بررسی گذشته‌نگر زمینه‌های مطالعاتی بین‌المللی در کتابداری و علم اطلاعات با استفاده از تکنیک طبقه‌بندی خودکار (1945-2019)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 دانشیار علم اطلاعات و دانش شناسی گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه منابع مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر بر آن است تا با تحلیل روند موضوعات پژوهش‌های جهانی در کتابداری و علم اطلاعات، به بررسی موضوعات پژوهش‌‌ها در سال‌‌های گذشته و کشف خلأهای موضوعی بپردازد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک طبقه‌بندی خودکار انجام گرفته است. تحلیل داده‌ها بر اساس 85403 مقاله‌‌ نمایه‌شده در پایگاه وب آو ساینس در فاصله‌‌ سال‌‌های1945 - 2019  در حوزه‌‌ کتابداری و علم اطلاعات صورت گرفته است. مراحل مختلف پژوهش با استفاده از زبان برنامه‌‌نویسی پایتون 3.7 و بسته‌‌های نرم‌‌افزاری Pandas، Numpy، NLTK و Plotly انجام گرفته است.
یافته‌ها: بیشتر پژوهش‌های جهانی در این رشته به حوزه‌ فناوری اطلاعات اختصاص یافته و حوزه‌‌ مدیریت سازمانی کمترین میزان پژوهش‌‌ها را به خود اختصاص داده‌ است. روند رشد پژوهش‌‌ها در بسیاری از حوزه‌‌های موضوعی رو به افزایش است. بااین‌وجود رشد بیشتری در حوزه‌‌هایی مانند مطالعات وب، فناوری اطلاعات، رفتارهای اطلاعاتی، مطالعات کاربران، بازیابی اطلاعات و موتورهای جستجو مشاهده می‌‌شود. پس از دهه‌‌ 1990 واژگان پرکاربردی مانند رسانه اجتماعی، داده‌‌های بزرگ، کتابخانه مجازی، اینترنت اشیاء، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، داده‌‌کاوی، داده‌‌های باز، هوش مصنوعی، پردازش زبان طبیعی، پردازش ابری، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و ترجمه ماشینی در پژوهش‌‌های این رشته دیده می‌‌شود.
نتیجه‌گیری: داشتن تصویری از روند موضوعی پژوهش‌های کتابداری و علم اطلاعات، می‌‌تواند پژوهشگران این حوزه را برای تشخیص مهم‌‌ترین مسائل و نیازها و کنشی مناسب نسبت به انتخاب موضوع برای پژوهش‌‌های آینده هدایت و به‌طور کلی به سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های پژوهش در این حوزه کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Retrospective Study of International Studies in Library and Information Science Using Automated Classification Technique (1945-2019)

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Ghanadi Nezhad 1
  • Farideh Osareh 2
  • Mohammad Reza Ghane 3
1 Ph.D. in Knowledge and Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
2 Professor of Knowledge and Information Science, Department of Library and Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran,
3 Associate Professor of Knowledge and Information Science, Acquisition and Evaluation Research Unit, Islamic World Science and Technology Monitoring and Citation Institute (ISC), Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Purpose: Analyzing the subject structure of research in this field can provide valuable information about the current state of the field, including its issues and needs, strengths, gaps, and shortcomings. The present study aims to analyze the global research topics in information science and library science, while also reviewing research topics from previous years and identifying thematic gaps. This analysis will provide a foundation for planning and policy research in this field.
Methodology: The present study utilized an automated classification technique. Data analysis was performed on 85,403 articles indexed on the Web of Science website between 1945 and 2019 in the field of library and information science. The source and tool used for extracting research data was Web of Science. After preparing and pre-processing the data and formulating the classification plan for articles across 31 thematic categories, the logistic regression algorithm has been employed for the automatic classification of articles. This algorithm assigns articles to their respective thematic categories using the Cosine similarity criterion. The various stages of the research were performed using the Python 3.7 programming language and the Pandas, Numpy, NLTK, and Plotly software packages.
Findings: Most of the global research in this field is dedicated to information technology, while the field of organizational management has the least amount of research. The growth trend of research in many thematic areas is increasing. However, there is further growth in areas such as web studies, information technology, information behavior, user studies, information retrieval, and search engines. After the 1990s, popular terms such as social media, big data, virtual library, IoT (Internet of Things), machine learning, deep learning, data mining, open data, artificial intelligence, natural language processing, cloud computing, virtual reality, augmented reality, and machine translation have emerged in research in this field. It appears that the utilization of keywords pertaining to traditional subjects in the field has declined, while the usage of concepts encompassing new topics related to technology and the web has increased. The rapid growth of fields such as web development, technology, artificial intelligence, and data mining has led to the evolution of research topics and increased connections with computer science and information technology, particularly in recent years. The changes in the subjects of this field can be attributed to the development of the web and advancements in technology. Additionally, the concepts and research topics in this field have had an impact on globalization, communication progress, and overall development in various economic, social, and cultural dimensions.
 
Conclusion: The conclusion of the study highlights the thematic trends in library and information science research over different time periods. It also identifies the weaknesses in the scientific output of this field, while outlining the evolutionary process and the path of progress and development in the field of science. Due to the fact that scientific outputs are derived from the issues, needs, and priorities of a society at any given time, studying them can help clarify the most important issues and research needs in the field of library and information science. This, in turn, can provide a foundation for identifying future research needs and subjects in the field. In other words, having a clear understanding of the subject areas of library and information science will help researchers in this field identify the most important issues and needs. This, in turn, will enable them to take appropriate actions when selecting topics for future research. By conducting needs-based research, we can lay the groundwork for policy development and research planning in this field. This approach will also help address potential challenges and problems that may arise. This is despite the fact that if the needs and issues are ignored, research resources and credits will be spent on topics that do not have the necessary priority and importance. It cannot be expected that the findings from these topics will solve the problems and pave the way for the advancement of this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Subject trend
  • Research areas
  • Research topics
  • Information Science and Library Science
  • Automated classification
آگاروال، چ. (1397). متن‌‌کاوی نگرش یادگیری ماشین. ترجمة ایوب ترکیان، تهران: نیاز دانش.
افقهی، ا.، و باقری، م. (1387). بررسی روند موضوعی تحقیقات رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی بر اساس استنادهای ۱۹۹۶- ۲۰۰۵ در مقالات سالنامه آریست در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی. ۱۴ (۴)، 5 - 23. http://publij.ir/article-1-136-fa.html
باغ محمد، م.، منصوری، ع.، و چشمه سهرابی، م. (1399). بررسی توسعه و روند موضوعی حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی بر اساس مدل موضوعی LDA. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۳۶ (۲)، ۲۹۷-۳۲۸. https://doi.org/10.35050/JIPM010.2020.001
بایرامی، س.، و موسی‌پور، ن. (1396). مطالعه تطبیقی سیاست‌های علمی کشورهای ترکیه و مالزی با تمرکز بر علوم انسانی. فصلنامه پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، ۷ (۴)، ۵۹-۸۷. http://priw.ir/article-1-529-fa.html
چشم‌یزدان، م.، بامیر، م.، دهنویه، ر.، مسعود، ع.، ستایش، ا.، و کارآموزیان، ع. (۱۳۹۹). مقایسه تولیدات علمی حوزه‌های اولویت‌دار نقشه جامع سلامت ایران با کشورهای چشم‌انداز افق ‌۱۴۰۴: یک مطالعه علم‌سنجی. مجله دانشکده پزشکی، ۷۸ (۷)، ۴۶۶-۴۷۲. http://tumj.tums.ac.ir/article-1-10669-fa.html
حاضری، ا.، مکی‌‌زاده، ف.، و بیک خورمیزی، ف. (۱۳۹۵). تحلیل هم‌‌واژگانی مقالات مستخرج از پایان‌نامه‌‌های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی. پژوهشنامه علم‌‌سنجی، (۲)۲،)‌پاییز و زمستان)، 49-62‌. https://doi.org/10.22070/rsci.2016.492
حسن‌زاده، م.، احمدی، س.، و زندیان، ف. (۱۳۹۷). نگاشت ساختار و تحلیل مفاهیم علم اطلاعات و دانش‌شناسی بر اساس چکیده ده مجله هسته جی‌ سی آر (۲۰13-۲۰04). تعامل انسان و اطلاعات، 5 (1)، 59-70. http://hii.khu.ac.ir/article-1-2716-fa.html
خادمی‌زاده، ا.، نوشین‌فرد، ف.، و اصنافی، ا. (1400). ترسیم نقشة دانش مقالات مستخرج از پایان‌‌نامه‌‌های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی دانشگاه‌های دولتی ایران. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات. https://doi.org/10.22055/slis.2021.32790.1707
خاصه، ع.، بانگ‌آور ماشک، م.، قاضی‌زاده، ح.، و مختاری، ح. (1400). یک دهه فعالیت فصلنامة تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی (1396-1387): تحلیل کتاب‌سنجی و دیداری‌سازی برون‌داد علمی. پژوهشنامه علم‌‌سنجی، 7 (13)،‌ 76-53. https://doi.org/ 10.22070/rsci.2020.4724.1319
خطیر، ا. (1397). تحلیل روند علمی کشور و پیش‌‌بینی فناوری با استفاده از روش‌‌های یادگیری ماشین (مورد مطالعه: سامانه گنج) [رساله دکتری منتشرنشده]. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تهران.
خلیلی، ل.، و محمدی، ف. (1400). تحلیل علم‌سنجی مجلات منتشرشده به زبان انگلیسی در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران بر اساس داده‌های اسکوپوس. پژوهش‌‌نامه علم‌‌سنجی، 7(14)،197 - 220. https://‌doi.org/10.22070/rsci.2020.5329.1368
عبداله‌زاده، پ. (1397). ترسیم نقشه موضوعی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی با روش هم‌رخدادی واژگان [پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد منتشرنشده]. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی، تبریز.
عصاره، ف.، توکلی‌زاده راوری، م.، بیگدلی، ز.، و قضاوی، ر. (1397). مطالعه میزان شباهت اصطلاحات عنوان، کلیدواژه‌های نویسنده و موضوعات کنترل‌شده برای تعیین فیلد مناسب در تحلیل‌های موضوعی علم‌سنجی. مدیریت اطلاعات سلامت، 15 (5) (پیاپی 63) ، 220-225. https://doi.org/10.22122/him.v15i5.3560
غضنفری، م.، علی‌‌زاده، س.، و تیمورپور، ب. (1387). داده‌‌کاوی و کشف دانش. تهران: دانشگاه علم و صنعت.
فدایی، غ.، و حسن‌‌زاده کمند، ه. (۱۳۸۹). بررسی تولیدات علمی اعضای هیئت علمی حوزه علوم انسانی دانشگاه تبریز طی سال‌های ۱۳۸۱- ۱۳۸۶. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، ۱۶ (۲)، ۱۵۸-175. https://ensani.ir/file/download/article/20120326114600-1141-65.pdf
کلیولند، د. (1385). درآمدی بر نمایه‌‌سازی و چکیده‌‌نویسی. ترجمة مهدی حسینی. تهران: چاپار.
مختارپور، ر. (1397). ترسیم و تحلیل ساختار فکری و روند تکامل علم اطلاعات و دانش‌شناسی [رساله دکتری منتشرنشده]. دانشگاه شهید چمران، اهواز.
مسعودی، ف. (1398). اهمیت استفاده از واژه‌های مأخوذ از عنوان و چکیده مقالات در نمایه‌‌سازی و تأثیر آن بر بازیابی. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 26 (2)، 197-199. https://doi.org/10.22055/slis.2017.21294.1319
مشیرزاده، ح.، و ابراهیمی، ن. (1390). تحول مفاهیم در روابط بین‌‌الملل. تهران: پژوهشکده‌‌ مطالعات راهبردی.
مصطفوی، ا.، عصاره، ف.، و توکلی‌زاده راوری، م. (1397). شناسایی ساختار محتوایی مطالعات علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی بر اساس واژگان و مفاهیم مقالات آن در پایگاه اطلاعاتی وب ‌آوساینس (۲۰13-۲۰09). پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۳۳ (۳)، ۱300-1271. https://jipm.irandoc.ac.ir/article_699476.html
مصطفوی، ا.، عصاره، ف.، و توکلی‌زاده راوری، م. (1396). تحلیل ساختار واژگان و مفاهیم مقالات علم اطلاعات و دانش‌شناسی بر اساس تحلیل شبکه اجتماعی در پایگاه وبگاه علم در دو دوره‌‌ قبل و بعد از پیدایش وب (۱۹۹7-۱۹۹3 و ۲۰13-۲۰09). تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی. ۲۳ (۲)، 237 – 264. http://publij.ir/article-1-1631-fa.html
مکی‌‌زاده، ف.، توکلی‌زاده راوری، م.، دانا، م.، و سهیلی، ف. (1395). بررسی و شناخت وضعیت حوزه علمی پدیده گرمایش جهانی در ایران. رهیافت، 2۶ (61)، 75-88. https://rahyaft.nrisp.ac.ir/article_13587.html  
منتظر، غ. (1381). موتورهای کاوش اینترنت: (درآمدی بر بازاریابی بهینه اطلاعات). تهران: کویر.
منصوری، ع.، و ابراهیمی درچه، ا. (1398). مدل‌‌سازی موضوعی مقالات تولیدشده ایرانیان در حوزه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی (2018-2000). اولین همایش ملی ارزیابی علم، ارزیابی پژوهش‌های علمی (مسائل، ابزار و روش‌‌ها)، کرمان. https://civilica.com/doc/891113
نظرزاده زارع، م.، جمالی، ا.، آرئین، م.، اسکروچی، ر.، و نصیری فیروز، ع. (1393). مقایسه تولیدات علمی ایران با کشورهای رقیب خاورمیانه در حوزه‌ تعلیم و تربیت. مجله علم‌سنجی کاسپین. ۱ (۲)، 22-31. https://www.sid.ir/paper/254321/fa#downloadbottom
نوروزی چاکلی، ع. (1391). نقش و جایگاه مطالعات علم‌سنجی در توسعه. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۲۷ (۳)، ۷۳۶-۷۲۳. https://jipm.irandoc.ac.ir/article_699164.html
وحیدی، م. (1386). فراتکنولوژی و تحول مفهوم قدرت در روابط بین‌‌الملل. فصلنامه‌‌ مطالعات راهبردی، 10 (۳۸)، 724-697. https://quarterly.risstudies.org/article_1051.html
یوسفی، ا. (1379). مقایسه گرایش موضوعی مقالات کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و پایگاه اطلاعاتی ایزا در سال‌های 1377-1375. مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 11 (4)، 36‌-‌62. https://sid.ir/paper/475626/fa
 
Aas, K., & Eikvil, L. (1999). Text categorization: A survey, Norwegian Computing Center. Report NR, 941.
Abdullahzadeh, P. (2017). Drawing the thematic map of the field of librarianship and information with the method of co-occurrence of words [Unpublished master dissertation]. University of Medical Sciences, Tabriz: Iran. [In Persian].
Abuhay, T. M., Nigatie, Y. G., & Kovalchuk, S. V. (2018). Towards predicting trend of scientific research topics using topic modeling. Procedia Computer Science, 136, 304-310. https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.08.284
Afghahi, E., & Bagheri, M. (2008). Subject trends of research in the libraryand information sciences: citation analysis of ARIST articles (2002-2006). RISPL, 14(4), 5-23. http://publij.ir/article-1-136-fa.html  [In Persian].
Aggarwal, C. (2017). Text mining approach to machine learning. Translator Ayoub Turkian. Tehran: Niaz Danesh. [In Persian].
Alaphat, A., & Jiang, M. (2020, December). SmartFund: PredictingResearch Outcomes with Machine Learning and Natural Language Processing. In 2020 IEEE International Conference on Big Data (Big Data)‌, 2857-2865. IEEE. https://doi.org/ 10.1109/BigData50022.2020.9378206
Anna, N. E. V., Mannan, E. F., Srirahayu, D. P., & Mutia, F. (2018). Library and information (LIS) research topics in Indonesia from 2006 to 2017. Library Philosophy and Practice, 1773. https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1773
Baghmohammad, M., Mansouri, A., & Cheashmehsohrabi, M. (2020). Identification of Topic Development Process of Knowledge and Information Science Field Based on the Topic Modeling (LDA). Iranian Journal of Information Processing and Management, 36(2), 297-328. https://doi.org/10.35050/JIPM010.2020.001 [In Persian].
Balili, C., Segev, A., & Lee, U. (2017). Tracking and predicting the evolution of research topics in scientific literature. In 2017 IEEE international conference on big data (big data), December, (pp. 1694-1697). IEEE. https://doi.org/10.1109/BigData.2017.8258108
Balili, C., Segev, A., & Lee, U. (2017). Tracking and Predicting the Evolution of Research Topics in Scientific Literature. IEEE International Conference on Big Data (Big Data). https://doi.org/ 10.1109/BigData.2017.8258108
Bayrami, S., & Musapour, N. (2018). A comparative study of the scientific policies of Turkey and Malaysia with a focus on the humanities. Quarterly Journal of Political Research in Islamic World, 7(4), 59-87. https://doi.org/10.21859/priw-070403 [In Persian].
Buttlar, L. (1991). Analyzing the library periodical literature: Content and authorship. College & Research Libraries, 52(1), 38-53. https://crl.acrl.org/index.php/crl/article/viewFile/14599/16045
Cai, C. W., Linnenluecke, M. K., Marrone, M., & Singh, A. K. (2019). Machine learning and expert judgement: analyzing emerging topics in accounting and finance research in the Asia–Pacific. Abacus, 55(4), 709-733. https://doi.org/10.1111/abac.1217
Cano, V. (1999). Bibliometric overview of library and information science research in Spain. Journal of the American Society for Information Science, 50(8), 675-680. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571
Chang, Y. W., & Huang, M. H. (2012). A study of the evolution of interdisciplinarity in library and information science: Using three bibliometric methods. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 63(1), 22-33. https://doi.org/10.1002/asi.21649
Chang, Y. W., Huang, M. H., & Lin, C. W. (2015). Evolution of research subjects in library and information science based on keyword, bibliographical coupling, and co-citation analyses. Scientometrics, 105, 2071-2087. https://doi.org/10.1007/s11192-015-1762-8
Chen, C., Wang, Z., Li, W., & Sun, X. (2018). Modeling scientific influence for research trending topic prediction. In Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, Vol. 32, No. 1 (April). https://doi.org/10.1609/aaai.v32i1.11882
Chen, G., Xiao, L., Hu, C. P., & Zhao, X. Q. (2015). Identifying the research focus of Library and Information Science institutions in China with institution-specific keywords. Scientometrics, 103, 707-724. https://doi.org/10.1007/s11192-015-1545-2
Cheshmyazdan, M., Bamir, M., Dehnavieh, R., Masoud, A., Setayesh, A. H., & Karamoozian, A. (2020). Comparing scientific production of prioritized health areas of Iran's comprehensive scientific map with outlook horizon 1404 countries, a scientometric study: brief report. Tehran University of Medical Sciences, 78(7), 466-472. http://tumj.tums.ac.ir/article-1-10669-fa.html [In Persian].
Clevland, D. B. (2006). Introduction to indexing and abstracting. Translator Mehdi Hosseini. Tehran: Chapar. [In Persian].
Dalal, M. K., & Zaveri, M. A. (2011). Automatic text classification: a technical review. International Journal of Computer Applications, 28(2), 37-40. https://doi.org/10.5120/3358-4633
De Miranda Santo, M., Coelho, G. M., dos Santos, D. M., & Fellows Filho, L. (2006). Text mining as a valuable tool in foresight exercises: A study on nanotechnology. Technological Forecasting and Social Change73(8), 1013-1027. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2006.05.020
Dora, M., & Kumar, H. A. (2019). National and international trends in library and information science research: A comparative review of the literature. IFLA journal, 46(3), 234-249. https://doi.org/10.1177/0340035219886610
Fadaie, G., & Hassanzadeh Kamand, H. (2010). Evaluation of Scientific Publications of Faculty Members of Human Sciences Department in Tabriz University during 2002-2007. Journal of Research on Information Science and Public Libraries, 16(2), 157-175. https://ensani.ir/file/download/article/20120326114600-1141-65.pdf [In Persian].
Figuerola, C. G., García Marco, F. J., & Pinto, M. (2017). Mapping the evolution of library and information science (1978–2014) using topic modeling on LISA. Scientometrics, 112, 1507-1535. https://doi.org/10.1007/s11192-017-2432-9
Gálvez, C. (2018). Análisis de co-palabras aplicado a los artículos muy citados en Biblioteconomía y Ciencias de la Información (2007-2017). Transinformação, 30, 277-286. https://doi.org/10.1590/2318-08892018000300001
Ghazanfari, M., Alizadeh, S., & Teimoorpur, B. (2008). Data mining and knowledge discovery. Tehran: Iran University of Science and Technology (IUST). [In Persian].
H., Pecoskie, J. J., & Reed, K. (2011). Trends in information behavior research, 1999–2008: A content analysis. Library & Information Science Research, 33(1), 19-24. https://doi.org/10.1016/j.lisr.2010.07.014
Han, X. (2020). Evolution of research topics in LIS between 1996 and 2019: An analysis based on latent Dirichlet allocation topic model. Scientometrics, 125(3), 2561-2595. https://doi.org/10.1007/s11192-020-03721-0
Hassanzadeh, M., Ahmadi, S., & Zandian, F. (2018). Discovering and Analyzing the Intellectual Structure and Its Evolution in Core Journals of Knowledge and Information Science during 2004-2013. Human Information Interaction, 5(1), 59-70. http://hii.khu.ac.ir/article-1-2716-fa.html [In Persian].
Hazeri, A., Makkizadeh, F., & Beyk Khormizi, F. (2016, Autumn & Winter). The Co-word Analysis of Papers Extracted from the Information Science and Knowledge Studies Master Theses. Scientometrics Research Journal, 2, Issue 2, 49-62. https://doi.org/10.22070/rsci.2016.492 [In Persian].
Ho, J. C., Saw, E. C., Lu, L. Y., & Liu, J. S. (2014). Technological barriers and research trends in fuel cell technologies: A citation network analysis. Technological Forecasting and Social Change, 82, 66-79. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2013.06.004
Hou, J., Yang, X., & Chen, C. (2018). Emerging trends and new developments in information science: A document co-citation analysis (2009–2016). Scientometrics, 115, 869-892. https://doi.org/ 10.1007/s11192-018-2695-9
Huanwen, C. (1996). A bibliometric study of library and information research in China. Asian Libraries, 5, 30-48. https://doi.org/10.2307/40323918
Huusko, L. (1992). Content analysis of 1965 research articles in the library and information science. MSc Thesis. Tampere, Finland: University of Tampere.
Jabeen, M., Yun, L., Rafiq, M., Jabeen, M., & Tahir, M. A. (2015). Scientometric analysis of library and information science journals 2003–2012 using Web of Science. International Information & Library Review, 47(3-4), 71-82. https://doi.org/10.1080/10572317.2015.1113602
Järvelin, K., & Vakkari, P. (1993). The evolution of library and information science 1965–1985: A content analysis of journal articles. Information processing & management, 29(1), 129-144. https://doi.org/10.1016/0306-4573(93)90028-C
Joo, S., & Cahill, M. (2018). Exploring research topics in the field of school librarianship based on text mining. School Libraries Worldwide, 24(1), 1-28. https://doi.org/10.29173/slw8214   Julien
Kajberg, L. (1996). A content analysis of library & information science serial literature published in Denmark, 1957–1986. Library & Information Science Research, 18(1), 25-52. https://doi.org/10.1016/S0740-8188(96)90029-8
Kessler, M. M. (1963). Bibliographic coupling between scientific papers. American documentation, 14(1), 10-25. https://doi.org/10.1002/asi.5090140103
Khademizadeh, E., Nooshnfard, F., & Asnafi, A. (2021). Drafting the Knowledge Map of the Papers extracted from the Iranian State University of Information Science and Masters Theses. Journal of Studies in Library and Information Science, (Article in Press. https://doi.org/10.22055/slis.2021.32790.1707  [In Persian].
Khalili, L., & Mohammadi, F. (2021). Scientometric Analysis of English-language Journals in the Field of Knowledge and Information Science in Iran Based on Scopus Data. Scientometrics Research Journal, 7(2), 197-220. https://doi.org/10.22070/rsci.2020.5329.1368 [In Persian].
Khasseh, A. A., BangAvar Mashak, M., Ghazizadeh, H., & Mokhtari, H. (2021). A Decade of Performance of the Research on Information Science and Public Libraries Quarterly (2008-2017): A Bibliometric Analysis and Visualization of Scientific Output. Scientometrics Research Journal, 7(1), 53-76. https://doi.org/10.22070/rsci.2020.4724.1319 [In Persian].
Khatir, A. (2017). Analysis of the country's scientific trend and technology forecasting using machine learning methods (case study: Ganj portal) [Unpublished doctoral dissertation]. Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc), Tehran: Iran. [In Persian].
Ko, Y., & Seo, J. (2000). Automatic text categorization by unsupervised learning. In COLING 2000 Volume 1: The 18th International Conference on Computational Linguistics, 453-459. https://doi.org/10.3115/990820.990886
Krenn, M., & Zeilinger, A. (2020). Predicting research trends with semantic and neural networks with an application in quantum physics. Proceedings of the National Academy of Sciences, 117(4), 1910-1916. https://doi.org/10.1073/pnas.1914370116
Kumpulainen, S. (1991). Library and information science research in 1975: Content analysis of the journal articles. Libri, 41(1), 59 - 76. https://doi.org/10.1515/libr.1991.41.1.59
Larivière, V., Sugimoto, C. R., & Cronin, B. (2012). A bibliometric chronicling of library and information science's first hundred years. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 63(5), 997-1016. https://doi.org/10.1002/asi.22645
 Lee, C., Kwon, O., Kim, M., & Kwon, D. (2018). Early identification of emerging technologies: A machine learning approach using multiple patent indicators. Technological Forecasting and Social Change, 127, 291-303. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.10.002
Levitt, J., & Thelwall, M. (2009). The most highly cited Library and Information Science articles: Interdisciplinarity, first authors and citation patterns. Scientometrics, 78(1), 45-67. https://doi.org/10.1007/s11192-007-1927-1
Leydesdorff, L. (1987). Various methods for the mapping of science. Scientometrics, 11(5-6), 295-324. https://doi.org/10.1007/BF02279351
Liang, Z., Mao, J., Lu, K., Ba, Z., & Li, G. (2021). Combining deep neural network and bibliometric indicator for emerging research topic prediction. Information Processing & Management, 58(5), 102611. https://doi.org/10.1016/j.ipm.2021.102611
Liu, G., & Yang, L. (2019). Popular research topics in the recent journal publications of library and information science. The journal of academic librarianship, 45(3), 278-287. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2019.04.001
Mansouri, A., & Ebrahimi Darcheh, G. (2018). Thematic modeling of articles produced by Iranians in the field of information science and epistemology (2000-2018). [Proceedings of the first national conference on science evaluation], scientific research evaluation (problems, tools and methods), Kerman: Iran. https://civilica.com/doc/891113 [In Persian].
Mantezar, G. (2002). Internet Search Engines: (Introduction to Optimum Information Marketing). Tehran: Kavir. [In Persian].
Masoudi, F. (2019). The importance of using the derived words from the title and abstracts of the papers on indexing and its impact on retrieval. Journal of Studies in Library and Information Science, 11(2), 197-199. https://doi.org/10.22055/slis.2017.21294.1319 [In Persian].
Milojević, S., Sugimoto, C. R., Yan, E., & Ding, Y. (2011). The cognitive structure of library and information science: Analysis of article title words. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 62(10), 1933-1953. https://doi.org/10.1002/asi.21602
Mokhtarpour, R. (2017). Drawing and analyzing the intellectual structure and evolution process of information science and epistemology [Unpublished doctoral dissertation], Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran. [In Persian].
Moshirzadeh, H., & Ebrahimi, N. (2010). The evolution of concepts in international relations. Tehran: Research Institute of Strategic Studies. [In Persian].
Mostafavi, I., Osareh, F., & Tavakkolizadeh Ravari, M. (2017). Analysis on the Structure of KIS Scientific Words and Concepts Based on Social Network Analysis in the “Web of Science” Database (1993-1997 and 2009-2013). Research on Information Science and Public Libraries, 23(2), 237-264. http://publij.ir/article-1-1631-fa.html [In Persian].
Mostafavi, I., Osareh, F., & Tavakolizadeh-Ravari, M. (2018). Identifying Content Structure of Knowledge and Information Science (KIS) Studies Based on Co-word Analysis of Articles in Web of Science (WoS) Database (2009-2013). Iranian Journal of Information processing and Management, 33(3), 1271-1300. https://www.researchgate.net/publication/329787594_Identifying_Content_Structure_of_Knowledge_and_Information_Science_KIS_Studies_Based_on_Co-word_Analysis_of_Articles_in_Web_of_Science_WoS_Database_2009-2013 [In Persian].
Nazarzadeh Zare, M., Jamali, E., Arein, M. A., Skrouchi, R., & Nasiri Firuz, A. (2014). Comparison of Scientific Productions of Iran with Competitor Countries in the Middle East in the Field of Education. Caspian Journal of Scientometrics, 1(2), 22-31. https://www.sid.ir/paper/254321/fa#downloadbottom [In Persian].
Noroozi Chakoli, A. (2012). The Role and Situation of the Scientometrics in Development. Iranian Journal of Information Processing and Management, 27(3), 723-736. https://jipm.irandoc.ac.ir/article_699164.html?lang=en [In Persian].
Onyancha, O. B. (2018). Forty-five years of LIS research evolution, 1971–2015: An informetrics study of the author-supplied keywords. Publishing research quarterly34, 456-470. https://doi.org/ 10.1007/s12109-018-9590-3
Osareh, F., Tavakolizadeh-Ravari, M., Bigdeli, Z., & Ghazavi, R. (2018). Study of Similarities of Terms in Title, Author's Keywords and Controlled Vocabulary for Determining the Appropriate Field in Scientometric Thematic Analysis. Health Information Management15(5), 220-225.‌https://doi.org/10.22122/him.v15i5.3560[In Persian].
Parlina, A., Ramli, K., & Murfi, H. (2021). Exposing emerging trends in smart sustainable city research using deep autoencoders-based fuzzy c-means. Sustainability13(5), 2876. https://doi.org/10.3390/su13052876
Qiu, J. P., Dong, K., & Yu, H. Q. (2014). Comparative study on structure and correlation among author co-occurrence networks in bibliometrics. Scientometrics101, 1345-1360. https://doi.org/10.1007/s11192-014-1315-6
Salatino, A. (2015). Early Detection and Forecasting of Research Trends. In: 14th International Semantic Web Conference, 11-15‌, Bethlehem (PA), (oct), USA. https://oro.open.ac.uk/44643/
Small, H. (1973). Co‐citation in the scientific literature: A new measure of the relationship between two documents. Journal of the American Society for information Science24(4), 265-269. https://doi.org/10.1002/asi.4630240406
Small, H., Boyack, K. W., & Klavans, R. (2014). Identifying emerging topics in science and technology. Research policy43(8), 1450-1467. https://doi.org/10.1016/j.respol.2014.02.005
Soler, V. (2007). Writing titles in science: An exploratory study. English for specific purposes26(1), 90-102. https://doi.org/‌10.1016/j.esp.2006.08.001
Taşkın, Z. (2021). Forecasting the future of library and information science and its sub-fields. Scientometrics126(2), 1527-1551. https://doi.org/10.1007/s11192-020-03800-2
Tavakolizadeh Ravari, M. (2016). A Survey on the Statues of Global Warming Phenomenon Domain and Drawing Scientific Maps of this Domain in Iran. Rahyaft26(61), 75-88. https://rahyaft.nrisp.ac.ir/article_13587.html?lang=en [In Persian].
Thomas, J., McNaught, J., & Ananiadou, S. (2011). Applications of text mining within systematic reviews. Research synthesis methods2(1), 1-14. https://doi.org/10.1002/jrsm.27
Vahidi, M. A. (2008). International Systems Based on Single Power: Unipolarism, Hegemony and Empire. Strategic Studies Quarterly10(38), 697-724. https://quarterly.risstudies.org/article_1051.html?lang=en‌ [In Persian].
Yang, S., Han, R., Wolfram, D., & Zhao, Y. (2016). Visualizing the intellectual structure of information science (2006–2015): Introducing author keyword coupling analysis. Journal of informetrics10(1), 132-150. https://doi.org/10.1016/j.joi.2015.12.003
Yousefi, A. (2001). Comparative Study on subject Trends in LIS Articles Between Iran and ISA Database (1996-1998). Librarianship and Information Organization Studies11(4), 36-62. https://sid.ir/paper/475626/fa [In Persian].
Zhao, D., & Strotmann, A. (2014). The knowledge base and research front of information science 2006–2010: An author cocitation and bibliographic coupling analysis. Journal of the Association for Information Science and Technology65(5), 995-1006. https://doi.org/10.1002/asi.23027