نویسنده = حمزه علی نورمحمدی
ارائه چارچوب تحلیل داده های شبکه ای در مبارزه با ناهنجاری های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

10.22070/rsci.2021.14578.1503

محمد خلیلی؛ حمزه علی نورمحمدی نورمحمدی؛ نادر نقشینه


شناسایی و تبیین شاخص‌های نخبگی و ارائة چارچوبی برای کشف نخبگان علمی در حوزة علوم انسانی

دوره 9، (شماره 2، پاییز وزمستان)، بهمن 1402، صفحه 617-654

10.22070/rsci.2022.16029.1577

فائزه نجاتی؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ حمزه علی نورمحمدی


تحلیل رویکرد حوزه‌های سنجش تولیدات علمی در ایران

دوره 7، (شماره ا، بهار و تابستان)، فروردین 1400، صفحه 139-158

10.22070/rsci.2020.4632.1310

علی شرفی؛ حمزه علی نورمحمدی


تحلیل و تدوین شاخص‌های ارزیابی کیفیت مقالات علمی‌ـ‌ پژوهشی هنر مبتنی بر نظریه هنجارها و ضدهنجارهای علم

دوره 6، (شماره ا، بهار و تابستان)، فروردین 1399، صفحه 1-20

10.22070/rsci.2018.628

غلامرضا حسنی؛ محسن مراثی؛ حمزه علی نورمحمدی


سنجش و ارزیابی بهره‌وری علمی پژوهشگران حوزة «علوم شناختی» در ایران و جهان

دوره 6، (شماره ا، بهار و تابستان)، فروردین 1399، صفحه 57-76

10.22070/rsci.2018.771

سعیده رجب زاده؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ حمزه علی نورمحمدی