عوامل موفقیت در فعالیت‌های پژوهشی بر اساس تجربیات پژوهشگران برتر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشجوی دکتری رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر کسب نظرات و تجربیات پژوهشگران برتر پیرامون عوامل خرد و کلان مؤثر در موفقیت آنها در فعالیت‌های پژوهشی است.
روششناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با روش تحلیل محتوای کیفی است. جامعه پژوهش تمامی اعضای هیئت علمی مشغول به کار و بازنشسته دانشگاه اصفهان بوده که 40 نفر از آنها با نمونه‌گیری هدفمند و روش گلوله‌برفی انتخاب شدند. برای از نظرات، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته به‌صورت حضوری انجام شد. تحلیل یافته‌ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی و با استفاده از نرم‌افزارMAXQDA 2020  بوده است.
یافته‌ها: مواردی که شرکت‌کنندگان در مصاحبه‌ها به‌عنوان عوامل مؤثر بر موفقیت در فعالیت‌های پژوهشی به آن اشاره کرده‌اند بر اساس فراوانی و میزان اهمیت هر کدام در سه مفهوم طبقه‌بندی شد: عوامل مربوط به اعضای هیئت علمی؛ عوامل مربوط به دانشگاه؛ و عوامل مربوط به دانشجویان که هرکدام شامل مؤلفه‌هایی هستند.
نتیجه‌گیری: آشنایی با تجربیات پژوهشگران برتر پیرامون نقاط قوت و ضعف عوامل انسانی و سازمانی مؤثر در فعالیت‌های پژوهشی، علاوه‌بر کمک به تدوین چشم‌انداز تعیین سیاست‌های دانشگاه اصفهان، می‌تواند به‌عنوان الگویی برای سایر دانشگاه‌ها و مدیران برنامه‌ریز در آموزش عالی نیز به‌حساب آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Success Factors in Research Activities Based on the Experiences of Top Researchers

نویسندگان [English]

  • Ali Mansouri 1
  • Elahe Ebrahimi Dorche 2
1 Associate professor, Department of Knowledge and Information Science, University of Isfahan, Isfahan. Iran.
2 Ph.D. Candidate, Knowledge and Information Science, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Purpose: Given the significance of universities, their rankings, research outputs, and the impact of leading researchers in the field, the research aims to address the following questions: 1. What factors do top researchers adhere to in order to achieve success in their endeavors? 2. What factors will the university follow, based on the experiences of top researchers, to ensure success in their research activities? 3. How can students be effective in their research activities based on the experiences of top researchers?
Methodology: The current research is of an applied nature and utilizes the qualitative content analysis method. The research community included all the working and retired faculty members of Isfahan University. A total of 40 individuals (5 women and 35 men) were selected using purposeful and snowball sampling. Based on data from the SciVal database, the top 10 researchers at the university were identified in terms of the number of international outputs (ranging from 243 to 87) and citations (ranging from 3690 to 1037). These researchers come from various fields. Additionally, using the Research Specialists database, other top researchers at the university were identified through interviews conducted using the snowball method. These researchers were selected based on their quality research, social impact, effective scientific communication, fundraising abilities, collaboration with other institutions and organizations, engagement with the industry, mentorship of selected students, and effective management and entrepreneurship in the field of research. The interview was terminated when the data reached saturation and repetition, and no new points were extracted from the content of the subsequent interviews. A semi-structured face-to-face interview was conducted to gather the opinions of the participants in the research. The findings were analyzed in three stages: open coding (extraction of sub-components), central coding (formation of components), and selective coding (selection of concepts) using MAXQDA 2020 qualitative data analysis software.
Findings: The items mentioned by the participants in the interviews as factors influencing success in research activities can be categorized into three concepts based on their frequency and importance: factors related to faculty members (265 codes), university-related factors (244 codes), and factors related to students (12 codes). Each concept includes various components. The factors related to faculty members include students, individual characteristics and motivation, scientific communication, research orientation and purpose, research area, industry and society relationships, skills, research outputs, adherence to professional ethics, and thesis. The components related to the university factor include communication with industry and society, research policies, promotion regulations and policies, policies and programs, students, facilities and infrastructure, skill development, support and respect for faculty members, internationalization, financial issues, management, recruitment, research groups, administrative issues, and mission orientation. Skills and determination are also considered essential components of a student.
Conclusion: In order to promote research activities at both the individual and organizational levels, it is necessary to address them from various dimensions and provide comprehensive conditions. On the other hand, the university is considered a fundamental institution for this purpose, due to the expertise and knowledge of its faculty members and students. On the other hand, the activities of faculty members and students depend on the university platform. Despite the influence of the context and environmental conditions of each university in the planning process, the individual and organizational factors mentioned can be generalized to other individuals and universities facing similar conditions. These factors can also be adjusted to fit the specific context of each university. On the other hand, there are upstream factors that are policy-based and implemented at the macro level, which can be utilized and adapted to various academic institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Success Factors
  • Research
  • Researchers
  • Research Activities
  • Faculty Members
  • University
آراسته، ح. ر.، و فاضلی ماسوله، ط. (1390). رتبه‌بندی‌ها و ویژگی‌های دانشگاه‌های برتر جهانی. آموزش مهندسی ایران، 12 (32)، 87-101. https://doi.org//10.22047/IJEE.2012.1798
احمدآبادی، آ.، کرمی، م.، و آهنچیان، م.، ر. (1393). نقش توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت علمی در مؤسسات آموزش عالی. کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار، تبریز. https://civilica.com/doc/324675/
اسکوهی، ف.، موحدمحمدی، ح.، و رضوانفر، ا. (1393). رابطه مهارت‌های ارتباطی با عملکرد آموزشی- پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی‌سازی. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 6 (30)، 89-100. https://doi.org/10.22092/JAEAR.2014.100990
حریری، ن. (1385). اصول و روش‌های پژوهش کیفی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
حسنی، م.، شهودی، م.، ح, مزه‌رباطی، م. (1392). تحلیل روابط بین شایستگی‌های محوری اعضای هیئت علمی و کیفیت آموزش عالی (یک مطالعه موردی). مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 4 (8). 127-147. https://doi.org//20.1001.1.25382241.1392.4.8.7.1
حسینی شاوون، ا.، و جاهد، ح، ع . (1391). شناسایی موانع انجام فعالیت‌های پژوهشی از منظر اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز. سیاست علم و فناوری، 4 (4)، 49-65. https://doi.org//20.1001.1.20080840.1391.4.4.6.3
رسولی، ب.، و شهریاری، پ. (1400). چاله‌ها و چالش‌های پژوهش در علوم انسانی در ایران؛ پنجره‌ای به‌ روی سیاست‌گذاری علم. پردازش و مدیریت اطلاعات، ۳۷ (۲)، ۳۶۱-۳۳۳. https://doi.org//10.52547/jipm.37.2.333
زارعی، ع.، و فامیل روحانی، ع، ‌ا. (1388). علم‌سنجی: بررسی وضعیت تحقیقات اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقة پنج و شناسایی مشکلات آنها در تولید اطلاعات علمی. مطالعات کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 20 (4)، 119-136. http://nastinfo.nlai.ir/article_237.html
زیاری، ع.‌، قدس، ع.‌ا.، رشیدی‌پور، ع.، بزرگی، ح.، و بابامحمدی، ح. (1395). تبیین عوامل مؤثر بر پژوهش از دیدگاه اعضای هیئت علمی یک مطالعه کیفی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان. کومش، 19 (1)، 22-35. https://www.magiran.com/paper/1652285
شفیعی، ش.، و سلطانی‌نژاد، م. (1400). بررسی عوامل انگیزشی و بازدارنده در پژوهش از دیدگاه اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در سال 1399. مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، 8 (2)، 642-651. http://journal.jmu.ac.ir/article-1-508-fa.html
شهبازی، م. (1399). بررسی عوامل مؤثر بر میزان تولید علمی اعضای هیئت علمی (مطالعه موردی دانشگاه پیام نور اصفهان). راهبرد اجتماعی- فرهنگی، 9 (34)، 5-36. https://ensani.ir/file/download/article/1600517123-9996-34-1.pdf
صابری، م.، محمدخانی، ک.، و آراسته، ح، ر. (1394). بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری اعضای هیئت علمی دانشگاه، و ارائه مدل جهت بهبود آن (مطالعه موردی، منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی). پژوهش در نظام‌های آموزشی، 9 (29)، 55-80. https://doi.org//20.1001.1.23831324.1394.9.29.3.7
صالحی، ص.، و ابراهیمی، ق، ع. (1378). بررسی عوامل مؤثر بر فعالیت پژوهشی اعضای هیئت علمی (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران). نامه علوم اجتماعی، 14 (14)، 107-138. http://ensani.ir/fa/article/89790/
عسکری، م.، عدلی، ف.‌، و مهران، گ. (1395). شناسایی عوامل مؤثر بر دانش‌آفرینی اعضای هیئت علمی مؤسسات آموزش عالی. آموزش علوم دریایی، 3 (6)، 27-39. https://civilica.com/doc/665290/
فاضل، ا.، کمالیان، ا.‌ر.، و روشن، ع، ق. (1396). شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی دانشگاهی با تأکید بر دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم با استفاده رویکرد فازی دلفی: ارائه الگویی مفهومی. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 10 (6)، 455-498. https://edcbmj.ir/article-1-1199-fa.html
فرجی آرمکی، ا.، آراسته، ح.ر.، و فراستخواه، م. (1391). الگویی برای افزایش بهره‌وری پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی، 5 (8)، 95-117. https://mpes.sbu.ac.ir/article_98371.html
فضل‌اللهی، س.ه. (1390). توسعه تولیدات علمی دانشگاه‌ها و اولویت‌بندی رهیافت‌های فرهنگی و مدیریتی؛ بررسی دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم. معرفت، 20(162)، 107-124. https://ensani.ir/fa/article/306742
فهیم‌نیا، ف.، نوروزی چاکلی، ع.، و بامیر، م. (1395). بررسی تأثیر عوامل فردی و سازمانی، بر بهره‌وری پژوهشی اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه تهران. پژوهش‌نامه علم‌سنجی، 2 (4)، 15-26. https://doi.org/10.22070/RSCI.2016.489
قانعی‌راد، م.ا.، طلوع، ا.، و خسرو خاور، ف. (1387). عوامل، انگیزش‌ها و چالش‌های تولید دانش در بین نخبگان علمی. سیاست علم و فناوری، 1 (2)، 71-86. https://doi.org//20.1001.1.20080840.1387.1.2.7.5
قانعی‌راد، م،ا. (1385). تعاملات و ارتباطات در جامعه علمی: بررسی موردی رشته علوم اجتماعی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی. 308 ص. ‫
قرونه، د.، میرکمالی، م.، بازرگان، ع.، و خرازی، ک. (1393). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بالندگی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران. آموزش و توسعه منابع انسانی، 1 (1)، 89-115. https://www.sid.ir/paper/255512/fa
قشقایی‌زاده، ن. (1399). طراحی و تدوین مدل ارتقای کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی. سلامت کار ایران، 17 (1)، 196-207.http://ioh.iums.ac.ir/article-1-2569-fa.html
قمی، ح.، زادگان، ع.ر.، علی‌زاده، و.، خدایاری، م.ت.، و همتی، م.ع. (1390). بررسی عوامل دستیابی به مرجعیت علمی از دیدگاه استادان دانشگاه علوم پزشکی تبریز. افق توسعه آموزش پزشکی، 4 (3)، 51-53. https://www.sid.ir/paper/358643/fa
کاظمی، ی.، روشن، ع.ق.، و بنی‌اسدی، ن. (1387). عوامل روانی- اجتماعی مؤثر بر فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیئت علمی. مطالعات روا‌نشناسی تربیتی، 5 (1)، 67-78. http://ensani.ir/fa/article/209126/
کفاشی، م. (1387). بررسی عوامل مؤثر بر میزان گرایش اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی به انجام فعالیت‌های علمی- پژوهشی. نوآوری‌های مدیریت آموزشی، 3 (4)، 87-111. https://ensani.ir/fa/article/218980/.
کوشازاده، ف.، اکبری، ا.، معقول، ع.، جباری نوغایی، م.، و کوشازاده، ع. (1398). شناسایی و اولویت‌گذاری عوامل مؤثر بر مرجعیت علمی دانشگاه. پژوهش در نظام‌های آموزشی، 13 (47)، 133-152. https://doi.org//10.22034/JIERA.2019.173167.1816
محمدیان، س.، اسماعیلی گیوی، م.ر.، نقشینه، ن. (1395). شناسایی و تحلیل عامل‌های مهم در برون‌داد علمی دانشگاه‌ها با استفاده از شبکه عصبی. پردازش و مدیریت اطلاعات، 32 (1)، 5-24. http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-2891-fa.html
محمدی‌تبار، ش.، عباس‌پور، ع.، و خورسندی طاسکوه، ع. (1397). بالندگی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با تأکید بر رویکرد سیستمی. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 11 (6)، 73-81. https://ensani.ir/file/download/article/1560937218-9519-97-111.pdf
محمودی، ف.، صمدی شهرک، ز.، و فیض‌الله‌زاده، ز. (1397). رتبه‌بندی عوامل بازدارنده تولید علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 11 (5)، 59-67. https://doi.org//10.29252/edcbmj.11.05.07
مرادمند، ع.، ناخدا، م.، نوروزی، ع.ر.، و نقشینه، ن. (1398). شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آینده سیاست‌های پژوهشی دانشگاه‌ها: مطالعه موردی هفت دانشگاه جامع کشور. سیاست علم و فناوری، 12 (4)، 31-46. https://doi.org//‌jstp.2020.11.4.1050
مصطفوی، ا.، و آژ، م. (140۲). بررسی تأثیر همکاری‌های علمی بین‌المللی در افزایش کیفیت برون‌دادهای علمی پژوهشگران ایران در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس. پژوهش‌نامه علم‌سنجی، ۹(۱)، (بهار و تابستان)، ۱۹-۴۲. https://doi.org//10.22070/rsci.2021.13871.1477
مظلومیان، س، زندی مهر، ه، رستگار، ا. (1389). بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیئت علمی علوم پایه و علوم انسانی دانشگاه پیام نور استان فارس. نامه آموزش عالی، 3 (12)، 53-70. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/994651/
 
Ahmedabadi, A., Karmi, M., & Ahanchian, M. (2013). The role of professional development of faculty members in higher education institutions. [National conference of new approaches in business management], Tabriz. https://civilica.com/doc/324675/ [In Persian].
Arasteh, H., & Fazeli masuleh, S. (2012). Rankings and characteristics of world class universities. Iranian Journal of Engineering Education, 13(52), 87-101. https://doi.org//10.22047/IJEE.2012.1798 [In Persian].
Askari, M., Adli, F., & Mehran, G. (2016). Identification of effective factors on knowledge creation of faculty members in higher education institutions. Research on Management of Teaching in Marine Sciences, 3(6), 27-39. https://civilica.com/doc/665290/ [In Persian].
Barbolla, A. M. B., & Corredera, J. R. C. (2009). Critical factors for success in university–industry research projects. Technology Analysis & Strategic Management, 21(5), 599-616.‏ https://doi.org/10.1080/09537320902969133.
Brutkiewicz, R. R. (2012). Research faculty development: an historical perspective and ideas for a successful future. Advances in health sciences education,17(2), 259-268. https://doi.org/‌10.1007/s10459-010-9261-4
Evans, L. (2012). Leadership for researcher development: What research leaders need to know and understand. Educational management administration & leadership40(4), 423-435. https://doi.org/‌10.1177/1741143212438218
Fahimnia, F., Noroozi, A., Bamir, M. (2016). A study on the relationship between individual and organizational factors and research productivity of the faculty members of Tehran University. Scientometrics Research Journal, 2(4), 15-26. https://doi.org/ 10.22070/rsci.2016.489 [In Persian].
Faraji Armaki, A., Arasteh, H., & Ferasatkhah, M. (2012). Developing a model for increasing research productivity of university faculty member: a case study of shahid beheshti university. Journal of Management and Planning in Educational System, 5(1), 95-117. https://mpes.sbu.ac.ir/article_98371.html [In Persian].
Fazel A, Kamalian A, & Rowshan A. (2017). Identification of effective dimensions and components on academic human resources empowerment, emphasizing the third and fourth generation of universities with fuzzy delphi approach: presenting a conceptual model. Education Strategies in Medical Sciences, 10(6), 455-468. https://edcbmj.ir/article-1-1199-fa.html [In Persian].
Fazlullahi, S. (2011). Developing scientific productions of universities and prioritizing cultural and managerial approaches; examining the opinion of the faculty members of Islamic Azad University, Qom branch. Marifat, 20(162), 107-124. https://ensani.ir/fa/article/306742 [In Persian].
Ghaneirad, M. A. (2006). Interactions and communication in the scientific community: a case study of the field of social sciences. Tehran: Institute for Social and Cultural Studies. 308 p. ‫[In Persian].
Ghaneirad, M. A., Toloo, A., & Khosrokhavar, F. (2008). Factors, motives and challenges of knowledge production among scientific elites. Journal of Science and Technology Policy, 1(2), 71-86. https://doi.org/20.1001.1.20080840.1387.1.2.7.5 [In Persian].
Ghashghaeizadeh., N. (2020). Designing and development model for improving the quality of work life of faculty members. Iran Occupational Health, 17(1), 196-207. ‌http://ioh.iums.ac.ir/article-1-2569-fa.html [In Persian].
Ghoroneh, D., Mirkamali, M., Bazargan, A., & Kharazi, K. (2013). Identifying and prioritizing factors affecting the growth of faculty members of Tehran University. Training & Development of Human Resources, 1(1), 115-89. https://www.sid.ir/paper/255512/fa [In Persian].
Hammad, W., & Al-Ani, W., (2021). Building Educational Research Capacity: Challenges and Opportunities from the Perspectives of Faculty Members at a National University in Oman. SAGE Open, 11(3), 1-11. https://doi.org/10.1177/21582440211032668
Hanid, M., Mohamed, O., Othman, M., Danuri, M. S. M., & Ye, K. M., (2019). Critical success factors (CSFS) in university-industry collaboration (UIC) projects in research universities. International Journal of Technology10(4), 667-676. https://doi.org/10.14716/ijtech.v10i4.668; https://www.researchgate.net/publication/334747769_Critical_Success_Factors_CSFS_In_University-Industry_Collaboration_UIC_Projects_in_Research_Universities
Hariri, N. (2006). Principles and methods of qualitative research. Tehran: Islamic Azad University, Science and Research Unit. 360 p. [In Persian].
Harsasi, M., Hutagaol, M. P., Baga, L. M., & Sailah, I. (2021). Why lecturers do not produce adequate scientific publications: an empirical study in private universities in Indonesia. International Journal of Management in Education15(6), 544-558.‏ https://doi.org/‌10.1504/IJMIE.2021.119347
Hasani, M., Shohudi, M., & Hamzerobati, M. (2014). Analyzing the relationship between the core competencies of academic faculty members and the quality of higher education (a case study). Journal of higher education curriculum studies, 4(8), 127-147. https://doi.org/‌20.1001.1.25382241.1392.4.8.7.1 [In Persian].
Henderson, A., Winch, S., & Holzhauser, K., (2009). Leadership: the critical success factor in the rise or fall of useful research activity. Journal of Nursing Management, 17(8), 942-946. https://doi.org/‌10.1111/j.1365-2834.2009. 01006.x
Hosseiny Shavoun, A., & Jahed, H. (2012). The viewpoint of faculty members on research obstacles at tabriz university. Journal of Science and Technology Policy, 4(4), 49-65. https://doi.org/ 20.1001.1.20080840.1391.4.4.6.3 [In Persian].
Kaffashi, M. (2008). Investigating the effective factors on the tendency of Islamic Azad University faculty members to carry out scientific-research activities. Modern Thoughts in Education, 3(4), 87-111. https://ensani.ir/fa/article/218980/ [In Persian].
Kazemi, Y., Roshan, A., & Bani Asadi, N. (2008). Psycho-social factors affecting the research activities of academic staff members. Educational Psychology Studies, 5(1), 67-78. http://ensani.ir/fa/article/209126/ [In Persian].
Khalaf, A., Aboushady, R., Fawzy, H., Soliman, A., Mohamed, R., & Ramadan, E.S. (2020). Obstacles to research conduction and publication from the perspective of the faculty members at Shaqra University. Bioscience research, 17(2), 842-854. https://www.researchgate.net/publication/342171729_Obstacles_to_research_conduction_and_publication_from_the_perspective_of_the_faculty_members_at_Shaqra_University
Koushazade, F., Akbari, A., Maghool, A., Jabbari, M., & Koushazade, A. (2019). Identifying classification and prioritization the factors affecting the university academic authority.  Journal of Research in Educational Science, 13(47), 133-152. https://doi.org/ 10.22034/jiera.2019.173167.1816 [In Persian].
Mahmoudi, F., Samadi Shahrak, Z., & Faizullahzadeh, Z. (2019). Ranking the inhibitors of scientific production in university of tabriz: the viewpoint of academic staff. Education Strategies in Medical Sciences, 11(5)‌, 60-67. https://doi.org/10.29252/edcbmj.11.05.07 [In Persian].
Marope, P. T. M., Wells, P. J., & Hazelkorn, E., (Eds.) (2013). Rankings and accountability in higher education. United nation educational scientific and cultural organization: France.
Mazlomian, S., Zandimehr, H., & Rastegar, A. (2011). Studying and comparison of factors affecting faculties’ research activities in basic sciences and humanities disciplines of Fars Payame Noor University. Higher Education Letter, 3(12), 53-70. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/994651/[In Persian].
Mohammadian, S., Esmaeili Givi M. R., & Naghshineh N. (2016). Identifying and analyzing the most important factors in universities scientific output using neural network. Information Processing & Management, 32(1), 5-24. http://doi.org/‌10.35050/JIPM010.2016.017  [In Persian].
Mohammaditabar S., Abbaspour A., & Khorsandi Taskou, A. (2019). Development of faculty members of universities and institutions of higher education with an emphasis on systematic approach. Education Strategies in Medical Sciences, 11(6) ,73-81.   https://edcbmj.ir/article-1-1551-en.html [In Persian].
Moradmand, A., Nakhoda, M., Noruzi, A., & Naghshineh, N. (2019). Identifying the most important factors influencing the future of university research policies: a case study of seven comprehensive universities. Journal of Science and Technology Policy, 12(4), 31-46. https://doi.org/ jstp.2020.11.4.1050 [In Persian].
Mostafavi, I., & ََAzh, M. (2023). Investigating the Relationship between International Scientific Collaboration and Citations of Highly Cited and Hot Papers of the Iranian Researchers in the Web of Science Database. Scientometrics Research Journal9 (1), (spring & summer), 19-42. https://doi.org/10.22070/rsci.2021.13871.1477 [In Persian].
Oskohi, F., Movahedmohammadi, H., & Rezwanfar, A. (2014). Relationship between communication skills of faculty members, educational- research performance at sari university of agricultural and natural resources. Journal of Agricultural Education Administration Research, 6(30), 89-100. https://doi.org/10.22092/jaear.2014.100990 [In Persian].
Piltch-Loeb, R., Rosenkrantz, A. B., & Merdjanoff, A. A. (2020). Identifying barriers and facilitators of success for female radiology researchers: an analysis of in-depth interviews with nationally recognized leaders of the field. Journal of the American College of Radiology, 17(10), 1344-1351‏. https://doi.org/10.1016/j.jacr.2020.03.020.
Qomi, H., Zadegan, A., Alizadeh, W., Khodayari, M. T., & Hemati, M. A. (2011). Investigating the factors of achieving scientific authority from the point of view of professors of Tabriz University of Medical Sciences. Horizon of Medical Education Development, 4(3), 51-53. [In Persian].
Rasuli, B., & Shahriari, P. (2021). Barriers to research in the humanities in iran: a window to science policy. Information Processing & Management, 37(2), 333-361. https://doi.org/10.52547/jipm.37.2.333 [In Persian].
Saberi, M., Mohamadkhani, K., & Araste, H. (2015). Examining the factors affecting the productivity of university faculty members, and providing a model to improve it (case study, Region 8 of Islamic Azad University). Journal of Research in Educational Science, 9(29), 55-80. https://doi.org/20.1001.1.23831324.1394.9.29.3.7 [In Persian].
Sabharwal, M. (2016). Productivity and Leadership Patterns of Female Faculty Members in Public Administration. Journal of Public Affairs Education, 19(1), 73-96. https://doi.org/10.1080/15236803.2013.12001721.
Salehi, S., & Ebrahimi, G. A. (1999). Investigating the factors affecting the research activity of academic staff members (case study: Mazandaran University). Sociological Review, 14(14), 107-138. http://ensani.ir/fa/article/89790/ [In Persian].
Shafiei S., & Soltaninejad M. (2020). Investigating motivational and inhibitory factors in Research from the perspective of faculty members and students of Jiroft University of Medical Sciences, Jiroft University of Medical Sciences, 8(2), 642-651. https://journal.jmu.ac.ir/article-1-508-fa.html [In Persian].
Shahbazi, M. (2020). Investigating the factors affecting the faculty members' science production: a case study of isfahan payame noor university. Socio-Cultural Strategy, 9(1), 5-36. https://doi.org/20.1001.1.22517081.1399.9.1.1.4 [In Persian].
Smith, M. A., Barry, H. C., Williamson, J., Keefe, C. W., & Anderson, W. A. (2009). Factors related to publication success among faculty development fellowship graduates, Fam Med, 41(2), 120-5.‏ https://www.researchgate.net/publication/23966450_Factors_Related_to_Publication_Success_Among_Faculty_Development_Fellowship_Graduates
Stupnisky, R. H., Hall, N. C., Daniels, L. M., & Mensah, E., (2017). Testing a model of pretenure faculty members’ teaching and research success: Motivation as a mediator of balance, expectations, and collegiality. The Journal of Higher Education88(3), 376-400. https://doi.org/‌10.1080/00221546.2016.1272317
Tkachenko, O., & Ardichvili, A., (2020). Critical factors impacting interdisciplinary university research teams of small size: A multiple-case study. Team Performance Management: An International Journal, 26(1-2), 53-69. https://doi.org/10.1108/TPM-07-2019-0068
Toyoshima, M., Takenoshita, S., Hasegawa, H., Kimura, T., & Nomura, K. (2020). Experiences of negotiations for improving research environment and burnout among young physician researchers in Japan. International Journal of Environmental Research and Public Health17(14), 5221.‏ https://doi.org/10.3390/ijerph17145221
Wichian, S. N., Wongwanich, S., & Bowarnkitiwong, S. (2009). Factors affecting research productivity of faculty members in government universities: Lisrel and neural network analyses. Kasetsart Journal of Social Sciences30(1), 67-78.‏ https://www.researchgate.net/publication/242692151_Factors_Affecting_Research_Productivity_of_Faculty_Members_in_Government_Universities_Lisrel_and_Neural_Network_Analyses
Wieczorek, A. L., Mitręga, M., & Spáčil, V. (2021). Dynamic academic networking concept and its links with English language skills and research productivity–non-Anglophone context. PloS one, 16(2), e0245980.‏ https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245980
Zarei, A., & Familrouhani, S. (2010). Scientometrics: examining the research status of academic faculty members of panj islamic azad universities and identifying their problems in producing scientific informationو Librarianship and Information Organization Studies, 20(4), 119-136.  http://nastinfo.nlai.ir/article_237.html [In Persian].
Ziari A., Ghods A. A., Rashidypour A., Bozorgi H., & Babamohamadi H. (2017). Faculty viewpoints about factors influencing research performance: a qualitative study in semnan university of medical sciences. Koomesh, 19 (1), 22-35. https://www.magiran.com/paper/1652285 [In Persian].