کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
اشتراک دانش در رسانه های اجتماعی: مطالعه کتابسنجی و دگرسنجی بروندادهای پژوهشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1402

10.22070/rsci.2024.17582.1663

لیلا جباری؛ محمد حسن زاده؛ فاطمه زندیان؛ عاطفه شریف


تحلیل خوشه‌ای توسعه دانش در حوزه استخراج دانش در صنایع خدماتی

دوره 9، (شماره 2، پاییز وزمستان)، بهمن 1402، صفحه 445-470

10.22070/rsci.2022.16414.1599

میلا ملک الکلامی؛ محمد حسن زاده؛ عاطفه شریف؛ منصور رزقی آهقی


تحلیلی بر نظریه‌های مدیریت دانش: رویکردی مبتنی بر نگاشت علمی

دوره 6، (شماره 2، پاییز وزمستان)، مهر 1399، صفحه 103-122

10.22070/rsci.2019.4452.1292

رضا کریمی؛ یعقوب نوروزی


ارزیابی پژوهش‌های حوزة مدیریت دانش در استارت‌آپ‌ها با رویکرد فراتحلیل

دوره 6، (شماره 2، پاییز وزمستان)، مهر 1399، صفحه 185-202

10.22070/rsci.2020.4943.1336

زیبا محمدزاده روشتی؛ میترا قیاسی؛ صفیه طهماسبی لیمونی