تحلیل نقشه علمی تحقیقات جایگاهسازی برند بر اساس پایگاه استنادی اسکوپوس (1975 - 2023)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مدیریت بازرگانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

3 استاد گروه مدیریت بازرگانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش، ترسیم نقشة علمی حوزة جایگاه‌سازی برند و شناسایی ارزشمندترین موضوعات این حوزه است.
روششناسی: پژوهش حاضر بر پایه هدف، از نوع پژوهش‌های کاربردی و توصیفی، با تکنیک‌های علم‌سنجی انجام شده‌است. جامعه آماری پژوهش، تمام پژوهش‌های علمی و تخصصی حوزة جایگاه‌سازی برند، که در بازه زمانی 1975 تا 2023 میلادی، در پایگاه استنادی اسکوپوس، نمایه شده‌است. در این پژوهش، از نرم‌افزارهای VOSviewer و Gephi به‌منظور ترسیم و تحلیل نقشه‌های علمی 577 سند علمی استفاده شد.
یافتهها: بر پایه یافته‌های پژوهش، اصلی‌ترین موضوعات زمینه جایگاه‌سازی برند: برندسازی، عملکرد برند، مسئولیت اجتماعی برند، برندسازی مقصد و منشأ برند هستند. براساس نقشه‌های ترسیم شده و با به‌کارگیری شاخص مرکزیت نزدیکی، برندسازی، رقابت، بازاریابی، تصویر برند، طراحی محصول و مدیریت برند، مهم‌ترین مؤلفه‌ها در انتقال اطلاعات در شبکه جایگاه‌سازی برند (رویکرد میان‌رشته‌ای) هستند.
نتیجهگیری: این تحلیل را می‌توان به‌عنوان نقشة راه پژوهش‌های آتی حوزه جایگاه‌سازی برند، مورد استفاده قرار داد. با توجه به خوشة اصلی حوزة جایگاه‌سازی برند، می‌توان نتیجه گرفت که برندسازی و عملکرد برند در مفهوم جایگاه‌سازی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Scientific Map of Brand Positioning Research Based on the Scopus Citation Database (1975-2023)

نویسندگان [English]

  • Moslem Rezai 1
  • Seyyed Hassan Hataminasab 2
  • Shahnaz Nayebzadeh 3
1 Ph.D. student, Department of Business Management, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.
2 Associate Professor, Department of Business Management, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.
3 Professor, Department of Business Management, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Purpose: Considering the importance of brand positioning for any business and the growing trend of research in this field, the necessity of conducting scientific studies is fully felt. A review of the subject literature and domestic and international research shows that no comprehensive study has been done on this issue. Considering the extent and influence of the field of brand positioning in most business research, the need for clarification is evident to reveal the current situation and future trends based on scientific techniques. To fill this existing deficiency, the present research seeks to answer the question: What is the scientific map of published studies in the field of brand positioning in the Scopus database? Based on this mapping, the study aims to analyze the network of concepts in this field and identify the most valuable areas. It addresses the topics within this field and assists researchers in brand positioning to explain the study process and policy-making in this field based on the identified influential areas.
Methodology: The present research is a quantitative, applied, descriptive, and scientometric study based on the objective. The research employed co-word analysis and network analysis techniques. The statistical population comprised all scientific and specialized articles on brand positioning indexed in the Scopus citation database from 1975 to 2023. Initially, the term "brand positioning" was searched in the titles, abstracts, and keywords of the Scopus database. Subsequently, the search was refined to include only articles and reviews, followed by a selection of English language articles. Finally, 577 scientific and specialized articles on brand positioning were chosen for analysis. VOSviewer and Gephi software were utilized for visualizing and analyzing scientific maps of the 577 selected documents. The Scopus database was chosen due to its vast collection of 70 million reviewed research articles from over 5000 international publishers, ensuring relative uniformity.
Findings: The research findings reveal that marketing, branding, brand image, brand management, and consumer behavior are the most common topics and keywords in the realm of brand positioning. According to the generated maps and utilizing the closeness centrality index, branding, competition, marketing, brand image, product design, and brand management emerge as the most crucial topics in information dissemination within the network. In essence, they represent categories with an interdisciplinary perspective in the domain of brand positioning.
Conclusion: The present study is the first systematic quantitative analysis of brand positioning research in the Scopus citation database, which uses co-word analysis to map the scientific landscape of this field. This study addresses the gap in scientometric research in the literature, aiming to enhance the understanding of brand positioning research from its inception to the present. Research questions were formulated for this purpose and will be addressed in this article. This analysis can serve as a guide for future research in brand positioning. The results indicate an increasing trend in research over the years. The main topics identified in brand positioning research include branding, brand performance, brand social responsibility, destination branding, brand positioning, and brand origin. Through co-citation analysis, key authors in the brand positioning research community were identified, such as Keller, Aaker, Diamantopoulos, and Hayer. Given the significance of green branding (a primary keyword in the corporate social responsibility cluster), the rise in environmental risks, and the impact of green branding on brand sustainability, companies in our country should prioritize this area when establishing and implementing their brand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand positioning
  • Scientific map
  • Co-word analysis
  • Clustering
  • Scientometrics
باب‌الحوائجی، ف.، زارعی، ع.، نشاط، ن.، و حریری، ن. (1393). نقشه دانش علم اطلاعات و دانش‌شناسی براساس مقوله‌بندی موضوعی اصلی و فرعی. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 6 (13، بهار و تابستان)، 1-24. https://slis.scu.ac.ir/article_11303.html.
بتول‌ی، ز.، ناخدا، م.، فهیمی‌فر، س.، و فهیم‌نیا، ف. (1399). ترسیم نقشه موضوعی مقالات حوزه «بازی در کتابخانه‌ها» در اسکوپوس. پژوهشنامه علمسنجی، 6(1)، 2140-4021. https://doi.org/10.22070/RSCI.2018.642
تلافی‌داریانی، م.، حیدری، ع.، و حاجی‌حیدری، ن. (1398). کاربرد تحلیل هم‌واژگانی در بررسی قلمرو معنایی مشترک میان دو دیدگاه نظری (مورد مطالعه: قابلیت‌های پویا و دوسوتوانی). نشریه علمی مدیریت اطلاعات، 5 (2)، 197- 219. https://doi.org/10.22034/AIMJ.2020.111353
سهرابی، ج.، و عبدی، ج. (1400). تأثیر جایگاه‌یابی برند بر عملکرد مشتریان در بانکهای خصوصی شهر ایلام [مقاله کنفرانسی]. اولین کنفرانس ملی مدیریت، روان‌شناسی و علوم رفتاری، تهران.
محمودی، ل.، داودی، ع.، صادقی، ت.، کفاش‌پور، آ.، و یوسف‌زاده، ف. (1392). جایگاه‌سازی راهبردی برند بانک صادرات از دیدگاه مشتریان حقوقی- واحدهای تولیدی خراسان‌جنوبی. مجله مدیریت بازاریابی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، 19، 68-91. https://journals.srbiau.ac.ir/article_1005_25f067779976decd0e2a7d7f5df461a7.pdf
مکی‌زاده، ف.، و ابراهیمی، و. (1398). ترسیم نقشه علمی حوزه‌ی موضوعی مدیریت رسیک در پایگاه نمایه استنادی علوم ایران (ISC). مدیریت بحران، 6 (2) ، 105-117. https://www.joem.ir/article_31153.html
نظربلند، ن.، رحمانی، ر.، رحمانی، م.، و عرفان‌منش، م. (1397). ترسیم و تحلیل شبکه هم‌رخدادی واژگان در پایان‌نامه‌های گروه مشاوره دانشگاه شهید بهشتی. پژوهشنامه علم‌سنجی، 4(7)، 179-193. https://doi.org/10.22070/rsci.2018.613
نوروزیان‌امیری، م.، خلخالی، ع.، و شکیبایی، ز. (1398). تدوین نقشه دانش برای پژوهش‌های حکمت. پژوهشنامه علمسنجی، 5 (9) 117 – 138. https://doi.org/10.22070/rsci.2018.757
Aaker, D. A. (1996). Building Strong Brand. New York: Free Press.
Aaker, D. A., & Shansby, J. G. (1982). Positioning your product. Business horizons, 25(3), 56-62. https://doi.org/10.1016/0007-6813(82)90130-6
Akaka, M. A., & Alden, D. L. (2010). Global brand positioning and perceptions: International advertising and global consumer culture. International Journal of Advertising, 29(1), 37–56. http://dx.doi.org/10.2501 / S0265048709201026
Akbari, M.Mehrali, M.SeyyedAmiri, N.Rezaei, N., & Pourjam, A. (2020). Corporate social responsibility, customer loyalty and brand positioning. Social Responsibility Journal, 16(5), 671-689. http://dx.doi.org/10.1108/SRJ-01-2019-0008
Alabdali, N. H. (2019). Factors affecting the application of the concept of green marketing: An empirical study in Saudi Food Industry Companies. International Journal of Business and Social Science, 10(6), 43-53. https://doi.org/‌10.30845/ijbss.v10n6p6
Alden, D. L., Steenkamp, J. B. E. M., & Batra, R. (1999). Brand Positioning through Advertising in Asia, North America, and Europe: The Role of Global Consumer Culture. Journal of Marketing, 63(1), 75–87. https://www.researchgate.net/publication/315716793_Brand_Positioning_through_Advertising_in_Asia_North_America_and_Europe_The_Role_of_Global_Consumer_Culture
Alden, D. L., Steenkamp, J. B. E., & Batra, R. (2006). Consumer attitudes toward marketplace globalization: Structure, antecedents and consequences. International Journal of Research in Marketing, 23(3), 227-239. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijresmar.2006.01.010
Alpert, L., & Gatty, R. (1969). Product positioning by behavioral life-styles. Journal of marketing33(2), 65-69. http://dx.doi.org/10.1108/PRR-06-2019-0016  
Anne V. S., Jennifer M. E., & Kevin, C. C. (2021). Branding in Health Care. Journal of Plastic and Reconstructive Surgery, 150(3), 481-485. https://doi.org/‌10.1097/PRS.0000000000009387
Babalhawaeji, F., Zarei, A., Neshat, N., & Hariri, N. (2013). Maping of Knowledge and information science based on main and sub-main subject categorization. Studies in Library and Information Science, 6(13, Spring and Summer), 1-24. https://slis.scu.ac.ir/article_11303.html [In Persian].
Balabanis, G., & Diamantopoulos, A. (2008). Brand Origin Identification by Consumers: A Classification Perspective.  Journal of International Marketing, 16(1), 39–71. https://doi.org/10.1509/jimk.16.1.39
Batooli, Z., Nakhoda, M., Fahimifar, S., & Fahimnia, F. (2020). Subject Map of Game in libraries articles in the Scopus database. Scientometrics Research Journal, 6(1), 21-40. https://doi.org/10.22070/RSCI.2018.642 [In Persian].
Batra, R., Ramaswamy, V., Alden, D. L., Steenkamp, J. B. E., & Ramachander, S. (2014). Effects of brand local and nonlocal origin on consumer attitudes in developing countries. In Cultural psychology (pp. 83-96). Psychology Press. https://doi.org/‌10.1207/S15327663JCP0902_3
Blankson, C., & Kalafatis, S. P. (2004). The development and validation of a scale measuring consumer/customer-derived generic typology of positioning strategies. Journal of marketing management20(1-2), 5-43. http://dx.doi.org/10.1362/026725704773041113
Bródka, P., Skibicki, K., Kazienko, P., & Musiał, K. (2011). A degree centrality in multi-layered social network. In 2011 international conference on computational aspects of social networks (CASoN) (pp. 237-242). IEEE. https://doi.org/‌10.1109/CASON.2011.6085951
Chabowski, B. R., Samiee, S., & Hult, G. T. M. (2013). A bibliometric analysis of the global branding literature and a research agenda. Journal of International Business Studies, 44, 622-634. https://doi.org/‌10.2307/23434211
Cheong, F., & Corbitt, B. J. (2009). A social network analysis of the co-authorship network of the Pacific Asia Conference on Information Systems from 1993 to 2008 [Conference presentation]. PACIS 2009 Proceedings, 23.https://www.researchgate.net/publication/221229402_A_Social_Network_Analysis_of_the_Co-Authorship_Network_of_the_Pacific_Asia_Conference_on_Information_Systems_from_1993_to_2008
Crucitti, P., Latora, V., & Porta, S. (2006). Centrality measures in spatial networks of urban streets. Physical Review E73(3), 036125. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.73.036125
Degenne, A., & Forsé, M. (1999). Introducing social networks. Sage. https://doi.org/10.4135/9781849209373
DiMingo, E. (1988). The fine art of positioning. The journal of business strategy9(2), 34. https://www.proquest.com/docview/1295133202? sourcetype=Scholarly%20Journals
Erdem, T., Swait, J., & Valenzuela, A. (2006). Brands as signals: A cross-country validation study. Journal of marketing70(1), 34-49.‌ https://doi.org/ 10.1509/jmkg.70.1.034.qxd
Estrada, E., & Rodriguez-Velazquez, J. A. (2005). Subgraph centrality in complex networks. Physical Review E, 71(5), 056103. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.71.056103
Faust, K. (2006). Comparing social networks: size, density, and local structure. Advances in Methodology and Statistics3(2), 185-216. http://dx.doi.org/10.51936/sdbv3216 https://www.researchgate.net/publication/228623438_Comparing_Social_Networks_Size_Density_and_Local_Structure
Fischer, M., Vo¨lckner, F., & Sattler, H. (2010). How important are brands? A cross-category, cross-country study. Journal of Marketing Research, 47(5), 823–839. https://www.researchgate.net/publication/259839231_How_Important_Are_Brands_A_Cross-Category_Cross-Country_Study
Frank, O. (2002). Using Centrality Modeling in Network Surveys. Social networks 24(4):385-94. https://doi.org/‌10.1016/S0378-8733(02)00014-X
Franks, D. W., Noble, J., Kaufmann, P., & Stagl, S. (2008). Extremism propagation in social networks with hubs. Adaptive Behavior, 16(4), 264-274. https://psycnet.apa.org/record/2008-12350-003   https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1059712308090536
Guns, R., Liu, Y. X., & Mahbuba, D. (2011). Q-measures and betweenness centrality in a collaboration network: a case study of the field of informetrics. Scientometrics87(1), 133-147. https://doi.org/‌10.1007/s11192-010-0332-3
Hooley, G.J. & Saunders, J. (1993). Competitive Positioning: The Key to Market Success, Prentice-Hall, London.
Iversen, N. M., & Hem, L. E. (2011). Reciprocal transfer effects for brand extensions of global or local origin: evidence from Norway. International Marketing Review28(4), 365-411. http://dx.doi.org/10.1108/02651331111149949‌ 
Jain, A. K., Murty, M. N., & Flynn, P. J. (1999). Data clustering: a review. ACM computing surveys (CSUR), 31(3), 264-323. https://dl.acm.org/doi/10.1145/331499.331504
Keller, K. L., & Lehmann, D. R. (2006). Brands and branding: Research findings and future priorities. Marketing science, 25(6), 740-759. https://doi.org/‌10.1287/mksc.1050.0153
Klein, J. G., Ettenson, R., & Morris, M. D. (1998). The Animosity Model of Foreign Product Purchase: An Empirical Test in the People’s Republic of China. Journal of Marketing, 62(1), 89–100. https://doi.org/10.1177/002224299806200108
Kliestikova, J., & Kovacova, M. (2020). Bibliometric Overview of Trends in Contemporary Brand Management [Conference presentation]. In SHS Web of Conferences (Vol. 74, p. 01012). EDP Sciences. https://doi.org/10.1051/shsconf/20207401012
Kohler, H. P., Behrman, J. R., & Watkins, S. C. (2001). The density of social networks and fertility decisions: Evidence from South Nyanza District, Kenya. Demography38(1), 43-58. https://doi.org/‌10.1353/dem.2001.0005
Kotler, P. (2003). Marketing Management, 11th ed. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
Lane, J. (2010). Let's make science metrics more scientific. Nature464(7288), 488-489. https://www.nature.com/articles/464488a  
Leclerc, F., Schmitt, B. H., & Dubé, L. (1994). Foreign Branding and Its Effects on Product Perceptions and Attitudes. Journal of Marketing Research, 31(2), 263–270. https://www.jstor.org/stable/3152198? origin=crossref
Mahmoudi, L., Davoudi, S. A., Sadeghi, T., Kafashpour, A., & Yousefzadeh, F. (2012). Strategic positioning of Saderat Bank brand from the point of view of legal customers - South Khorasan production units. Journal of Marketing Management of University of Science and Research. Tehran, No. 19 (68-91). https://journals.srbiau.ac.ir/article_1005_25f067779976decd0e2a7d7f5df461a7.pdf [In Persian].
Makkizadeh, F., & Ebrahimi, V. (2018). Scientific Mapping of Risk Management Field in ISC. Emergency Management, 6(2), 105-117. Scientific Mapping of Risk Management Field in ISC (joem.ir) [In Persian].
Matear, S., Gray, B. J., & Garrett, T. (2004). Market orientation, brand investment, new service development, market position and performance for service organisations. International Journal of Service Industry Management15(3), 284-301. http://dx.doi.org/10.1108/09564230410540944‌ 
Miguel, S., Chinchilla-Rodríguez, Z., González, C. M., & Moya Anegón, F. d. (2012). Analysis and visualization of the dynamics of research groups in terms of projects and co-authored publications: A case study of library and information science in Argentina. information Research, 17(3). http://eprints.rclis.org/17694/1/information-research_analysis_visualization_dynamics_research_groups.pdf
Morrison, A. M. (2019). Marketing and managing tourism destinations. 2nd ed. Routledge. https://www.routledge.com/Marketing-and-Managing-Tourism-Destinations/Morrison/p/book/9781315178929
Nazarboland, N., Rahmani, R., Rahmani, M., & Erfan manesh, M. (2018). Visualization and Analysis of Word Co-occurrence Network of the Theses in the Department of Consulting of Shahid Beheshti University. Scientometrics Research Journal, 4(7), 179-193. https://doi.org/10.22070/rsci.2018.613 [In Persian].
Neff, M., & Corley, E. (2009). 35 years and 160,000 articles: A bibliometric exploration of the evolution of ecology. Scientometrics, 80(3), 657-682. https://link.springer.com/article/10.1007/s11192-008-2099-3
Newman, M. E. (2005). A measure of betweenness centrality based on random walks. Social networks, 27(1), 39-54. https://doi.org/10.1016/j.socnet.2004.11.009
Norouzian Amiri, S. M., Khalkhali, A. & Shakibaei, Z. (2019). Creating a knowledge map for wisdom research. Scientometrics Research Journal, 5(9), 117-138. https://doi.org/10.22070/rsci.2018.757 [In Persian].
Okazaki, S., Mueller, B., & Taylor, C. R. (2010). Global consumer culture positioning: Testing perceptions of soft-sell and hardsell advertising appeals between US and Japanese consumers. Journal of International Marketing, 18(2), 20–34.   https://doi.org/10.1509/jimk.18.2.20
Olsen, L. E., Meling Samuelsen, B., Pappas, I., & Warlop, L. (2022). Broad vs narrow brand positioning: effects on competitive brand performance. European Journal of Marketing56(3), 799-816. Broad vs narrow brand positioning: effects on competitive brand performance | Emerald Insight 
Omran, M. G., Engelbrecht, A. P., & Salman, A. (2007). An overview of clustering methods. Intelligent Data Analysis11(6), 583-605. https://doi.org/‌10.3233/IDA-2007-11602
Opsahl, T., Agneessens, F., & Skvoretz, J. (2010). Node centrality in weighted networks: Generalizing degree and shortest paths. Social networks, 32(3), 245-251. https://doi.org/10.1016/j.socnet.2010.03.006  
Porter, M. E. (1980). Industry structure and competitive strategy: Keys to profitability. Financial analysts journal, 36(4), 30-41. https://doi.org/‌10.2469/faj.v36.n4.30
Edelstein, H. A. (1998). Introduction to data mining and knowledge discovery. 3rd ed. Potomac Two Crows Corporation. http://www.twocrows.com/intro-dm.pdf
 
Ries, A. & Trout, J. (1969). Positioning is a game people play in today’s me-too market place. Industrial Marketing, 54 (6), pp. 51-55.
Ries, A. & Trout, J. (1986). Positioning: The battle for your mind, 1st ed., New York: Warner Books.
Samiee, S., Shimp, T. A., & Sharma, S. (2005). Brand origin recognition accuracy: its antecedents and consumers’ cognitive limitations. Journal of international Business studies36, 379-397. http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400145
Saqib, N. (2020). Positioning–a literature review. PSU Research Review5(2), 141-169. http://dx.doi.org/10.1108/PRR-06-2019-0016
Saqib, N. (2023). Typologies and taxonomies of positioning strategies: a systematic literature review. Journal of Management History. https://www.doi.org/10.1108/JMH-10-2022-0055
Schuiling, I., & Kapferer, J. N. (2004). Executive insights: real differences between local and international brands: strategic implications for international marketers. Journal of international marketing12(4), 97-112. https://www.doi.org/10.1509/jimk.12.4.97.53217
Sciasci, V., Garcia, S. F. A., & Galli, L. C. D. L. A. (2012). Positioning for global brands: A bibliometric study of scientific production in the area. REMark – Revista Brasileira de Marketing, 11(2), 67–93. https://www.oasisbr.ibict.br/vufind/Record/RBM-1_53186ffc90136b1cb4dbbd6266c92c72
Scott, J., & Carrington, P. J. (2011). The SAGE handbook of social network analysisSAGE. https://doi.org/10.4135/9781446294413
Shimp, T. A., & Sharma, S. (1987). Consumer ethnocentrism: Construction and validation of the CETSCALE. Journal of marketing research, 24(3), 280-289. https://www.doi.org/10.1177/002224378702400304
Sohrabi, J. & Abdi, J. (2021). The effect of brand positioning on customer performance in private banks in Ilam [Conference presentation]. The first national conference on management, psychology and behavioral sciences, Tehran. [In Persian].
Steenkamp, J. B. E., & De Jong, M. G. (2010). A global investigation into the constellation of consumer attitudes toward global and local products. Journal of Marketing74(6), 18-40. https://www.doi.org/10.1509/jmkg.74.6.18
 Sung, K. K., Tao, C. W. W., & Slevitch, L. (2020). Restaurant chain’s corporate social responsibility messages on social networking sites: The role of social distance. International Journal of Hospitality Management, 85, 102429. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2019.102429
Taati, R., Ebrahimi, A., Saeednia, H., Alipourdarvishi, Z., & Taleghani, M. (2023). Present and Test the Corporate Social Responsibility Model in the Field of Green Marketing with Emphasis on Brand Affiliation from the Perspective of Organic Products' Consumers. International Journal of Agricultural Management and Development (IJAMAD), 12(4), 1-15. https://doi.org/‌10.22004/ag.econ.335214 
Taecharungroj, V. (2023). Experiential brand positioning: Developing positioning strategies for beach destinations using online reviews. Journal of Vacation Marketing, 29(3), 313-330. https://doi.org/10.1177/13567667221095588
Talafidariani, M., Heydari, A., & Haji Heydari, N. (2020). Application of co-occurrence analysis in exploring the Shared semantic territory between two theoretical view. a study of dynamic capabilities and ambiguity. Iranian Journal of Information Management, 5(2), 197-219. https://doi.org/‌10.22034/AIMJ.2020.11353 [In Persian].
Taylor, C. R. (2010). Editorial: Toward stronger theory development in international advertising research. International Journal of Advertising, 29(1), 9–14. https://www.doi.org/10.2501 / S0265048709201002
Urde, M., & Koch, C. (2014). Market and brand-oriented schools of positioning. Journal of Product & Brand Management23(7), 478-490. https://www.doi.org/10.1108/JPBM-11-2013-0445
Van-Eck, N., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. scientometrics84(2), 523-538. https://doi.org/10.1007/s11192-009-0146-3
Wang, C. L., & He, J. (2023). Guest editorial: Global branding management in a rapidly changing environment. International Marketing Review, 40(1), 1-3. https://doi.org/10.1108/IMR-02-2023-391
Wason, H., & Charlton, N. (2015). How positioning strategies affect co-branding outcomes. Cogent Business & Management2(1), 1092192. https://doi.org/10.1080/23311975.2015.1092192
Zhang, D., Mishra, S., Brynjolfsson, E., Etchemendy, J., Ganguli, D., Grosz, B., Lyons, T.,  Manyika, J.,  Niebles, J. C., Sellitto, M., Shoham, Y., Clark, J., & Perrault, R. (2021). The Artificial Intelligence Index 2021 Annual report. Sirini Raju Center for IT and the Networked Economy (SRITNE). https://doi.org/10.48550/arXiv.2103.06312
Zhiwei, L. (2021). Research on brand Positioning Validity in Xiaomi enterprise Management [Conference presentation]. In E3S Web of Conferences (Vol. 253, p. 03060). EDP Sciences. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125303060
Zhou, L., Yang, Z., & Hui, M. K. (2010). Non-local or local brands? A multi-level investigation into confidence in brand origin identification and its strategic implications. Journal of the Academy of Marketing Science38, 202-218. https://doi.org/10.1007/s11747-009-0153-1