کلیدواژه‌ها = تحلیل شبکه
ترسیم شبکه ارتباطی علمی پژوهشگران ایران با سایر کشورها در حوزۀ سرطان

دوره 8، (شماره 2، پاییز وزمستان)، مهر 1401، صفحه 221-242

10.22070/rsci.2021.13611.1464

سعید غفاری؛ وحید قره بقلو؛ عفت باقری


ترسیم و تحلیل نقشه دانش حوزه پژوهش‌های زنان ‌و ‌زایمان با استفاده از تحلیل هم‌رخدادی واژگان

دوره 7، (شماره 2، پاییز وزمستان)، مهر 1400، صفحه 137-156

10.22070/rsci.2020.5289.1359

مژگان جواهری؛ حسین وکیلی مفرد؛ محمدرضا امیری؛ علی اکبر خاصه


تحلیل شبکه ی همکاری علمی پژوهشگران حوزه پزشکی ایران با استفاده از شاخص های شبکه اجتماعی

دوره 5، (شماره ا، بهار و تابستان)، فروردین 1398، صفحه 99-116

10.22070/rsci.2018.716

فاطمه زندیان؛ علی مرادیان؛ محمد حسن زاده