کلیدواژه‌ها = تولید علم
تاثیر عوامل اقتصادی بر توسعه علمی ایران

دوره 6، (شماره 2، پاییز وزمستان)، مهر 1399، صفحه 61-78

10.22070/rsci.2019.4339.1282

محمد حسن زاده؛ ناهید ناصری؛ فاطمه زندیان


سنجش و ارزیابی بهره‌وری علمی پژوهشگران حوزة «علوم شناختی» در ایران و جهان

دوره 6، (شماره ا، بهار و تابستان)، فروردین 1399، صفحه 57-76

10.22070/rsci.2018.771

سعیده رجب زاده؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ حمزه علی نورمحمدی


بررسی وضعیت کشورهای اسلامی از نظر فقر علمی در حوزه علوم پزشکی

دوره 4، (شماره 2، پاییز وزمستان)، مهر 1397، صفحه 17-32

10.22070/rsci.2017.556

علی منصوری؛ فرامرز سهیلی؛ پریسا قزوینه


هم‌تألیفی در نشریات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

دوره 4، (شماره 2، پاییز وزمستان)، مهر 1397، صفحه 73-86

10.22070/rsci.2017.564

جواد بشیری؛ عباس گیلوری


بررسی وضعیت انتشار مقاله از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی

دوره 3، (شماره 2، پاییز وزمستان)، مهر 1396، صفحه 15-28

10.22070/rsci.2017.506

افسانه حاضری؛ فاطمه مکی زاده؛ فرزانه بیک خورمیزی؛ فرامرز سهیلی


بررسی تحلیلی برونداد علمی جهان در حوزه کتابخانه دیجیتالی در پایگاه اطلاعاتیWeb of Science طی سال‌های 1992-2015

دوره 3، (شماره 2، پاییز وزمستان)، مهر 1396، صفحه 43-62

10.22070/rsci.2017.508

سعید غفاری؛ محبوبه غلامحسینی؛ نیره جعفری فر


تحلیل رابطۀ میان تولیدات علمی کشورهای برتر جهان و میزان ثبت اختراع

دوره 3، (شماره ا، بهار و تابستان)، فروردین 1396، صفحه 109-119

10.22070/rsci.2017.797

محمد باقر نگهبان


تحلیلی بر یک دهه تولید علم پژوهشگران ایرانی در سطح ملی

دوره 2، (شماره 2، پاییز وزمستان)، مهر 1395، صفحه 1-14

10.22070/rsci.2016.488

محمد توکلی زاده راوری؛ افسانه حاضری؛ راضیه نجفی؛ فرامرز سهیلی