از سامانه‌های رتبه‌بندی کاملاً مشابه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Correlation of Nature and Leiden Index Ranking Systems with Times and QS

نویسندگان [English]

  • Maryam Moshtagh 1
  • Hajar Sotudeh 2
  • Maryam Yaghtin 3
  • Tahere Jowkar 4
1 M.A. in Knowledge & Information Science, Shiraz university.
2 Professor, Department of Knowledge & Information Science, Shiraz university
3 PhD candidate in Knowledge & Information Science, Shiraz univer-sity.
4 Assistant Professor, Department of Knowledge & Information Science, Shiraz university.
چکیده [English]

Purpose:The present study aimed to investigate the correlation between universities scores in Leiden and Nature index as two simple ranking systems based on bibliometrics with two complex systems, Times and QS.
Methodology:  Using a documentary research method, the present study investigates an available sample consisted of the top universities commonly ranked in Leiden, Nature index, Times and QS university ranking systems during 2012-2017. Spearman's correlation analysis was used to identify the statistical relationship between the results of these systems.
Findings:  The findings showed significant and positive statistical correlations between university scores in Leiden and Nature index on the one hand and those of Times and QS ranking systems on the other hand. However, the results of the Nature Index and Leiden ranking system showed to be more strongly correlated with Times’ than with QS’.
Conclustion: There exist degrees of alignment between the results of the simple and complex university ranking systems, brought about by their similarities in dimensions and indicators, especially in those related to research productivity. However, the associations are not so strong to lead to identical ranking results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University ranking
  • Leiden
  • Nature index
  • Times
  • QS
پاکزاد، مهدی؛ خالدی، آرمان؛ تیموری، مهتاب. (1391). بررسی تطبیقی نظام‌های بین‌المللی رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی. رهیافت، 22 (50)، 71-93.
حسابی، سمیه. (1397). همبستگی بین ارزیابی پژوهش به دو روش کتاب‌سنجی محض و داوری غنی‌شده با کتاب‌سنجی: نمونه مورد مطالعه نظام چارچوب تعالی پژوهش انگلیس و نظام‌های رتبه‌بندی معتبر جهانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه شیراز.
خانی‌زاد، رحیم؛ منتظر، غلامعلی. (1396). ارزیابی تطبیقی نظام‌های رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان. سیاست‌نامه علم و فناوری، 3 (9)، 31-43.
خسروجردی، محمود؛ زراعت‌کار، ندا. (1391). مروری بر نتایج هفت نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 28 (1)، 71-84.
داورپناه، محمدرضا. (1386). ارتباط علمی: نیاز اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌یابی. چاپ اول. دبیزش. 256.
رجبعلی بگلو، رضا؛ جوکار، عبدالرسول. (1385). رابطه رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان و میزان پیوند به آنها بر اساس رتبه‌بندی دانشگاه شانگهای چین و آموزش عالی تایمز. اطلاع‌شناسی، 1-2 (4)، 179-190.
رسولی، بهروز؛ علیدوستی، سیروس. (1395). پیش‌نما: جایگاه علم، فناوری و نوآوری ایران در جهان (توصیف شاخص‌ها و روند سالانه آنها تا 2015). چاپ اول. پژوهشگاه علوم و فناوری ایران. 104.
 
مرادیان، مهسا؛ عرفان‌منش، محمدامین؛ اصنافی، امیررضا. (1396). رابطه میان عملکرد دانشگاه‌های برتر جهان بر اساس شاخص‌های علم‌سنجی و جایگاه آنها در ده نظام رتبه‌بندی بین‌المللی. علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 4 (3)، 23-42.
نورمحمدی، حمزه‌علی؛ صفری، فاطمه. (1392). معرفی نظام‌های رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و بررسی شاخص‌های این نظام‌ها. سیاستنامه علم و فناوری، 3 (2)، 71-86.
Aguillo, I., Bar-Ilan, J., Levene, M., & Ortega, J. (2010). Comparing university rankings. Scientometrics85(1), 243-256.
Achour, B. (2017). Re: What is the most reliable ranking system for universities? Retrieved February 18, 2019 from: https://www.researchgate.net/post/What_is_the_most_ reliable_ranking_system_for_universities.
Baty, P. (2011). THE Global Rankings: Change for the better, Times Higher Education, 6 October. Retrieved February 20, 2020, fromhttps://www.timeshighereducation.com/ world-university-rankings/2011-12/world-ranking/analysis/the-global-rankings.
Boulton, G. (2011). University rankings: Diversity, excellence and the European initiative. Procedia-Social and Behavioral Sciences, (13), 74-82.
Campbell, N., & Grayson, M. (2014). Introdusing the index. Nature,515(7526), S52-S53.
Chen, K., & Liao, P. (2012). A comprative study on world university rankings: A bibliometric survety. Scientometrics, (92), 89-103.
Huang, M. (2011). A comparison of three major academic rankings for world universities: from research evaluation perspective. Journal of Library Information Studies, 9(1), 1-25.
Ioannidis, J. P., Patsopoulos, N. A., Kavvoura, F. K., Tatsioni, A., Evangelou, E., Kouri, I. ...&Liberopoulos, G. (2007). International ranking systems for universities and institutions: a critical appraisal. BMC medicine, 5(1), 30.
Ismail, M. (2011). Ranking of University. Retrieved February 20, 2020 from: https://scholar.google.com/scholar?hl=fa&as_sdt=0%2C5&q=Ranking+of+University-+muhammad+ismail&btnG.
Khosrowjerdi, M., & Kashani, Z. S. (2013). Asian top universities in six world university ranking systems. Webology10(2), 1.
Luke, G., & Walsh, A. (2010).World University Ranking. Retrieved February 20, 2020 from: https://documents.manchester.ac.uk/display.aspx?DocID=8422.
Rauhvargers, A. (2011). Global University Ranking and their impact-report I, Belgium: European University Association.
Safón, V. (2019). Inter-ranking reputational effects: an analysis of the Academic Ranking of World Universities (ARWU) and the Times Higher Education World University Rankings (THE) reputational relationship. Scientometrics, 121, 897–915.
Shehatta, I., & Mahmood, K. (2016). Correlation among top 100 universities in the major six global rankings: policy implications. Scientometrics109(2), 1231-1254.
Usher, A., & Savino, M. (2006). A World of Difference: A Global Survey of University League Tables. Canadian Education Report Series. Online Submission.
Waltman, L., Calero,Medina, C., Kosten, J., Noyons, E. C., Tijssen, R. J., van Eck, N. J., ... & Wouters, P. (2012). The Leiden Ranking 2011/2012: Data collection, indicators, and interpretation. Journal of the American Society for Information Science and Technology63(12), 2419-2432.
Waltman, L., van Eck, N. J., van Leeuwen, T. N., Visser, M. S., & van Raan, A. F. (2011). Towards a new crown indicator: Some theoretical considerations. Journal of informetrics5(1), 37-47.
Wolbrom, J.(2016). The Relation Between University Endowment Fund Size and University Reputational Rankings. FinancialAnalyst.3. Retrieved February 20, 2019 from:https://scholarsarchive.library.albany.edu/honorscollege_finance/3