ارزیابی تأثیر تولیدات علمی پژوهشگران با ابزار پلام‌ایکس: مطالعه موردی «مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهش، باغ گیاه‌شناسی کاشان، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست ((HSE-MS، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر ارزیابی تأثیر تولیدات علمی پژوهشگران «مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور» در پایگاه ‌اطلاعاتی اسکوپوس با استفاده از شاخص‌های آلتمتریکس ابزار پلام‌ایکس است.
روش‌شناسی: مطالعه حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نوع، توصیفی علم‌سنجی که با استفاده از روش کتابخانه‌ای و رویکرد آلتمتریکس انجام شده است. جامعه پژوهش، تولیدات علمی پژوهشگران «مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور» نمایه‌شده در اسکوپوس تا اسفند 1398 است. اطلاعات کتابشناختی، شاخص استناد و شاخص‌های آلتمتریکس مقالات استخراج و در فایل اکسل ذخیره شد. نتایج با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و تحلیلی در قالب جداول و نمودار ارائه شد.
یافته‌ها: 6.81 درصد تولیدات مورد بررسی استناد دریافت کرده‌اند. بیش از 90 درصد این تولیدات در یکی از 13 عملکرد مربوط به پنج شاخص آلتمتریکس مورد توجه قرار گرفته‌اند. شاخص استفاده با 61481 مرتبه بیشترین آمار و شاخص‌های رسانه اجتماعی و اشاره، از کمترین میزان برخوردار بودند. از بین عملکردهای مختلف این شاخص‌ها، بیشترین تعداد به عملکردهای مشاهده چکیده، خوانده‌شدن و مشاهده متن کامل اختصاص داشت. نتایج حاکی از همبستگی مثبت معنادار بین شاخص‌های آلتمتریکس و شاخص سنتی استناد دارد.
نتیجه‌گیری: فعالیت پژوهشگران در رسانه‌‌های اجتماعی می‌تواند افزایش مشاهده‌پذیری آثار علمی را به همراه داشته باشد. پژوهشگران می‌توانند از این بستر به‌عنوان ابزار خود-آرشیوی استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the impact of the scientific output of researchers using PlumX tools: A case study of the Research Institute of Forests and Rangelands

نویسندگان [English]

  • Hossein Batooli 1
  • Zahra Batooli 2
1 Associate Prof., Kashan Botanical Garden, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Ex-tension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Health, Safety and Environment Management, Faculty of Health, Kashan University of Medical Sci-ences, Kashan, Iran.
چکیده [English]

Purpose:This paper aims to evaluate the impact of the scientific output of researchers of the Research Institute of Forests and Rangelands in the Scopus using PlumX.
Methodology: The study is applied research in terms of the purpose and scientometrics descriptive in terms of type, which has been done using the library method and the altmetrics approach. The research population is the scientific output of the researchers of the Research Institute of Forests and Rangelands, indexed in Scopus until March 2020. Bibliographic information, citation counts, and altmetrics indicators for each article were extracted. Descriptive and analytic analysis were performed and presented in tables and figures.
Findings: 81.6% of the reviewed articles have been received citations. Also, more than 90% of these publications were considered in one of the 13 functions related to the five altmetrics indicators. The Usage indicator was the highest with 61481 times and the Social Media and Mention indicator were the least. The results show a significant positive correlation between the citation and altmetrics indicators.
Conclusion: Researchers' activity in social media can increase the visibility of scientific outputs. So researchers can use this context as a "self-archiving" tool.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research Institute of Forests and Rangelands
  • scientific productivity
  • Altmetric
  • Social effectiveness
احتشام، حمیده، صادقی، حلیمه، واحدی درمیان، فائزه و ام‌البنین امیری. (1398). بررسی شاخص‌های آلتمتریکس مقالات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند مندرج در پایگاه Scopus با استفاده از ابزار PlumX: یک مطالعه علم‌سنجی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، ۲۶ (۴): ۳۴۳-۳۵۲.
امین‌پور، فرزانه و محبوبه حیدری. (1388). مقایسه برون‌داد پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مدیریت اطلاعات سلامت، 6(1): 35-42.
بتولی، زهرا. (1396). رابطه بین شاخص‌های پایگاه استنادی علوم و ریسرچ‌گیت: مطالعه موردی مقاله‌‌های داغ و پُراستناد پژوهشگران ایرانی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۳۳ (۱): ۱۶۱-۱۸۴.
بتولی، زهرا، جنوی، المیرا، و سمیه نادی راوندی. (1395). تأثیر شاخص‌های ریسرچ‌گیت بر افزایش میزان استناد مقاله‌های برتر پزشکی بالینی وب آو ساینس: مقایسه مقالات پژوهشگران ایران و ترکیه. مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی، 3 (2): ۸۳-۹۳.
بذرافشان، اعظم و احسان مصطفوی. (1390). تحلیل علم‌سنجی ۳۶ سال تولید علم انستیتو پاستور ایران در پایگاهISI SCIE . مدیریت سلامت، ۱۴ (۴۵) :۷-۱۰.
حسینی، الهه، و کیمیا تقی‌زاده میلانی. (1398). بررسی آلتمتریک در سطح نشریه: مورد مطالعه حوزه «علوم اجتماعی و انسانی» در پایگاه سیج در سال 2018. پژوهش‌نامه علم‌سنجی، زودآیند.
     Doi:10.22070/rsci.2020.4662.1315
شهمیرزادی، طیبه. (1397). ارزیابی برون‌دادهای علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در پایگاه استنادی اسکوپوس. علوم و فناوری اطلاعات کشاورزی، 1 (2): 11-28.
شهمیرزادی، طیبه، حریری، نجلا، فهیم‌نیا، فاطمه، باب‌الحوائجی، فهیمه و داریوش مطلبی. (1398). واکاوی شاخص‌های سنجش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. پژوهش‌نامه علم‌سنجی، 5 (9): 47-66.
صدیقی، مهری. (1397). نقش رسانه‌های اجتماعی در ارزیابی میزان تأثیر پژوهش‌ها (مطالعه موردی: حوزه علم‌سنجی). پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 34 (2): 765-792.
عرفان‌منش، محمدامین. (1397). رابطه میان شاخص‌های فعالیت آلتمتریک و کیفیت مجله‌های علم اطلاعات و کتابداری در اسکوپوس.مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 29 (2): 7-26.
عرفان‌منش، محمدامین، و حسینی الهه. (1396). اشاعه برون‌دادهای پژوهشی بین‌المللی ایران در رسانه‌های اجتماعی. تعامل انسان و اطلاعات، (3): 1-16.
علی‌احمد، عاطفه. (1398). بررسی وضعیت دگرسنجه‌های مقالات مندرج در مجلات ایرانی حوزه قلب و عروق نمایه‌شده در پایگاه اطلاعاتی Scopus با استفاده از ابزار PlumX در سال‌های 2017-2014. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1398.
صراطی شیرازی، منصوره و مرضیه گل‌تاجی. (1397). مطالعه آلتمتریک مقالات علمی حوزه سواد سلامت در رسانه‌های اجتماعی. پایش، ۱۷ (۳): ۲۴۹-۲۵۶.
گیلوری، عباس. (1397). اسکوپوس و وضعیت تولیدات علمی مراکز تحقیقاتی و آموزشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.علوم و فناوری اطلاعات کشاورزی، 1 (1): 1-17. 
مرادی، شیما، و امید علی‌پور. زودآیند. تحلیلی بر ویژگی صد مقاله برتر آلتمتریکس در سال 2017. پژوهش‌نامه علم‌سنجی. قابل دسترس در: http://rsci.shahed.ac.ir/article_824.html
موئد، هنگ. (1387). تحلیل استنادی در ارزیابی پژوهش. مترجمان عباس میرزایی، حیدر مختاری. تهران: چاپار.
نعمتی انارکی، لیلا؛ آقاجانی، حامد و محمدرضا علی‌بیک. (1396). مطالعه اثرگذاری مقالات حوزه پزشکی کودکان ایران در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ با روش آلتمتریک. مدیریت سلامت، ۲۰ (۷۰): ۹۴-۱۰۶.
Bar-Ilan, J., S. Haustein, I. Peters, J. Priem, H. Shema, and J. Terliesner. (2012). Beyond citations: Scholars' visibility on the social Web. arXiv preprint arXiv:1205.5611.
Batooli, Z, S. Nadi Ravandi and M. Sabahi Bidgoli. (2016). Evaluation of Scientific Outputs of Kashan University of Medical Sciences in Scopus Citation Database based on Scopus, ResearchGate, and Mendeley Scientometric Measures. Electronic Physician, 8 (2): 2048-2056.
Beatty, S. (2017). Plum Analytics  Retrieved 2 Feb, 2020, from
      https://blog.scopus.com/topics/plum-analytics
Bornmann, L. (2013). Is there currently a scientific revolution in scientometrics? arXiv preprint arXiv:1307.6307.
Costas, R., Zahedi, Z., and P. Wouters. (2014). Do altmetics correlate with citations? Extensive comparison of altmetric indicators with citations from a multidisciplinary perspective. Journal of the Association for Information Science and Technology. DOI: 10, 1002/asi.23309. Available from: http://arxiv.org/abs/ 66 (10): 2003-2019.
Franceschet, M., and A. Costantini. (2011). The first Italian research assessment exercise: A bibliometric perspective. Journal of informetrics, 5(2), 275-291.
Champieux, R (2015). PlumX. Journal of the Medical Library Association. JMLA 103(1), 63.
Cho, J (2017). A comparative study of the impact of Korean research articles in four academic fields using altmetrics. Performance Measurement and Metrics, 18(1): 38-51.
Holmberg, K. J. (2015). Altmetrics for information professionals: Past, present and future. Chandos Publishing.
Ke, Q., Y.Y.Ahn, and C.R. Sugimoto (2017). A systematic identification and analysis of scientists on Twitter. PLoS one, 12(4).
Kostoff, R (1998). The use and misuse of citation analysis in research evaluation. Scientometrics, 43(1), 27-43.
Kurtz, M.J., and J. Bollen (2011). Usage bibliometrics. arXiv preprint arXiv:1102.2891.
Li, X., and M. Thelwall (2012). F1000, Mendeley and traditional bibliometric indicators. Paper presented at the Proceedings of the 17th international conference on science and technology indicators.
Meschede, C., and T.Siebenlist (2018). Cross-metric compatability and inconsistencies of altmetrics. Scientometrics, 115(1), 283-297.
Mohammadi, E., and M. Thelwall (2013). Assessing the Mendeley readership of social sciences and humanities research. Proceedings of issi 2011: the 13th conference of the international society for scientometrics and informetrics, vols 1 and 2.
Neylon, C., and S. Wu (2009). Article-Level Metrics and the Evolution of Scientific Impact. PLoS biology, 7(11): e1000242.
Nicholas, D., P. Huntington, T. Dobrowolski, I. Rowlands, H.R. Jamali, and P. Polydoratou (2005). Revisiting ‘obsolescence’and journal article ‘decay’through usage data: an analysis of digital journal use by year of publication. Information Processing & Management, 41(6), 1441-1461.
Ortega J. L. (2018). The life cycle of altmetric impact: A longitudinal study of six metrics from PlumX. Journal of Informetrics, 12(3): 579-589.
Ortega, J. L. (2020a). Altmetrics data providers: A metaanalysis review of the coverage of metrics and publication. El profesional de la información (EPI), 29(1).
Ortega, J. L. (2020b). Blogs and news sources coverage in altmetrics data providers: a comparative analysis by country, language, and subject. Scientometrics, 122(1), 555-572.
Priem, J., H.A. Piwowar, and B.M. Hemminger (2012). Altmetrics in the wild: Using social media to explore scholarly impact. arXiv preprint arXiv:1203.4745.
Ram, S. and Shalini (2018). Alternative Metrices for Assessing Research Impact PlumX Tool to Showcase Academic Profile of Himachal Pradesh University. Paper presented at the 2018 5th International Symposium on Emerging Trends and Technologies in Libraries and Information Services (ETTLIS).
Scopus Support Center (2020). How are Article Metrics used in Scopus? Available from: https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/12031/supporthub/scopus/#plumx
Thelwall, M., and K. Kousha (2014). Academia. edu: Social network or A cademic Network? Journal of the Association for information Science and technology, 65(4), 721-731.
Torres-Salinas, D., Robinson-García, N., and Gorraiz, J. (2017). Filling the citation gap: measuring the multidimensional impact of the academic book at institutional level with PlumX. Scientometrics, 113(3):1371-84.
Tucker D. (2017). Plum Analytics metrics are now available to more researchers. Available from: https://www.elsevier.com/connect/plum-analytics-metrics-are-now-available-to-more-researchers
Wilson, P., and M. Thelwall (2016). Mendeley readership altmetrics for medical articles: An analysis of 45 fields. JASIST, 68 (7): 1962-1972.
Wong, E.Y. and Vital, S.M. (2017). PlumX: a tool to showcase academic profile and distinction. Digital Library Perspectives, 33(4): 305-313.