کلیدواژه‌ها = علوم انسانی
آسیب‌ها و راهکارهای ارزیابی برون‌دادهای پژوهشی علوم انسانی: مطالعه موردی رشته‌های زبان و ادبیات

دوره 9، (شماره 2، پاییز وزمستان)، بهمن 1402، صفحه 75-96

10.22070/rsci.2022.16133.1583

الهه ابراهیمی درچه؛ علی منصوری؛ میترا پشوتنی زاده؛ سید علی اصغر میرباقری فرد؛ احمد شعبانی


شناسایی و تبیین شاخص‌های نخبگی و ارائة چارچوبی برای کشف نخبگان علمی در حوزة علوم انسانی

دوره 9، (شماره 2، پاییز وزمستان)، بهمن 1402، صفحه 617-654

10.22070/rsci.2022.16029.1577

فائزه نجاتی؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ حمزه علی نورمحمدی